Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na korzystanie ze zgłoszenia uproszczonego (uproszczona procedura celna)

Chcesz zgłosić towar w oddziale celnym, a nie masz wszystkich dokumentów? Możesz skorzystać ze zgłoszenia uproszczonego. Sprawdź poniżej, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na zgłoszenie uproszczone

Zaletą uproszczonego zgłoszenia celnego jest to, że urząd może je przyjąć, nawet jeśli nie masz części wymaganych dokumentów lub danych dla standardowego zgłoszenia. Dotyczy to tylko dokumentów dotyczących wartości celnej lub pochodzenia towarów.

Pozwolenie jest wymagane, jeśli z uproszczenia chcesz korzystać regularnie. 

Zgłoszenie uproszczone możesz realizować:

 • we własnym imieniu i na własną rzecz (jesteś posiadaczem pozwolenia)
 • we własnym imieniu, ale na rzecz innej osoby (jesteś przedstawicielem celnym).

Pamiętaj, że towar obowiązkowo przedstawiasz w oddziale celnym.

Warunki otrzymania pozwolenia

Dostaniesz pozwolenie, jeśli:

 •  w ciągu ostatnich 3 lat nie dopuściłeś się poważnego naruszenia prawa celnego lub przepisów podatkowych ani nie masz wyroku za przestępstwo gospodarcze
 • stosujesz w stosownych przypadkach odpowiednie procedury obsługi pozwoleń przyznanych zgodnie ze środkami polityki handlowej lub związanych z handlem produktami rolnymi
 • twoi pracownicy wiedzą, że mają informować urząd o każdej możliwości naruszenia przepisów i wiedzą, jakie są procedury powiadamiania o nich
 • stosujesz odpowiednie procedury obsługi pozwoleń na przywóz i wywóz towarów związanych z zakazami lub ograniczeniami, w tym środki mające na celu rozróżnienie towarów objętych zakazami lub ograniczeniami od innych towarów oraz zapewniasz przestrzeganie takich zakazów i ograniczeń

Zakazy i ograniczenia

W przypadku niektórych towarów nie dostaniesz pozwolenia w ogóle lub tylko wtedy, gdy spełnisz pewne warunki. Szczegóły sprawdź w Wytycznych Ministerstwa Finansów, jakie towary są objęte zakazami i ograniczeniami.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek o pozwolenie co najmniej 120 dni przed okresem, w którym chcesz stosować uproszczenie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy celno-skarbowe
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o pozwolenia na korzystanie ze zgłoszenia uproszczonego

Dokumenty

Jeśli nie masz statusu upoważnionego przedsiębiorcy AEO, dołącz do wniosku również kwestionariusz samooceny.

Termin

Złóż wniosek o pozwolenie co najmniej 120 dni przed okresem, w którym chcesz stosować uproszczenie.

 1. Izba sprawdzi formalnie twój wniosek

Izba sprawdzi, czy we wniosku są wymagane informacje oraz czy twój wniosek spełnia warunki jego przyjęcia. Chodzi o to, czy - między innymi - masz siedzibę na terenie Unii Europejskiej, a wniosek złożyłeś do odpowiedniej izby.

Ponadto izba sprawdzi, czy wcześniej nie cofnięto lub unieważniono ci pozwolenia wydanego w tej sprawie. Jeśli izba stwierdzi, że twój wniosek jest niekompletny, wezwie cię do uzupełnienia informacji. Na uzupełnienie braków masz 30 dni od daty otrzymania wezwania.

Termin

Izba oceni twój wniosek tylko pod kątem formalnym w ciągu 30 dni od daty jego złożenia.

 1. Przygotuj się do czynności audytowych

Po formalnym przyjęciu wniosku, izba administracji skarbowej przeprowadzi czynności audytowe w twojej firmie pod kątem naruszeń przepisów i systemu zarządzania ewidencją handlową oraz transportową. Audyt może również odbyć się w siedzibie twojej firmy i miejscach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Jeśli okaże się, że nie spełniasz kryteriów lub warunków, dostaniesz zalecenia i termin, w którym masz usunąć uchybienia.

Pamiętaj, jeśli jesteś już przedsiębiorcą upoważnionym AEOC (czyli w zakresie uproszczeń celnych), to spełniasz warunki, aby uzyskać pozwolenie. Izba nie będzie prowadzić czynności audytowych w zakresie kryteriów zweryfikowanych na potrzeby statusu AEOC.

 1. Dostaniesz raport z czynności audytowych

Izba sporządza raport z czynności audytowych. Dostaniesz raport, w którym izba informuje o spełnieniu lub niespełnieniu przez ciebie poszczególnych warunków lub kryteriów.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Raport zawiera informację o spełnieniu lub niespełnieniu przez wnioskodawcę danego kryterium lub warunku opisanego w art. 39 UKC.

 1. Dostaniesz pozwolenie na korzystanie ze zgłoszenia uproszczonego

Jeśli po zakończeniu czynności audytowych izba uzna, że spełniasz warunki i kryteria, to dostaniesz pozwolenie. W pozwoleniu będą zawarte informacje, w tym twoje obowiązki, w jaki sposób realizować procedurę uproszczoną w formie zgłoszenia uproszczonego.

Pozwolenie jest ważne bezterminowo.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Pozwolenie otrzymasz w ciągu 120 dni od daty przyjęcia wniosku.

Jeżeli urząd nie może wydać ci pozwolenia w tym czasie, dostaniesz powiadomienie o przyczynach przedłużenia się terminu wraz z nową datą wydania pozwolenia. Nowy termin nie powinien przekraczać 30 dni.

Organ celny może zwrócić się do ciebie o dostarczenie dodatkowych informacji, dając czas na odpowiedź do 30 dni. Wówczas termin na wydanie decyzji przedłuża się o ten okres, o czym organ powinien cię poinformować.

Izba może też wydłużyć termin na twoją prośbę. Jest to możliwe w sytuacji, gdy chcesz lepiej dostosować się do obowiązujących warunków i kryteriów. Dodatkowy czas nie powinien przekraczać 30 dni.

Jeżeli ma zastosowanie prawo do wysłuchania, termin na wydanie decyzji przedłuża się o 30 dni, o czym również powinieneś zostać poinformowany.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją izby, możesz się od niej odwołać. Odwołanie złóż do tego dyrektora izby, który wydał decyzję w twojej sprawie. Masz na to 14 dni od daty otrzymania decyzji.

W odwołaniu opisz, z czym się nie zgadzasz, czego się domagasz oraz jakie posiadasz na to dowody.

Warto wiedzieć

Zgłoszenie uzupełniające

Pamiętaj, że masz obowiązek złożyć w terminie określonym w pozwoleniu zgłoszenie celne uzupełniające, zawierające dane niezbędne dla danej procedury celnej. Na etapie składania zgłoszenia uzupełniającego musisz już mieć dokumenty, których brakowało w momencie składania zgłoszenia uproszczonego. Zgłoszenie celne uzupełniające obejmuje tylko jedno zgłoszenie uproszczone i stanowi podstawę pojedynczego księgowania.

Obowiązek informowania

Musisz informować dyrektora izby, który wydał pozwolenie, o wszelkich okolicznościach, które nastąpią już po jego wydaniu, a mogą mieć wpływ na zakres, treść lub utrzymanie samego pozwolenia.

Unieważnienie, cofnięcie, zmiana lub zawieszenie pozwolenia

Izba może unieważnić, zmienić lub cofnąć ci pozwolenie, jeśli nie odpowiada ono przepisom celnym.

W wyjątkowej sytuacji izba może zawiesić pozwolenie, jeśli nie ma jeszcze wystarczających powodów, aby pozwolenie unieważnić (zmienić lub cofnąć). Zawieszenie może trwać do czasu wyjaśnienia sprawy i podjęcia ostatecznych decyzji dotyczących unieważnienia, cofnięcia lub zmiany pozwolenia.

Izba może też zawiesić pozwolenie na twój wniosek.

Monitorowanie pozwolenia

Pamiętaj, że gdy już korzystasz z pozwolenia, to izba będzie monitorować, czy spełniasz warunki i kryteria, które pozwalają ci dalej stosować pozwolenie. Jeśli prowadzisz działalność krócej niż 3 lata, to w pierwszym roku od wydania pozwolenia monitorowanie jest ścisłe (jego częstotliwość zależy jednak od decyzji izby).

Czy ta strona była przydatna?