Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru wytwórców biopłynów

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz zająć się wytwarzaniem biopłynów? A może chcesz wytwarzać prąd z wykorzystaniem biopłynów? Musisz najpierw uzyskać wpis do rejestru wytwórców biopłynów. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Biopłyny to ciekłe paliwa wytwarzane z biomasy dla celów energetycznych, np. wytwarzania prądu.

Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biopłynów lub energii elektrycznej wyłącznie z biopłynów jest działalnością regulowaną i wymaga wpisu do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie biopłynów.

Kto może uzyskać wpis do rejestru wytwórców biopłynów

Do rejestru może być wpisany przedsiębiorca, który:

  • posiada dokument potwierdzający tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza w zakresie biopłynów
  • dysponuje odpowiednimi obiektami budowlanymi i instalacjami, w tym urządzeniami technicznymi, umożliwiającymi wykonywanie działalności gospodarczej

Kto nie może być wytwórcą biopłynów

Nie otrzymasz wpisu, jeśli:

  • wydano wobec ciebie prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania biopłynów lub energii elektrycznej wyłącznie z biopłynów
  • Dyrektor Generalny KOWR wydał decyzję o zakazie wykonywania działalności gospodarczej regulowanej w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku

Za prowadzenie rejestru wytwórców biopłynów odpowiedzialny jest Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem działalności regulowanej.

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o wpis do rejestru wytwórców biopłynów

Dokumenty

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował Ciebie pełnomocnik, to pamiętaj o tym, aby dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Przed rozpoczęciem działalności regulowanej.

  1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

  1. Wpis do rejestru wytwórców biopłynów

Dyrektor Generalny KOWR wpisze cię do rejestru wytwórców biopłynów w ciągu 7 dni od dnia złożenia poprawnego wniosku o wpis wraz z oświadczeniami. Otrzymasz z urzędu zaświadczenie o wpisie do rejestru wytwórców biopłynów.

Jeżeli Dyrektor Generalny KOWR nie wezwie cię do uzupełnienia braków formalnych we wniosku lub nie wyda decyzji o odmowie wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu do KOWR wniosku o wpis do rejestru wytwórców biopłynów, to możesz rozpocząć działalność po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku do KOWR.

Dokumenty

  1. Urząd przekaże informację o wpisie do rejestru działalności regulowanej

Dyrektor Generalny KOWR przekazuje Prezesowi URE informacje o zmianach dokonanych w rejestrze, w terminie 7 dni od dnia dokonania tych zmian.

Dyrektor Generalny KOWR przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG informację (z datą uprawomocnienia oraz znakiem sprawy) o wpisie do rejestru wytwórców biopłynów.

Termin

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy.

Ile zapłacisz

616 zł

+ 17 zł (jeśli działasz przez pełnomocnika).

Ile będziesz czekać

Wpis otrzymasz w ciągu 7 dni.

Jeżeli Dyrektor Generalny KOWR nie wezwie przedsiębiorcy do uzupełnienia braków formalnych we wniosku lub nie wyda decyzji o odmowie wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu do KOWR wniosku o wpis do rejestru wytwórców biopłynów, przedsiębiorca może rozpocząć działalność po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku do KOWR.

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję odmowną, możesz złożyć odwołanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Dyrektora Generalnego KOWR. Masz na to 14 dni od dnia, w którym otrzymałeś decyzję o odmowie.

Warto wiedzieć

Szczegółowe zasady dotyczące postępowania w przypadku wpisu, zmiany oraz wykreślenia z rejestru wytwórców biopłynów znajdziesz w tej instrukcji KOWR.

Aktualizacja danych

Musisz poinformować Dyrektora Generalnego KOWR o zmianie danych zawartych w rejestrze wytwórców biopłynów oraz o zakończeniu lub zawieszeniu wykonywania tej działalności gospodarczej. Masz na to 14 dni od dnia zmiany tych danych. Zgłoś je na tym samym formularzu z zaznaczeniem, że jest to aktualizacja.

Obowiązek przesyłania sprawozdań

Jako wytwórca biopłynów musisz składać kwartalne sprawozdania z działalności na formularzu do KOWR. Takie sprawozdanie musisz złożyć w ciągu 45 dni po zakończeniu kwartału.

Czy ta strona była przydatna?