Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Karta podatkowa

Karta podatkowa to jedna z najprostszych form opodatkowania, w której kwota podatku jest stała i wynika z decyzji wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Sprawdź czy twoja działalność może być opodatkowana w formie karty podatkowej.

Jaką działalność można opodatkować kartą

Z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy prowadzą:

 1. określone rodzaje działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej, wskazane w załączniku nr 4 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, na przykład usługi w zakresie mechaniki maszyn, usługi stolarskie, usługi wulkanizacyjne, usługi kosmetyczne, usługi fryzjerskie. Dodatkowo, żeby skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej, przedsiębiorca musi zachować wielkość zatrudnienia wskazaną dla danej działalności w części I załącznika nr 3 do ustawy
 2. działalność usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami. Ze wskazanej formy nie mogą skorzystać przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%. Dodatkowo, żeby skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej, przedsiębiorca musi zachować wielkość zatrudnienia wskazaną dla danej działalności w części II załącznika nr 3 do ustawy
 3. działalność usługową w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi. Ze wskazanej formy nie mogą skorzystać przedsiębiorcy dokonujący sprzedaży między innymi paliw silnikowych, środków transportu samochodowego, części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, ciągników rolniczych czy motocykli. Dodatkowo, żeby skorzystać z opodatkowania w formie karty podatkowej, przedsiębiorca musi zachować wielkość zatrudnienia wskazaną dla danej działalności w części III załącznika nr 3 do ustawy
 4. działalność gastronomiczną pod warunkiem, że nie dokonuje sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%. Przedsiębiorca prowadzący działalność gastronomiczną musi zachować wielkość zatrudnienia wskazaną w części IV załącznika nr 3 do ustawy
 5. działalność w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu. Przedsiębiorca prowadzący działalność transportową musi zachować warunki wskazane w części V załącznika nr 3 do ustawy
 6. działalność w zakresie usług rozrywkowych. Przedsiębiorca prowadzący działalność rozrywkową musi zachować warunki wskazane w części VI załącznika nr 3 do ustawy
 7. działalność w zakresie sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%. Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży posiłków musi zachować warunki wskazane w części VII załącznika nr 3 do ustawy
 8. działalność w postaci zawodu lekarza, lekarza stomatologa, felczera, technika dentystycznego, pielęgniarki oraz położnej wykonujących czynności z zakresu ochrony zdrowia ludzkiego. Przy wykonywaniu tych czynności muszą być spełnione warunki wskazane w części VIII załącznika nr 3 do ustawy
 9. działalność w postaci świadczenia usług weterynaryjnych przez lekarza weterynarii, oraz sprzedaży towarów związanych ze świadczonymi usługami. Przy wykonywaniu tych czynności muszą być spełnione warunki wskazane w części IX załącznika nr 3 do ustawy
 10. działalność w zakresie opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi. Przy wykonywaniu tych czynności muszą być spełnione warunki wskazane w części X załącznika nr 3 do ustawy
 11. działalność w zakresie usług edukacyjnych, polegającą na udzielaniu lekcji na godziny (pomoc w nauce, korepetycje). Przy wykonywaniu tych czynności muszą być spełnione warunki wskazane w części XI załącznika nr 3 do ustawy.

Ważne! W przypadku spółki cywilnej możliwość opodatkowania w formie karty podatkowej przysługuje wyłącznie w przypadku prowadzenia przez spółkę działalności:

 • usługowej lub wytwórczo-usługowej
 • usługowej w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami
 • usługowej w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi
 • gastronomicznej – pod warunkiem, że nie dokonuje sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%
 • w zakresie usług transportowych wykonywanych przy użyciu jednego pojazdu
 • w zakresie usług rozrywkowych.

Sprawdź, jak wybrać optymalną formę opodatkowania działalności.

Jak ustalić liczbę pracowników

Karta podatkowa wymaga zachowania przez podatnika limitu zatrudnionych pracowników. Zasady ustalania liczby pracowników zależą od rodzaju prowadzonej działalności oraz formy – inaczej ustala się tę liczbę dla jednoosobowej działalności gospodarczej, a inaczej dla spółki cywilnej.

Najszersze zastosowanie mają zasady dotyczące działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej. W tych przypadkach do liczby zatrudnionych pracowników:
- wlicza się:

 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę
 • osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą
 • członków rodziny podatnika mających inne niż podatnik miejsce pobytu stałego lub czasowego

- nie wlicza się między innymi:

 • członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z podatnikiem opodatkowanym kartą podatkową
 • osób zatrudnionych w celu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, z zastrzeżeniem spełnienia dodatkowych warunków
 • pracowników zatrudnionych wyłącznie przy sprzedaży wyrobów, przyjmowaniu zleceń na usługi, utrzymywaniu czystości w zakładzie, prowadzeniu kasy i księgowości, kierowców i konwojentów
 • nie więcej niż czterech bezrobotnych absolwentów skierowanych przez właściwy urząd pracy do odbywania stażu
 • łącznie nie więcej niż trzech zatrudnionych bezrobotnych lub absolwentów zarejestrowanych w urzędzie pracy, przy czym okres zarejestrowania w urzędzie pracy bezrobotnego musi trwać co najmniej 6 miesięcy w okresie bezpośrednio poprzedzającym jego zatrudnienie.

Zasady ustalania liczby zatrudnionych dla pozostałych form działalności są wskazane w art. 25 ust. 7-9 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz w objaśnieniach w załączniku nr 3 do tej ustawy.

Pamiętaj, że podatnicy, którzy prowadzą działalność w formie spółki cywilnej, ustalają limit pracowników, uwzględniając łączną liczbę wspólników spółki cywilnej oraz zatrudnionych pracowników.

Jakie warunki trzeba spełnić

Z opodatkowania w formie karty podatkowej mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy spełniają łącznie wszystkie poniższe warunki:

 • złożą wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej Naczelnikowi Urzędu Skarbowego. Przy czym przedsiębiorcy, którzy byli opodatkowani w formie karty podatkowej w roku poprzednim nie muszą ponownie składać wniosku – w takim wypadku karta będzie automatycznie obowiązywać w kolejnym roku, chyba że z niej zrezygnujesz
 • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Polski
 • prowadzą jeden z rodzajów działalności podlegającej opodatkowaniu w formie karty podatkowej
 • nie korzystają z usług osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a także z usług innych przedsiębiorstw lub zakładów, chyba że są to usługi specjalistyczne, czyli czynności oraz prace, które wchodzą w inny niż zgłoszony zakres działalności i są niezbędne do wykonania wyrobu i świadczenia usług w sposób całkowity, w tym także czynności i prace towarzyszące
 • małżonek podatnika nie prowadzi działalności gospodarczej w tym samym zakresie, z której przychody (dochody) podlegają odrębnemu opodatkowaniu podatkiem dochodowym na ogólnych zasadach lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
  Ważne! Od 1 stycznia 2021 roku jeśli małżonek prowadzi taką samą działalność w tym samym zakresie, ale opodatkowaną kartą podatkową, to małżonkowie będą mogli skorzystać z karty podatkowej. Do 2021 roku prowadzenie przez małżonka działalności w tożsamym zakresie wyłączało opodatkowanie w formie karty podatkowej przez drugiego małżonka.
 • nie prowadzą innej działalności gospodarczej poza jednym rodzajem działalności wskazanym w zgłoszeniu organowi podatkowemu
 • nie wytwarzają wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym.

Ważne! Opodatkowania w formie karty podatkowej nie wyłącza: prowadzenie przez podatnika działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej, w elektrowniach wodnych i wiatrowych, o mocy oddawanej do 5000 kilowatów, i wytwarzanie biogazu oraz osiągania przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze pod warunkiem, że osiągane w ten sposób przychody są opodatkowane na zasadach ogólnych.

Naruszenie przez podatnika któregokolwiek z podanych warunków powoduje utratę prawa do opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Przedsiębiorca musi zawiadomić o tym urząd skarbowy pisemnie w ciągu 7 dni od wystąpienia okoliczności, które naruszyły któryś z warunków.

Jak wybrać lub zrezygnować z karty podatkowej

Wybór karty podatkowej

Jeżeli chcesz wybrać opodatkowanie działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, musisz do 20 stycznia danego roku złożyć do Naczelnika Urzędu Skarbowego wniosek PIT-16.

Ważne! Jeżeli rozpoczynasz prowadzenie działalności gospodarczej i chcesz być opodatkowany w formie karty podatkowej, wniosek o opodatkowanie we wskazany sposób musisz złożyć przed rozpoczęciem działalności.

Twój wybór będzie mieć zastosowanie do lat następnych, chyba że w terminie do 20 stycznia danego roku złożysz oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania w formie karty podatkowej bądź dokonasz wyboru innej formy opodatkowania.

Wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej możesz złożyć:

 • w urzędzie skarbowym
 • za pośrednictwem CEIDG.

Zobacz, jak złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16).

Samo złożenie wniosku nie oznacza, że możesz rozliczać się kartą podatkową. Naczelnik Urzędu Skarbowego musi wydać decyzję, w której ustali wysokość podatku w ramach karty podatkowej. Jeżeli Naczelnik Urzędu Skarbowego wyda decyzję, w której stwierdzi brak przesłanek do opodatkowania w formie karty podatkowej, będziesz zobowiązany:

 • do opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – pod warunkiem, że spełniasz warunki opodatkowania ryczałtem – lub
 • do opodatkowania na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej (17% i 32%).

Pamiętaj! Jeśli urząd skarbowy nie pozwoli ci na opodatkowanie kartą podatkową, to nie możesz wybrać opodatkowania podatkiem liniowym.

Jeżeli Naczelnik Urzędu Skarbowego wyda decyzję, w której ustali dla ciebie wysokość podatku w formie karty podatkowej, możesz:

 • zrzec się opodatkowania w formie karty podatkowej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, na przykład z powodu zbyt wysokiego podatku ustalonego w decyzji – wystarczy, że złożysz oświadczenie na piśmie do Naczelnika Urzędu Skarbowego
 • zaakceptować wskazane w decyzji warunki – w tym wypadku nic nie musisz robić i będziesz opodatkowany w formie karty podatkowej.

Rezygnacja z karty podatkowej

Jeżeli chcesz zrezygnować z opodatkowania w formie karty podatkowej, musisz w terminie do 20 stycznia złożyć Naczelnikowi Urzędu Skarbowego:

 • oświadczenie o rezygnacji z opodatkowania w ramach karty podatkowej – wtedy wrócisz do opodatkowania na zasadach ogólnych
 • oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem liniowym bądź ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – w tedy będziesz opodatkowany w wybrany sposób w kolejnym roku podatkowym.

Zawieszenie działalności gospodarczej a karta podatkowa

Jeśli jesteś opodatkowany kartą podatkową, możesz zawiesić działalność gospodarczą na jeden z dwóch sposobów:

 • zawiesić prowadzoną działalność, składając wniosek do CEIDG, albo
 • zgłosić przerwę w prowadzeniu działalności Naczelnikowi Urzędu Skarbowego najpóźniej w dniu jej rozpoczęcia. Zakończenie przerwy zgłaszasz dzień wcześniej.

Ważne! Jeśli zgłaszasz przerwę w urzędzie skarbowym, to taka przerwa musi trwać nieprzerwanie co najmniej 10 dni. Przepisy nie określają jej maksymalnego okresu. Jeśli zaś przerwa wynika z choroby – zawiadamiasz Naczelnika Urzędu Skarbowego w dniu rozpoczęcia działalności po tej przerwie.

W przypadku zawieszenia działalności gospodarczej bądź zgłoszenia przerwy nie będziesz płacił podatku za okres zawieszenia bądź przerwy.

Kiedy podatnik traci prawo do opodatkowania kartą podatkową

Utracisz prawo do opodatkowania w formie karty podatkowej w przypadku, gdy:

 • we wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej podasz dane niezgodne ze stanem faktycznym, co spowoduje:
 • nieuzasadnione zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej
 • ustalenie wysokości podatku dochodowego formie karty podatkowej w kwocie niższej niż gdybyś podał prawidłowe dane
 • nie zawiadomisz Naczelnika Urzędu Skarbowego w terminie 7 dni o zmianach powodujących utratę warunków do opodatkowania w formie karty podatkowej albo mających wpływ na podwyższenie wysokości podatku dochodowego w formie karty podatkowej
 • w zawiadomieniu o zmianie danych mających wpływ na wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej podasz dane niezgodne ze stanem faktycznym
 • na rachunku lub fakturze stwierdzających sprzedaż wyrobu, towaru lub wykonanie usługi podasz dane niezgodne ze stanem faktycznym.

Konsekwencją utraty prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej będzie:

 • obowiązek opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej za cały rok na zasadach ogólnych
 • obowiązek prowadzenia księgi przychodów i rozchodów bądź ksiąg rachunkowych od miesiąca następnego po otrzymaniu decyzji stwierdzającej utratę prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej.

Ważne! Jeżeli sam zawiadomisz Naczelnika Urzędu Skarbowego o utracie prawa do opodatkowania według karty podatkowej, będziesz uprawniony do opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (jeżeli spełniasz warunki) lub na zasadach ogólnych od dnia utraty prawa do opodatkowania według karty podatkowej. Jest to istotna poprawa twojej sytuacji w porównaniu do tej, gdy to organ stwierdzi, że utraciłeś prawo do opodatkowania według karty podatkowej.

Przykład

Pan Piotr prowadzi działalność gastronomiczną, w ramach której nie sprzedaje wyrobów alkoholowych. W związku ze zmianą oczekiwań klientów Pan Piotr od 1 kwietnia wprowadził do oferty wyroby alkoholowe o zawartości alkoholu powyżej 1,5%. Zawiadamia Naczelnika o utracie prawa do opodatkowania w formie karty podatkowej z uwagi na rozpoczęcie sprzedaży wyrobów alkoholowych o zawartości powyżej 1,5%. Pan Piotr do 1 kwietnia będzie mógł korzystać z opodatkowania w formie karty, później zaś będzie korzystał z opodatkowania na zasadach ogólnych bądź w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (o ile spełni warunki). W przypadku braku zawiadomienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Pan Piotr podlegałby opodatkowaniu na zasadach ogólnych za cały rok.

Stawki karty podatkowej

Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej określa w decyzji Naczelnik Urzędu Skarbowego, biorąc pod uwagę między innymi:

 • rodzaj prowadzonej działalności
 • liczbę zatrudnionych
 • liczbę mieszkańców w miejscu prowadzenia działalności
 • stawki miesięczne lub granice stawek określonych w tabelach wskazanych w załączniku nr 3 do ustawy
 • obniżki stawek karty podatkowej z uwagi na ukończenie 60. roku życia czy orzeczenie stopnia niepełnosprawności
 • indywidualne wnioski podatników, na przykład z powodu oczywiście zbyt wysokiej stawki podatku w porównaniu do rozmiaru prowadzonej działalności.

Naczelnik Urzędu Skarbowego określa wysokość podatku dochodowego w ramach karty podatkowej na dany rok. To oznacza, że decyzja ustalająca wysokość podatku dochodowego w ramach karty podatkowej jest wydawana odrębnie dla kolejnych lat.

Ważne! Jeżeli nie odpowiada ci wysokość ustalonego podatku dochodowego, możesz zrzec się opodatkowania w formie karty podatkowej – złóż Naczelnikowi Urzędu Skarbowego, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, oświadczenie o zrzeczeniu opodatkowania w formie karty podatkowej.

Kiedy zmieni się stawka podatku na karcie

Przedsiębiorca korzystający z opodatkowania w formie karty podatkowej ma obowiązek informować Naczelnika Urzędu Skarbowego o zmianach w stosunku do stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej, które mają wpływ na wysokość podatku dochodowego. W szczególności masz obowiązek poinformować Naczelnika Urzędu Skarbowego o zmianie:

 • stanu zatrudnienia
 • miejsca prowadzenia działalności
 • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności
 • liczby stanowisk na parkingu
 • liczby i rodzaju urządzeń przy prowadzeniu usług rozrywkowych
 • liczby godzin przeznaczonych na wykonywanie wolnego zawodu w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego oraz wolnego zawodu w zakresie usług weterynaryjnych
 • liczby sprzedawanych posiłków domowych
 • liczby godzin sprawowania opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi
 • liczby godzin przeznaczonych na udzielanie lekcji
 • innych okoliczności mających wpływ na wysokość podatku w ramach karty podatkowej.

O takich zmianach zawiadom Naczelnika Urzędu Skarbowego, składając wniosek o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji działalności gospodarczej PIT-16Z. Możesz to również zrobić za pośrednictwem CEIDG - zmieniając swój wpis. Zawiadomienie złóż w terminie 7 dni od momentu zaistnienia okoliczności powodujących zmianę wysokości opodatkowania.

Zmiana wysokości podatku w formie karty podatkowej nastąpi od miesiąca, w którym zaszła okoliczność powodująca zmianę. Podatek dochodowy w formie karty podatkowej za ten miesiąc zostanie wyliczony do momentu zmiany według 1/30 dotychczasowej stawki karty za każdy dzień, zaś po tym dniu – według 1/30 zmienionej stawki za każdy dzień po zmianie.

Ważne! Jeżeli nie poinformujesz organu podatkowego o wskazanym zdarzeniu w terminie, twoja karta podatkowa wygaśnie i będziesz rozliczać podatek na zasadach ogólnych za cały rok.

Zeznania podatkowe i zapłata podatku w ramach karty podatkowej

Zeznania podatkowe

Przedsiębiorcy, którzy wybrali opodatkowanie w formie karty podatkowej są zwolnieni z obowiązku składania zeznań podatkowych, ale mają obowiązek składać w terminie 31 stycznia roku następnego deklarację PIT-16A. W tej deklaracji wykazują składki na ubezpieczenie zdrowotne, które zostały zapłacone i odliczone od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku kalendarzowego.

Zapłata podatku

Karta podatkowa zwalnia z obowiązku wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. W przypadku opodatkowania działalności gospodarczej w formie karty podatkowej masz obowiązek płacić podatek określony w decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego:

 • w terminie do 7 dnia następującego po miesiącu, za który należna jest karta podatkowa
 • za grudzień danego roku w terminie do 28 grudnia danego roku.

Nie masz możliwości kwartalnych wpłat na podatek dochodowy.

Jeżeli kontynuujesz opodatkowanie w formie karty podatkowej, do dnia otrzymania decyzji ustalającej podatek dochodowy w formie karty podatkowej na dany rok rozliczasz kartę podatkową w wysokości stawki za poprzedni rok. Kwoty podatku dochodowego zapłacone do dnia doręczenia decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej na kolejny rok podatkowy zalicza się na poczet podatku wynikającego z decyzji na kolejny rok.

Gdy w roku poprzednim opłacałeś podatek dochodowy na zasadach ogólnych lub w innej formie niż karta podatkowa, do dnia otrzymania decyzji ustalającej opodatkowanie podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej opłacasz podatek na zasadach dotychczasowych. Kwoty podatku dochodowego zapłacone do dnia doręczenia decyzji ustalającej opodatkowanie w formie karty podatkowej zalicza się na poczet podatku wynikającego z decyzji o opodatkowaniu w formie karty podatkowej.

Pamiętaj! Wybór opodatkowania w formie karty podatkowej uniemożliwia:

 • wspólne rozliczenie z małżonkiem
 • skorzystanie z preferencyjnego rozliczenia dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Co można odliczyć od podatku

Podatek dochodowy wynikający z karty podatkowej możesz pomniejszyć o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone w roku podatkowym, o ile wskazana składka nie została odliczona od podatku dochodowego. Kwota, o którą będziesz mógł pomniejszyć podatek dochodowy wynikający z karty podatkowej o składkę na ubezpieczenie zdrowotne, nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Podatek dochodowy wynikający z karty podatkowej nie podlega pomniejszeniu o:

 • składki na ubezpieczenie społeczne
 • stratę poniesioną w ramach prowadzonej działalności.

Ważne! Jeżeli poniosłeś stratę podatkową przed dokonaniem wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej, nie rozliczysz jej w okresie, kiedy wybierzesz opodatkowanie w formie karty podatkowej.

Obowiązki dokumentacyjne i księgowość

Jeśli prowadzisz działalność opodatkowaną w formie karty podatkowej, jesteś zwolniony od obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Pamiętaj, że rozliczając się w tej formie, powinieneś:

 • wystawiać na żądanie klienta rachunki i faktury potwierdzające sprzedaż towarów lub wykonanie usług\
 • przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wstawiono rachunek lub fakturę.

Przeczytaj więcej o zasadach wystawiania faktur.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu „Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.