Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Kto płaci podatek od małpek – dodatkowa opłata od zezwolenia na hurtową sprzedaż alkoholu

31 lipca upływa termin przekazania informacji o sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml i zapłaty tak zwanego podatku od małpek. Ten obowiązek dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy sprzedają alkohol hurtowo. Sprawdź, jak obliczać opłatę i informować o sprzedaży.

Kto płaci podatek od małpek

Napoje alkoholowe możesz sprzedawać hurtowo wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia. Sprzedaż hurtowa napojów powyżej 18% alkoholu wymaga zezwolenia wydanego przez ministra właści­wego do spraw gospodarki, a napojów o zawartości do 18% alkoholu – przez m­­arszałka województwa.

Opłatę za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml (ALK) płacą przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na:

  • obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18%,
  • obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi do 18% alkoholu,
  • wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych, w przypadku wygaśnięcia zezwolenia na obrót.

Pamiętaj! Za zezwolenia na obrót hurtowy trzeba zapłacić w każdym roku korzystania z niego. Zezwolenie na sprzedaż hurtową alkoholu powyżej 18% wydawane jest maksymalnie na rok, a poniżej 18% – na maksymalnie dwa lata.

Jeżeli sprzedasz alkohol w małych opakowaniach, czyli do 300 ml przedsiębiorcy, który ma zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, to poza opłatą za zezwolenie masz obowiązek zapłacenia dodatkowej opłaty – tak zwanego podatku od małpek.

Tę opłatę wnosisz niezależnie od opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi zawierającymi do i ponad 18% alkoholu oraz niezależnie od zezwolenia na wyprzedaż napojów alkoholowych.

Dodatkowa opłata wynosi 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml.

Obowiązek zapłaty powstaje w momencie zaopatrzenia przedsiębiorcy w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Zaopatrzenie oznacza realne wejście we władanie nad rzeczą, czyli przedsiębiorca prowadzący handel hurtowy ma obowiązek zapłaty w momencie wydania towaru kupującemu.

Pamiętaj! Jeżeli nabywca zwrócił ci część lub całość zakupionych napojów alkoholowych w małych opakowaniach, masz prawo pomniejszyć należną opłatę o kwotę przypadającą na zwrócone napoje.

Przeczytaj:

Jak wnieść opłatę

Przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy napojami alkoholowymi o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, mają obowiązek – w odniesieniu do każdego zezwolenia – do końca miesiąca następującego po zakończeniu półrocza, czyli do 31lipca:

  • złożyć informację w sprawie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml (ALK)
  • obliczyć i wnieść opłatę na rachunek właściwego urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo adres siedziby twojej firmy.

Informację w sprawie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml (ALK) trzeba przygotować w specjalnej aplikacji dostępnej na portalu Podatki.gtov.pl. Podpiszesz ją podpisem kwalifikowanym.

Przejdź do formularza informację w sprawie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml (ALK)

Jakie są sankcje za niezłożenie informacji lub brak opłaty

Jeżeli nie złożysz informacji lub nie zapłacisz opłaty we właściwym terminie, naczelnik urzędu skarbowego ustali ci w drodze decyzji dodatkową opłatę w wysokości:

  • 2000 zł, jeżeli posiadasz zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu:
  • do 4,5% alkoholu oraz na piwo lub
  • powyżej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjątkiem piwa
  • 11 250 zł, jeżeli posiadasz zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości alkoholu powyżej 18%.

Ważne! Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej jest organem właściwym do wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącego opłaty od małpek.

Przeczytaj, jak wystąpić o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego.

Najczęściej zadawane pytania dotyczące podatku od małpek

Kiedy powstaje obowiązek zapłaty opłaty w sytuacji, gdy dostawa jest realizowana partiami (w miesiącu przed miesiącem wystawienia faktury lub w miesiącu po miesiącu wystawienia faktury) lub następuje wydanie towaru do transportu – jeżeli za transport odpowiada kupujący?

Odpowiedź. Zgodnie z art. 92 ust. 15 ustawy obowiązek zapłaty opłaty, ustalonej na podstawie ust. 11, powstaje z momentem zaopatrzenia w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Przez zaopatrzenie należy rozumieć realne wejście we władanie nad rzeczą. Skoro zatem obowiązek uiszczenia opłaty powiązano z momentem zaopatrzenia, to należy uznać, że obowiązek ten powstanie z chwilą wydania towaru na rzecz nabywcy zarówno w sytuacji wydania partiami, jak i w sytuacji wydania towaru do transportu – jeżeli za transport odpowiada kupujący.

Gdy w sytuacji zniszczenia towaru w trakcie transportu (detalista przyjmie partię towaru, ale po otwarciu okaże się, że jest zniszczona) hurtownik wystawi fakturę korygującą, ale nie otrzyma zwrotu (fizycznie), to czy nadal można zastosować art. 92 ust. 14 ustawy?

Odpowiedź. Zgodnie z art. 92 ust. 14 ustawy kwotę należnej opłaty w części, o której mowa w ust. 11, pomniejsza się o kwotę opłaty w części naliczonej od zwróconych przez przedsiębiorcę napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Zatem nawet w sytuacji, gdy nie dochodzi do fizycznego zwrotu towaru, wystarczający jest zwrot uzgodniony pomiędzy kontrahentami udokumentowany fakturą korygującą, aby kwotę należnej opłaty, ustalonej na podstawie ust. 11, pomniejszyć o kwotę opłaty w części naliczonej od zwróconych napojów alkoholowych.

Czy zapłacona opłata może zostać zwrócona hurtownikowi (hurtownia nie wystawia faktury korygującej) w sytuacji, kiedy towar nie zostanie sprzedany przez detalistę (na przykład wskutek uszkodzenia, kradzieży, likwidacji ze względu na termin spożycia)?

Odpowiedź. Nie może. Obowiązek zapłaty opłaty – zgodnie z art. 92 ust. 15 ustawy – powstaje w momencie zaopatrzenia w napoje alkoholowe przez przedsiębiorcę zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, dlatego nie ma znaczenia, czy towar zostanie faktycznie sprzedany.

Czy nieodpłatne przekazanie napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (próbek) przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2, zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów podlega opłacie?

Odpowiedź. Nie podlega. Czynności polegające na bezpłatnym przekazywaniu próbek napojów alkoholowych nie odpowiadają definicji obrotu hurtowego, który zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy rozumieć należy jako zakup napojów alkoholowych w celu dalszej ich odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia. Zatem próbki, jako produkt przekazywany bezpłatnie, nie są wliczane do wartości sprzedaży dokonywanej na podstawie zezwolenia na obrót hurtowy.

W jaki sposób należy liczyć podstawę obliczenia opłaty? Czy liczymy opłatę od ilości alkoholu od każdej sztuki napoju (od opakowania), czy od sumy alkoholu w opakowaniach w momencie zaopatrzenia? Czy bierzemy pod uwagę zasady zaokrąglania wynikające z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa?

Odpowiedź. Podstawa naliczania opłaty nie podlega zasadom zaokrąglania wynikającym z Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021 r. poz. 1325 ze zm.). Opłata liczona jest od sumy liczby litrów 100% alkoholu zawartego w napojach, o których mowa w art. 92 ust. 11 ustawy. Stawka opłaty jest precyzyjnie określona i wynosi 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu. Wobec czego sama podstawa obliczenia opłaty nie podlega zaokrągleniom. Zasadom zaokrąglania z art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej podlega jedynie ostateczna kwota opłaty do zapłaty wykazana w informacji, otrzymana po ewentualnym pomniejszeniu kwoty opłaty ustalonej na podstawie 92 ust. 11 o kwotę ustaloną na podstawie 92 ust. 12 (zwrócone napoje alkoholowe). Aby obliczyć kwotę należnej opłaty, należy pomnożyć podstawę opodatkowania przez stawkę opłaty, na przykład 1,75 litra 100% alkoholu x 25 zł = 43,75 zł. Dopiero kwotę 43,75 zł zaokrąglamy do pełnych złotych, przez co kwota opłaty do zapłaty wynosi 44 zł.

Czy przedsiębiorca, który posiada równocześnie zezwolenie na obrót hurtowy oraz zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, jest producentem napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml i dystrybutorem takich napojów wyprodukowanych przez inne podmioty, podlega obowiązkowi zapłaty opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy, w sytuacji przemieszczenia napojów alkoholowych (wyprodukowanych i dystrybuowanych) do swojego sklepu przyzakładowego dokonującego sprzedaży detalicznej i dalej w sytuacji sprzedaży detalicznej w tymże sklepie?

Odpowiedź. Tak. W myśl art. 91 ust. 5 ustawy producent napojów alkoholowych jest obowiązany do uzyskania zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi, jeżeli zbywa swoje wyroby przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia, o których mowa w art. 18 ust. 1. Stosownie do art. 18 ust. 1 ustawy sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży może być prowadzona tylko na podstawie zezwolenia wydanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na lokalizację punktu sprzedaży, zwanego dalej „organem zezwalającym”. Zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 3 ustawy warunkiem prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży jest zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u producentów i przedsiębiorców posiadających odpowiednie zezwolenia na sprzedaż hurtową napojów alkoholowych. Z kolei w myśl art. 21 ust. 1 pkt 7 ustawy obrotem hurtowym jest zakup napojów alkoholowych w celu dalszej ich odsprzedaży przedsiębiorcom posiadającym właściwe zezwolenia. Przy czym pojęcie zbywa na potrzeby ustalenia obowiązku zapłaty opłaty, o której mowa w art. 92 ust. 11, nie może być rozumiane jako umowa cywilnoprawna przenosząca własność, albowiem kluczowe w przypadku opłaty za zezwolenie zaopatrzenie nie rozróżnia sytuacji, czy następuje ono od hurtownika będącego oddzielnym podmiotem, czy też w związku z przesunięciem napojów przez hurtownika będącego producentem do jego sklepu przyzakładowego dokonującego sprzedaży detalicznej. Zatem w przypadku producenta zachodzi konieczność uzyskania dwóch rodzajów zezwoleń: zezwolenia na obrót hurtowy oraz zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych, z uwzględnieniem zawartości alkoholu (w przypadku sprzedaży napojów o różnej zawartości alkoholu może wystąpić konieczność uzyskania więcej niż dwóch rodzajów zezwoleń).

Podsumowując: dokonanie przez przedsiębiorcę przesunięcia ze swojego magazynu napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml przez siebie wyprodukowanych i zakupionych w celu dalszego dostarczenia (zaopatrzenia) do własnego sklepu przyzakładowego podlega opłacie za zezwolenie, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy. W tej sytuacji dochodzi w pierwszej kolejności do zaopatrzenia na podstawie zezwolenia na obrót hurtowy, a w dalszej kolejności zaopatrzenia na podstawie zezwolenia na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych o określonej zawartości alkoholu.

Czy przedsiębiorca, który jest producentem napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml pod własną marką oraz pod marką własną klienta ma obowiązek dokonywać dodatkowej opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 300 ml, tj. opłaty o jakiej mowa w art. 92 ust. 11 ustawy? Czy ma znaczenie forma produkcji (tak zwany rozlew) pod własną marką albo pod marką własną klienta?

Odpowiedź. Jeśli przedsiębiorca (w tym przypadku producent) posiada zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2 ustawy i zaopatruje przedsiębiorcę posiadającego: zezwolenie na sprzedaż detaliczną albo zezwolenie na obrót hurtowy i zezwolenie na sprzedaż detaliczną w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml – ma obowiązek zapłacić dodatkową opłatę, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy. Bez znaczenia pozostaje fakt zaopatrywania przedsiębiorców wymienionych powyżej w przedmiotowe napoje alkoholowe pod marką własną czy pod marką klienta (niezależnie od tego, czy tak zwany rozlew dotyczy napojów pod markami własnymi podmiotów zewnętrznych czy napojów marek własnych).

Czy podmiot posiadający zezwolenie na obrót hurtowy i sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych i zaopatrujący przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ma obowiązek naliczyć opłatę, o której mowa w art. 92 ust. 11 ustawy od swoich zapasów magazynowych na dzień 31.12.2020 roku?

Odpowiedź. Tak. Ustawa nie zawiera przepisów przejściowych dotyczących objęcia opłatą „stanów magazynowych”. A zatem jeżeli zachodzą przesłanki warunkujące obowiązek zapłaty opłaty, bez znaczenia pozostaje data nabycia napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Równocześnie przepisy wskazują podmioty zobowiązane do zapłaty opłaty oraz moment powstania obowiązku jej zapłaty – zaopatrzenie w napoje alkoholowe o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml. Kluczowy dla ustalenia obowiązku zapłaty opłaty jest moment zaopatrzenia przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, niezależnie od tego, kiedy w takie napoje zaopatrzył się sam hurtownik lub je wyprodukował. Obowiązek zapłaty opłaty powstaje, jeżeli zaopatrzenie w napoje alkoholowe o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml odbywa się od 1 stycznia 2021 roku.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.