Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uwagi prawne

Warunki organizacyjno-techniczne udostępniania i korzystania z usług świadczonych przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (Biznes.gov.pl)

 1. Wprowadzenie
  1. Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy zwany dalej: Punktem, prowadzi Ministerstwo Rozwoju i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.
  2. Punkt działa pod adresami w domenie Biznes.gov.pl.
  3. Punkt realizuje zadania dotychczasowego Pojedynczego Punktu Kontaktowego na podstawie:
   • Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz. U. UE nr L376/36 z dn. 212006, str. 36) (tzw. dyrektywa usługowa);
   • Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647).
  4. Punkt udostępnia informacje dotyczące m.in.:
   • formalności i procedur związanych z podejmowaniem, prowadzeniem i zakończeniem działalności gospodarczej w Polsce;
   • ogólnych zasad świadczenia usług w państwach członkowskich;
   • danych kontaktowych i kompetencji wybranych instytucji publicznych oraz urzędów;
   • sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych i publicznych baz danych dotyczących działalności gospodarczej i przedsiębiorców;
   • środków prawnych przysługujących w przypadku sporu między właściwym organem a przedsiębiorcą lub konsumentem, między przedsiębiorcą a konsumentem oraz między przedsiębiorcami;
   • opracowanych przez organy i Punkt wyjaśnień w zakresie przepisów dotyczących podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej;
   • danych kontaktowych stowarzyszeń i organizacji, które mogą udzielić praktycznej pomocy przedsiębiorcom lub konsumentom;
   • praw i obowiązków pracowników i pracodawców;
   • wykazu zawodów regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
   • danych kontaktowych organów prowadzących sprawy z zakresu uznawania kwalifikacji zawodowych, świadczenia usług transgranicznych oraz wydawania europejskiej legitymacji zawodowej dla poszczególnych zawodów regulowanych i danych kontaktowych Polski ośrodek wsparcia ds. uznawania kwalifikacji zawodowych;
   • wykazu zawodów, dla których jest wydawana europejska legitymacja zawodowa, a także informacji na temat zasad ubiegania się o jej wydanie, w tym opłat pobieranych w związku z jej wydaniem;
   • wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej(Dz. U. z 2016 r. poz. 65 oraz z 2018 r. poz. 650);
   • wykazu rodzajów kształcenia i szkolenia regulowanego oraz kursów o specjalnym programie;
   • postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, w tym należnych opłat i wymaganych dokumentów;
   • zasad świadczenia usług transgranicznych;
   • wymogu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu regulowanego lub działalności regulowanej;
   • odwoływania się od rozstrzygnięć wydanych w sprawach opisanych powyżej.
  5. Punkt udostępnia następujące usługi:
   1. zapewnienie możliwości dopełnienia procedur i formalności związanych z:
    • podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
    • uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, z wyłączeniem odbycia stażu adaptacyjnego i przystąpienia do testu umiejętności;
    • świadczeniem usług transgranicznych w rozumieniu przepisu art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz wykonywaniem usługowej działalności transgranicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
    • wydaniem europejskiej legitymacji zawodowej, o której mowa w przepisach rozdziału 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.
   2. Centrum Pomocy Przedsiębiorcy;
   3. wysłanie drogą elektroniczną wniosku i uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu:
    • w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
    • z realizacją ciążących na przedsiębiorcy zobowiązań podatkowych.
  6. Punkt przeznaczony jest przede wszystkim dla osób prowadzących lub planujących rozpocząć lub zakończyć działalność gospodarczą, a zatem dla obecnych oraz przyszłych przedsiębiorców.
  7. Punkt oferuje pomoc poprzez funkcjonalność serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorcy tj. Centrum Pomocy Przedsiębiorcy.
  8. Punkt działa w ścisłej współpracy z organami administracji publicznej realizującymi usługi zgodnie z właściwością, których obowiązkiem jest zapewnienie kompletności, aktualności, zgodności z obowiązującym prawem oraz zrozumiałości i przejrzystości informacji udostępnianych za pomocą Punktu.

 2. Informacje ogólne
  1. Korzystanie z Punktu jest nieodpłatne.
  2. Administrator serwisu Biznes.gov.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym Serwisie internetowym były kompletne, rzetelne, zrozumiałe i aktualne.
  3. Akty prawne, publikowane na Punkcie nie stanowią źródeł prawa.
  4. Treści zamieszczane w Punkcie mają jedynie charakter informacyjny, nie stanowią interpretacji ani wykładni obowiązujących przepisów.
  5. Treści publikowane w Punkcie:
   • są wyłącznie ogólne i niewskazujące na indywidulane, specyficzne sytuacje, osoby lub podmioty;
   • mogą odwoływać się do zewnętrznych portali, serwisów i baz prowadzonych przez inne organy i instytucje;
   • nie stanowią porad prawnych.
  6. Punkt nie prowadzi doradztwa w indywidualnych sprawach.
  7. Informacje opublikowane w Punkcie jak również aplikacje i funkcjonalności umożliwiające realizację usług zostały opracowane przez ministra właściwego ds. gospodarki bądź przez organy właściwe na ich wniosek lub przy ich współpracy.
  8. Informacje opublikowane w Punkcie w językach obcych mogą być w części tłumaczone z wykorzystaniem funkcji automatycznego tłumaczenia treści stron internetowych, z zastrzeżeniem, że funkcja ta nie zapewnia pełnej poprawności przetłumaczonego tekstu.

 3. Informacje dla Użytkowników
  1. Rejestracja
   1. Z Punktu mogą korzystać Użytkownicy anonimowi i zarejestrowani.
   2. Użytkownicy anonimowi mogą korzystać z treści informacji opublikowanych w Punkcie lecz mają ograniczone prawo dostępu do usług elektronicznych świadczonych w Punkcie, które wymagają poświadczenia tożsamości.
   3. Użytkownik może zarejestrować się tylko jeden raz.
   4. Rejestrując się, Użytkownik ma obowiązek podania informacji zgodnych z prawdą.
   5. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje konto. Usunięcie konta z systemu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Punktu.
   6. Rejestracja Użytkownika będącego Przedsiębiorcą lub Obywatelem składa się z dwóch, a Użytkownika będącego Urzędnikiem z trzech etapów:
    1. w pierwszym etapie należy wypełnić formularz rejestracyjny;
    2. w drugim etapie należy aktywować konto z wykorzystaniem adresu e-mail podanego podczas rejestracji.
    3. w trzecim etapie należy wygenerować i przesłać Upoważnienie (dot. tylko Urzędnika)
   7. Użytkownik będący Przedsiębiorcą lub Obywatelem podaje w formularzu rejestracyjnym swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail oraz dane związane z kontem tj. hasło dostępu do zakładanego konta. Rejestracji w Punkcie dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Punktu.
   8. Użytkownik będący Urzędnikiem podaje w formularzu rejestracyjnym swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, dane związane z kontem tj. hasło dostępu do zakładanego konta, nazwę instytucji, stanowisko służbowe lub nazwę wydziału. Przedstawiciel Instytucji związanej z Użytkownikiem potwierdza jego rejestrację w Punkcie, według generowanego wzoru, na podstawie którego konto Użytkownika zostanie aktywowane.
   9. Administrator w celu prowadzenia konta Użytkownika będącego Przedsiębiorcą lub Obywatelem gromadzi dane wymienione poniżej w pkt a-b, a w przypadku prowadzenia konta Użytkownika będącego Urzędnikiem w pkt a-e:
    1. nazwisko i imię;
    2. adres poczty elektronicznej;
    3. nazwa instytucji;
    4. wydział lub stanowisko;
    5. numer telefonu.
   10. Użytkownik posiadający konto w Punkcie otrzymuje na podany przy rejestracji adres e-mail dedykowane powiadomienia mailowe.
   11. Konto Użytkownika o profilu Urzędnik wymaga potwierdzenia przez Administratora serwisu Biznes.gov.pl uprawnień na podstawie Upoważnienia.
   12. Upoważnienie generowane jest automatycznie na podstawie podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym. Upoważnienie wymaga elektronicznego podpisania przez osobę reprezentującą instytucję.
   13. Podpisanie elektronicznie Upoważnienie należy załączyć do swojego konta w Punkcie.
   14. Rejestracja Użytkownika możliwa jest również poprzez Profil Zaufany z wykorzystaniem technologii Single Sign-On (SSO). Użytkownicy logujący się po raz pierwszy w Punkcie za pomocą Profilu Zaufanego, zostaną zarejestrowani zgodnie z danymi przekazanymi przez ten system oraz po weryfikacji adresu e-mail.

  2. Usługi online – załatwianie spraw drogą elektroniczną
   1. Realizacja usług administracyjnych następuje przez wypełnienie oraz wysłanie drogą elektroniczną odpowiednich pism zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 670 z późn. zm.).
   2. Pisma mogą być podpisane przez Użytkownika z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego ePUAP.
   3. Realizacja usług administracyjnych odbywa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika wniosku bądź innego pisma w Punkcie i przekazanie go przez Punkt na wskazany adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP organu właściwego. Śledzenie przebiegu całego procesu krok po kroku, odbywa się za pośrednictwem konta Użytkownika Punktu.
   4. Punkt każdorazowo potwierdza Użytkownikowi złożenie wniosku/pisma do organu właściwego za pośrednictwem Punktu, poprzez doręczenie dokumentu urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). UPO generowane jest automatycznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP organu właściwego i stanowi dowód skutecznego złożenia wniosku/pisma do organu. Powiadomienie Użytkownika o doręczeniu następuje na jego adres e-mail podany przy rejestracji. W przypadku braku możliwości doręczenia wniosku/pisma przez Punkt, Użytkownik jest o tym informowany na jego adres e-mail podany przy rejestracji.
   5. Przesyłanie do Użytkownika stosownej odpowiedzi urzędowej od organu właściwego jest realizowane przez Punkt za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Ministerstwa Rozwoju i Technologii na platformie ePUAP. Organy właściwe doręczają pisma Użytkownikowi za pośrednictwem Punktu, na unikalny adres skrytki przypisany do tego Użytkownika, zdefiniowany w ramach elektronicznej skrzynki podawczej Ministerstwa Rozwoju i Technologii na platformie ePUAP. Użytkownik może odczytać lub pobrać pismo w Punkcie.
   6. Odbiór przez Użytkownika pisma przekazanego za pośrednictwem Punktu jest realizowany w trybie doręczenia, o którym mowa w art. 147 ust. 3 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 569).
   7. Podpisanie przez Użytkownika urzędowego poświadczenia odbioru odbywa się w Punkcie z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego.
   8. Wszelkie powiadomienia związane z załatwianiem spraw drogą elektroniczną, Użytkownik otrzymuje na swój adres e-mail podany przy rejestracji.
   9. Realizacja usług może odbywać się także poprzez przekierowanie Użytkownika do zewnętrznych systemów teleinformatycznych, za pomocą których organy właściwe realizują w sposób elektroniczny usługi. W takim wypadku realizacja odbywa się całkowicie poza Punktem i Użytkownik nie ma możliwości śledzenie statusu przebiegu usługi w Punkcie.

  3. Centrum Pomocy - wnioski o udzielenie informacji
   1. . Punkt oferuje pomoc poprzez Centrum Pomocy Przedsiębiorcy, które udziela informacji m.in. na temat spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem lub zakończeniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zarejestrowany w Punkcie Użytkownik – Przedsiębiorca, Obywatel lub Urzędnik - może zadać pytanie w formie elektronicznej, na które odpowiadają konsultanci, eksperci z właściwych organów administracji publicznej oraz instytucji otoczenia biznesu.
   2. Centrum Pomocy Przedsiębiorcy Biznes.gov.pl to punkt informacyjny w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczony dla przedsiębiorców, obywateli i administracji.
   3. Centrum obsługuje użytkowników Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Punktu biznes.gov.pl. Konsultanci Centrum Pomocy odpowiadają na pytania wykorzystując różne kanały komunikacyjne, w tym telefon, livechat, wirtualnego urzędnika lub formularz kontaktowy.
   4. Centrum Pomocy jest dostosowane do obsługi osób niesłyszących.
   5. Centrum Pomocy udziela informacji w języku polskim i angielskim.
   6. Podczas korzystania z Centrum Pomocy przekazywane są takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail.
   7. Pomoc przekazana przez Centrum nie stanowi indywidualnej interpretacji przepisów prawa dla Użytkownika i ma charakter ogólnej informacji o obowiązujących przepisach prawa.

  4. Hurtownia Danych CEIDG i Biznes.gov.pl
   1. Hurtownia danych CEIDG i Biznes.gov.pl (dalej „Hurtownia danych”) jest źródłem danych i raportów o przedsiębiorcach zarejestrowanych w CEIDG, do którego dostęp ma każdy zainteresowany Użytkownik.
   2. Hurtownia danych działa pod adresem dane.biznes.gov.pl
   3. Hurtownia danych zastąpiła dotychczasowy serwis datastore.ceidg.gov.pl
   4. Dostęp do Hurtowni danych będą mieli wyłącznie Użytkownicy, których tożsamość została zweryfikowana. Weryfikacji tożsamości dokonuje się w oparciu o Węzeł Krajowy.
   5. W celu uzyskania dostępu do Hurtowni danych, Użytkownik musi łącznie spełnić następujące warunki:
    • posiadać konto na biznes.gov.pl i
    • wypełnić wniosek o nadanie uprawnień do Hurtowni danych poprzez usługę online dostępną na biznes.gov.pl
   6. Hurtownia danych może udostępniać zgromadzone informacje zewnętrznym systemom teleinformatycznym poprzez interfejs API. API pozwala innym systemom, na korzystanie z zasobów Hurtowni danych w sposób zautomatyzowany.
   7. Dane osobowe Użytkownika podczas korzystania z API Hurtowni danych będą usuwane po 36 miesiącach od złożenia wniosku o wygenerowanie raportu.
   8. Szczegóły techniczne i organizacyjne dotyczące dostępu do API Hurtowni danych są dostępne na stronie Akademii Biznes.gov.pl

  5. Skrzynka doręczeń elektronicznych
   1. Skrzynka doręczeń elektronicznych (dalej „Skrzynka eDoręczeń/Skrzynka”) stanowi realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 z późn. zm.).
   2. Skrzynka jest dostępna po rejestracji w Punkcie i dostępna po zalogowaniu na www.biznes.gov.pl wyłącznie dla Użytkowników będących Przedsiębiorcami.
   3. W celu uzyskania dostępu do Skrzynki eDoręczeń, Użytkownik powinien wypełnić wniosek o utworzenie adresu do doręczeń elektronicznych i Skrzynki za pośrednictwem usługi online dostępnej w Punkcie.
   4. Skrzynka służy do wymiany korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a podmiotami wskazanymi w art. 155 ustawy o doręczeniach elektronicznych.
   5. Za pośrednictwem Skrzynki Użytkownik będzie miał możliwość zarządzania korespondencją, w tym jej wysyłania i odbierania oraz zarządzania uprawnieniami dostępu do Skrzynki.

  6. Opinie
   1. W Punkcie istnieje możliwość opiniowania poszczególnych informacji i usług poprzez wyrażenie swojej oceny oraz zgłoszenie komentarza.
   2. W Punkcie dostępny jest Głos Przedsiębiorcy, który umożliwia Użytkownikom zgłaszanie inicjatyw i propozycji dotyczących m.in.: rozwoju działalności gospodarczej, praw i obowiązków przedsiębiorcy, finansowania działalności gospodarczej, wprowadzania innowacyjnych produktów i usług na rynek, handlu zagranicznego, informacji dla przedsiębiorców, zamieszczanych treści oraz funkcjonowania Punktu. Celem Głos Przedsiębiorcy jest zbieranie uwag i opinii dotyczących ułatwień, likwidacji barier i ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej i przekazywanie ich odpowiedzialnym za poszczególne obszary instytucjom.
   3. Przesłanie pomysłów, komentarzy oraz opinii nie jest równoznaczne z wniesieniem wniosków w sprawie ulepszenia funkcjonowania administracji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
   4. Użytkownik może zamieszczać pomysły, dodawać komentarze i opinie do pomysłów publikowanych w Głosie Przedsiębiorcy oraz głosować na zgłoszone pomysły.
   5. Wpisywanie pomysłów oraz komentarzy, a także głosowanie na wybrane pomysły wymaga zalogowania w Punkcie Biznes.gov.pl. Każdy zalogowany Użytkownik może głosować na dany pomysł tylko raz.
   6. Informacje zamieszczone przez Użytkownika w Głosie Przedsiębiorcy są widoczne dla innych użytkowników oraz Administratora.
   7. Zgłaszane pomysły powinny być zgodne z następującymi zasadami:
    1. tytuły pomysłów powinny w jasny, zrozumiały sposób odzwierciedlać treści zawarte w opisie;
    2. opis pomysłu nie powinien przekraczać 1500 znaków;
    3. zgłaszany pomysł powinien zawierać: opis problemu i propozycję jego rozwiązania. Pomysły roszczeniowe, nie zawierające konstruktywnych propozycji rozwiązania, nie będą publikowane;
    4. pomysły powinny dotyczyć zagadnień związanych z warunkami prowadzenia działalności gospodarczej, w tym rozwoju działalności gospodarczej, praw i obowiązków przedsiębiorcy, finansowania działalności gospodarczej, wprowadzania innowacyjnych produktów i usług na rynek, handlu zagranicznego, informacji dla przedsiębiorców oraz funkcjonowania i treści w Punkcie;
    5. zanim Użytkownik zgłosi pomysł, należy sprawdzić, czy nie został już wcześniej zgłoszony;
    6. administratorzy Głosu Przedsiębiorcy nie są zobowiązani włączać się do dyskusji na temat opinii.
   8. Administrator Głosu Przedsiębiorcy ma prawo do niepublikowania pomysłów i komentarzy bez podania uzasadnienia. Administrator zastrzega sobie także prawo do: redagowania, skracania treści pomysłów i komentarzy oraz łączenia pomysłów.
   9. Użytkownik, którego pomysł zostanie opublikowany w Głosie Przedsiębiorcy otrzymuje powiadomienie pocztą elektroniczną o opublikowaniu pomysłu lub jego odrzuceniu. Użytkownik jest także informowany o zmianie statusu pomysłu.
   10. Pomysły i komentarze Użytkowników publikowane są pod imieniem i nazwiskiem zgłaszającego.
   11. Administrator ma prawo blokowania dostępu Użytkownikom dopuszczającym się naruszeń zasad wymienionych w pkt 12 niniejszego rozdziału.
   12. Zabrania się wykorzystywania Głosu Przedsiębiorcy w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. Niedozwolone jest zgłaszanie pomysłów i komentarzy, które:
    1. zawierają wyrazy lub zwroty powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe, naruszają powszechnie uznane normy komunikacji oraz dyskryminują innych z powodu rasy, płci, języka, wyznania lub jego braku, pochodzenia społecznego, urodzenia, majątku lub z jakiegokolwiek innego powodu;
    2. zawierają treści reklamowe;
    3. nawiązują do prowadzenia agitacji politycznej lub religijnej;
    4. nawołują do zachowań nieetycznych lub niezgodnych z prawem;
    5. stanowią naruszenie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062);
    6. naruszają dobra osobiste innych osób;
    7. propagują używki lub przemoc;
    8. mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;
    9. namawiają do przekazywania darowizn;
    10. zawierają link do strony danego użytkownika w celach promocyjnych;
    11. zawierają spam – wielokrotne powtarzanie tej samej treści;

 4. Urzędnik
  1. Zaplecze
   1. Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy właściwi ministrowie udostępniają w Punkcie informacje z zakresu działów administracji rządowej, którymi kierują.
   2. W celu ułatwienia realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 zostało utworzone Zaplecze Biznes.gov.pl.
   3. Zaplecze Biznes.gov.pl przeznaczone jest dla administracji publicznej, w celu ułatwienia działań związanych z aktualizacją treści znajdujących w Punkcie.
   4. Zaplecze odpowiada za procesy związane z tworzeniem, edycją, zatwierdzaniem i publikacją opisów usług.
   5. Zaplecze posiada bazy instytucji realizujących i instytucji centralnych oraz możliwość przypisywania usług do odpowiednich instytucji.
   6. Poprzez Zaplecze Urzędnicy mogą samodzielnie dostarczać treści do Punktu wprowadzając i aktualizując opisy usług oraz dane swojej instytucji.
   7. W Zapleczu Urzędnicy mają dostęp do opinii dotyczących usług i informacji udostępnianych przez ich instytucję.

  2. API
   1. Punkt udostępnia zgromadzone informacje zewnętrznym systemom teleinformatycznym poprzez interfejs API. API pozwala innym systemom, na korzystanie z zasobów Punktu.
   2. API udostępnia informacje publiczne w ustrukturyzowanej formie na potrzeby m.in. portali BIP, systemom regionalnym i branżowym oraz portalom samorządów zawodowych.
   3. Szczegóły techniczne i organizacyjne dotyczące dostępu do API uzgadniane są z Administratorem Punktu.

  3. Akademia
   1. Akademia to platforma umożliwiająca naukę pracownikom instytucji publicznych pod adresem w domenie Biznes.gov.pl.
   2. Udostępniane na Akademii kursy w formie materiałów multimedialnych, wspierają użytkowników Punktu w najważniejszych obszarach dotyczących: usług administracyjnych, gospodarki elektronicznej oraz wykorzystania modułów Punktu, w tym Zaplecza.
   3. Użytkownicy mogą skorzystać z wideo poradników, szkoleń, webinarów oraz przejść ścieżki szkoleniowe czyli uporządkowane zestawy kursów, zakończone weryfikacją zdobytych kompetencji.
   4. Administrator gromadzi dane osób, które wyrażają chęć udziału w szkoleniach lub webinarach oferowanych przez Akademię (imię, nazwisko, nazwę instytucji, adres e-mail, numer telefonu). Dane te wykorzystywane są przez administratora w celach związanych z organizacją szkoleń lub webinarów, w tym do potwierdzania udziału w ww. formach edukacyjnych.

  4. Aplikacja Urzędnika
   1. Aplikacja Urzędnika stanowi narzędzie dla Urzędników pozwalające na obsługę wniosków o wpis do CEIDG składanych przez przedsiębiorców oraz korzystanie z dodatkowych modułów do weryfikacji i pobierania dokumentów związanych ze złożonym wnioskiem.
   2. Aplikacja jest dostępna pod adresem aplikacja.ceidg.gov.pl.
   3. Dostęp do aplikacji jest możliwy po zalogowaniu przy wykorzystaniu Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej.

  5. Ochrona danych osobowych
   1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Punkt jest Minister Rozwoju i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, adres e-mail: kancelaria.mr@mrit.gov.pl tel. 22 262 92 46
   2. Minister Rozwoju i Technologii przetwarza dane osobowe na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności Ministerstwa Rozwoju i Technologii
   3. Administrator danych Punktu będzie udostępniał dane osobowe (w zakresie określonym w profilu Użytkownika) organom władzy, odpowiedzialnym za realizację usług uruchamianych przez Użytkownika w postaci usługi świadczonej drogą elektroniczną.
   4. Administrator danych Punktu w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych umożliwia dalsze powierzenie danych osobowych do przetwarzania podmiotom trzecim, wyłącznie na podstawie umów zawartych po uprzedniej weryfikacji podprocesora, w tym umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

  6. Logi systemowe oraz mechanizm cookies
   1. Punkt gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz informacje o kraju z którego pochodzi adres IP, informacje o wersji przeglądarki internetowej użytkownika oraz inne, określone w polityce prywatności Ministerstwa Rozwoju i Technologii). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych oraz promocyjnych.
   2. Punkt stosuje mechanizm cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer www zapisuje po stronie Użytkownika. Cookies używane są do zapamiętywania informacji o Użytkowniku, tworzenia spersonalizowanych treści oraz obsługi logowania.
   3. Punkt stosuje mechanizm Google Analytics, oparty o kod śledzący w technologii JavaScript oraz cookies. Mechanizm ten pozwala na zbieranie zanonimizowanych danych o zachowaniu Użytkownika w trakcie sesji w serwisie, takich jak wyświetlone strony i czas na nich spędzony, dane o urządzeniu i systemie operacyjnym Użytkownika oraz dane o interakcji Użytkownika ze stroną (takie jak kliknięcia na linki, pobrania dokumentów).

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut Technologiczny, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: "Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu "Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.