Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Czym jest B+R – definicje w praktyce

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą prace badawczo-rozwojowe, czyli prace B+R, mogą korzystać ze specjalnych form wsparcia publicznego, przede wszystkim dotacji unijnych na projekty B+R oraz ulg podatkowych, takich jak ulga na B+R czy Innovation BOX. Sprawdź, jaka jest definicja prac B+R i czy to, co robi twoja firma, można zakwalifikować do takich prac.

Gdzie szukać informacji o tym, czym jest B+R

Jest kilka głównych źródeł, które zawierają definicje i wyjaśnienia co do prac B+R. Wszystkie są ze sobą spójne i razem stanowią kompendium wiedzy na ten temat.

Polskim źródłem prawa w tym zakresie jest ustawa – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Wszystkie dokumenty dla dotacji i dla ulg podatkowych odwołują się właśnie do niej.

W przypadku dotacji ważnym źródłem jest rozporządzenie Komisji nr 651/2014 uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym – rozporządzenie o włączeniach blokowych.

Uzupełniającym i bardzo szczegółowym źródłem dla wszystkich obszarów jest Podręcznik Frascati 2015, OECD. W jego poszczególnych akapitach opisano elementy definicji, ale również specyfikę prac B+R w poszczególnych sektorach (na przykład w sektorze informatycznym czy w badaniach klinicznych). To najbardziej szczegółowe źródło i zawsze trzeba je brać pod uwagę.

Dodatkowymi dokumentami są także sprawozdanie PNT-01 do GUS, które wyjaśnia definicję i zawiera nawet przykłady prac B+R w różnych sektorach, oraz Projekt objaśnień do Innovation Box.

Dokumenty, które definiują prace badawczo-rozwojowe

 • Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – odwołują się do niej ustawy podatkowe (PIT i CIT) oraz dotacje
 • Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu – odwołują się do niego dotacje i pomoc publiczna
 • Podręcznik Frascati 2015, OECD – opisuje specyfikę wybranych branż, na przykład: informatyka, kosmos, usługi
 • Projekt objaśnień do Innovation Box – również dodatkowe wyjaśnienia, na przykład definicja systematyczności.
 • GUS – sprawozdanie nr PNT 01

Jaka jest definicja prac B+R

W praktyce przedsiębiorcy najczęściej wykorzystują definicje z ustaw podatkowych PIT i CIT oraz z ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce.

Ustawy podatkowe PIT i CIT

Działalność badawczo-rozwojowa – oznacza to działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

SŁOWA KLUCZOWE:

 • działalność twórcza
 • działalność systematyczna
 • zwiększenie zasobów wiedzy

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Badania naukowe są działalnością obejmującą:

 • badania podstawowe – rozumiane jako prace empiryczne lub teoretyczne mające na celu przede wszystkim zdobywanie nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne (najczęściej będą one kwalifikowane, jeżeli będą wykonywane przez jednostkę naukową)
 • badania aplikacyjne – rozumiane jako prace mające na celu zdobycie nowej wiedzy i nowych umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń (w nomenklaturze unijnej nazywane również badaniami przemysłowymi).

Prace rozwojowe są działalnością obejmującą: nabywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności – w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania – do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług, z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich (nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń).

Aby dana działalność mogła zostać uznana za działalność badawczą i rozwojową, musi spełniać pięć podstawowych kryteriów (zgodnie z Frascati). Musi być:

 • nowatorska (w ten sposób zwiększa zasoby wiedzy)
 • twórcza (czynnik ludzki, oryginalny wynik)
 • nieprzewidywalna (można zakładać prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu, ale nigdy nie ma 100% pewności, że efekt zostanie osiągnięty; pewność jest charakterystyczna dla działalności rutynowej i powtarzalnej)
 • metodyczna (systematyczna)
 • możliwa do przeniesienia lub odtworzenia.

Powyższe kryteria wynikają z faktu, że działalność B+R jest zawsze ukierunkowana na nowe odkrycia, oparte na oryginalnych koncepcjach. Z reguły nie ma pewności co do ostatecznego wyniku (lub przynajmniej co do ilości czasu i zasobów potrzebnych do jego osiągnięcia), działalność jest planowana i budżetowana (nawet jeśli jest realizowana przez osoby fizyczne), a ma na celu osiągnięcie wyników, które mogłyby być swobodnie przenoszone lub sprzedawane na rynku.

Kiedy działalność B+R jest systematyczna

Wątpliwość przedsiębiorców często budzi definicja systematyczności. Co właściwie oznacza ten warunek dla działalności B+R?

Z pomocą przychodzi tu Projekt objaśnień do Innovation Box, który opisuje systematyczność jako prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu.

To oznacza, że działalność badawczo-rozwojowa jest prowadzona systematycznie niezależnie od tego, czy podatnik stale prowadzi prace badawczo-rozwojowe czy tylko od czasu do czasu, a nawet incydentalnie.

Spełnienie kryterium systematyczności w przypadku prac B+R nie zależy od:

 • ciągłości tych prac
 • określenia czasu, przez jaki mają być prowadzone
 • istnienia planu co do prowadzenia podobnej działalność w przyszłości.

Wystarczy, że podatnik zaplanuje i przeprowadzi chociażby jeden projekt badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby – wówczas taka działalność może być uznana za działalność systematyczną, czyli prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.

SŁOWA KLUCZOWE:

 • cel
 • harmonogram
 • zasoby

Jak sprawdzić, czy firma prowadzi prace B+R

Jest kilka słów kluczowych lub obszarów, które ułatwią przedsiębiorcy zdefiniowanie wykonywanych czynności jako B+R. Jeśli twoja działalność do nich pasuje, warto ją przeanalizować i sprawdzić, czy spełnia definicję B+R:

 • nowe lub ulepszone produkty lub usługi
 • linia pilotażowa lub demonstracyjna (bez znaczenia jest jej przeznaczenie po zakończeniu pilotażu lub demonstracji)
 • rozwój technologii
 • tworzenie nowego oprogramowania (kodowanie), w tym tworzenie gier wideo
 • prototyp
 • testy – o ile są etapem prac B+R, w tym środowisko testowe
 • design przemysłowy (w tym na przykład zdobienie), o ile jest częścią projektu B+R polegającego na opracowaniu nowego produktu.

Na czym polegają prace B+R w przypadku oprogramowania

Tworzenie oprogramowania (inaczej mówiąc kodowanie, tworzenie algorytmów) jest z reguły pracą B+R. Jedynie czynności rutynowe i poprawianie błędów w oprogramowaniu, jak również jego późniejsze wdrożenie i utrzymanie nie jest pracą B+R. Bardzo przydatny w tym względzie jest podręcznik Frascati, który w następujący sposób specyfikuje ten obszar:

Czynności uznawane za B+R:

 • tworzenie nowych systemów operacyjnych lub języków
 • projektowanie i wdrażanie nowych wyszukiwarek opartych na oryginalnych technologiach
 • działania zmierzające do rozwiązywania konfliktów w ramach sprzętu lub oprogramowania oparte na procesie reorganizacji systemu lub sieci
 • tworzenie nowych lub bardziej wydajnych algorytmów opartych na nowych technikach
 • tworzenie nowych i oryginalnych technik szyfrowania lub zabezpieczeń.

Czynności nieuznawane za B+R:

 • tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych
 • dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w istniejących programach użytkowych (w tym podstawowe funkcje związane z wprowadzaniem danych)
 • tworzenie stron internetowych lub oprogramowania przy użyciu istniejących narzędzi
 • stosowanie standardowych metod szyfrowania, weryfikacji bezpieczeństwa i testowania integralności danych
 • dostosowanie produktu do konkretnego zastosowania, chyba że w trakcie tego procesu zostanie wytworzona wiedza, która znacząco ulepszy program podstawowy
 • rutynowe usuwanie błędów w istniejących systemach i programach (debugging), chyba że ma to miejsce przed zakończeniem procesu prac rozwojowych.

Jak sprawdzić, czy firma prowadzi badania przemysłowe czy prace rozwojowe

Jedną z trudniejszych decyzji dla przedsiębiorcy jest zakwalifikowanie swoich działań do badań aplikacyjnych (przemysłowych) lub prac rozwojowych.

To podstawowy podział w dotacjach dla przedsiębiorstw i dotyczy zarówno programów krajowych (na przykład FENG 2021-2027), jak i europejskich (na przykład Horyzont 2020) oraz ulg podatkowych.

Podział jest o tyle ważny, że rodzaje badań różnią się sporo w poziomie dofinansowania.

W przypadku progów podstawowych na prace rozwojowe firma dostanie:

 • 25% – małe przedsiębiorstwo
 • 35% – średnie przedsiębiorstwo
 • 45% – duże przedsiębiorstwo.

W przypadku progów podstawowych na badanie przemysłowe firma dostanie:

 • 50% – małe przedsiębiorstwo
 • 60% – średnie przedsiębiorstwo
 • 70% – duże przedsiębiorstwo.

Żeby określić, czy prowadzone w firmie działania są pracami rozwojowymi czy badaniami przemysłowymi, warto odnieść je do poziomów gotowości technologicznej – TRL (ang. Technology Readiness Level). Pierwotnie zostały opracowane przez NASA, a następnie były z sukcesem wykorzystywane przez instytucje zarządzające dotacjami na B+R.

NASA opracowało między innymi specyfikację TRL dla branży IT w podziale na rozwój hardware’u i software’u.

Ważne! Podział poszczególnych TRL pomiędzy dwie główne kategorie prac badawczych, czyli badania aplikacyjne (przemysłowe) i eksperymentalne prace rozwojowe, może być różny w zależności od instytucji, a przede wszystkim w zależności od branży. Składając wniosek o dofinansowanie, przedsiębiorca zawsze powinien sprawdzić, czy instytucja dystrybuująca dany typ dotacji nie posługuje się w tym względzie własną specyfikacją.

Na przykład NCBR dzieli poziomy TRL na:

TRL 1 – badania podstawowe

TRL 2-6 – badania przemysłowe

TRL 7-9 – eksperymentalne prace rozwojowe.

Sprawdź definicje poziomów TRL opracowane przez NCBR

Skalę TRL często przedstawia się w formie termometru. Na dole są najbardziej podstawowe etapy badawcze. Wyżej – kolejne etapy rozwoju technologii, prototypy czy działanie na większą skalę, które trzeba przejść, aż do gotowego rozwiązania i w końcu jego wdrożenia do działalności.

Kolejne stopnie termometru różnią się poziomem zaawansowania i gotowości rozwiązania do wdrożenia. Zaczynając od koncepcji, rozwija się poprzez potwierdzenie krytycznych funkcji i zweryfikowanie podstaw technologii w warunkach laboratoryjnych.

Następnie projekt ulega skalowaniu i sprawdzeniu rozwiązania w środowisku zbliżonym do rzeczywistego, a później w warunkach operacyjnych.

trl

Aby projekt był uznany za badawczy, nie musi zawierać w sobie wszystkich wskazanych faz. Może, dla przykładu, składać się wyłącznie z prac rozwojowych – co zresztą jest dość częste w przypadku przedsiębiorstw, które koncentrują się na projektach jak najbardziej gotowych do wdrożenia. Za to kolejność faz, obrazująca naturalne zaawansowanie projektu, jest sekwencją niezmienną z definicji.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.