Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu z natury dla celów VAT (remanent likwidacyjny)

Jesteś podatnikiem VAT i przestajesz wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu? Sporządź spis z natury dla celów podatku VAT i poinformuj o tym urząd skarbowy. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

JPK_VAT podpiszesz: profilem zaufanym, podpisem kwalifikowanym lub danymi autoryzującymi  (NIP lub PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia oraz odpowiednia kwota przychodu osiągniętego w poprzednim roku)

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy trzeba sporządzić remanent likwidacyjny

Jeśli likwidujesz firmę w której prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów pamiętaj, że jednym z twoich obowiązków jest sporządzenie i przedstawienie w urzędzie skarbowym remanentu likwidacyjnego. 

Musisz sporządzić spis z natury, gdy:

 • rozwiążesz spółkę cywilną lub handlową niemającą osobowości prawnej (jawną, partnerską, komandytową, komandytowo-akcyjną)
 • kończysz wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu VAT jako osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo w spadku
 • nie masz zawieszonej działalności gospodarczej i nie wykonujesz podlegających opodatkowaniu VAT jako osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo w spadku czynności, przez co najmniej 10 miesięcy
 • wygasł zarząd sukcesyjny albo uprawnienie do jego powołania

Obowiązek sporządzenia spisu z natury nie dotyczy spółek handlowych mających osobowość prawną, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej i spółki akcyjnej.

Ważne! Nie musisz zgłaszać do urzędu skarbowego zamiaru sporządzenia remanentu dla celów VAT. 

Co obejmuje spis z natury dla celów VAT

Spis z natury obejmuje towary handlowe i materiały, wyposażenie, środki trwałe, dla których przysługiwało prawo do odliczenia VAT i które pozostały w firmie.

Będą to więc towary, których zakup udokumentowany został fakturami, bez względu na to czy skorzystałeś z prawa do odliczania podatku VAT, czy też nie. 

W spisie z natury sporządzanym dla celów VAT nie uwzględniasz towarów, przy nabyciu których nie przysługiwało ci prawo do odliczenia podatku VAT.

Informacja o sporządzeniu spisu z natury

Informację o sporządzonym spisie z natury składasz do urzędu skarbowego nie później niż w dniu złożenia deklaracji podatkowej za okres obejmujący dzień rozwiązania spółki, zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu albo wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego oraz uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego

W informacji podaj wartość towarów ustaloną na podstawie wpisu i kwotę podatku należnego.

Podatek należny

Kwotę podatku należnego wykaż w ostatniej deklaracji JPK_V7.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Zawiadomienie o sporządzeniu spisu z natury złóż:

 • w urzędzie odpowiednim dla twojej siedziby lub miejsca zamieszkania
 •  w urzędzie właściwym dla zmarłego podatnika w dniu jego śmierci – w przypadku przedsiębiorstwa w spadku

Urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Jeśli ze względu na formą prowadzonej działalności oraz osiągane przychody rozliczasz się w urzędzie skarbowym dla największych podmiotów pamiętaj, aby zawiadomienie złożyć w:

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj spis z natury dla celów podatku VAT

Dokumenty

Przepisy nie określają wzoru spisu z natury. W spisie z natury podaj:

 • nazwę towaru
 • ilość towaru
 • cenę nabycia towarów lub towarów podobnych lub koszcie wytworzenia – gdy nie ma ceny nabycia
 • stawkę podatku VAT obowiązującej dla danego towaru
 • kwotę podatku.

Termin

Remanent likwidacyjny musisz przeprowadzić na dzień likwidacji firmy, czyli na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Na wycenę wartości spisu z natury masz 7 dni.

 1. Poinformuj o dokonanym spisie z natury

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa do spraw podatkowych

 • 0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych (osobę fizyczną z pełną zdolnością do czynności prawnych - nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy). Załatw to online na Portalu Podatkowym. Zobacz instrukcję jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne.

Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego – urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak, jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

 

Termin

Wartość spisu z natury sporządzonego na dzień zamknięcia działalności należy wykazać w deklaracji JPK_V7 składanej za ostatni okres rozliczeniowy prowadzenia działalności. 

Zawiadomienie o dokonanym spisie złóż nie później niż w dniu złożenia deklaracji podatkowej, na przykład dołącz do ostatniej deklaracji VAT (JPK_V7).

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona od razu.

Warto wiedzieć

Obowiązek podatkowy

Podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a gdy nie ma ceny nabycia – koszt wytworzenia, określony w momencie dostawy tych towarów.

Zwrot VAT przy likwidacji działalności gospodarczej

Likwidując działalność gospodarczą albo przedsiębiorstwo w spadku, masz prawo do zwrotu nadwyżki kwoty podatku naliczonego wykazanego w ostatniej deklaracji VAT.

Przeczytaj więcej o zwrocie podatku VAT.

Sprzedaż składników majątku przed likwidacją

Jeśli przed likwidacją działalności gospodarczej albo przedsiębiorstwa w spadku sprzedasz wszystkie składniki majątku albo wycofasz z działalności do majątku prywatnego, to spis z natury wyniesie 0 zł. Nie wystąpi podatek należny na moment złożenia spisu. Rozliczenia (opodatkowania) sprzedaży składników majątku albo wycofania z działalności gospodarczej musisz dokonać na moment ich sprzedaży albo wycofania z działalności.  

Masz jednak obowiązek zawiadomić urząd skarbowy o dokonanym zerowym spisie.

Sprzedaż składników majątku po likwidacji działalności

Sprzedaż składników majątku po zamknięciu firmy pozostaje bez wpływu na podatek VAT - już wcześniej podatek rozliczyłeś w spisie z natury.

Zwolnienie dla dostaw towarów opodatkowanych w spisie z natury

W celu uniknięcia podwójnego opodatkowania towarów objętych spisem likwidacyjnym ustawodawca wprowadził zwolnienie dostaw towarów objętych tym spisem. Dostawa towarów dokonywana przez byłych wspólników spółek cywilnej lub handlowej, oraz przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, której przedmiotem są towary objęte spisem z natury, podlega zwolnieniu od podatku przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu. Warunkiem zwolnienia jest rozliczenie podatku od towarów objętych spisem z natury.

Zwolnienie można zastosować także dla dostawy towarów wykonywanej przez osoby będące właścicielami przedsiębiorstwa w spadku. Zwolnienie stosuje się od dnia:

 • zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu przez przedsiębiorstwo w spadku
 • wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego
 • wygaśnięcia uprawnienia do powołania zarządcy sukcesyjnego.

Czy ta strona była przydatna?