Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców

Prowadząc działalność gospodarczą, możesz obniżyć swoje podatki dzięki ulgom podatkowym. To, czy możesz z nich skorzystać, zależy od wybranej formy opodatkowania działalności gospodarczej. Przeczytaj o wybranych ulgach. Sprawdź, ile wynoszą te ulgi.

Ulga na dziecko

Ulga na dziecko jest odliczana od podatku dochodowego.

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych – według skali podatkowej (PIT-36).

Przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym (PIT-36L), w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) lub podatkiem tonażowym nie mogą odliczać ulgi na dziecko od dochodów lub przychodów z działalności gospodarczej.

Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy ci przedsiębiorcy uzyskują inne przychody, opodatkowane według skali podatkowej, na przykład z tytułu umowy o pracę rozliczane w PIT-37 – wówczas mają prawo do ulgi na dziecko.

Ulga przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym podatnik:

 • wykonywał władzę rodzicielską
 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało
 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Ulga dotyczy także pełnoletnich dzieci, które:

 • otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, bez względu na wiek
 • nie ukończyły 25. roku życia i uczą się w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach prawa o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy bądź szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż państwie Rzeczpospolita Polska, pod warunkiem, że dzieci te nie uzyskały:

  • dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej, które podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (skala podatkowa) lub art. 30b (kapitały pieniężne) lub
  • przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 (ulga dla młodych) i 152 (ulga na powrót)
 • w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Ulga nie dziecko nie przysługuje, jeśli chociażby jeden z małżonków lub dziecko:

Ulga na dziecko przestaje przysługiwać od miesiąca, w którym dziecko:

 • zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych
 • wstąpiło w związek małżeński.

Ile wynosi ulga

Wysokość ulgi jest uzależniona od liczby posiadanych dzieci oraz – w przypadku jednego dziecka – tego, czy przedsiębiorca pozostaje w związku małżeńskim.

Jeżeli masz jedno dziecko, kwota odliczenia za każdy miesiąc wynosi 92,67 zł, jeżeli:

 • pozostajesz w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i wspólne dochody twoje i małżonka lub małżonki nie przekroczyły w roku podatkowym 112 tys. zł
 • jesteś osobą samotnie wychowującą dziecko i twoje dochody nie przekroczyły w roku podatkowym 112 tys. zł
 • nie pozostajesz w związku małżeńskim nawet przez część roku podatkowego i twoje dochody nie przekroczyły w roku podatkowym 56 tys. zł.

Ważne! Do limitu dochodów, o których mowa powyżej, wlicza się dochody uzyskane w roku podatkowym opodatkowane według skali podatkowej, podatkiem liniowym oraz dochody ze zbycia akcji, udziałów w spółkach i pochodnych papierów wartościowych oraz praw z nich wynikających.

Jeżeli masz dwoje dzieci, kwota odliczenia wynosi 92,67 zł miesięcznie na każde dziecko.

Jeżeli masz troje i więcej dzieci, kwota odliczenia wynosi:

 • 92,67 zł miesięcznie na pierwsze i drugie dziecko
 • 166,67 zł na trzecie dziecko
 • 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Ważne! Podatnik, który przez co najmniej jeden dzień roku podatkowego wykonywał władzę, pełnił funkcję lub sprawował opiekę w stosunku do więcej niż jednego dziecka, może zastosować odliczenia na warunkach dla osób posiadających dwoje i więcej dzieci.

Ulga na dziecko przysługuje łącznie obojgu rodzicom, opiekunom prawnym dziecka albo rodzicom zastępczym pozostającym w związku małżeńskim. Rodzice mogą odliczyć kwotę ulgi na dziecko od podatku po równo lub w dowolnie przyjętej proporcji.

Ulgę na dziecko rozliczasz w zeznaniu rocznym wypełniając załącznik PIT/O. Musisz w nim wskazać liczbę dzieci i ich numery PESEL. Jeśli dziecko nie ma numeru PESEL, podajesz imię, nazwisko i datę urodzenia.

Przykład 1

Anna i Piotr Kowalscy są małżeństwem. W maju 2021 roku zostali rodzicami. Ich łączne dochody wyniosły 70 tys. zł. W opisanym przypadku kwota ulgi wyniesie 741,36 zł (8 x 92,67 zł).

Przykład 2

Iwona i Ryszard w kwietniu zostali rodzicami. W czerwcu zawarli związek małżeński. Iwona uzyskała w roku podatkowym dochody w wysokości 50 tys. zł, a jej mąż 80 tys. zł. W ich przypadku kwota ulgi wyniesie 834,03 zł (9 x 92,67 zł). Małżeństwo zostało zawarte w trakcie roku podatkowego i nie trwało przez cały rok podatkowy, zatem przy ustalaniu prawa do ulgi należy uwzględnić limit dochodu w wysokości 56 tys. zł w odniesieniu do każdego z rodziców. W konsekwencji z ulgi w opisanym przypadku może skorzystać wyłącznie Pani Iwona, ponieważ jej roczne dochody mieszczą się w limicie uprawniającym do odliczenia.

Przykład 3

Wiśniewscy wychowują dwoje dzieci. Jedno z dzieci w 2016 roku ukończyło studia licencjackie i nie kontynuuje nauki. Uzyskało także dochody w wysokości 2500 zł (niższe od kwoty wolnej od podatku). Drugie dziecko jest uczniem szkoły podstawowej. W opisanym przypadku łączna kwota odliczenia wyniesie 2038,74 zł (10 x 92,67 zł = 926,70 zł, czyli kwota odliczenia na pierwsze dziecko oraz 12 x 92,67 zł = 1112,04 zł, czyli kwota odliczenia na drugie dziecko).

Ulga dla rodzica samotnie wychowującego dziecko

Ulga dla rodzica samotnie wychowującego dziecko polega na określeniu podatku obliczonego od połowy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci w podwójnej wysokości, z uwzględnieniem dochodów małoletnich dzieci.

Do sumy dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci nie wlicza się dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie o PIT.

Przykład

Pani Julia samotnie wychowuje 12-letnie dziecko. W 2022 roku Pani Julia uzyska przychody ze stosunku pracy opodatkowane według skali podatkowej w wysokości 120 tys. zł, a dziecko Pani Julii nie uzyska żadnych przychodów. Rozliczenie Pani Julii za rok 2022, po skorzystaniu z ulgi dla osób samotnie wychowujących dziecko, będzie wyglądało następująco:

 • Przychód: 120 tys. zł
 • Koszty uzyskania przychodu: 3 tys. zł
 • Dochód do opodatkowania: 117 tys. zł/2= 58 500 zł
 • Podatek: (58 500*12 proc. – 3 600 zł)*2 = 6 840 zł

Ulga z tytułu samotnego wychowywania dzieci przysługuje rodzicom albo opiekunom prawnym - pannom, kawalerom, wdowom, wdowcom, rozwódkom, rozwodnikom, osobom w separacji, osobom, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci.

Ulga dotyczy samotnie wychowywanych:

 • dzieci małoletnich
 • dzieci pełnoletnich, które otrzymywały w danym roku zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną
 • dzieci pełnoletnich do ukończenia 25. roku życia, uczących się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, jeżeli w roku podatkowym dzieci te nie uzyskały:
 • dochodów, z wyjątkiem renty rodzinnej, które podlegają opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (skala podatkowa) lub art. 30b (kapitały pieniężne) lub
 • przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 (ulga dla młodych) i 152 (ulga na powrót)
 • w łącznej wysokości przekraczającej dwunastokrotność kwoty renty socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

Ulga nie przysługuje również, jeśli osoba samotnie wychowująca dziecko lub jej dziecko:

Z ulgi może skorzystać jeden rodzic albo opiekun prawny.

Odliczenie nie przysługuje osobie, która:

 • wychowuje dziecko wspólnie z drugim rodzicem albo opiekunem prawnym
 • złożyła wniosek o wspólne rozliczenie małżonków
 • podlega opodatkowaniu podatkiem liniowym lub kartą podatkową.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego

Ulga dotycząca wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), jest odliczana od podstawy obliczenia podatku.

Podatnicy wpłacający na IKZE w roku podatkowym mogą odliczyć dokonane wpłaty od kwoty określonej w przepisach o indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to dobrowolny sposób gromadzenia środków na emeryturę. Środki na Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego pochodzą z wpłat dokonywanych przez posiadacza Konta.

Ulga dotycząca wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego ma zachęcać podatników do tego sposobu gromadzenia środków na emeryturę.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • w ramach skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Maksymalna wysokość wpłat na IKZE wynosi 1,8 krotność przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia.

W 2024 roku ta kwota dla osób prowadzących działalność gospodarczą wynosi 14 083 zł.

Odliczenia z tytułu wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego dokonuje się w zeznaniu podatkowym za rok, w którym dokonano wpłaty.

Jeżeli chcesz skorzystać z odliczenia wypełnij załącznik PIT/O.

Przykład

Pan Piotr wpłacił na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego 6 000 zł. Prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Będzie uprawniony do odliczenia wpłaty dokonanej na IKZE w zeznaniu PIT-36. W tym celu Pan Piotr wypełni załącznik PIT/O. Kwota wpłaty na IKZE pomniejszy podstawę opodatkowania Pana Piotra.

Ulga rehabilitacyjna

Ulga rehabilitacyjna jest odliczana od podstawy obliczenia podatku.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • w ramach skali podatkowej (PIT-36)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Ze ulgi nie skorzystają przedsiębiorcy opodatkowani podatkiem liniowym (PIT-36L), chyba że uzyskują inne dochody na przykład z umowy o pracę i składają również zeznanie PIT-37.

Z ulgi rehabilitacyjnej mogą skorzystać osoby, które mają:

 • orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności
 • decyzję przyznającą rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną
 • orzeczenie o niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16. roku życia
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez właściwy organ na podstawie odrębnych przepisów obowiązujących do dnia 31 sierpnia 1997 r.

Podatnik jest uprawniony do odliczenia, gdy osobą niepełnosprawną pozostająca na jego utrzymaniu jest:

 • współmałżonek
 • dzieci własne i przysposobione
 • dzieci obce przyjęte na wychowanie
 • pasierbowie
 • rodzice
 • rodzice współmałżonka
 • rodzeństwo
 • ojczym, macocha
 • zięciowie i synowe.

Podatnik może skorzystać z odliczenia, o ile osoby będące na utrzymaniu nie osiągały dochodów przekraczających dwunastokrotność renty socjalnej w wysokości obowiązującej w grudniu roku podatkowego.

W ramach ulgi rehabilitacyjnej odliczeniu podlegają:

 • wydatki na cele rehabilitacyjne
 • wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną
 • wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych na rzecz osoby niepełnosprawnej będącej na utrzymaniu podatnika.

Za wydatki dające podstawę do odliczenia uznaje się wyłącznie wydatki na:

 • adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
 • przystosowanie pojazdów mechanicznych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
 • zakup, naprawę lub wynajem wyrobów medycznych wymienionych w wykazie wyrobów medycznych na podstawie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
 • zakup, naprawę lub wynajem indywidualnego sprzętu, urządzeń i narzędzi niezbędnych w rehabilitacji oraz ułatwiających wykonywanie czynności życiowych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
 • pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, chłonne majtki, podkłady, wkłady anatomiczne, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł
 • zakup wydawnictw i materiałów (pomocy) szkoleniowych, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
 • odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym
 • odpłatność za pobyt na leczeniu w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych
 • odpłatność za pobyt opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym, w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego lub zakładzie rehabilitacji leczniczej
 • odpłatność za zabiegi rehabilitacyjne lub leczniczo-rehabilitacyjne
 • opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł
 • utrzymanie psa asystującego, o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł
 • opiekę pielęgniarską w domu nad osobą niepełnosprawną w okresie przewlekłej choroby uniemożliwiającej poruszanie się oraz usługi opiekuńcze świadczone dla osób niepełnosprawnych zaliczonych do I grupy inwalidztwa
 • opłacenie tłumacza języka migowego
 • kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia
 • leki – w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo)
 • odpłatny przewóz

  • osoby niepełnosprawnej – karetką transportu sanitarnego
  • osoby niepełnosprawnej, zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa, oraz dzieci niepełnosprawnych do lat 16 – również innymi środkami transportu niż karetka transportu sanitarnego
 • używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia – w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł
 • odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego związane z pobytem:

  • na turnusie rehabilitacyjnym
  • w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, w zakładzie rehabilitacji leczniczej, zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych
  • na koloniach i obozach dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz dzieci osób niepełnosprawnych, które nie ukończyły 25. roku życia
  • opiekuna osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I grupy inwalidztwa lub dzieci niepełnosprawnych do lat 16, przebywającego z osobą niepełnosprawną na turnusie rehabilitacyjnym lub w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego, lub zakładzie rehabilitacji leczniczej.

Pamiętaj! Wymienione wydatki podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, zakładowego funduszu aktywności, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych albo nie zostały zwrócone w jakiejkolwiek formie. Jeżeli wydatki były częściowo sfinansowane bądź dofinansowane, będziesz uprawniony do odliczeniu wydatków, które nie zostały ci zwrócone w jakiejkolwiek formie.

Wydatki na cele rehabilitacyjne należy udokumentować. Dokument stwierdzający ich poniesienie powinien zawierać w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę zapłaty.

Wyjątek od zasady udokumentowania wydatków dotyczy:

 • opłacenia przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa
 • utrzymanie psa asystującego
 • używania samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną albo dziecko niepełnosprawne, które nie ukończyło 16. roku życia.

W odniesieniu do tych wydatków nie trzeba mieć dokumentów stwierdzających ich wysokość. Na żądanie organów podatkowych podatnik ma obowiązek przedstawić dowody niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia, w szczególności

 • wskazać z imienia i nazwiska osoby, które opłacono w związku z pełnieniem przez nie funkcji przewodnika
 • okazać certyfikat potwierdzający status psa asystującego.

Odliczenia ulgi rehabilitacyjnej dokonujesz w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-37 lub PIT- 28, do którego dołączasz formularz PIT/O (informacja o odliczeniach).

Przykład

Pan Łukasz jest synem niepełnosprawnej Pani Kasi, którą ma na utrzymaniu. Prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według skali. Pani Kasia w 2020 roku nie uzyskała żadnych dochodów. Pan Łukasz poniósł koszty dostosowania budynku mieszkalnego do potrzeb niepełnosprawnej Pani Kasi w kwocie 3 000 zł i posiada dokumenty potwierdzające poniesienie tych wydatków. Pan Łukasz, dokonując rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej, odliczy wydatki na dostosowanie mieszkania.

Ulga internetowa

Ulga na internet, czyli wynikająca z wydatków poniesionych z tytułu użytkowania sieci Internet**, jest odliczana od podstawy obliczenia podatku**.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • według skali podatkowej (PIT-36)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Ulga internetowa przysługuje wyłącznie w dwóch kolejno następujących po sobie latach podatkowych, jeżeli dotychczas podatnik z niej nie korzystał.

Ulga umożliwia odliczenie wydatków do kwoty nieprzekraczającej 760 zł w danym roku.

Wydatki na internet trzeba udokumentować. Może to być faktura od operatora usług internetowych, w tym e-faktura. Dokument powinien zawierać w szczególności: dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi lub towaru) i sprzedającego (towar lub usługę), rodzaj zakupionego towaru lub usługi oraz kwotę do zapłaty.

Ulgę rozliczysz w zeznaniu rocznym, wypełniając załącznik PIT/O.

Przykład

Pani Jola prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Nabyła pakiet internetu dla celów prywatnych w 2020 roku i miesięcznie płaci 40 zł. Pani Jola nigdy nie korzystała z ulgi internetowej. Składając zeznanie PIT-28, Pani Jola będzie mogła odliczyć wydatki poniesione na internet w ramach ulgi internetowej.

Ulga związana z przekazaniem darowizn

Ulga związana z przekazaniem darowizny jest odliczana od podstawy obliczenia podatku.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • w ramach skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Ważne! Podatnicy opodatkowani podatkiem liniowym są uprawnieni wyłącznie do skorzystania z ulgi w związku z przekazaniem darowizny na cele kształcenia zawodowego szkołom publicznym.

Odliczenie darowizn na cel kształcenia zawodowego przekazane publicznym szkołom stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem darowizny są materiały dydaktyczne lub środki trwałe, z wyjątkiem materiałów dydaktycznych lub środków trwałych, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat. Jeżeli zatem przekażesz środki trwałe lub materiały dydaktyczne, które nie są kompletne, zdatne do użytku lub są starsze niż 12 lat, nie skorzystasz z ulgi.

Przedsiębiorca, który uzyskuje dochody zaliczane do źródła działalność gospodarcza, otrzyma ulgę podatkową w postaci odliczenia dokonanej darowizny w przypadku przekazania darowizny na:

 • cele kultu religijnego
 • cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi
 • cele ze strefy zadań pożytku publicznego przekazanych organizacjom, które działają na podstawie przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele
 • cele kształcenia zawodowego przekazane publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe
 • cele związane z odbudową Pałacu Saskiego, Pałacu Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej w Warszawie.

Wysokość ulgi z tytułu udzielenia darowizn jest limitowana wysokością dochodów osiągniętych przez podatnika. Ulgi w zakresie darowizn przysługują maksymalnie do wysokości kwoty stanowiącej 6% dochodu osiągniętego przez podatnika udzielającego darowizny.

Ważne! Odliczeniu w ramach wskazanej ulgi nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

 • osób fizycznych
 • osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

Przedmiotem darowizny oprócz środków pieniężnych mogą być również towary nabyte przez przedsiębiorcę. Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług (VAT), za kwotę darowizny uważa się wartość towaru wraz z podatkiem VAT w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny.

Pamiętaj! Jeżeli przedmiotem darowizny są produkty spożywcze przekazane na rzecz organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na rzecz działalności charytatywnej i zaliczysz do kosztów uzyskania przychodów wydatki związane z przekazaną darowizną (czyli koszty zakupu produktów spożywczych), nie możesz skorzystać z ulgi związanej z tą darowizną. W przypadku innych darowizn możesz dokonać odliczenia w ramach ulgi – nie musisz zaliczać wydatków na przedmiot darowizny do kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku darowizny na rzecz organizacji określonej w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego w innym kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prawo do odliczenia darowizny przysługuje, jeżeli łącznie są spełnione warunki:

 • podatnik udokumentuje oświadczeniem tej organizacji, że na dzień przekazania darowizny była ona organizacją równoważną do organizacji, które działają na podstawie polskich przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, realizującą cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i prowadzącą działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych oraz
 • istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium organizacja posiada siedzibę.

Wysokość wydatków poniesionych w związku z udzielonymi darowiznami należy udokumentować:

 • dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy – w przypadku darowizny pieniężnej
 • dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę i wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu
 • zaświadczeniem jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Darowizny możesz rozliczyć w trakcie roku podatkowego. Nie musisz zatem czekać do momentu złożenia rocznego zeznania podatkowego.

Jeżeli jesteś przedsiębiorca opodatkowanym na zasadach ogólnych lub podatkiem liniowym, odliczenia darowizn dokonujesz z chwilą obliczania zaliczek na podatek

Jeżeli jesteś opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, odliczenia dokonanej darowizny dokonujesz podczas obliczania miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Pamiętaj! W zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę (wartość) przekazanej darowizny, kwotę (wartość) odliczonej darowizny i dane pozwalające na identyfikację obdarowanego.

Przykład

Pani Julita prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym. W 2020 roku przekazała w darowiźnie wyposażenie jednej z sal dydaktycznych na rzecz technikum w postaci nowego sprzętu komputerowego. Wartość przekazanej darowizny to 25 000 zł. Pani Julita w 2020 roku osiągnęła dochód w wysokości 160 000 zł. Jest uprawniona do odliczenia darowizny na rzecz technikum wyłącznie w kwocie 9 600 zł. Wynika to z faktu, że odliczeniu podlega wyłącznie kwota darowizny w wysokości 6% osiągniętych dochodów.

Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Ulga na działalność nadawczo-rozwojową (B R) jest odliczana od podstawy obliczenia podatku.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • w ramach skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8)

Ulga na B+R przysługuje podatnikom w związku z prowadzeniem działalności badawczo-rozwojowej. Ulga polega na odliczeniu od podstawy opodatkowania części kosztów uzyskania przychodów poniesionych na ten rodzaj działalności, określanych jako koszty kwalifikowane.

Jest to zatem dodatkowe pomniejszenie podstawy opodatkowania z tego samego tytułu, z którego dany koszt został już zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Za koszty kwalifikowane uznaje się:

 • wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności badawczo-rozwojowej oraz związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu
 • wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło w części związanej z działalnością badawczo-rozwojową, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na wykonanie usługi w zakresie działalności badawczo-rozwojowej pozostaje w całości czasu przeznaczonego na wykonanie usługi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło w danym miesiącu
 • nabycie materiałów i surowców bezpośrednio związanych z prowadzoną działalnością badawczo-rozwojową
 • nabycie niebędącego środkami trwałymi sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego bezpośrednio w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, w szczególności naczyń i przyborów laboratoryjnych oraz urządzeń pomiarowych
 • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez uczelnie, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, instytuty naukowe PAN, instytuty badawcze, międzynarodowe instytuty naukowe, Centrum Łukasiewicz, instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, Polska Akademia Umiejętności, inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej
 • odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej wykorzystywanej wyłącznie w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli to korzystanie nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT
 • nabycie usługi wykorzystania aparatury naukowo-badawczej wyłącznie na potrzeby prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, jeżeli zakup usługi nie wynika z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem w rozumieniu art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT
 • koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione na:

  • przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy
  • prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego
  • odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego w postępowaniu zgłoszeniowym i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie
  • opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia i dokonywanie innych czynności koniecznych do nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego
 • odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością (z zastrzeżeniem centrów badawczo-rozwojowych).

Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać z ulgi, muszą wyodrębnić koszty działalności B+R w prowadzonej ewidencji: w księgach rachunkowych albo podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Koszty kwalifikowane podlegają odliczeniu, jeżeli nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie lub nie zostały odliczone od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Podatnicy wykazują w tym zeznaniu koszty kwalifikowane podlegające odliczeniu.

Jeżeli w roku podatkowym, za który ma być dokonane odliczenie, podatnik poniósł stratę lub wielkość dochodu podatnika jest niższa od kwoty przysługujących mu odliczeń, odliczenia – odpowiednio w całej kwocie lub w pozostałej części – dokonuje się w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik skorzystał lub miał prawo skorzystać z odliczenia.

Podatnikowi, który w roku rozpoczęcia prowadzenia działalności poniósł stratę albo osiągnął dochód niższy od kwoty przysługującego za ten rok odliczenia, przysługuje kwota zwrotu, odpowiadająca iloczynowi nieodliczonego odliczenia i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym. Ten mechanizm stosuje się również w roku podatkowym następującym bezpośrednio po roku rozpoczęcia działalności, jeżeli w tym roku podatnik jest mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.

Ważne! Podatnik, który w roku rozpoczęcia działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niebędącej osobą prawną lub taką działalność prowadził małżonek tej osoby – jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa – nie jest traktowany jako rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej.

Kwota zwrotu wykazana w zeznaniu stanowi pomoc de minimis.

Pomoc de minimis to pomoc publiczna – wsparcie państwa, udzielana małym i średnim przedsiębiorcom, która nie musi być zgłaszana do Komisji Europejskiej. Określenie pomocy de minimis ma na celu zachowanie konkurencji na rynku w ten sposób, że żaden z uczestników rynku nie otrzyma wsparcia, które mogłoby naruszyć konkurencję.

Jeżeli podatnik przed upływem trzech lat podatkowych – licząc od końca roku podatkowego, za który złożył zeznanie, w którym wykazał kwotę zwrotu gotówkowego – został postawiony w stan upadłości lub likwidacji, wykazana kwotę zwrotu musi zwrócić.

Dowiedz się, jak odliczyć koszty na działalność B+R.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga na termomodernizację jest odliczana od podstawy obliczenia podatku.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • w ramach skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28).

Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy są właścicielami bądź współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego – mają prawo odliczyć wydatki poniesione na materiały budowlane, urządzenia i usługi mające na celu termomodernizację budynku mieszkalnego. Warunkiem skorzystania z odliczenia jest zakończenie termomodernizacji budynku mieszkalnego w terminie 3 lat od końca roku, w którym poniesiono pierwsze wydatki związane z termomodernizacją budynku mieszkalnego.

Przykład

Pan Jacek poniósł pierwszy wydatek na termomodernizację budynku w 2020 roku. Aby mógł skorzystać z odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, musi dokończyć termomodernizację budynku do końca 2023 roku.

Jeżeli nie uda ci się zakończyć termomodernizacji w terminie 3 lat, licząc od końca roku, w którym poniosłeś pierwszy wydatek, musisz doliczyć do dochodu za rok podatkowy, w którym upłynął termin 3 lat, rozliczoną ulgę termomodernizacyjną.

W ramach ulgi na termomodernizację można odliczyć wyłącznie wydatki poniesione na przedsięwzięcie termomodernizacyjne, czyli na:

 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych
 • ulepszenie, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których jest dostarczana energia z tych sieci, spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków
 • wykonanie przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych
 • całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Usługi, materiały i urządzenia, które uprawniają do skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej, to:

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
 • wykonanie analizy termograficznej budynku
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych, lub fundamentów
 • wymiana stolarki zewnętrznej, na przykład: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania, lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego
 • montaż pompy ciepła
 • montaż kolektora słonecznego
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego
 • montaż instalacji fotowoltaicznej
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła i analiza spalin
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

Materiały budowlane i urządzenia:

 • materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin
 • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej
 • kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe - jeżeli eksploatacji takiego kotła nie zakazuje uchwała przyjęta na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego
 • pompa ciepła wraz z osprzętem
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Ważne! Podatnik może odliczyć wydatki na termomodernizację w łącznej maksymalnej kwocie 53 tys. zł na wszystkie przedsięwzięcia termomodernizacyjne w budynkach mieszkalnych, których jest właścicielem lub współwłaścicielem.

Wysokość wydatków na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego jest ustalana na podstawie faktur VAT wystawionych przez dostawcę materiałów, urządzeń czy usług niekorzystającego ze zwolnienia z VAT. Kwotę wydatku na termomodernizację budynku stanowi kwota brutto, czyli kwotę wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT). Jeżeli jednak kwota podatku od towarów i usług została odliczona zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, kwotę wydatku stanowi kwota netto, czyli kwota bez podatku od towarów i usług.

W ramach ulgi termomodernizacyjnej nie odliczysz wydatków w części, w której zostały:

 • sfinansowane (dofinansowane) ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie
 • zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej.

Odliczenia wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dokonujesz w zeznaniu podatkowym dotyczącym okresu, w którym wydatki na termomodernizację zostały poniesione.

Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie/przychodzie podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulgę termomodernizacyjną rozliczysz w zeznaniu rocznym, wypełniając załącznik PIT/O.

Przeczytaj więcej o uldze termomodernizacyjnej na stronach Ministerstwa Finansów.

Ulga na innowacje – IP Box

Ulga na innowacje jest odliczana od podstawy obliczenia podatku.

Podatnicy, którzy w ramach działalności gospodarczej osiągają kwalifikowane dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP), mają prawo opodatkować takie dochody według 5% stawki podatkowej.

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy opodatkowani:

 • w ramach skali podatkowej (PIT-36)
 • podatkiem liniowym (PIT-36L)
 • podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8),

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej to prawa podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska:

 • patenty
 • prawo ochronne na wzór użytkowy
 • prawo z rejestracji wzoru przemysłowego
 • prawo z rejestracji topografii układu scalonego
 • dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu
 • wyłączne prawo w rozumieniu ustawy o ochronie prawnej odmian roślin
 • autorskie prawo do programu komputerowego.

których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Kwalifikowanym dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym dochód (strata):

 • z opłat i należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej
 • ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej
 • z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi
 • z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym w postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego praw własności intelektualnej ustala się jako iloczyn:

 • dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym oraz
 • wskaźnika obliczonego według wzoru, który uwzględnia koszty poniesione na działalność B+R prowadzoną przez samego podatnika na nabycie wyników prac B+R od podmiotów niepowiązanych i powiązanych, nabycie samych praw własności intelektualnej.

Podatnicy, którzy wybierają opodatkowanie kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej korzystają z 5% stawki podatkowej w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnęli dochód bądź ponieśli stratę z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej i składają zeznanie roczne wraz z załącznikiem PIT/IP.

Przeczytaj:

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.