Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wsparcie przedsiębiorców - oferta produktów finansowych Agencji Rozwoju Przemysłu

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) jest komercyjną spółką wspomagającą państwo w działaniach łagodzących skutki niekorzystnych zjawisk gospodarczych oraz aktywnie wspierającą wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorców.

Co obejmuje oferta finansowa ARP

Agencja Rozwoju Przemysłu współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorstw. ARP jest motorem rozwoju biznesu, w tym pozyskiwania kadr nie tylko dla dużych firm, lecz także dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Dzięki wiedzy oraz zasobom kadrowym Agencja Rozwoju Przemysłu wypracowała kompleksową ofertę produktów finansowych skierowanych do polskich przedsiębiorców:

 • pożyczki obrotowe, inwestycyjne, restrukturyzacyjne i antyinflacyjne
 • leasing operacyjny, finansowy i zwrotny maszyn i urządzeń
 • faktoring pełny, z przejęciem ryzyka niewypłacalności klienta, ubezpieczony w KUKE
 • wsparcie przedsiębiorców będących eksporterami lub realizujących kontrakty eksportowe poprzez dostępne instrumenty gwarancyjne KUKE S.A. zabezpieczające spłatę pożyczki do 80% wartości finansowania
 • udział w programie Polityka Nowej Szansy.

Pożyczka Antyinflacyjna

Pożyczka przeznaczona na łagodzenie negatywnych skutków inflacyjnych udzielana w formule obrotowej przeznaczonej na finansowanie działalności bieżącej (finansowanie zwiększonych kosztów surowców i materiałów, kosztów produkcji, transportu oraz w formule inwestycyjnej przeznaczonej na finansowanie dokończenia realizowanych inwestycji (finansowanie zwiększonych kosztów inwestycji).

Pożyczkę mogą uzyskać firmy z sektora MŚP o przychodach powyżej 4 mln zł, nie będące w sytuacji trudnej na koniec roku 2019, posiadające dodatnie wyniki za 2021 roku (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzące pełną księgowość.

Warunki udzielenia pożyczki:

 • kwota pożyczki: od 0,8 mln PLN do 10 mln PLN
 • waluta: PLN
 • okres finansowania:
  • do 48 miesięcy dla pożyczki obrotowej (okres karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy)
  • do 120 miesięcy dla pożyczki inwestycyjnej (okres karencji w spłacie kapitału do czasu zakończenia/uruchomienia inwestycji)
 • wypłata pożyczki: jednorazowo lub w transzach
 • spłata kapitału pożyczki: w równych ratach kapitałowych. Pierwsza rata kapitałowa płatna 1 miesiąc po zakończeniu okresu karencji w spłacie kapitału
 • oprocentowanie: WIBOR 1M + marża (zgodnie z siatką marż stosowaną w parametryzatorze pożyczkowym)
 • prowizja za udzielenie finansowania: tylko 0,2%
 • brak prowizji: za rozpatrzenie wniosku, od niewykorzystanej kwoty pożyczki, od przedterminowej spłaty
 • zabezpieczenie pożyczki: hipoteka na nieruchomości inne standardowe zabezpieczenia na majątku trwałym akceptowane przez ARP S.A. (minimum 120% kwoty pożyczki) oraz zabezpieczenia uzupełniające: oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc. i inne.

Sprawdź szczegóły oferty.

Pożyczka Inwestycyjna na finansowanie inwestycji przy wsparciu Polskiej Strefy Inwestycji

W ramach Pożyczki Inwestycyjnej PSI, przedsiębiorcy mogą skorzystać z oferty specjalnej ARP przygotowanej dla firm realizujących inwestycje przy wsparciu Polskiej Strefy Inwestycji.

Pożyczka może być przeznaczona na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych o charakterze modernizacyjnym, rozwojowym, na zakup środków trwałych oraz w celu refinansowania poniesionych nakładów inwestycyjnych realizowanych przy wsparciu Polskiej Strefy Inwestycji (PSI).

Pożyczkę mogą uzyskać firmy duże i MŚP prowadzące działalność od co najmniej 24 miesięcy:

 • posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej
 • posiadające decyzje o wsparciu na realizację nowej inwestycji lub ubiegających się o decyzję o w ramach instrumentu Polskiej Strefy Inwestycji
 • o przychodach powyżej 4 mln zł
 • prowadzące pełną księgowość
 • posiadające dodatnie wyniki za 2022 rok, nie znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej w rozumieniu unijnych wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw.

Warunki udzielenia pożyczki:

 • kwota pożyczki: od 0,8 mln PLN
 • waluta: PLN
 • okres finansowania: do 144 miesięcy (12 lat)
 • wkład własny na poziomie 20% wartości inwestycji netto
 • karencja w spłacie kapitału: do 18 miesięcy
 • wypłata pożyczki: jednorazowo lub w transzach
 • spłata kapitału pożyczki: w równych ratach kapitałowych
 • brak prowizji: za rozpatrzenie wniosku oraz od niewykorzystanej kwoty pożyczki
 • parametry cenowe: pożyczka dostępna dla przedsiębiorców w ramach oferty specjalnej
 • zabezpieczenie pożyczki, standard: min. 120% kwoty pożyczki - hipoteka na nieruchomości, zastaw na środkach trwałych, inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP S.A., oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc
 • zabezpieczenie pożyczki wariant dla eksporterów: do 80% kwoty pożyczki objęte zostanie gwarancją KUKE, pozostałe materialne zabezpieczenia (zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach) stanowić będą min. 40% kwoty pożyczki liczonej według wartości rynkowej, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc

Sprawdź szczegóły oferty.

Pożyczka Inwestycyjna z gwarancją KUKE

Pożyczka z gwarancją KUKE jest przeznaczona dla przedsiębiorców będących eksporterami lub realizujących kontrakty eksportowe.

Za eksportera uznaje się przedsiębiorcę, którego suma przychodów ze sprzedaży eksportowej w wybranych 3 z 5 ostatnich rocznych okresów sprawozdawczych (jednostkowych lub skonsolidowanych) stanowi co najmniej 20% w sumie łącznych przychodów ze sprzedaży z tych samych okresów.

Pożyczkę mogą uzyskać przedsiębiorstwa o przychodach powyżej 4 mln zł, prowadzące pełną księgowość, posiadające dodatnie wyniki za 2022 rok, nie znajdujące się w trudnej sytuacji finansowej w rozumieniu unijnych wytycznych dotyczących pomocy państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw.

Warunki udzielenia pożyczki:

 • kwota pożyczki: od 5 mln PLN
 • waluta: PLN
 • okres finansowania: gwarancja zostanie udzielona do pożyczki z okresem spłaty nie dłuższym niż 168 miesięcy (14 lat) i obejmie okres nie dłuższy niż kończący się w dacie spłaty pożyczki
 • możliwość refinansowania poniesionych kosztów realizacji inwestycji lub spłatę pożyczek/kredytów udzielonych na realizację inwestycji o ile do momentu udzielenia pożyczki inwestycja nie została ukończona
 • wypłata pożyczki: jednorazowo lub w transzach
 • spłata kapitału pożyczki: w równych ratach kapitałowych, możliwość uzyskania karencji w spłacie kapitału
 • oprocentowanie: WIBOR 1M + marża (zgodnie z siatką marż stosowaną w parametryzatorze pożyczkowym)
 • prowizja za udzielenie finansowania: od 0,2 p.p.
 • wkład własny na poziomie 20% wartości inwestycji netto
 • brak prowizji: za rozpatrzenie wniosku, od niewykorzystanej kwoty pożyczki
 • wysokość opłat za udzielenie gwarancji określa KUKE, indywidualnie na podstawie oceny kondycji finansowej eksportera
 • zabezpieczenie: do 80% kwoty pożyczki objęte zostanie gwarancją KUKE, pozostałe materialne zabezpieczenia (hipoteka – akceptowalne wpisy na miejscu innym niż pierwsze, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach) stanowić będą min. 40% kwoty pożyczki liczonej według wartości rynkowej;
 • zabezpieczenia uzupełniające: oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. i inne.

Sprawdź szczegóły oferty.

Pożyczka Obrotowa z gwarancją płatniczą KUKE

Umowa zawarta pomiędzy ARP S.A. a KUKE S.A. obejmuje współpracę w zakresie oferowania płatniczych gwarancji ubezpieczeniowych dla pożyczek obrotowych na finansowanie kontraktów eksportowych.

Instrument ten, posiadając gwarancje Skarbu Państwa, zabezpiecza instytucji finansującej do 80% wartości pożyczki udzielonej eksporterowi na realizację kontraktów lub finansowanie działalności bieżącej przedsiębiorstwa, której celem jest zwiększenie potencjału eksportowego firmy.

Pożyczka dostępna w dwóch wariantach: podejście limitowe lub indywidualne.

Warunki udzielenia pożyczki w podejściu limitowym

 • główne kryterium przyznania limitu gwarancyjnego jest spełnione w sytuacji, gdy suma przychodów eksportera ze sprzedaży eksportowej w wybranych trzech z pięciu ostatnich rocznych okresów sprawozdawczych (jednostkowych lub skonsolidowanych) stanowi co najmniej 20% w sumie łącznych przychodów ze sprzedaży z tych samych okresów
 • przedmiotem gwarancji jest zabezpieczenie terminowej spłaty pożyczki obrotowej udzielonej eksporterowi
 • kwota pożyczki: od 0,8 mln PLN
 • waluta: PLN
 • okres spłaty pożyczki do 719 dni (dla każdego zobowiązania możliwego do wyodrębnienia na podstawie zapisów umowy pożyczkowej); w przypadku braku wyodrębnienia poszczególnych zobowiązań okres od pierwszej wypłaty do ostatniej spłaty wynosi do 719 dni, (do 2 lat)
 • limit na eksportera ustalany jest na 12 miesięcy, po tym okresie zostanie dokonana weryfikacja spełnienia kryterium limitowego oraz wysokości limitu
 • gwarancja pokrywa 80% udzielonego finansowania eksporterowi, pozostałe zabezpieczenia materialne (hipoteka – akceptowalne wpisy na miejscu innym niż pierwsze, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach) stanowić będą min. 40% kwoty pożyczki liczonej według wartości rynkowej
 • wysokość opłat za udzielenie gwarancji określa KUKE indywidualnie na podstawie oceny kondycji finansowej eksportera
 • pozostałe opłaty za udzielenie pożyczki obrotowej jest zgodne z siatką marż w parametryzatorze pożyczkowym.

Warunki udzielenia pożyczki w podejściu indywidulanym:

 • możliwość jednoczesnego skorzystania z dwóch następujących wariantów dostępnych gwarancji:

  • gwarancji spłaty pożyczki przeznaczonej na rozwój działalności eksportera, finansowania konkretnego kontraktu eksportowego oraz
  • gwarancji związanej z dostawami pod indywidualny kontrakt eksportowy
 • gwarancja spłaty pożyczki będzie udzielana w ramach umowy indywidualnej
 • w przypadku gdy finansowanie będzie przeznaczone na realizację wskazanego kontraktu/kontraktów eksportowych, wówczas oprócz dokumentów finansowych analizie KUKE będzie podlegał również kontrakt/y eksportowe
 • kwota pożyczki: od 0,8 mln PLN
 • waluta: PLN
 • okres spłaty zobowiązania pożyczkowego związanego z kontraktem eksportowym będzie wynosił do 719 dni licząc od pierwszej wypłaty do ostatniej spłaty
 • gwarancja pokrywa 80% udzielonego finansowania eksporterowi, pozostałe zabezpieczenia materialne (hipoteka – akceptowalne wpisy na miejscu innym niż pierwsze, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach) stanowić będą min. 40% kwoty pożyczki liczonej według wartości rynkowej
 • gwarancja KUKE dostępna jest dla przedsiębiorców będących eksporterami lub realizujących kontrakty eksportowe
 • wysokość opłat za udzielenie gwarancji określa KUKE indywidualnie na podstawie oceny kondycji finansowej eksportera
 • pozostałe opłaty za udzielenie pożyczki obrotowej jest zgodne z siatką marż w parametryzatorze pożyczkowym.

Szczegóły szczegóły oferty.

Pożyczki z bonusem dla zielonych inwestycji i zielonych przedsiębiorców

Refinansowanie nakładów na realizację projektów inwestycyjnych, w tym spłata zobowiązania finansowego zaciągniętego na realizację inwestycji - dla inwestycji ukończonych.

Finansowanie ukończenia realizowanej inwestycji, której budżet uległ zwiększeniu wskutek wzrostu kosztów lub jej zakresu, obowiązkowe refinansowanie spłaty zobowiązania finansowego zaciągniętego na realizację inwestycji.

Pożyczkę mogą uzyskać duże firmy oraz firmy z sektora MŚP posiadające zdolność do spłaty, prowadzące działalność gospodarczą od co najmniej 24 miesięcy, o obrotach powyżej 4 mln zł, prowadzące pełną księgowość, posiadające dodatnie wyniki za ostatni rok obrotowy (pozytywna EBITDA i wynik netto).

Warunki udzielenia pożyczki:

 • wkład własny: na poziomie 20% wartości inwestycji netto
 • kwota pożyczki: od 0,8 mln zł do 20 mln zł
 • finansowanie: w PLN
 • oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża, dla MŚP zgodna z siatką marż stosowaną w parametryzatorze pożyczkowym, dla dużych przedsiębiorców marża uzależniona od kondycji finansowej przedsiębiorstwa i jakości zabezpieczeń
 • możliwość obniżenia marży o 0,5 p.p. dla „zielonych” przedsiębiorców i „zielonych” inwestycji
 • prowizja przygotowawcza: 0,2% dla MŚP oraz 0,4% dla dużych firm
 • brak prowizji za rozpatrzenie wniosku
 • brak prowizji od niewykorzystanej kwoty
 • prowizja za przedterminową spłatę: 1% w przypadku spłaty ze środków z innych instytucji finansowych, 0% w przypadku spłaty ze środków z innych źródeł
 • zabezpieczenie pożyczki: minimum 120% kwoty pożyczki - na przedmiocie inwestycji (hipoteka na nieruchomości, zastaw na środkach trwałych, inne standardowe zabezpieczenia na majątku trwałym akceptowane przez ARP S.A.), oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Sprawdź szczegóły oferty.

Usługi leasingu finansowego

Ofertę produktów finansowych dostępnych w ARP uzupełnia spółka ARP Leasing utworzona w 100% przez Agencje Rozwoju Przemysłu.

ARP Leasing:

 • oferuje usługi leasingu finansowego, operacyjnego i zwrotnego dla podmiotów z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • specjalizuje się w leasingu przemysłowym, szczególnie maszyn i urządzeń do produkcji przemysłowej, linii i ciągów technologicznych, automatyki i robotyki przemysłowej oraz pojazdów specjalistycznych
 • wspiera działalność badawczo-rozwojową oraz włącza się w realizację Programów Rządowych wsparcia dla Przedsiębiorców.

Oferta ARP Leasing dostępna jest w ośmiu Centrach Obsługi Przedsiębiorców.

Oferta leasingu skierowana jest do przedsiębiorców, którzy:

 • chcą podnieść swoją konkurencyjność w szybkim czasie
 • poszukują elastycznego źródła finansowania majątku trwałego
 • nie mogą rozwijać dynamicznie własnego biznesu z powodu niewystarczającego poziomu środków bieżących
 • chcą maksymalizować efektywność zarządzania kosztami poprzez m.in. korzyści podatkowe
 • prowadzą działalność gospodarczą od 24 miesięcy (minimum 12 miesięcy) w oparciu o pełną księgowość
 • osiągają roczne obroty na poziomie 4 MLN PLN oraz dodatnią EBITDĘ i zysk netto
 • chcą zrealizować inwestycję związaną z nabyciem maszyny, urządzenia, ciągu przemysłowego.

Główne zalety współpracy z ARP Leasing:

 • oferta dopasowana do potrzeb firmy - indywidualnie podejście do klienta i transakcji opartej na relacjach trójstronnych
 • finansowanie środków trwałych trudno zbywalnych, których budowa trwa wiele miesięcy i które często zostają wytworzone w pojedynczych egzemplarzach
 • doradztwo w wyborze leasingu i aktywne wsparcie w trójstronnym procesie uzgodnień warunków finansowania
 • sprawnie i szybko przeprowadzony proces uzgodnienia oferty
 • elastyczność w zakresie doboru parametrów finansowania transakcji, m.in. okresu finansowania, wysokości opłaty wstępnej, przedmiotu finansowania (ponadnormatywne okresy finansowania).

Pełną ofertę ARP Leasing można znaleźć na stronie: www.arpleasing.pl

Polityka Nowej Szansy

Polityka Nowej Szansy to program pomocowy, realizowany w oparciu o Ustawę o udzieleniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców z dnia 16 lipca 2020 r.

Pomoc publiczna w ramach programu ma charakter zwrotny i skierowana jest do mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Pamiętaj! Dla dużych przedsiębiorców obligatoryjne jest dokonanie notyfikacji pomocy publicznej Komisji Europejskiej.

Budżet projektu wynosi 1,2 mld złotych (120 mln rocznie przez 10 lat).

Polityka Nowej Szansy jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej (niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością) i wymagają wsparcia w procesie odzyskiwania długookresowej zdolności do konkurowania na rynku lub wymagają wsparcia płynności finansowej z powodu zaistnienia wyjątkowych i nieprzewidywalnych okoliczności.

Program skierowany jest również do podmiotów planujących lub znajdujących się w toku sądowego postępowania restrukturyzacyjnego.

Rodzaje wsparcia obejmują:

 • pomoc na ratowanie przedsiębiorcy - udzielana jest w formie oprocentowanej pożyczki (stopa bazowa KE min 4%) w PLN na okres do 6 miesięcy. Celem tej formy pomocy jest zapewnienie przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji oraz przeprowadzenia niezbędnych w tym zakresie analiz
 • pomoc na tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne - udzielana jest w formie oprocentowanej pożyczki (stopa bazowa KE min 4%) w PLN na okres do 18 miesięcy. Celem tej formy pomocy jest umożliwienie przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej przez czas niezbędny do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych. Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne uwarunkowane jest wdrożeniem uproszczonego planu restrukturyzacji. Może być udzielone jako kontynuacja pomocy na ratowanie lub jako samodzielny instrument i jest adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • pomoc na restrukturyzację - może zostać udzielona w formie: pożyczki, objęcia akcji lub udziałów, objęcia obligacji, zmiany terminów spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyzację, konwersji pożyczki, udzielonej jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, na udziały lub akcje przedsiębiorcy oraz ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej. Celem tej formy pomocy jest realizacja przez przedsiębiorcę planu restrukturyzacji, który umożliwi przywrócenie mu długookresowej zdolności do konkurowania na rynku. Pomoc ta może stanowić jedynie uzupełnienie wkładu własnego przedsiębiorcy w finansowaniu kosztów restrukturyzacji, wymaga zastosowania przez przedsiębiorcę środków wyrównujących zakłócenia konkurencji na rynku i jest uwarunkowana wdrożeniem planu restrukturyzacji.

Przedsiębiorca może skorzystać z Polityki Nowej Szansy niezależnie od pomocy udzielonej w ramach Tarczy Antykryzysowej lub Tarczy Finansowej PFR.

W ramach aplikowania przedsiębiorca ma możliwość bezpłatnej konsultacji z doradcą restrukturyzacyjnym.

Nabór wniosków ma charakter ciągły. O przyznaniu pomocy decyduje kolejność złożenia wniosków, przy czym ocenie podlegają tylko wnioski kompletne, poprawnie wypełnione i spełniające wymagania formalne.

Wysokość pomocy jest uzależniona od indywidualnej oceny sytuacji przedsiębiorcy.

Sprawdź szczegóły oferty.

Jakie są korzyści ze współpracy z ARP

Wśród zalet współpracy z APR znajdują się także korzyści pozafinansowe. Obejmują one między innymi:

 • elastyczne podejście do przedsiębiorcy
 • możliwość finansowania inwestycji brutto
 • wsparcie na poziomie regionalnym – kompetentny doradca znający specyfikę rynku
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku oraz innych ukrytych opłat
 • oferta dedykowana dla wszystkich branż (z wyłączeniem rolnictwa i działalności deweloperskiej prowadzonej w oparciu o mieszkaniowe rachunki powiernicze).

Informacje o ofercie finansowej ARP można otrzymać na stronie www lub osobiście w Centrach Obsługi Przedsiębiorców w 8 lokalizacjach: w Białymstoku, Gdyni, Katowicach, Lublinie, Opolu, Poznaniu, Warszawie oraz Wrocławiu.

Eksperci w Centrach Obsługi Przedsiębiorców, przy uwzględnieniu specyfiki lokalnych rynków, wspierają przedsiębiorców w zakresie dopasowania oferty produktowej ARP do faktycznego zapotrzebowania na środki finansowe, pomagają w przygotowaniu wniosku o udzielenie finansowania, a także w zgromadzeniu dokumentacji transakcyjnej.

Sprawdź informacje na temat COP.

Czy ta strona była przydatna?

Metryka

Opublikowano
Zaktualizowano
ID artykułu
003381

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.