Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rozliczanie VAT w imporcie towarów

Przeczytaj, jak rozliczyć VAT, jeśli importujesz towary spoza Unii Europejskiej. Sprawdź, co jest podstawą opodatkowania i jaką procedurę rozliczenia możesz przyjąć.

Miejsce opodatkowania

Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług import towarów to przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego (poza UE) na terytorium Unii Europejskiej.

Miejscem importu jest to państwo Unii Europejskiej, na którego terenie towary znajdują się w momencie ich wprowadzenia na terytorium UE.

Jeśli jednak towary z momentem ich wprowadzenia na terytorium Unii Europejskiej zostaną objęte jedną z następujących procedur lub przeznaczeń celnych:

 • procedurą uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń
 • procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych
 • procedurą składu celnego
 • procedurą tranzytu, w tym także składowaniem czasowym przed nadaniem przeznaczenia celnego
 • przeznaczeniem – wprowadzenie towarów do wolnego obszaru celnego lub składu wolnocłowego,

wówczas miejscem importu takich towarów jest terytorium państwa członkowskiego, na którym towary te przestaną podlegać tym procedurom i przeznaczeniom.

Ważne! Przy imporcie towarów koniecznie zapoznaj się ze szczegółowymi przepisami celnymi, na przykład ze stawkami celnymi obowiązującymi w Unii Europejskiej. Pamiętaj, że sposób rozliczenia VAT jest uzależniony od procedury i dokumentów składanych do rozliczenia należności celnych, które zostaną zastosowane przy wwozie towaru na terytorium Unii Europejskiej.

Kto może odliczyć VAT naliczony przy imporcie

Import towarów jest opodatkowany podatkiem VAT.

Opodatkowanie dotyczy towarów zwolnionych z cła albo tych, na które cło zostało zawieszone w części lub w całości, albo na które została zastosowana preferencyjna, obniżona lub zerowa stawka celna.

Jeśli jesteś czynnym podatnikiem podatku VAT, naliczony przy imporcie towarów VAT, możesz odliczyć w zakresie, w jakim towary te będziesz wykorzystywać do wykonywania czynności opodatkowanych VAT.

Jeśli nie jesteś czynnym podatnikiem podatku VAT, nie masz możliwości odzyskania zapłaconego podatku VAT od importowanych towarów. Zapłacony podatek VAT z tytułu importu towarów będzie stanowić dla ciebie koszt uzyskania przychodów, jeśli tylko wwieziony towar będzie ci służyć do uzyskiwania przychodów z działalności gospodarczej.

Co jest podstawą podatkowania VAT w imporcie

Podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna, która została powiększona o należne cło.

Ważne! Inaczej określana jest podstawa opodatkowania:

 • przy wwozie towarów objętych procedurą uszlachetniania biernego. W tym przypadku podstawą opodatkowania jest różnica między wartością celną produktów kompensacyjnych lub zamiennych, dopuszczonych do obrotu, a wartością towarów wywiezionych czasowo, powiększoną o należne cło
 • gdy importowane towary będą objęte procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych oraz procedurą przetwarzania pod kontrolą celną. W tym przypadku podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o cło, które byłoby należne w przypadku, gdyby towary były objęte procedurą dopuszczającą do obrotu.

Do podstawy opodatkowania należy również doliczyć wszelkie koszty dodatkowe związane z importem towarów, takie jak:

 • koszty prowizji
 • koszty opakowania
 • koszty transportu i ubezpieczenia poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terenie Polski, chyba że zostały już wcześniej włączone do wartości celnej towarów
 • wszelkie należności z tytułu importu towarów, które organy celne mają obowiązek pobierać.

W przypadku importu towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym do podstawy opodatkowania należy doliczyć również kwotę podatku akcyzowego.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy VAT

Momentem powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu towarów jest – co do zasady – moment powstania długu celnego.

Dług celny powstaje z chwilą dopuszczenia towaru do wolnego obrotu na obszarze celnym Unii Europejskiej w związku z uprzednio przyjętym zgłoszeniem celnym. Jeżeli przyjęcie zgłoszenia powoduje powstanie długu celnego, to zwolnienie towaru, na którym ciążą należności, może nastąpić tylko po ich uiszczeniu lub zabezpieczeniu.

Natomiast w przypadku objęcia towarów procedurą celną – uszlachetniania czynnego w systemie ceł zwrotnych, odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, przetwarzania pod kontrolą celną – obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów powstaje z chwilą objęcia towarów tą procedurą.

Jeżeli import towarów jest objęty procedurą celną: składu celnego, odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przywozowych, uszlachetniania czynnego w systemie zawieszeń, tranzytu, a od towarów tych pobierane są opłaty wyrównawcze lub opłaty o podobnym charakterze i nie powstaje jednocześnie dług celny, to obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wymagalności tych opłat.

Procedura uproszczona – jak rozliczyć VAT w deklaracji podatkowej

Aby skorzystać z rozliczenia w deklaracji podatkowej, musisz:

 • być czynnym podatnikiem VAT
 • przedstawić naczelnikowi urzędu celno-skarbowego:
  • zaświadczenie o braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa przekraczających odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach, wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu
  • potwierdzenie zarejestrowania jako podatnik VAT czynny.

Zamiast tych dokumentów możesz złożyć oświadczenia o braku zaległości we wpłatach składek i podatków oraz o tym, że jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT czynny. Oświadczenia składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (musisz dodać klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”).

Oświadczenie albo zaświadczenia składasz do właściwego tobie – ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania – naczelnika urzędu celno-skarbowego. Jeżeli nie posiadasz siedziby lub miejsca zamieszkania w Polsce, dokumenty składasz do Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu.

Oświadczenie albo zaświadczenia musisz złożyć przed rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, od którego będziesz stosował rozliczenie uproszczone.

Pamiętaj! Nie musisz przedstawić dokumentów ani oświadczenia, jeżeli naczelnik urzędu celno-skarbowego ma aktualne dokumenty, które zostały przez ciebie złożone wcześniej.

Żeby zachować prawo do rozliczania podatku z tytułu importu w pliku plikuJPK_V7M lub JPK_V7K, powinieneś co 6 miesięcy składać zaświadczenia lub oświadczenia dotyczące braku zaległości we wpłatach należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz we wpłatach poszczególnych podatków.

Rozliczenia możesz dokonać w deklaracji podatkowej składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importowanych towarów.

Jeżeli wybrałeś rozliczenie z tytułu importu w deklaracji podatkowej i nie rozliczysz tego podatku w całości lub w części na tych zasadach, utracisz prawo do rozliczania podatku w deklaracji podatkowej w odniesieniu do kwoty tego podatku. Będziesz musiał zapłacić podatek wraz z odsetkami naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu do poboru kwoty należności celnych przywozowych wynikających z długu celnego.

Z procedury uproszczonej będziesz mógł skorzystać także, jeżeli dokonujesz zgłoszeń celnych przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych.

Z możliwości rozliczenia VAT z tytułu importu w deklaracji podatkowej nie mogą skorzystać podatnicy rozliczający się kwartalnie.

Procedura podstawowa – rozliczenie VAT w zgłoszeniu SAD lub PZC

Podstawową procedurą rozliczenia VAT w imporcie jest:

 • zgłoszenie celne na druku SAD (przy zgłoszeniu celnym w formie papierowej)
 • poświadczone zgłoszenie celne PZC (przy elektronicznym zgłoszeniu celnym).

W procedurze podstawowej jako importer masz obowiązek obliczyć i wykazać w zgłoszeniu celnym kwoty podatku VAT z uwzględnieniem obowiązujących stawek, które dla importu towarów są takie same jak przy dostawie towarów na terytorium Polski.

Jeżeli organ celny stwierdzi, że kwota VAT wykazana w zgłoszeniu celnym jest nieprawidłowa, wówczas wydaje decyzję określającą podatek we właściwej wysokości.

Podatek z tytułu importu płacisz w terminie i na warunkach określonych jak dla uiszczenia cła, a w przypadku wydania decyzji określającej wysokość podatku VAT przez organ celny – w terminie 10 dni, licząc od dnia powiadomienia przez organ celny o wysokości należności podatkowych.

Należnego podatku VAT nie wykazujesz już w pliku JPK_V7M lub JPK_V7K. Natomiast kwotę zapłaconego podatku VAT musisz wykazać w pliku JPK_V7M lub JPK_V7K po stronie podatku naliczonego, gdyż podlega on odliczeniu (oczywiście przy spełnieniu ogólnych warunków odliczenia VAT określonych w ustawie o VAT). W ten sposób rozliczenie VAT będzie dla ciebie – jako czynnego podatnika podatku VAT – neutralne podatkowo.

Ważne! Musisz bezwzględnie zarchiwizować dokument celny (SAD lub PZC), który jest podstawą odliczenia VAT.

Rozliczenie towarów z kilku urzędów celnych – odprawa scentralizowana

Podatek VAT możesz również rozliczyć w deklaracji importowej na druku VAT-IM.

Krajowa odprawa scentralizowana pozwala na rozdzielenie miejsca złożenia zgłoszenia i miejsca przedstawienia towaru. Organy celne mogą zezwolić osobie, na jej wniosek, na złożenie w urzędzie celno-skarbowym właściwym ze względu na miejsce siedziby tej osoby zgłoszenia celnego towarów, które będą przedstawione w innym urzędzie celnym. To oznacza, że możesz zgłosić w oddziale celnym (urzędzie nadzoru) towary, które fizycznie znajdują się na przykład w jednym z miejsc uznanych (urzędzie przedstawienia), zlokalizowanym poza siedzibą twojej firmy. Jest to wygodne rozwiązanie, jeśli odprawiasz towary w różnych miejscach.

Więcej na temat odprawy scentralizowanej.

Do deklaracji VAT-IM należy dołączyć załącznik VAT-IM/A – informację o dokonanym imporcie.

Deklarację importową składasz naczelnikowi urzędu celno-skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania w terminie do 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, nie później jednak niż przed złożeniem deklaracji podatkowej. Jeżeli towary powinny być przedstawione lub udostępnione do kontroli tylko w jednym urzędzie celno-skarbowym, możesz złożyć deklarację importową zbiorczą za okres miesięczny.

Podatek VAT zapłacony na podstawie deklaracji importowej odliczysz (poprzez deklarację VAT) w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym (lub za jeden z dwóch kolejnych okresów rozliczeniowych).

W terminie, w którym należy złożyć deklarację importową, musisz również zapłacić podatek VAT wykazany w tej deklaracji.

Dokumenty uprawniające do odliczenia VAT

Zapłacony podatek VAT z tytułu importu towarów możesz odliczyć w JPK-V7M lub JPK_V7K co do zasady składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym od importu towarów lub w rozliczeniu za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Dokumenty uprawniające do odliczenia podatku VAT zależą od sposobu rozliczenia przyjętego przez podatnika. Tak więc podstawę do odliczenia VAT naliczonego stanowią:

 • dokument celny – w przypadku wykazywania VAT należnego w zgłoszeniu celnym i wpłacania go do urzędu celno-skarbowego
 • deklaracja importowa – w przypadku rozliczania VAT należnego od importu towarów w deklaracji importowej
 • plik JPK_V7M lub JPK_V7K – w przypadku rozliczania VAT należnego z tytułu importu towarów w pliku JPK
 • decyzja naczelnika urzędu skarbowego w przypadku, gdy organ celno-skarbowy stwierdzi nieprawidłową kwotę należnego podatku VAT w dokumentach składanych przez przedsiębiorcę i samodzielnie w drodze decyzji określi kwotę podatku
 • dokonanie wpisu do rejestru – w przypadku stosowania w imporcie procedury uproszczonej, polegającej na wpisie do rejestru zgodnie z przepisami celnymi.

Dokumenty musisz bezwzględnie zarchiwizować dla potrzeb ewentualnej kontroli.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu „Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.