Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze

Pracodawca ma obowiązek nieodpłatnie dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy, a także obuwie i odzież roboczą, jeżeli tego wymagają warunki pracy.

Środki ochrony indywidualnej

Należy je obowiązkowo stosować, kiedy nie można uniknąć zagrożeń lub wystarczająco ich ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej (na przykład wentylacji, barier ochronnych, przegród) lub odpowiedniej organizacji pracy.

Środki ochrony indywidualnej, w które pracodawca wyposaża pracowników, muszą spełniać wymagania dotyczące oceny zgodności, co potwierdza znak CE.

Środki ochrony indywidualnej powinny:

  • być odpowiednio dobrane do istniejącego zagrożenia (rodzaju i natężenia lub stężenia czynników szkodliwych i niebezpiecznych)
  • uwzględniać wymagania ergonomii i stan zdrowia pracownika
  • uwzględniać warunki istniejące w miejscu pracy
  • być dopasowane do pracownika po niezbędnej regulacji
  • dać się dopasować względem siebie bez zmniejszenia właściwości ochronnych, gdy występuje konieczność jednoczesnego stosowania kilku środków.

Pracodawca określa warunki stosowania środków ochrony indywidualnej, w szczególności czas i przypadki, w których powinny być używane, oraz informuje pracowników o sposobach posługiwania się nimi. W razie potrzeby powinien zorganizować pokazy używania tych środków.

Uwaga! Wyjątkowo dopuszcza się używanie środków indywidualnych przez więcej niż jedną osobę, o ile zastosowano działania wykluczające niepożądany wpływ takiego użytkowania na zdrowie lub higienę użytkowników.

Odzież i obuwie robocze

Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymogi określone w polskich normach:

  • jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu
  • ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Możliwe jest używanie przez pracowników własnej odzieży lub obuwia roboczego, jednak tylko po spełnieniu określonych warunków: pracodawca musi ustalić wykaz stanowisk, gdzie jest to dopuszczalne, uzyskać na takie rozwiązanie zgodę pracownika, a odzież i obuwie pracowników będą spełniały wymagania bhp. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.

Uwaga! Możliwość korzystania pracowników z własnej odzieży i obuwia roboczego nie dotyczy stanowisk, na których są wykonywane prace:

  • związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń technicznych
  • powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi.

Inne obowiązki pracodawcy

Pracodawca, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach pracy jest niezbędne. Określa także przewidywane okresy użytkowania odzieży i obuwia roboczego – dla środków ochrony indywidualnej nie określa się okresów używalności, ponieważ mogą być używane do czasu utraty cech ochronnych.

Na tej podstawie są sporządzane tabele norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego. Jeżeli w firmie obowiązuje regulamin pracy, tabele norm przydziału powinny stać się jego częścią.

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy. Ponadto powinien kontrolować przestrzeganie przez pracowników obowiązku ich używania zgodnie z przeznaczeniem.

Pracodawca jest obowiązany do prania, konserwacji, naprawy, odpylania i odkażania środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego przydzielonych pracownikom. Jeżeli pracodawca nie może zapewnić prania odzieży roboczej, czynności te mogą być wykonywane przez pracownika, któremu przysługuje ekwiwalent pieniężny za pranie odzieży we własnym zakresie.

Uwaga! Niedopuszczalne jest powierzanie pracownikowi prania, konserwacji, odpylania i odkażania odzieży i obuwia roboczego, które uległy skażeniu środkami chemicznymi, promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi. Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, które miały kontakt ze środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi, muszą być przechowywane wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym. Za zorganizowanie takiego miejsca odpowiada pracodawca.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.