Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Specjalne zezwolenie połowowe

Jeśli chcesz dokonywać komercyjnych połowów ryb morskich, to w każdym roku musisz uzyskać specjalne pozwolenie połowowe. Poniżej dowiesz się jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest specjalne zezwolenie połowowe

Specjalne zezwolenie połowowe określa kwoty połowów organizmów morskich przyznane armatorowi na wskazany statek rybacki na dany rok. W określonych segmentach floty specjalne zezwolenie połowowe może zostać wydane na okres inny niż rok kalendarzowy, jednak nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Specjalne zezwolenie połowowe to upoważnienie dla armatora statku rybackiego do połowów w rozumieniu art. 4 pkt 10 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1224/2009 z dnia 20 listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy system kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów wspólnej polityki rybołówstwa.

Warunki wydania specjalnego zezwolenia połowowego

 • armator musi mieć siedzibę, oddział albo miejsce zamieszkania na terytorium Polski
 • statek, używany do połowu musi:

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż do 31 października roku poprzedzającego rok, na który ma zostać wydane zezwolenie.

Możliwe jest złożenie wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego po upływie tego terminu, jeśli armator statku rybackiego nabył prawo do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na podstawie umowy międzynarodowej lub z innego tytułu.

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek złóż do:

 • Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego –  jeśli ubiegasz się o wydanie zezwolenia na połowy na obszarach Zalewu Wiślanego, Zalewu Szczecińskiego, Zalewu Kamieńskiego i Jeziora Dąbie
 • Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – jeśli ubiegasz się o wydanie zezwolenia na połowy na wodach otwartych Morza Bałtyckiego, obszarach wyłącznej strefy ekonomicznej i morza terytorialnego, Zatoki Puckiej i Zatoki Gdańskiej oraz poza polskimi obszarami morskimi.

Uwaga! Wniosek do ministra złóż za pośrednictwem Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego

Dokumenty

Termin

Wniosek złóż do 31 października roku poprzedzającego rok, na który ma zostać wydane zezwolenie.

Możliwe jest złożenie wniosku o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego po upływie tego terminu, jeśli armator statku rybackiego nabył prawo do wykonywania rybołówstwa komercyjnego na podstawie umowy międzynarodowej lub z innego tytułu.

 1. Urząd sprawdzi wniosek

Urząd sprawdzi, czy dostarczono wszystkie dokumenty i podano niezbędne dane we wniosku. Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych, albo nie złożysz wymaganych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli podanych terminach nie usuniesz braków urząd wyśle ci zawiadomienie, że twoja sprawa nie będzie dalej rozpoznawana.

 1. Wydanie specjalnego zezwolenia połowowego

Po dokonaniu podziału kwot połowowych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi albo Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego wydaje, w drodze decyzji, specjalne zezwolenie połowowe na wykonywanie rybołówstwa komercyjnego na dany rok kalendarzowy dla armatora statku rybackiego.

Zezwolenie wydane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazywane jest do Głównego Inspektora Rybołówstwa Morskiego w celu przekazania go armatorowi.

Odmowa wydania specjalnego zezwolenia połowowego

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej odmawia wydania specjalnego zezwolenia połowowego, w przypadku gdy armator statku rybackiego wystąpił z wnioskiem o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na statek rybacki, na który nie posiada dokumentów uprawniających do żeglugi na obszarach prowadzenia połowów objętych tym wnioskiem.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Specjalne zezwolenie połowowe i jego duplikat zawierają dane, o których mowa w załączniku III do rozporządzenia nr 404/2011, oraz dane, o których mowa w art. 41 ust. 5 pkt 1-4 i 6-8 ustawy o rybołówstwie morskim, oraz odpowiednio wielkość przyznanej kwoty połowowej lub liczbę dni połowowych, jeżeli dla danego gatunku organizmów morskich została ustalona ogólna kwota połowowa lub liczba dni połowowych.

Ile zapłacisz

100 zł – opłata skarbowa za wydanie specjalnego zezwolenia połowowego

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Gdzie zapłacić

Opłatę skarbową za wydanie specjalnego zezwolenia połowowego oraz za ewentualne pełnomocnictwo zapłać na konto:

Ile będziesz czekać

Twój wniosek zostanie rozpatrzony w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Jak możesz się odwołać

W przypadku, gdy nie zgadzasz się z treścią specjalnego zezwolenia połowowego, albo gdy dostaniesz decyzję o odmowie wydania zezwolenia, możesz w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji:

 • wystąpić o ponowne rozpatrzenie sprawy do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – jeśli to on rozpatrywał twój wniosek
 • złożyć odwołanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – jeśli wniosek rozpatrywał Główny Inspektor Rybołówstwa Morskiego.

Wniosek o odwołanie lub ponowne rozpatrzenie sprawy zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Warto wiedzieć

Co zrobić, jeśli nie mam licencji połowowej

Jeśli składasz wniosek o wydanie specjalnego zezwolenia połowowego na statek rybacki, na który nie została wydana licencja, to złóż jednocześnie wniosek o wydanie licencji połowowej na ten statek.

Zawieszenie specjalnego zezwolenia połowowego

Urząd, który wydał specjalne zezwolenie połowowe wydaje decyzję o zawieszeniu zezwolenia w przypadku:

 • stosowania na statku rybackim narzędzi połowowych, które nie są wpisane w specjalnym zezwoleniu połowowym lub których używanie jest w danym okresie lub na danym obszarze zabronione - na okres 6 miesięcy, nie dłużej jednak niż do czasu, na który zostało wydane to zezwolenie lub
 • gdy w okresie 6 miesięcy została dwukrotnie wydana armatorowi decyzja w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za poważne naruszenie przepisów o rybołówstwie komercyjnym - na okres 8 miesięcy, nie dłużej jednak niż do czasu, na który zostało wydane to zezwolenie, lub
 • gdy zawieszona została licencja połowowa - na okres jej zawieszenia

Cofnięcie specjalnego zezwolenia połowowego

Urząd, który wydał specjalne zezwolenie połowowe, wydaje decyzję o cofnięciu zezwolenia w przypadku:

 • wpisania statku rybackiego do wspólnotowego wykazu statków prowadzących połowy nielegalne, nieraportowane i nieuregulowane
 • wydania decyzji o uznaniu statku rybackiego za wycofany z wykonywania rybołówstwa komercyjnego
 • gdy specjalne zezwolenie połowowe zostało zawieszone na okres uniemożliwiający wykorzystanie indywidualnej kwoty połowowej w okresie, na który kwota ta została przyznana

Czy ta strona była przydatna?