Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kompetencje cyfrowe

Najnowsze rozwiązania technologiczne mają ogromny wpływ na sposób wykonywania pracy. Praca zawodowa jest i w coraz większym stopniu będzie uzależniona od technologii, rozwiązań cyfrowych i od internetu. Poziom kompetencji cyfrowych wpłynie na konkurencyjność, efektywność, a także na innowacyjność firm.

Cyfrowy rynek pracy

Technologie cyfrowe mają coraz większy wpływ na rynek pracy.

Internet pomaga pokonywać bariery w tworzeniu i rozwijaniu firm – bez względu na branże. Zmienia sposób funkcjonowania firm i sposób realizacji zadań zawodowych. Rosnące możliwości komputerów czy technologii telekomunikacyjnych prowadzą do powstawania nowych zawodów i zmiany sposobów wykonywania pracy. Na przykład praca zdalna dotyczy zarówno zawodów nowych, dopiero powstających, jak i tradycyjnych.

Zmieniają się także relacje społeczne. Dzięki dostępowi do internetu pracodawca nie musi mieć bezpośredniego, osobistego kontaktu z pracownikiem. Może nadzorować firmę i zarządzać pracą na przykład poprzez zestaw kamer czy GPS zainstalowany w służbowym aucie. Kiedyś pracownicy spotykali się w biurze i omawiali problem lub pracowali nad jego rozwiązaniem. Obecnie, kiedy wykonują swoje zadania z różnych miejsc zamieszkania, muszą nauczyć się obsługi narzędzi do pracy zdalnej, a także skutecznie zdalnie współpracować.

Praca fizyczna jest coraz częściej zastępowana przez rozwiązania technologiczne, a tradycyjne procesy produkcyjne podlegają automatyzacji. Roboty przejmują coraz szerszy zakres zadań: proste i powtarzalne, takie jak sprzątanie powierzchni magazynowych, ale też bardziej złożone, takie jak pakowanie i przenoszenie towarów, aż po wymagające chirurgicznej precyzji, na przykład wspomaganie linii montażowych podczas produkcji aut.

Firma potrzebuje wielu kompetencji, żeby utrzymać i rozwijać swoją konkurencyjność. Jednak cyfrowa przemiana rynku pracy oznacza, że firmy coraz częściej potrzebują tych kompetencji, które pozwolą im aktywnie uczestniczyć w cyfrowym świecie.

Wyniki badań i analiz pokazują, że dziś na rynku przewagę zdobywają firmy, których pracownicy mają wysokie kompetencje w trzech grupach.

Te grupy to: kompetencje kluczowe, kompetencje 4.0 i kompetencje przyszłości.

Przeczytaj więcej:

Kompetencje kluczowe

Kompetencje kluczowe to pojęcie, które zrobiło w ostatnich latach dużą karierę – pojawia się w opracowaniach naukowych i weszło do języka biznesu.

Znaczenie kompetencji kluczowych dostrzega też Unia Europejska. Wiedząc, że o przewadze na rynku coraz częściej decydują wiedza i umiejętności pracowników, konsekwentnie – od blisko 20 lat – wskazuje na potrzebę ich rozwoju.

Przeczytaj Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

Na liście kompetencji kluczowych rekomendowanych przez Radę Unii Europejskiej znalazły się:

 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji
 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności
 • kompetencje matematyczne
 • kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii
 • kompetencje cyfrowe
 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się
 • kompetencje obywatelskie
 • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości
 • kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

W tym zbiorze, w związku z rosnącą liczbą miejsc pracy, które są poddawane automatyzacji, szczególne miejsce zajmują kompetencje cyfrowe. Do 2030 roku automatyzacja, czyli ograniczenie lub zastąpienie człowieka przez maszyny, dotknie nawet do 49% czasu pracy w Polsce, a j ak podaje Agencja Rozwoju Przemysłu – 9 na 10 współczesnych zawodów wymaga podstawowych kompetencji cyfrowych.

Przeczytaj więcej Kompetencje 4.0 Część I: Cyfrowa transformacja rynku pracy i przemysłu w perspektywie roku 2030.

Kompetencje 4.0

Skokowe zmiany gospodarcze prowadzą także tradycyjny przemysł w kierunku Przemysłu 4.0, który bazujące na automatyzacji i cyfryzacji.

Przemysł 4.0 to zaawansowana cyfrowa transformacja procesów produkcyjnych, usług i modeli, według których przedsiębiorcy prowadzą swój biznes.

„Przemysł 4.0 to koncepcja opisująca złożony proces transformacji technologicznej i organizacyjnej przedsiębiorstw, który obejmuje integrację łańcucha wartości, wprowadzanie nowych modeli biznesowych oraz cyfryzację produktów i usług.

Wdrażanie tych rozwiązań możliwe jest dzięki wykorzystaniu nowych technologii cyfrowych, zasobów danych oraz zapewnieniu komunikacji w sieci współpracy maszyn, urządzeń i ludzi. Czynnikiem napędzającym transformację w kierunku przemysłu 4.0 są coraz bardziej zindywidualizowane potrzeby klientów i narastający trend personalizacji produktów i usług”.

Źródło: Platforma Przemysłu Przyszłości.

W kontekście Przemysłu 4.0 mówi się także o kompetencjach ery cyfrowej lub inaczej kompetencjach 4.0, bez których trudno będzie odnaleźć się w warunkach Przemysłu 4.0.

W tym przypadku – inaczej niż w odniesieniu do kompetencji uznawanych dotychczas za kluczowe – liczą się umiejętności pracy w nowym otoczeniu produkcyjnym z wykorzystaniem wschodzących technologii, takich jak: chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja, big data, internet rzeczy.

Kompetencje przyszłości

Kompetencje przyszłości to termin znacznie szerszy niż kompetencje cyfrowe, ponieważ obejmują nie tylko umiejętności związane z tworzeniem i używaniem technologii.

Najczęściej obok kompetencji cyfrowych wymienia się jeszcze dwie główne kategorie kompetencji przyszłości:

 • kompetencje społeczno-emocjonalne
 • kompetencje poznawcze.

Kompetencje społeczno-emocjonalne są związane ze współpracą z innymi, inteligencją emocjonalną, zarządzaniem ludźmi i przedsiębiorczością.

Kompetencje poznawcze dotyczą sposobu myślenia, przetwarzania i weryfikowania informacji.

Zmiany w rozumieniu kompetencji przyszłości oraz ich prognozowaniu wynikają z futurystycznych wizji pracy i przewidywań dotyczących wypierania człowieka przez maszynę w miejscu pracy.

Umiejętności (kompetencje) cyfrowe, czyli posługiwanie się urządzeniami (komputerami) i oprogramowaniem, stanowią zatem jedną z trzech najważniejszych grup kompetencji przyszłości.

Kompetencje cyfrowe

W każdej dziedzinie gospodarki i w większości współczesnych zawodów kompetencje cyfrowe nabierają kluczowego znaczenia. Nieprzypadkowo to właśnie ta kategoria pojawia się w każdej z trzech grup kompetencji: kluczowych, Przemysłu 4.0 i przyszłości.

Dlatego pracodawcy coraz częściej poszukują takich pracowników, którzy będą rozumieć potrzebę funkcjonowania w cyfrowym świecie i – przede wszystkim – sprawnie i twórczo posługiwać się narzędziami nowych technologii.

Kompetencje cyfrowe stają się też niezbędne w życiu osobistym i społecznym. Są motorem innowacyjnej gospodarki i społeczeństw, ponieważ pozwalają na szybsze, wygodniejsze i tańsze radzenie sobie z codziennymi zadaniami.

Kompetencje cyfrowe (ang. digital competences) obejmują krytyczne i odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych i wykorzystywanie ich do uczenia się, pracy i udziału w życiu społecznym.

Kompetencje cyfrowe to nie obsługa komputera i programów. Wraz z postępem technologicznym zmienia się ich zakres. Dziś kompetencje cyfrowe to także:

 • umiejętności korzystania z danych i informacji
 • umiejętności porozumiewania się i współpracy
 • tworzenie treści cyfrowych
 • programowanie
 • kompetencje związane z cyberbezpieczeństwem.

Obszary rozwoju kompetencji cyfrowych

Z jednej strony zapotrzebowanie na kompetencje cyfrowe stale rośnie, ponieważ pojawiają się nowe zawody i kwalifikacje wymagają od pracowników nowych umiejętności, a poruszanie się w cyfrowej rzeczywistości staje się tak samo ważne jak umiejętność czytania i pisania.

Z drugiej strony deficyty kompetencji cyfrowych można znaleźć w praktycznie każdej grupie zawodowej: wśród menedżerów i techników, wśród sprzedawców i pracowników biurowych. Te deficyty ograniczają możliwość rozwoju przedsiębiorstw.

Nowe zawody związane z rewolucją cyfrową to nie tylko domena branży IT, jak na przykład specjalista big data (osoba, która zajmuje się analizowaniem i przygotowywaniem rekomendacji biznesowych z ogromnych zbiorów danych) czy specjalista do spraw cyberbezpieczeństwa (przeciwdziała zagrożeniom płynącym z internetu).

To także zawody, takie jak: youtuber, influencer, traffic manager (zajmuje się analizowaniem ruchu na stronach www) czy też menedżer inteligentnych domów, które posiadają system czujników i detektorów oraz zintegrowany system zarządzania.

Dlatego tak istotne jest:

 • rozwijanie podstawowych umiejętności korzystania z informacji i danych, niezbędnych przy wyszukiwaniu, przeglądaniu i filtrowaniu w sieci informacji, na przykład o towarach i usługach
 • rozwijanie umiejętności korzystania z wyszukiwarek
 • poznanie różnych strategii zdobywania informacji
 • umiejętność krytycznej oceny jakości i wiarygodności źródeł
 • umiejętność korzystania z aplikacji odpowiednich do rodzaju wykonywanej pracy
 • umiejętność obsługi baz danych i arkuszy kalkulacyjnych.

Coraz większe znaczenie zyskuje także umiejętność pracy online w czasie rzeczywistym, na dokumentach współdzielonych przez pracowników lub klientów.

Inne ważne kompetencje cyfrowe to:

 • Cyfrowa komunikacja w pracy to porozumiewanie się i współpraca z pracownikami i klientami dzięki ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne). Wyraża się ona poprzez dzielenie się informacjami, zasobami (także w serwisach społecznościowych) oraz rozumieniu prawnych i zwyczajowych uwarunkowań korzystania z sieci. Ważna jest tutaj świadomość sposobów ochrony własnej cyfrowej tożsamości i zarządzanie nią poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń.
 • Tworzenie, rozwijanie i ponowne wykorzystywanie treści cyfrowych wymaga umiejętności korzystania z oprogramowania, niekiedy tworzenia stron www, opracowywania treści tekstowych i wizualnych. Zdecydowanie bardziej profesjonalną umiejętnością cyfrową jest programowanie, które może oznaczać konieczność zatrudnienia dewelopera lub inżyniera oprogramowania, lub częściej zlecenia zadania firmie IT.
 • Zapewnianie cyberbezpieczeństwa to jedno z najważniejszych zagadnień w świecie technologii. Rozwój kompetencji związanych z dbałością o cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstwa zaczyna się od tak prostych spraw jak umiejętność instalowania i aktualizacji przez pracowników oprogramowania (w tym antywirusowego), używania silnych haseł oraz ochrony danych osobowych w mediach społecznościowych. Dla pracodawcy bardziej wymagająca może być obsługa urządzeń z zapewnieniem backupów (tworzeniem kopii zapasowych), zapewnianie bezpieczeństwa cyfrowego pracowników podczas pracy zdalnej, kontrola dostępu i systemy szyfrowania danych.

Każda firma powinna świadomie podchodzić do bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Sprawdź, co możesz zrobić już dziś:

 • Stosuj bezpieczne połączenia – nie korzystaj z publicznych sieci WI-FI do celów zawodowych. Twoja aktywność nie tylko może być śledzona, lecz także może stać się pożywką dla przestępców wykradających dane i hasła do logowania.
 • Korzystaj z oprogramowania antywirusowego – sprawdź, czy na wszystkich komputerach służbowych masz zainstalowane aktualne oprogramowanie antywirusowe. Jeśli nie, niezwłocznie zainstaluj taki program lub zleć to zaufanej firmie, która świadczy usługi informatyczne.
 • Twórz silne hasła i bezwzględnie chroń je przed osobami nieupoważnionymi – nie zapisuj haseł na karteczkach, zwłaszcza w miejscu pracy. Twórz hasła, które nie stanowią prostego ciągu znaków (na przykład 12345), nie składają się z imion, dat urodzenia.
 • Chroń się przed Pishing-iem – Pishing to jedna z metod wyłudzania danych, polegająca na przesyłaniu przez przestępców – podszywających się pod powszechnie rozpoznawalne firmy i instytucje – fałszywych e-maili lub SMS-ów. Zawsze dokładnie sprawdzaj adresata. Zwróć uwagę na dane nadawcy wiadomości (przekręcone lub niepełne nazwy firm). Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z przedstawicielem danej firmy lub instytucji, na przykład za pośrednictwem infolinii.
 • Aktualizuj programy i aplikacje – nie ignoruj komunikatów o konieczności aktualizacji oprogramowania. Starsze wersje programów i aplikacji mogą zawierać luki stanowiące furtkę dla cyberprzestępców.

Przeczytaj więcej o cyberbezpieczeństwie w firmie.

Jak rozwijać umiejętności cyfrowe

Przedsiębiorcy oferują coraz więcej szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe pracowników. Liderami zapewniania pracownikom szkoleń w zakresie ICT w Unii Europejskiej w 2020 roku były Dania (18%) i Belgia (18%). W Polsce tylko 8% przedsiębiorstw zaproponowało szkolenia z tego zakresu.

Były to głównie duże przedsiębiorstwa (70% z nich). W grupie małych i średnich firm zdarzało się to znacznie rzadziej – w co czwartym przedsiębiorstwie.

Sprawdź dane: Enterprises that provided training to develop/upgrade ICT skills of their personel.

Firma może zaproponować trzy ścieżki nabywania kompetencji cyfrowych:

 • Kursy lub szkolenia w firmie – pamiętaj o szkoleniu pracowników z nowego oprogramowania. Jeśli jest to możliwe, zorganizuj kurs lub szkolenie w miejscu pracy. Dobrym przykładem może być przeszkolenie pracowników z różnych modułów oprogramowania ERP służącego do kompleksowego zarządzania firmą, na przykład z zakresu sprzedaży, księgowości czy zaopatrzenia. Takie szkolenie jest dopasowane do potrzeb przedsiębiorstwa i prowadzone na oprogramowaniu stosowanym w firmie.
 • Szkolenia zewnętrzne – jeśli przeszkolenie małej liczby osób w miejscu pracy nie opłaca się lub nikt w twoim zespole nie ma wystarczających kompetencji do przeprowadzenia takiego szkolenia, skieruj pracowników na szkolenie zewnętrzne odpowiadające aktualnym potrzebom – znajomość technologii cyfrowych pomoże w rozwijaniu firmy i pozyskaniu nowych klientów. Szkolenia zewnętrzne mogą być dobrą propozycją dla pojedynczych pracowników, kiedy nie ma potrzeby szkolenia całego działu z danego zakresu. Dobrze sprawdzą się w przypadku rozwoju kompetencji miękkich, inaczej nazywanych społecznymi.
 • Autoedukacja – Ty i twoi pracownicy możecie uczyć się w dowolnym miejscu, czasie i we własnym tempie. Uczenie się przez całe życie stają się koniecznością w dobie cyfryzacji. Oferta kursów e-learningowych w internecie jest bardzo szeroka. Wiele kursów dostępnych jest za darmo.

Jak sfinansować rozwój kompetencji ery cyfrowej

Firmy mają spore możliwości edukacyjne i szkoleniowe, jednak podnoszenie kompetencji cyfrowych w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) nie musi od razu wiązać się z dodatkowymi kosztami dla firmy.

Istnieją trzy główne organizacyjno-finansowe sposoby rozwoju kompetencji cyfrowych pracowników:

 • bezkosztowy
 • z udziałem finansowania (lub współfinansowania) ze środków publicznych
 • finansowanie ze środków własnych pracodawcy, także z częściowym ponoszeniem kosztów przez pracownika.

Duże wsparcie w tym zakresie oferują firmom programy i środki publiczne, dzięki którym podnoszenie kompetencji cyfrowych może być znacząco tańsze.

Bezkosztowy rozwój kompetencji cyfrowych

W Polsce i na świecie funkcjonuje wiele dostępnych platform edukacyjnych (w ramach e-learningu), które pozwalają na zdobywanie kompetencji cyfrowych bez ponoszenia kosztów przez pracodawców i pracowników.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje bezpłatne kursy online w ramach Akademii PARP.

W Polsce od 2018 roku działa platforma edukacyjna MOOC (ang. Massive Open Online Course) – NAVOICA. Oferuje darmowe kursy online dla wszystkich, którzy chcą zdobyć nowe kompetencje i umiejętności, w tym kompetencje z obszaru informatyki.

W internecie znajdziesz też wiele innych ofert bezpłatnych kursów dostawców sektora prywatnego jak na przykład Google Internetowe Rewolucje, Skillsbuild, Khan Academy.

Rozwój kompetencji cyfrowych z udziałem środków publicznych

Firma może pozyskać dofinansowanie na rozwój kompetencji cyfrowych.

Takich możliwości jest bardzo wiele: od funduszy strukturalnych (europejskich), poprzez dofinansowanie za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych, aż po środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Rozwój kompetencji cyfrowych ze środków własnych pracodawcy

W każdej firmie warto rozważyć stworzenie budżetu szkoleniowego.

Budżet szkoleniowy przeznaczony na rozwój kompetencji pracowników powinien pozwalać na sfinansowanie zarówno uczenia się nowych rzeczy, jak i na doskonalenie zawodowe, dzięki czemu firma może zdobyć przewagę rynkową.

Dobrym rozwiązaniem jest też przedstawienie oferty szkoleń zainteresowanym pracownikom na zasadach partycypacji finansowej. Nie obciąża to w tak dużym stopniu budżetu firmy i jednocześnie bardziej angażuje pracowników w proces uczenia się.

Przed wyborem firmy szkoleniowej warto zwrócić uwagę na jej klientów i listę z referencjami. Jeśli znajdziemy na liście firmy konkurencyjne, to znak, że firma szkoleniowa ma doświadczenie w naszej branży. Warto także sprawdzić, jak długo firma szkoleniowa działa na rynku i czy posiada certyfikaty jakości. Nie bez znaczenia są opinie w mediach społecznościowych o samej firmie i o osobie prowadzącej szkolenie. Doświadczenie trenera i pisemne referencje będą potwierdzeniem jego profesjonalizmu.

Jeśli nie masz pewności, którą firmę szkoleniową wybrać, skorzystaj z polecenia osób, które brały już wcześniej udział w szkoleniu lub warsztatach z ważnej dla ciebie tematyki.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.