Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Deklaracja dostępności

Ministerstwo Rozwoju i Technologii zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej gov.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu Biznes.gov.pl 

Data publikacji strony internetowej: 30.04.2018 

Data ostatniej dużej aktualizacji: 22.04.2021

Status dostępności

Serwis Biznes.gov.pl jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.:

 • W niektórych treściach umieszczonych na Biznes.gov.pl kolejność elementów umieszczonych w drzewie DOM jest inna niż na stronie.
 • W niektórych treściach umieszczonych na Biznes.gov.pl użyto elementu tabeli do opisania treści nietabelarycznych.
 • Nie wszystkie pola formularzy na Biznes.gov.pl posiadają atrybuty HTML wspomagające mechanizm autopodpowiadania treści do tych pól.
 • W niektórych treściach umieszczonych na Biznes.gov.pl konieczne jest przewijanie w dwóch wymiarach, kiedy treści te nie wymagają dwuwymiarowego układu dla zrozumienia ich treści
 • Archiwalne materiały e-learningowe zawarte w aplikacji e-Urzędnik, umieszczone w Akademii Biznes.gov.pl, są całkowicie niedostępne cyfrowo
 • 1.4.12 Odstępy w tekście (poziom AA)
  • W serwisie Biznes.gov.pl utrudniona jest edycja wysokości linii do 1.5 raza wielkości fontu, odległości między literami w słowach do 0.12 raza wielkości fontu i odległości między słowami do 0.16 wielkości fontu w sposób zapewniający brak utraty treści lub funkcjonalności.
 • 4.1.3 Komunikaty o stanie (poziom AA)
  • Wszystkie komunikaty o stanie prezentowane w serwisie Biznes.gov.pl określone są semantycznie jako alerty

Akademia Biznes.gov.pl

 • Archiwalne materiały w Akademii Biznes.gov.pl e-learningowe zawarte w aplikacji e-Urzędnik, umieszczone w Akademii Biznes.gov.pl, są całkowicie niedostępne cyfrowo

Hurtownia danych CEIDG i Biznes.gov.pl

 • Edytor raportów w ramach Aplikacji raportowej Hurtowni danych CEIDG i Biznes.gov.pl, ze względu na specyfikę funkcjonalną (zarządzanie zaawansowanym układem graficznym elementów raportów z interfejsem drag’n’drop — w tym ich precyzyjnej lokalizacji, kolorystyki, itp.), a w konsekwencji braku możliwości technicznych zapewnienia zgodności jest niedostępny cyfrowo.
 • 1.4.11 Kontrast elementów nietekstowych (poziom AA)
  • Nie wszystkie elementy nietekstowe w portalu dokumentów Aplikacji raportowej Hurtowni danych CEIDG i Biznes.gov.pl posiadają odpowiedni poziom kontrastu.
 • 2.1.1 Klawiatura (poziom A)
  • Przejście do zagnieżdżonego okna podglądu raportu w portalu dokumentów Aplikacji raportowej Hurtowni danych CEIDG i Biznes.gov.pl nie jest możliwe z poziomu klawiatury.
 • 4.1.1 Poprawność kodu (poziom A)
  • Niektóre elementy Aplikacji raportowej Hurtowni danych CEIDG i Biznes.gov.pl nie posiadają atrybutu id.
 • 4.1.2 Nazwa, rola, wartość (poziom A)
  • Nie wszystkie elementy w ramach Aplikacji raportowej Hurtowni danych CEIDG i Biznes.gov.pl posiadają poprawne, dostępne cyfrowo etykiety.

Aktualnie trwają prace nad doprowadzeniem do pełnej zgodności z wymaganiami określonymi ustawą. Oświadczenie sporządzono dnia 23.10.2019 i zmodyfikowano 20.04.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. 

W serwisie można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

W serwisie można skorzystać z usług tłumacza języka migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej Biznes.gov.pl, Akademii, Hurtowni danych i innych prosimy o kontakt z Departamentem Gospodarki Cyfrowej, 
e-mail: sekretariatDGC@mrit.gov.pl, tel. +48 (22) 411 94 21. 

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres podmiotu publicznego odpowiedzialnego za prowadzenie serwisu Biznes.gov.pl: Ministerstwo Rozwoju i Technologii, plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa. 

Główne wejście do siedziby Ministerstwa Rozwoju i Technologii usytuowane jest od strony pl. Trzech Krzyży. Do budynku prowadzą trzy komplety drzwi (w tym dwa rozwierne i jedne automatyczne rozsuwane). Dla wyrównania poziomów przed wejściem do budynku wybudowano spocznik ze stopniami schodowymi oraz dwa podjazdy z poręczami, które umożliwiają swobodne wejście do budynku. Wewnątrz budynku znajduje się platforma przychodowa dla osób niepełnosprawnych. 

Do budynku prowadzi również wejście od strony ul. Wspólnej. 

Wejścia od strony pl. Trzech Krzyży i ul. Wspólnej są dozorowane przez służby ochrony oraz objęte systemem kontroli dostępu (tripody, bramki wejściowe). Przed budynkiem od strony pl. Trzech Krzyży znajduje się parking samochodowy. Na parkingu wyznaczono dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych. 

Wjazd na wewnętrzny teren nieruchomości znajduje się od strony ul. Żurawiej. Na dziedzińcu wewnętrznym ulokowano dodatkowe podjazdy dla osób niepełnosprawnych.
Wewnętrzne klatki schodowe oraz windy zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. 

Kabiny windowe wyposażone są w przyciski oznaczone alfabetem Braille’a i wyświetlacze piętrowe. Umożliwiają zastosowanie komunikatów głosowych o lokalizacji danej windy. 

Korytarze zapewniają pełną komunikację poziomą wewnątrz budynku, z wyłączeniem stref objętych kontrolą dostępu.

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.