Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Karta podatkowa

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania – kwota podatku jest stała i wynika z decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego. Przeczytaj, jakie są stawki karty podatkowej i kiedy można utracić prawo do opodatkowania kartą.

Jaką działalność można opodatkować kartą

Od 2022 roku z karty podatkowej mogą korzystać tylko ci podatnicy, którzy kontynuują opodatkowanie w tej formie – byli już opodatkowani w ten sposób w 2021 roku.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą lub planujący zmienić formę opodatkowania nie mogą skorzystać z karty podatkowej.

Jakie warunki trzeba spełnić

Z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

 • kontynuują opodatkowanie w formie karty podatkowej po 31 grudnia 2021 roku i nie zrezygnują ani nie utracą prawa do opodatkowania w tej formie po 31 grudnia 2021 roku
 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski
 • prowadzą jeden z rodzajów działalności podlegającej opodatkowaniu w formie karty podatkowej, zgodnie z art. 23 Ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 • nie korzystają z usług osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę ani z usług innych przedsiębiorstw lub zakładów – chyba że są to usługi specjalistyczne, czyli czynności i prace, które wchodzą w inny niż zgłoszony zakres działalności i są niezbędne do wykonania wyrobu i świadczenia usług w sposób całkowity, w tym także czynności i prace towarzyszące
 • małżonek podatnika nie prowadzi działalności gospodarczej w tym samym zakresie, z której przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • nie prowadzą innej działalności gospodarczej poza jednym rodzajem działalności wskazanym w zgłoszeniu organowi podatkowemu
 • nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Naruszenie przez podatnika któregokolwiek z podanych warunków powoduje utratę prawa do opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej.

Przedsiębiorca musi zawiadomić o tym urząd skarbowy pisemnie w ciągu 7 dni od wystąpienia okoliczności, które naruszyły któryś z warunków.

Nie wyłącza opodatkowania w formie karty podatkowej prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w elektrowniach wodnych i wiatrowych, o mocy oddawanej do 5000 kilowatów, oraz wytwarzanie biogazu, z których przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach.

Rezygnacja z karty podatkowej

Jeżeli chcesz zrezygnować z opodatkowania w formie karty podatkowej, musisz w terminie do 20 stycznia złożyć Naczelnikowi Urzędu Skarbowego:

 • oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania w ramach karty podatkowej – wtedy wrócisz do opodatkowania na zasadach ogólnych
 • oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – wtedy będziesz opodatkowany w wybrany sposób w kolejnym roku podatkowym.

Jeżeli po otrzymaniu decyzji ustalającej wysokość podatku podejmiesz decyzję o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej, możesz to zrobić w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W takim przypadku jesteś zobowiązany:

 • albo do prowadzenia ewidencji i płacenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jeżeli spełniasz warunki do opodatkowania ryczałtem
 • albo do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz płacenia podatku dochodowego na zasadach ogólnych.

Zawieszenie działalności gospodarczej a karta podatkowa

Jeśli jesteś opodatkowany kartą podatkową, możesz zawiesić działalność gospodarczą na jeden z dwóch sposobów:

 • złożyć wniosek do CEIDG
 • zgłosić przerwę w prowadzeniu działalności Naczelnikowi Urzędu Skarbowego najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia. Zakończenie przerwy zgłaszasz dzień wcześniej.

Ważne! Jeśli zgłaszasz przerwę w prowadzeniu działalności, trwającą nieprzerwalnie co najmniej 10 dni, nie zapłacisz podatku z tytułu karty podatkowej za okres trwania tej przerwy. Przepisy nie określają jej maksymalnego okresu. Jeśli zaś przerwa wynika z choroby – zawiadamiasz Naczelnika Urzędu Skarbowego w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie.

Przeczytaj, jak zawiesić działalność gospodarczą w CEIDG.

Utrata prawa do opodatkowania kartą podatkową

Utracisz prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej w przypadku, gdy:

 • we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podałeś dane niezgodne ze stanem faktycznym, co spowodowało:

  • nieuzasadnione zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
  • ustalenie wysokości podatku dochodowego formie karty podatkowej w kwocie niższej, niż gdybyś podał prawidłowe dane
 • w ciągu 7 dni nie zawiadomisz Naczelnika Urzędu Skarbowego o zmianach powodujących utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej albo mających wpływ na podwyższenie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej
 • w zawiadomieniu o zmianie danych mających wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej podasz dane niezgodne ze stanem faktycznym
 • na rachunku lub fakturze stwierdzających sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi podasz dane niezgodne ze stanem faktycznym.

Konsekwencją utraty prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej będzie:

 • obowiązek opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej na zasadach ogólnych za cały rok
 • obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów bądź ksiąg rachunkowych od miesiąca następnego po otrzymaniu decyzji stwierdzającej utratę prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej.

Ważne! Jeżeli sam zawiadomisz Naczelnika Urzędu Skarbowego o utracie prawa do opodatkowania według karty podatkowej, będziesz uprawniony do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (jeżeli spełniasz warunki) lub na zasadach ogólnych od dnia utraty prawa do opodatkowania według karty podatkowej. Jest to istotna poprawa twojej sytuacji w porównaniu do tej, gdy to organ stwierdzi, że utraciłeś prawo do opodatkowania według karty podatkowej.

Przykład

Pan Piotr prowadzi działalność gastronomiczną, w ramach której nie sprzedaje wyrobów alkoholowych. W związku ze zmianą oczekiwań klientów pan Piotr od 1 kwietnia wprowadził do oferty wyroby alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,5%. Zawiadamia Naczelnika o utracie prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej z uwagi na rozpoczęcie sprzedaży wyrobów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5%. Do 1 kwietnia będzie mógł korzystać z opodatkowania w formie karty, później zaś będzie korzystał z opodatkowania na zasadach ogólnych bądź w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (o ile spełni warunki). W przypadku braku zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego pan Piotr podlegałby opodatkowaniu na zasadach ogólnych za cały rok.

Stawki karty podatkowej

Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej określa w decyzji Naczelnik Urzędu Skarbowego, biorąc pod uwagę między innymi:

 • rodzaj prowadzonej działalności
 • liczbę zatrudnionych
 • liczbę mieszkańców w miejscu prowadzenia działalności
 • stawki miesięczne lub granice stawek określonych w tabelach wskazanych w załączniku nr 3 do ustawy
 • obniżki stawek karty podatkowej z uwagi na ukończenie 60. roku życia czy orzeczenie stopnia niepełnosprawności
 • indywidualne wnioski podatników, na przykład z powodu oczywiście zbyt wysokiej stawki podatku w porównaniu do rozmiaru prowadzonej działalności.

Naczelnik Urzędu Skarbowego określa wysokość podatku dochodowego w ramach karty podatkowej na dany rok. To oznacza, że decyzja ustalająca wysokość podatku dochodowego w ramach karty podatkowej jest wydawana co roku.

Ważne! Jeżeli nie odpowiada ci wysokość ustalonego podatku dochodowego, możesz zrzec się opodatkowania w formie karty podatkowej. W ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji złóż oświadczenie o zrzeczeniu się opodatkowania w formie karty podatkowej do Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Zmiana stawki podatku

Przedsiębiorca korzystający z opodatkowania w formie karty podatkowej ma obowiązek informować Naczelnika Urzędu Skarbowego o zmianach w stosunku do stanu przedstawionego we wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej, które mają wpływ na wysokość podatku dochodowego. W szczególności musisz poinformować Naczelnika Urzędu Skarbowego o zmianie:

 • stanu zatrudnienia
 • miejsca prowadzenia działalności
 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności
 • liczby stanowisk na parkingu
 • liczby i rodzaju urządzeń przy prowadzeniu usług rozrywkowych
 • liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie usług w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego i usług weterynaryjnych
 • liczby sprzedawanych posiłków domowych
 • liczby godzin sprawowania opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi
 • liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji
 • innych okoliczności mających wpływ na wysokość podatku w ramach karty podatkowej.

O takich zmianach zawiadom Naczelnika Urzędu Skarbowego, składając PIT-16Z – informację o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności. Możesz to zrobić za pośrednictwem CEIDG.

Zawiadomienie złóż w terminie 7 dni od momentu zaistnienia okoliczności powodujących zmianę wysokości opodatkowania.

Zmiana wysokości podatku w formie karty podatkowej nastąpi od miesiąca, w którym zaszła okoliczność powodująca zmianę. Podatek dochodowy w formie karty podatkowej za ten miesiąc zostanie wyliczony:

 • do momentu zmiany – według 1/30 dotychczasowej stawki karty za każdy dzień
 • od dnia zmiany – według 1/30 zmienionej stawki za każdy dzień po zmianie.

Ważne! Jeżeli nie poinformujesz w terminie organu podatkowego o wskazanym zdarzeniu, twoja karta podatkowa wygaśnie i będziesz rozliczać podatek na zasadach ogólnych za cały rok.

Zeznania podatkowe i zapłata podatku w ramach karty podatkowej

Zeznania podatkowe

Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie w formie karty podatkowej, są zwolnieni z obowiązku składania zeznań podatkowych.

Zapłata podatku

Karta podatkowa zwalnia z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. W przypadku opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej masz obowiązek płacić podatek określony w decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego:

 • do 7. dnia następującego po miesiącu, za który jest należna karta podatkowa
 • za grudzień danego roku w terminie do 28 grudnia danego roku.

Nie masz możliwości kwartalnych wpłat karty podatkowej.

Jeżeli kontynuujesz opodatkowanie w formie karty podatkowej, to do dnia otrzymania decyzji ustalającej kwotę podatku na dany rok wpłacasz kartę podatkową w wysokości stawki za poprzedni rok. Kwoty podatku dochodowego zapłacone do dnia doręczenia decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej na kolejny rok podatkowy zalicza się na poczet podatku wynikającego z decyzji na kolejny rok.

Podatek dochodowy wynikający z karty podatkowej nie podlega pomniejszeniu o:

 • składki na ubezpieczenie społeczne
 • stratę poniesioną w ramach prowadzonej działalności.

Podatek dochodowy wynikający z karty podatkowej możesz pomniejszyć o kwotę stanowiącą 19% składki na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconej w roku podatkowym.

Przeczytaj więcej o składce zdrowotnej.

Obowiązki dokumentacyjne i księgowość

Jeśli prowadzisz działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej, jesteś zwolniony od obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Pamiętaj, że rozliczając się w tej formie, powinieneś:

 • wystawiać na żądanie klienta rachunki i faktury potwierdzające sprzedaż towarów lub wykonanie usług
 • przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur przez 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.

Przeczytaj więcej o zasadach wystawiania faktur.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.