Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podatek tonażowy

Kto może płacić podatek tonażowy, jak wybrać tę formę opodatkowania, co jest opodatkowane, jakie są stawki podatku.

Kto może płacić podatek tonażowy

Opodatkowaniu podatkiem tonażowym podlegają przedsiębiorcy żeglugowi, którzy świadczą usługi w żegludze międzynarodowej, z wykorzystaniem statków
o pojemności brutto (GT) powyżej 100 jednostek każdy
, w zakresie:

 • przewozu ładunku lub pasażerów – z tym, że w przypadku usług świadczonych przez:
  • holownik – co najmniej 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej w ciągu roku stanowić musi przewóz ładunku lub pasażerów drogą morską
  • pogłębiarkę – co najmniej 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej w ciągu roku stanowić musi przewóz wydobytego materiału drogą morską
 • ratownictwa pełnomorskiego.

Opodatkowaniu podatkiem tonażowym podlega również d ziałalność przedsiębiorców żeglugowych , pod warunkiem jest związana ze świadczeniem usług przewozu ładunków, lub pasażerów albo ratownictwa pełnomorskiego, w zakresie :

 • dzierżawy i użytkowania kontenerów,
 • prowadzenia działalności załadunkowej, rozładunkowej i naprawczej,
 • prowadzenia terminali pasażerskich,
 • sprzedaży towarów lub usług na pokładzie statku pasażerskiego i pasażersko-towarowego w celu ich wykorzystania na pokładzie statku,
 • prowadzenia działalności kantorowej na pokładzie statku pasażerskiego i pasażersko-towarowego,
 • dowozu lądowego i morskiego ładunków lub pasażerów,
 • przewozu ładunków lub pasażerów w transporcie multimodalnym,
 • zarządzania cudzym statkiem,
 • świadczenia usług agentów i maklerów morskich, usług brokerskich i usług agencji zatrudnienia, związanych z załogą statku,
 • zawierania umów najmu, dzierżawy lub czarteru statków.

Opodatkowaniu podatkiem tonażowym nie podlega działalność w zakresie:

 • poszukiwań, badań geologicznych oraz wydobycia zasobów mineralnych z dna morskiego,
 • rybołówstwa lub przetwórstwa rybnego,
 • budowy portów morskich, budowy i remontu infrastruktury portowej lub urządzeń portowych,
 • budowy elektrowni wiatrowych,
 • budowy rurociągów przesyłowych na dnie morza,
 • budowy dróg wodnych lub pogłębiania dna dróg i zbiorników wodnych,
 • prac podwodnych,
 • świadczenia usług pilotowych w granicach portów morskich,
 • żeglugi pasażerskiej w granicach portów i przystani morskich,
 • edukacji, badań naukowych, sportu lub transportu rekreacyjnego,
 • eksploatacji statków stale zakotwiczonych lub zacumowanych, które nie posiadają zdolności

Jak wybrać opodatkowanie podatkiem tonażowym

Przedsiębiorca żeglugowy, żeby skorzystać z opodatkowania podatkiem tonażowym, musi złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym – PT-1.

Oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym trzeba złożyć do 20 stycznia pierwszego roku podatkowego. Jeżeli przedsiębiorca żeglugowy rozpoczyna wykonywanie działalności w trakcie roku podatkowego, ma obowiązek złożyć te oświadczenie do dnia poprzedzającego rozpoczęcie działalności podlegającej opodatkowaniu podatkiem tonażowym.

Decyzja o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym obowiązuje przedsiębiorcę żeglugowego przez 10 lat - w tym okresie nie można zmienić formy opodatkowania.

Co jest podstawą opodatkowania podatkiem tonażowym

Podstawę opodatkowania podatkiem tonażowym stanowi dochód przedsiębiorcy żeglugowego, odpowiadający iloczynowi dobowej stawki (uzależnionej od pojemności netto statku) oraz okresu eksploatacji w danym miesiącu wszystkich statków przedsiębiorcy, z których dochód opodatkowany jest podatkiem tonażowym.

Podatek tonażowy wynosi 19% podstawy opodatkowania i jest płatny za okresy miesięczne, w terminie do 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za grudzień - w terminie do 31 stycznia roku następnego.

Zeznanie o wysokości podatku tonażowego – PT-2, należnego za dany rok podatkowy, przedsiębiorcy żeglugowi składają w urzędzie skarbowym, do 31 stycznia roku następnego.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.