Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Prace szczególnie niebezpieczne

Prace szczególnie niebezpieczne to takie, w których ryzyko wypadkowe jest większe niż przy pracach innego rodzaju ze względu na specyfikę, stosowane materiały czy miejscowe warunki wykonywania.

Wykazy prac szczególnie niebezpiecznych

Prace szczególnie niebezpieczne są wskazane w:

 • rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Rozdział 6 „Prace szczególnie niebezpieczne”). Są to:
  • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części (§ 82-84 rozporządzenia)
  • prace w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych (§ 85-90 rozporządzenia)
  • prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych (§ 91-104 rozporządzenia)
  • prace na wysokości (§ 105-110 rozporządzenia)
 • w innych, między innymi branżowych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy
 • w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji
 • przez pracodawcę wedle własnego uznania.

Pracodawca jest obowiązany do ustalenia formy i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy.

Obowiązki pracodawcy

Przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych pracodawca musi określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy i zapewnić:

 • bezpośredni nadzór nad pracami wyznaczonych osób – udział pracownika nadzoru powinien mieć miejsce przez cały czas wykonywania prac niebezpiecznych (nie wolno ich wykonywać nawet w czasie chwilowej nieobecności pracownika nadzoru)
 • organizacyjne i techniczne środki zabezpieczające właściwe dla rodzaju wykonywanych prac: asekuracja pracujących, środki ochrony zbiorowej (na przykład balustrady, automatyczna wentylacja lub odpylanie), środki ochrony indywidualnej (aparaty tlenowe, urządzenia samohamowne chroniące przed upadkiem z wysokości), oznakowania stref niebezpiecznych itp.
 • instruktaż pracowników obejmujący między innymi:

  • imienny podział pracy
  • kolejność wykonywania zadań
  • wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach
 • dostęp do miejsc wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych jedynie dla osób, które są upoważnione i odpowiednio poinstruowane.

Obowiązki te mogą być zrealizowane przez:

 • protokolarne ustalenie przez pracodawcę i osobę kierującą pracownikami szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzonych robót z imiennym podziałem obowiązków
 • podejmowanie i prowadzenie prac wyłącznie na podstawie pisemnego pozwolenia, którego tryb wydawania ustala pracodawca
 • poinformowanie pracowników o właściwościach stosowanych materiałów, półfabrykatów i wyrobów gotowych oraz o sposobach bezpiecznego ich stosowania
 • opis postępowania w sytuacji awaryjnych.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.