Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zasady delegowania pracowników przez agencje pracy tymczasowej i wynajmujące personel

Sprawdź, jakich reguł musi przestrzegać agencja, która kieruje pracownika do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika w Polsce oraz jakie są obowiązki pracodawcy użytkownika przyjmującego pracownika tymczasowego.

Warunki zatrudnienia pracowników delegowanych przez agencję

Agencja pracy tymczasowej lub agencja wynajmująca personel, która kieruje pracownika do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy użytkownika w Polsce, zapewnia takiemu pracownikowi – w okresie wykonywania przez niego pracy na rzecz pracodawcy użytkownika – warunki pracy i inne warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż przysługujące pracownikom tymczasowym zgodnie z polskimi przepisami o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.

Taka sama zasada dotyczy agencji pracy tymczasowej lub agencji wynajmującej personel, kierującej pracownika tymczasowego do pracodawcy użytkownika na terytorium tego samego lub innego państwa członkowskiego, który następnie kieruje tymczasowo tego pracownika do pracy na terytorium Polski.

Pracownikom tymczasowym delegowanym na terytorium Polski należy zapewnić – oprócz warunków zatrudnienia wynikających z polskich przepisów powszechnie obowiązujących, odnoszących się do pracy tymczasowej – również warunki zatrudnienia wynikające między innymi z postanowień układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych (a także regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy) niemających charakteru powszechnie obowiązującego na takich samych zasadach, które są gwarantowane krajowym pracownikom tymczasowym.

Dotyczy to także zakwaterowania, jeżeli jest ono zapewniane pracownikom znajdującym się z dala od ich normalnego miejsca pracy.

Przeczytaj więcej o zasadach zatrudniania i wykonywania pracy przez pracowników tymczasowych.

Obowiązki pracodawcy użytkownika

Pracodawca użytkownik, który korzysta z pracy tymczasowej, ma obowiązek przekazać zagranicznej agencji pracy tymczasowej lub agencji wynajmującej personel, czyli pracodawcy delegującemu:

 • pisemną informację o stronie internetowej, na której są umieszczone informacje na temat zasad i warunków wykonywania pracy tymczasowej w Polsce
 • pisemną informację o warunkach zatrudnienia wynikających z postanowień układów zbiorowych pracy i innych porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, które obowiązują u danego pracodawcy użytkownika, w tym o warunkach zakwaterowania
 • informację o zamiarze skierowania tego pracownika do pracy w innym państwie członkowskim co najmniej 15 dni roboczych przed planowanym skierowaniem.

Pracodawca delegujący pracownika z terytorium RP na okres przekraczający 4 kolejne tygodnie ma obowiązek zaktualizować informacje o o warunkach zatrudnienia, a dodatkowo poinformować pracownika w postaci papierowej lub elektronicznej o:

 • wynagrodzeniu za pracę przysługującym zgodnie z prawem państwa członkowskiego, na terytorium którego pracownik został delegowany;
 • dodatku z tytułu delegowania lub przepisach dotyczących zwrotu wydatków na pokrycie kosztów podróży, wyżywienia i zakwaterowania, w przypadku gdy takie świadczenia przewidują przepisy prawa pracy, postanowienia regulaminów, statutów, układów zbiorowych pracy lub innych porozumień zbiorowych, lub należnościach na pokrycie kosztów związanych z podróżą służbową;
 • linku do oficjalnej strony internetowej, prowadzonej przez państwo członkowskie, na terytorium którego pracownik został delegowany, zawierającej informacje o warunkach zatrudnienia, które muszą być stosowane do pracowników delegowanych.

Pracodawca delegujący pracownika z terytorium RP na okres przekraczający 4 kolejne tygodnie ma obowiązek przekazać informacje niezwłocznie, nie później jednak niż w dniu, w którym zmiany będą go dotyczyły.

Pracownik delegowany z terytorium RP może zwrócić się do ciebie o udzielenie informacji. Nie może być to jednak podstawą jakiegokolwiek niekorzystnego traktowania pracownika, a także nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę lub jej rozwiązanie bez wypowiedzenia.

Pracownik, który będzie uważał, że umowa o pracę została z nim rozwiązana albo zastosowano działanie mające równoważny skutek do rozwiązania umowy o pracę z powodu dochodzenia udzielenia informacji, może w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę złożyć wniosek o przedstawienie powodów tego rozwiązania.

Twoim obowiązkiem jest udzielić odpowiedzi na wniosek pracownika w terminie 7 dni.

Jeżeli prawo pracownika do informacji zostało ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Agencja pracy tymczasowej lub agencja wynajmująca personel ma dzięki temu możliwość zapewnienia pracownikowi tymczasowemu delegowanemu na terytorium Polski takich samych warunków zatrudnienia i pracy, jakie przysługują lokalnym pracownikom tymczasowym.

Ważne! Pracodawca użytkownik, który nie przekaże tych informacji do zagranicznej agencji pracy tymczasowej lub agencji wynajmującej pracownika, popełnia wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Obowiązki pracodawcy delegującego

Agencja pracy tymczasowej lub wynajmująca personel, która deleguje pracownika na terytorium Polski, ma obowiązek powiadomić o tym Państwową Inspekcję Pracy poprzez złożenie oświadczenia o delegowaniu pracownika na terytorium RP.

Oświadczenie powinno zostać złożone do Państwowej Inspekcji Pracy najpóźniej w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi na terytorium Polski, czyli w pierwszym dniu pracy pracownika delegowanego na terytorium Polski.

Takie oświadczenie musi złożyć też agencja zagraniczna pracy tymczasowej lub agencja wynajmująca personel, jeżeli pracodawca użytkownik z innego państwa członkowskiego kieruje do pracy na terytorium RP pracownika tymczasowo skierowanego do niego przez tę agencję.

Przeczytaj, jak złożyć oświadczenie o delegowaniu pracownika na terytorium Polski.

Ważne! Pracodawca delegujący, który nie złoży do Państwowej Inspekcji Pracy oświadczenia o delegowaniu pracownika na terytorium Polski w wymaganym terminie, popełnia wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

Oświadczenie o delegowaniu pracownika na terytorium Polski przez zagraniczną agencję pracy tymczasowej lub agencję wynajmującą personel powinno zawierać następujące informacje:

 • dane identyfikacyjne pracodawcy delegującego: nazwę, siedzibę (adres) oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym. W przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania (adres) oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer identyfikacyjny uzyskany w państwie członkowskim siedziby pracodawcy dla celów podatkowych albo ubezpieczeniowych
 • dane identyfikacyjne pracodawcy użytkownika: nazwę, siedzibę (adres) oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym. W przypadku pracodawcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania (adres) oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym, numer identyfikacji podatkowej (NIP) albo numer identyfikacyjny uzyskany w państwie członkowskim siedziby pracodawcy dla celów podatkowych albo ubezpieczeniowych
 • przewidywaną liczbę pracowników delegowanych na terytorium Polski wraz z danymi obejmującymi ich imię i nazwisko, datę urodzenia i obywatelstwo
 • przewidywaną datę rozpoczęcia i zakończenia delegowania pracowników na terytorium Polski
 • adresy miejsca pracy pracowników delegowanych na terytorium Polski
 • charakter usług uzasadniający delegowanie pracowników na terytorium Polski
 • dane osoby pośredniczącej w kontaktach pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy a pracodawcą delegującym, obejmujące jej imię i nazwisko, adres, pod którym przebywa, oraz numer telefonu i adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym
 • miejsce przechowywania w Polsce dokumentów dotyczących delegowanego pracownika
 • nazwę pracodawcy użytkownika.

Jeżeli w czasie delegowania pracownika na terytorium Polski zaszły jakieś zmiany w informacjach podanych w oświadczeniu o delegowaniu pracownika na terytorium Polski, pracodawca delegujący pracownika do czasowego wykonywania pracy w Polsce jest zobowiązany powiadomić o tym Państwową Inspekcję Pracy, składając zawiadomienie o zmianie danych objętych oświadczeniem o delegowaniu pracownika na terytorium Polski. Zawiadomienie powinno być złożone do Państwowej Inspekcji Pracy w terminie 7 dni roboczych od daty zaistnienia tej zmiany.

Ważne! Pracodawca delegujący, który nie złożył w wymaganym terminie do Państwowej Inspekcji Pracy zawiadomienia o zmianie danych objętych oświadczeniem o delegowaniu pracownika na terytorium Polski, popełnia wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Przeczytaj, jak złożyć zawiadomienie o zmianie danych w oświadczeniu o delegowaniu pracownika na terytorium Polski.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.