Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jak ubiegać się o zamówienia publiczne w Unii Europejskiej i w organizacjach międzynarodowych

Polscy przedsiębiorcy mogą ubiegać się o zamówienia publiczne ogłaszane przez instytucje publiczne w innych państwach Unii Europejskiej i przez organizacje międzynarodowe. Przeczytaj, gdzie szukać takich ogłoszeń.

Ile firm otrzymuje zagraniczne zamówienia publiczne

Udział polskich przedsiębiorców w unijnym rynku zamówień publicznych rośnie z roku na rok – coraz więcej firm angażuje się w postępowania prowadzone w innych krajach Unii Europejskiej. Ze Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych wynika, że w 2019 roku polskim przedsiębiorcom udzielono 109 zamówień w innych krajach Unii Europejskiej. Szacowana wartość tych zamówień wynosiła 402,9 mln euro.

Polskim przedsiębiorcom są udzielane przede wszystkim zamówienia na usługi. W 2019 roku było to 60 kontraktów, które dotyczyły – między innymi – doradztwa i badań, inżynierii i budownictwa lub ochrony.

Drugie miejsce zajmują zamówienia na dostawy. W 2019 roku były to 44 kontrakty, przede wszystkim na dostawy maszyn przemysłowych i górniczych, autobusów czy pojazdów specjalnych i taboru kolejowego.

Najmniej zamówień w 2019 roku zlecono polskim wykonawcom w zakresie robót budowlanych – było to tylko 5 kontraktów. Dotyczyły budowy budynków, rurociągów czy linii energetycznych.

Gdzie szukać informacji o zamówieniach unijnych

Zamówienia w państwach członkowskich UE

W przypadku zamówień o wartości przekraczającej progi unijne instytucje zamawiające ze wszystkich państw Unii Europejskiej, w tym także instytucje unijne, muszą opublikować ogłoszenie o zamówieniu w unijnym portalu Tenders Electronic Daily (TED), dostępnym pod adresem: www.ted.europa.eu.

Portal TED umożliwia bezpłatny dostęp do ogłoszeń o zamówieniach publicznych publikowanych w Unii Europejskiej, w Europejskim Obszarze Gospodarczym i w państwach członkowskich.

Codziennie, od poniedziałku do piątku, na stronie internetowej TED pojawia się około 2400 ogłoszeń o zamówieniach publicznych. Można je przeglądać, przeszukiwać i sortować według kraju, regionu, branży i innych kryteriów. Żeby wykorzystać wszystkie możliwości, jakie daje TED (na przykład przesyłanie pytań dotyczących ogłoszeń, subskrypcja powiadomień o zmianach), warto zarejestrować swoje konto na portalu eTendering. Proces rejestracji jest bardzo prosty – potrzebne są jedynie podstawowe informacje: ważny adres e-mail i wybrane hasło. Rejestracja i korzystanie z eTendering są bezpłatne.

Zamówienia instytucji Unii Europejskiej

Nie tylko zamawiający z państw członkowskich, ale też instytucje unijne, takie jak Komisja Europejska czy Parlament Europejski kupują bardzo różne towary, usługi lub roboty budowlane w drodze zaproszeń do składania ofert (procedury zamówień publicznych). Jest tak zamawiana na przykład dostawa mebli biurowych, świadczenie usług tłumaczeniowych czy usługi konserwacji budynków.

Komisja Europejska i jej organy finansujące publikują zaproszenia do składania wniosków na portalu Funding & Tenders Portal. Strona oferuje różne możliwości wyszukiwania i filtrowania dostępnych zamówień. Zainteresowany wykonawca może na przykład wpisać kluczowe hasła na stronie głównej lub wybrać jeden z zaproponowanych tematów.

Przeczytaj wskazówki, jak stać się wykonawcą zamówień instytucji Unii Europejskiej.

Jakie dokumenty są potrzebne w zagranicznym przetargu

Od oferentów ubiegających się o zamówienia publiczne w innych państwach Unii Europejskiej mogą być wymagane dokumenty poświadczające ich zdolność do wykonania zamówienia, na przykład dowody na to, że nie zostali skazani za dopuszczenie się przestępstwa lub poważnego uchybienia związanego z działalnością zawodową lub podczas wypełniania swoich zobowiązań prawnych i finansowych.

Żeby odnaleźć wymagania stawiane firmom, które biorą udział w zagranicznych przetargach, warto skorzystać z wyszukiwarki e-Certis do porównania zakresów wybranych dokumentów wydawanych w różnych krajach. Dzięki temu i możliwości porównywania danych każdy, kto szuka informacji na temat procedur udzielania zamówień publicznych, może się zapoznać z rodzajami wymaganych dokumentów i ocenić ich treść.

Przykładowo polski przedsiębiorca, który chce ubiegać się o zamówienia publiczne w Czechach, sprawdza w dokumentacji postępowania, czego wymaga się od oferentów w zakresie wykazania niekaralności. Tę informację porównuje z polskim KRK i, jeżeli zakres obu dokumentów jest taki sam, to wystarczy pozyskać dokument w polskim KRK. Jeżeli zakres jest inny, bo na przykład czeski KRK obejmuje także wykroczenia, to dodatkowo trzeba przed notariuszem złożyć oświadczenie co do zakresu, w jakim czeski dokument jest szerszy niż polski.

Należy jednak pamiętać, że fakt uznania w e-Certis dwóch dokumentów z różnych krajów za ekwiwalentne nie jest prawnie wiążący. E-Certis to jedynie narzędzie referencyjne, umożliwiające identyfikację i rozpoznanie certyfikatów i zaświadczeń, które są najczęściej wymagane w postępowaniach o udzielenie zamówienia w państwach członkowskich UE.

Gdzie szukać ogłoszeń i zamówień organizacji międzynarodowych

Niektóre organizacje międzynarodowe prowadzą serwisy informacyjne na temat prowadzonych postępowań zakupowych. Publikują tam wykazy aktualnie prowadzonych postępowań zakupowych, warunki udziału w konkretnych postępowaniach oraz dają możliwość zarejestrowania się w charakterze potencjalnego wykonawcy zamówienia.

Najważniejsze platformy to:

Zamówienia dla NATO są udzielane przez kilka instytucji, wśród których warto wymienić NATO Support and Procurement Agency (NSPA), NATO Communications and Information Agency (NCIA), Kwatera Główna NATO w Brukseli czy Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (ZIOTP)

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju prowadzi swoją działalność na terenie 37 krajów oraz na obszarze Autonomii Palestyńskiej, a jego celem jest między innymi rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządów lokalnych lub oprawa infrastruktury transportowej. W związku z tym oferuje szeroki zakres zamówień z różnych sektorów

Afrykański Bank Rozwoju (AfDB) jest wiodącą instytucją finansującą rozwój kontynentu, która opłaca projekty, programy i badania na przykład w obszarach rolnictwa, zdrowia, edukacji czy użyteczności publicznej

Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie zrzesza 57 państw. Jest organizacją międzynarodową zarządzającą środkami pochodzącymi przede wszystkim z wpłacanych do budżetu składek państw członkowskich. Roczna wartość rynku zamówień OBWE jest szacowana na 90 mln euro. Organizacja zaopatruje się w towary i usługi w trybie przetargowym. Zamówienia OBWE dotyczą między innymi: zakupu sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sprzętu wojskowego, usług komunikacyjnych, ale także organizacji podróży

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zrzesza 37 najbardziej rozwiniętych gospodarczo państw świata i poszukuje w szczególności kontrahentów zapewniających między innymi: usługi intelektualne (konsultanci, doradcy), sprzęt i usługi IT czy usługi z zakresu publikacji i komunikacji

W celu realizacji swojej humanitarnej misji centrala w Genewie i oddziały regionalne dokonują zakupu wielu towarów i usług, w tym przede wszystkim: żywności, lekarstw, środków opatrunkowych oraz sprzętu medycznego. Aktualne zamówienia można znaleźć pod adresem: https://www.ifrc.org/en/what-we-do/logistics/procurement/open-online-tenders/

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.