Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wsparcie przedsiębiorców - oferta produktów finansowych Agencji Rozwoju Przemysłu

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) jest komercyjną spółką wspomagającą państwo w działaniach łagodzących skutki niekorzystnych zjawisk gospodarczych oraz aktywnie wspierającą wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorców.

Co obejmuje oferta finansowa ARP

W ramach Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju Agencja Rozwoju Przemysłu współpracuje z kluczowymi polskimi instytucjami wspierającymi rozwój przedsiębiorstw. ARP jest motorem rozwoju biznesu, w tym pozyskiwania kadr nie tylko dla dużych firm, lecz także dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Dzięki wiedzy oraz zasobom kadrowym Agencja Rozwoju Przemysłu wypracowała kompleksową ofertę produktów finansowych skierowanych do polskich przedsiębiorców.

 • pożyczki obrotowe, inwestycyjne, restrukturyzacyjne i antyinflacyjne
 • leasing operacyjny, finansowy i zwrotny maszyn i urządzeń
 • faktoring pełny, z przejęciem ryzyka niewypłacalności klienta, ubezpieczony w KUKE
 • wsparcie przedsiębiorców będących eksporterami lub realizujących kontrakty eksportowe poprzez dostępne instrumenty gwarancyjne KUKE S.A. zabezpieczające spłatę pożyczki do 80% wartości finansowania
 • instrumenty finansowe w ramach Tarczy Antykryzysowej ARP
 • udział w programie Polityka Nowej Szansy.

Pożyczka Antyinflacyjna z gwarancją Europejskiego Funduszy Gwarancyjnego (EFG) dla MŚP

Pożyczka Antyinflacyjna stanowi odpowiedź na obecne warunki rynkowe.

Przedsiębiorcy zmagają się ze wzrostami cen surowców, materiałów – szczególnie budowlanych, wzrostem kosztów produkcji, transportu oraz wytwarzanych dóbr i usług. Celem pożyczki antyinflacyjnej jest wsparcie przedsiębiorstw w obecnej sytuacji rynkowej i tym samym ułatwienie im prowadzenia bieżącej działalności, w tym realizację inwestycji.

W ramach pożyczki antyinflacyjnej z gwarancją EFG, ARP oferuje:

 • pożyczki inwestycyjne z przeznaczeniem na sfinalizowanie realizowanej inwestycji (w przypadku przekroczenia budżetu inwestycji)
 • pożyczki obrotowe z przeznaczeniem na bieżącą działalność przedsiębiorcy.

Zalety pożyczki antyinflacyjnej z gwarancją EFG to:

 • wysoka wartość finansowania – od 800 tys. do 10 mln zł,
 • okres finansowania do 48 miesięcy dla pożyczek obrotowych oraz do 120 miesięcy dla pożyczek inwestycyjnych,
 • możliwość karencji w spłacie: do 3 miesięcy dla formuły obrotowej lub do zakończenia / uruchomienia inwestycji w przypadku formuły inwestycyjnej,
 • podstawowe zabezpieczenie stanowi gwarancja EFG 70%, pozostałe zabezpieczenia materialne będą wymagane do 50% kwoty pożyczki liczone według wartości rynkowej.

Tarcza Antykryzysowa ARP

Ważnym elementem oferty ARP są środki dla przedsiębiorców uruchamiane w ramach Tarczy Antykryzysowej ARP.

Prezentowane instrumenty mają charakter pomocy zwrotnej, a ich warunki dopasowane są do indywidualnych okoliczności i profilu ryzyka każdego zainteresowanego przedsiębiorcy, który ucierpiał w związku z epidemią spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Produkty nie są w żadnej części umarzane w okresie ich funkcjonowania, tym samym nie stanowią pomocy publicznej.

W skład oferty finansowej w ramach Tarczy Antykryzysowej ARP wchodzą następujące instrumenty:

 • pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym
 • pożyczka obrotowa finansująca wypłatę wynagrodzeń
 • pożyczka na spłatę rat kredytowych
 • leasing z karencją w spłacie środków transportu ciężkiego
 • leasing #REMaszyneria z karencją w spłacie, na refinansowanie aktualnie leasingowanych maszyn i urządzeń
 • leasing #Maszyneria na zakup maszyn i urządzeń (zwrotny i odtworzeniowy), bez wpłaty własnej lub z karencją w spłacie
 • pożyczka na spłatę rat leasingowych w ramach Programu wsparcia dla przedsiębiorców sektora autobusowych przewozów pasażerskich
 • pożyczka Antyinflacyjna z gwarancja EFG.

Szczegółowe informacje na temat pozostałych instrumentów wsparcia oferowanych przez ARP dla przedsiębiorców znajdują się na stronie www.arp.pl

Usługi leasingu finansowego

Ofertę produktów finansowych dostępnych w ARP uzupełnia spółka ARP Leasing utworzona w 100% przez Agencje Rozwoju Przemysłu. ARP Leasing :

 • oferuje usługi leasingu finansowego, operacyjnego i zwrotnego dla podmiotów z sektora Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • specjalizuje się w leasingu przemysłowym, szczególnie maszyn i urządzeń do produkcji przemysłowej, linii i ciągów technologicznych, automatyki i robotyki przemysłowej oraz pojazdów specjalistycznych
 • wspiera działalność badawczo-rozwojową oraz włącza się w realizację Programów Rządowych wsparcia dla Przedsiębiorców.

Oferta ARP Leasing dostępna jest w sieci siedmiu Centrów Obsługi Przedsiębiorców.

Oferta leasingu skierowana jest do przedsiębiorców, którzy:

 • chcą podnieść swoją konkurencyjność w szybkim czasie
 • poszukują elastycznego źródła finansowania majątku trwałego
 • nie mogą rozwijać dynamicznie własnego biznesu z powodu niewystarczającego poziomu środków bieżących
 • chcą maksymalizować efektywność zarządzania kosztami poprzez m.in. korzyści podatkowe
 • prowadzą działalność gospodarczą od 24 miesięcy (minimum 12 miesięcy) w oparciu o pełną księgowość
 • osiągają roczne obroty na poziomie 4 MLN PLN oraz dodatnią EBITDĘ i zysk netto
 • chcą zrealizować inwestycję związaną z nabyciem maszyny, urządzenia, ciągu przemysłowego.

Główne zalety współpracy z ARP Leasing:

 • oferta dopasowana do potrzeb firmy - indywidualnie podejście do klienta i transakcji opartej na relacjach trójstronnych
 • finansowanie środków trwałych trudno zbywalnych, których budowa trwa wiele miesięcy i które często zostają wytworzone w pojedynczych egzemplarzach
 • doradztwo w wyborze leasingu i aktywne wsparcie w trójstronnym procesie uzgodnień warunków finansowania
 • sprawnie i szybko przeprowadzony proces uzgodnienia oferty
 • elastyczność w zakresie doboru parametrów finansowania transakcji, m.in. okresu finansowania, wysokości opłaty wstępnej, przedmiotu finansowania (ponadnormatywne okresy finansowania).

Pełną ofertę ARP Leasing można znaleźć na stronie: www.arpleasing.pl

Polityka Nowej Szansy

Polityka Nowej Szansy to program pomocowy, realizowany w oparciu o Ustawę o udzieleniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców z dnia 16 lipca 2020 r.

Pomoc publiczna w ramach programu ma charakter zwrotny i skierowana jest do mikro-, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Dla dużych przedsiębiorców obligatoryjne jest dokonanie notyfikacji pomocy publicznej Komisji Europejskiej.

Budżet projektu wynosi 1,2 mld złotych (120 mln rocznie przez 10 lat).

Polityka Nowej Szansy jest odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej (niewypłacalnych lub zagrożonych niewypłacalnością) i wymagają wsparcia w procesie odzyskiwania długookresowej zdolności do konkurowania na rynku lub wymagają wsparcia płynności finansowej z powodu zaistnienia wyjątkowych i nieprzewidywalnych okoliczności.

Program skierowany jest również do podmiotów planujących lub znajdujących się w toku sądowego postępowania restrukturyzacyjnego.

Rodzaje wsparcia obejmują:

 • pomoc na ratowanie przedsiębiorcy - udzielana jest w formie oprocentowanej pożyczki (stopa bazowa KE min 4%) w PLN na okres do 6 miesięcy. Celem tej formy pomocy jest zapewnienie przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji oraz przeprowadzenia niezbędnych w tym zakresie analiz
 • pomoc na tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne - udzielana jest w formie oprocentowanej pożyczki (stopa bazowa KE min 4%) w PLN na okres do 18 miesięcy. Celem tej formy pomocy jest umożliwienie przedsiębiorcy wykonywania działalności gospodarczej przez czas niezbędny do wdrożenia działań restrukturyzacyjnych. Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne uwarunkowane jest wdrożeniem uproszczonego planu restrukturyzacji. Może być udzielone jako kontynuacja pomocy na ratowanie lub jako samodzielny instrument i jest adresowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
 • pomoc na restrukturyzację - może zostać udzielona w formie: pożyczki, objęcia akcji lub udziałów, objęcia obligacji, zmiany terminów spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyzację, konwersji pożyczki, udzielonej jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, na udziały lub akcje przedsiębiorcy oraz ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej. Celem tej formy pomocy jest realizacja przez przedsiębiorcę planu restrukturyzacji, który umożliwi przywrócenie mu długookresowej zdolności do konkurowania na rynku. Pomoc ta może stanowić jedynie uzupełnienie wkładu własnego przedsiębiorcy w finansowaniu kosztów restrukturyzacji, wymaga zastosowania przez przedsiębiorcę środków wyrównujących zakłócenia konkurencji na rynku i jest uwarunkowana wdrożeniem planu restrukturyzacji.

Przedsiębiorca może skorzystać z Polityki Nowej Szansy niezależnie od pomocy udzielonej w ramach Tarczy Antykryzysowej lub Tarczy Finansowej PFR.

W ramach aplikowania przedsiębiorca ma możliwość bezpłatnej konsultacji z doradcą restrukturyzacyjnym.

Nabór wniosków ma charakter ciągły. O przyznaniu pomocy decyduje kolejność złożenia wniosków, przy czym ocenie podlegają tylko wnioski kompletne, poprawnie wypełnione i spełniające wymagania formalne.

Wysokość pomocy jest uzależniona od indywidualnej oceny sytuacji Przedsiębiorcy.

Jakie są korzyści ze współpracy z ARP

Wśród zalet współpracy z APR znajdują się także korzyści pozafinansowe. Obejmują one między innymi:

 • elastyczne podejście do przedsiębiorcy
 • szybki proces decyzyjny
 • możliwość finansowania inwestycji brutto
 • wsparcie na poziomie regionalnym – kompetentny doradca znający specyfikę rynku
 • brak opłat za rozpatrzenie wniosku oraz innych ukrytych opłat
 • koordynacja wsparcia pro-eksportowego (zespół specjalistów wskazanej instytucji z Grupy PFR zorganizuje współpracę z zagranicznym kontrahentem, finansowanie ekspansji i wsparcie promocyjne).

Informacje o ofercie finansowej ARP można otrzymać na stronie www lub osobiście w Centrach Obsługi Przedsiębiorców w 7 lokalizacjach: w Gdyni, Białymstoku, Warszawie, Lublinie, Katowicach, Wrocławiu oraz Poznaniu.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.