Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uwagi prawne

Warunki organizacyjno-techniczne udostępniania i korzystania z usług świadczonych przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (Biznes.gov.pl)

I. Wprowadzenie

1. Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy zwany dalej: Punktem, prowadzi Ministerstwo Rozwoju i Technologii z siedzibą przy Placu Trzech  Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa.

2. Punkt działa pod adresami w domenie Biznes.gov.pl.  

3. Punkt realizuje zadania dotychczasowego Pojedynczego Punktu Kontaktowego na podstawie:

 • Dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym (Dz. U. UE nr L376/36 z dn. 27.12.2006, str. 36) (tzw. dyrektywa usługowa);
 • Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647).

4. Punkt udostępnia informacje dotyczące m.in.:

 • formalności i procedur związanych z podejmowaniem, prowadzeniem i zakończeniem działalności gospodarczej w Polsce;
 • ogólnych zasad świadczenia usług w państwach członkowskich;
 • danych kontaktowych i kompetencji wybranych instytucji publicznych oraz urzędów;
 • sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych i publicznych baz danych dotyczących działalności gospodarczej i przedsiębiorców;
 • środków prawnych przysługujących w przypadku sporu między właściwym organem a przedsiębiorcą lub konsumentem, między przedsiębiorcą a konsumentem oraz między przedsiębiorcami;
 • opracowanych przez organy i Punkt wyjaśnień w zakresie przepisów dotyczących podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej;
 • danych kontaktowych stowarzyszeń i organizacji, które mogą udzielić praktycznej pomocy przedsiębiorcom lub konsumentom;
 • praw i obowiązków pracowników i pracodawców;
 • wykazu zawodów regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • danych kontaktowych organów prowadzących sprawy z zakresu uznawania kwalifikacji zawodowych, świadczenia usług transgranicznych oraz wydawania europejskiej legitymacji zawodowej dla poszczególnych zawodów regulowanych i danych kontaktowych Polski ośrodek wsparcia ds. uznawania kwalifikacji zawodowych;
 • wykazu zawodów, dla których jest wydawana europejska legitymacja zawodowa, a także informacji na temat zasad ubiegania się o jej wydanie, w tym opłat pobieranych w związku z jej wydaniem;
 • wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych związanych ze zdrowiem lub bezpieczeństwem publicznym, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej(Dz. U. z 2016 r. poz. 65 oraz z 2018 r. poz. 650);
 • wykazu rodzajów kształcenia i szkolenia regulowanego oraz kursów o specjalnym programie;
 • postępowania w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych, w tym należnych opłat i wymaganych dokumentów;
 • zasad świadczenia usług transgranicznych;
 • wymogu znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu regulowanego lub działalności regulowanej;
 • odwoływania się od rozstrzygnięć wydanych w sprawach opisanych powyżej.

5. Punkt udostępnia następujące usługi:

a) zapewnienie możliwości dopełnienia procedur i formalności związanych z:

 • podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • uznawaniem kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, z wyłączeniem odbycia stażu adaptacyjnego i przystąpienia do testu umiejętności;
 • świadczeniem usług transgranicznych w rozumieniu przepisu art. 5 pkt 10 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz wykonywaniem usługowej działalności transgranicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • wydaniem europejskiej legitymacji zawodowej, o której mowa w przepisach rozdziału 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

b) Centrum Pomocy Przedsiębiorcy;

 c) wysłanie drogą elektroniczną wniosku i uzyskanie zaświadczenia o niezaleganiu:

 • w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;
 • z realizacją ciążących na przedsiębiorcy zobowiązań podatkowych.

6. Punkt przeznaczony jest przede wszystkim dla osób prowadzących lub planujących rozpocząć działalność gospodarczą, a zatem dla obecnych oraz przyszłych przedsiębiorców.

7. Punkt oferuje pomoc poprzez funkcjonalność serwisu informacyjno-usługowego dla przedsiębiorcy tj. Centrum Pomocy Przedsiębiorcy.

8. Punkt działa w ścisłej współpracy z organami administracji publicznej realizującymi usługi zgodnie z właściwością, których obowiązkiem jest zapewnienie kompletności, aktualności, zgodności z obowiązującym prawem oraz zrozumiałości i przejrzystości informacji udostępnianych za pomocą Punktu.

II. Informacje ogólne

1. Korzystanie z Punktu jest nieodpłatne.

2. Administrator serwisu Biznes.gov.pl dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym Serwisie internetowym były kompletne, rzetelne i aktualne.

3. Akty prawne, publikowane na Punkcie nie stanowią źródeł prawa.

4. Treści zamieszczane w Punkcie mają jedynie charakter informacyjny, nie stanowią interpretacji obowiązujących przepisów.

5. Treści publikowane w Punkcie:

 • są wyłącznie ogólne i niewskazujące na indywidulane, specyficzne sytuacje, osoby lub podmioty;
 • mogą odwoływać się do zewnętrznych portali, serwisów i baz prowadzonych przez inne organy i instytucje;
 • nie stanowią porad prawnych.

6. Punkt nie prowadzi doradztwa w indywidualnych sprawach.

7. Informacje opublikowane w Punkcie zostały opracowane przez Ministra Rozwoju i Technologii bądź przez organy właściwe na ich wniosek lub przy ich współpracy.

8. Aplikacje i funkcjonalności umożliwiające realizację usług znajdujące się w Punkcie zostały opracowane przez Ministra Rozwoju i Technologii bądź przez organy właściwe na ich wniosek lub przy ich współpracy.

9. Informacje opublikowane w Punkcie w językach obcych mogą być w części tłumaczone z wykorzystaniem funkcji automatycznego tłumaczenia treści stron internetowych, z zastrzeżeniem, że funkcja ta nie zapewnia pełnej poprawności przetłumaczonego tekstu.

III.Przedsiębiorca/Obywatel

III.1 Rejestracja

1. Z Punktu mogą korzystać Użytkownicy anonimowi i zarejestrowani.

2. Użytkownicy anonimowi mogą korzystać z treści informacji opublikowanych w Punkcie lecz mają ograniczone prawo dostępu do usług elektronicznych świadczonych w Punkcie, które wymagają poświadczenia tożsamości.

3. Użytkownik może zarejestrować się tylko jeden raz.

4. Rejestrując się, Użytkownik ma obowiązek podania informacji zgodnych z prawdą.

5. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje konto. Usunięcie konta z systemu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Użytkownika z Punktu.

6. Rejestracja Użytkownika składa się z dwóch etapów:

a) w pierwszym etapie należy wypełnić formularz rejestracyjny;

b) w drugim etapie należy aktywować konto z wykorzystaniem adresu e-mail podanego podczas rejestracji.

7. Użytkownik podaje w formularzu rejestracyjnym swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail oraz dane związane z kontem tj. hasło dostępu do zakładanego konta Rejestracji w Punkcie dokonuje się poprzez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Punktu.

8. Użytkownik posiadający  konto w Punkcie otrzymuje na podany przy rejestracji adres e-mail dedykowane powiadomienia mailowe.

9. Rejestracja Użytkownika możliwa jest również poprzez Profil Zaufany z wykorzystaniem technologii Single Sign-On (SSO). Użytkownicy logujący się po raz pierwszy w Punkcie za pomocą Profilu Zaufanego, zostaną zarejestrowani zgodnie z danymi przekazanymi przez ten system oraz po weryfikacji adresu e-mail.

III.2 Usługi online – załatwianie spraw drogą elektroniczną

1. Realizacja usług administracyjnych następuje przez wypełnienie oraz wysłanie drogą elektroniczną odpowiednich pism zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

2. Pisma mogą być podpisane przez Użytkownika z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego ePUAP.

3. Realizacja usług administracyjnych odbywa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika wniosku bądź innego pisma w Punkcie i przekazanie go przez Punkt na wskazany adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP organu właściwego. Śledzenie przebiegu całego procesu krok po kroku, odbywa się za pośrednictwem konta Użytkownika Punktu.

4. Punkt każdorazowo potwierdza Użytkownikowi złożenie wniosku/pisma do organu właściwego za pośrednictwem Punktu, poprzez doręczenie dokumentu urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). UPO generowane jest automatycznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP organu właściwego i stanowi dowód skutecznego złożenia wniosku/pisma do organu. Powiadomienie Użytkownika o doręczeniu następuje na jego adres e-mail podany przy rejestracji. W przypadku braku możliwości doręczenia wniosku/pisma przez Punkt, Użytkownik jest o tym informowany na jego adres e-mail podany przy rejestracji.  

5. Organy właściwe doręczają pisma Użytkownikowi za pośrednictwem Punktu, na unikalny adres skrytki przypisany do tego Użytkownika, zdefiniowany w ramach elektronicznej skrzynki podawczej Ministerstwa Rozwoju i Tchnologii na platformie ePUAP. Użytkownik może odczytać lub pobrać pismo w Punkcie.

6. Odbiór przez Użytkownika pisma przekazanego za pośrednictwem Punktu jest realizowany w trybie doręczenia, o którym mowa w art. 46 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz.  1257 z późn. zm.)

7. Podpisanie przez Użytkownika urzędowego poświadczenia odbioru odbywa się w Punkcie z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego.

8. Wszelkie powiadomienia związane z załatwianiem spraw drogą elektroniczną, Użytkownik otrzymuje na swój adres e-mail podany przy rejestracji.

9. W sytuacji Usunięcia przez Użytkownika konta w Punkcie zaleca się poinformowanie organów właściwych o zmianie adresu elektronicznego, na który organy doręczają pisma w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

10. Realizacja usług może odbywać się także poprzez przekierowanie Użytkownika do zewnętrznych systemów teleinformatycznych, za pomocą których organy właściwe realizują w sposób elektroniczny usługi. W takim wypadku realizacja odbywa się całkowicie poza Punktem i Użytkownik nie ma możliwości śledzenie statusu przebiegu usługi w Punkcie.

III.3 Centrum Pomocy - wnioski o udzielenie informacji

1. Punkt oferuje pomoc poprzez Centrum Pomocy Przedsiębiorcy, które udziela informacji m.in. na temat spraw związanych z podejmowaniem, wykonywaniem lub zakończeniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zarejestrowany w Punkcie Użytkownik - przedsiębiorca lub każdy obywatel - może zadać pytanie w formie elektronicznej, na które odpowiadają  konsultanci, eksperci z właściwych urzędów administracji publicznej oraz instytucji otoczenia biznesu.

2. Centrum Pomocy Przedsiębiorcy Biznes.gov.pl to punkt informacyjny w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczony dla przedsiębiorców.

3. Centrum obsługuje użytkowników Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Punktu biznes.gov.pl. Konsultanci Centrum Pomocy odpowiadają na pytania wykorzystując różne kanały komunikacyjne, w tym telefon, livechat, wirtualnego urzędnika lub formularz kontaktowy.

4. Centrum Pomocy jest dostosowane do obsługi osób niesłyszących.

5. Centrum Pomocy udziela informacji w języku polskim i angielskim.

6. Podczas korzystania z Centrum Pomocy przekazywane są takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail.

7. Pomoc przekazana przez Centrum nie stanowi indywidualnej interpretacji przepisów prawa dla Użytkownika i ma charakter ogólnej informacji o obowiązujących przepisach prawa.

III.4 Opinie

1. W Punkcie istnieje możliwość opiniowania poszczególnych informacji i usług poprzez wyrażenie swojej oceny oraz zgłoszenie komentarza.

2. W Punkcie dostępny jest Głos Przedsiębiorcy, który umożliwia Użytkownikom zgłaszanie inicjatyw i propozycji dotyczących m.in.: rozwoju działalności gospodarczej, praw i obowiązków przedsiębiorcy, finansowania działalności gospodarczej, wprowadzania innowacyjnych produktów i usług na rynek, handlu zagranicznego, informacji dla przedsiębiorców, zamieszczanych treści oraz funkcjonowania Punktu. Celem Głos Przedsiębiorcy jest zbieranie uwag i opinii dotyczących ułatwień, likwidacji barier i ograniczeń w prowadzeniu działalności gospodarczej i przekazywanie ich odpowiedzialnym za poszczególne obszary instytucjom.

3. Przesłanie pomysłów, komentarzy oraz opinii nie jest równoznaczne z wniesieniem wniosków w sprawie ulepszenia funkcjonowania administracji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

4. Użytkownik może zamieszczać pomysły, dodawać komentarze i opinie do pomysłów publikowanych w Głosie Przedsiębiorcy oraz głosować na zgłoszone pomysły.

5. Wpisywanie pomysłów oraz komentarzy, a także głosowanie na wybrane pomysły wymaga zalogowania w Punkcie Biznes.gov.pl. Każdy zalogowany Użytkownik może głosować na dany pomysł tylko raz.

6. Informacje zamieszczone przez Użytkownika w Głosie Przedsiębiorcy są widoczne dla innych użytkowników oraz Administratora.

7. Zgłaszane pomysły powinny być zgodne z następującymi zasadami:

a) tytuły pomysłów powinny w jasny, zrozumiały sposób odzwierciedlać treści zawarte w opisie;

b) opis pomysłu nie powinien przekraczać 1500 znaków;

c) zgłaszany pomysł powinien zawierać: opis problemu i propozycję jego rozwiązania. Pomysły roszczeniowe, nie zawierające konstruktywnych propozycji rozwiązania, nie będą publikowane;

d) pomysły powinny dotyczyć zagadnień związanych z warunkami prowadzenia działalności gospodarczej, w tym rozwoju działalności gospodarczej, praw i obowiązków przedsiębiorcy, finansowania działalności gospodarczej, wprowadzania innowacyjnych produktów i usług na rynek, handlu zagranicznego, informacji dla przedsiębiorców oraz funkcjonowania i treści w Punkcie;

e) zanim Użytkownik zgłosi pomysł, należy sprawdzić, czy nie został już wcześniej zgłoszony;

f) komentarze powinny dotyczyć wyłącznie zgłaszanych pomysłów: treści obraźliwe, nie zgodne z etykietą, reklamowe, niezwiązane z tematem nie będą publikowane;

g) administratorzy Głosu Przedsiębiorcy nie są zobowiązani włączać się do dyskusji na temat opinii.

8. Administrator Głosu Przedsiębiorcy ma prawo do niepublikowania pomysłów i komentarzy bez podania uzasadnienia. Administrator zastrzega sobie także prawo do: redagowania, skracania treści pomysłów i komentarzy oraz łączenia pomysłów.

9. Użytkownik, którego pomysł zostanie opublikowany w Głosie Przedsiębiorcy otrzymuje powiadomienie pocztą elektroniczną o opublikowaniu pomysłu lub jego odrzuceniu. Użytkownik jest także informowany o zmianie statusu pomysłu.

10. Pomysły i komentarze Użytkowników publikowane są pod imieniem i nazwiskiem zgłaszającego.

11. Administrator ma prawo blokowania dostępu Użytkownikom dopuszczającym się naruszeń zasad wymienionych w pkt 7 lit. f niniejszego rozdziału.

IV. Urzędnik

IV.1 Rejestracja

1. Każdy Użytkownik może zarejestrować się tylko jeden raz.

2. Rejestrując się, każdy Użytkownik ma obowiązek podania informacji zgodnych z prawdą.

3. Użytkownik może w dowolnym momencie wyrejestrować się z Punktu. Wyrejestrowanie z Punktu jest równoznaczne z usunięciem konta użytkownika.

4. Rejestracja Użytkownika składa się z trzech etapów:

a) w pierwszym etapie należy wypełnić formularz rejestracyjny;

b) w drugim etapie należy aktywować konto z wykorzystaniem podanego podczas rejestracji adresu e-mail;

c) w trzecim etapie należy wygenerować i przesłać Upoważnienie.

5. Użytkownik podaje w formularzu rejestracyjnym swoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, dane związane z kontem tj. hasło dostępu do zakładanego konta, nazwę instytucji, stanowisko służbowe lub nazwę wydziału. Przedstawiciel Instytucji związanej z Użytkownikiem potwierdza jego rejestrację w Punkcie, według generowanego wzoru, na podstawie którego konto Użytkownika zostanie aktywowane.

6. Konto Użytkownika o typie Urzędnik wymaga potwierdzenia przez Administratora serwisu Biznes.gov.pl uprawnień na podstawie Upoważnienia.

7. Upoważnienie generowane jest automatycznie na podstawie podanych przez Użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym. Upoważnienie wymaga elektronicznego podpisania przez osobę reprezentującą instytucję.

8. Podpisanie elektronicznie Upoważnienie należy załączyć do swojego konta w Punkcie.

9. Użytkownik posiadający konto w Punkcie otrzymuje na podany przy rejestracji adres
e-mail dedykowane powiadomienia mailowe.

10. Rejestracja użytkownika możliwa jest również poprzez Profil Zaufany z wykorzystaniem technologii Single Sign-On (SSO). Użytkownicy logujący się po raz pierwszy w Punkcie za pomocą Profilu Zaufanego, zostaną zarejestrowani zgodnie z danymi przekazanymi przez ten system oraz po weryfikacji adresu e-mail.

IV.2 Usługi online – załatwianie spraw drogą elektroniczną

1. Realizacja usług odbywa się poprzez wypełnienie przez Użytkownika wniosku bądź innego pisma w Punkcie i przekazanie go przez Punkt na wskazany adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP organu właściwego.

2. Punkt każdorazowo potwierdza Użytkownikowi złożenie wniosku/pisma do właściwego organu za pośrednictwem Punktu, poprzez doręczenie dokumentu urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). UPO generowane jest automatycznie przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu właściwego i stanowi dowód skutecznego złożenia pisma do organu.

3. Przesyłanie do Użytkownika stosownej odpowiedzi urzędowej od organu właściwego jest realizowane przez Punkt za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Ministerstwa Rozwoju i Technologii na platformie ePUAP. Organy właściwe doręczają pisma Użytkownikowi za pośrednictwem Punktu, na unikalny adres skrytki przypisany do tego Użytkownika, zdefiniowany w ramach elektronicznej skrzynki podawczej Ministerstwa Rozwoju i Technologii na platformie ePUAP.

4. Pisma oraz urzędowe poświadczenia odbioru doręczane Użytkownikowi przez organy właściwe za pośrednictwem Punktu, są dostępne wyłącznie w Punkcie. Odbiór przez Użytkownika pisma przekazanego za pośrednictwem Punktu jest realizowany w trybie doręczenia, o którym mowa w art. 46 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Podpisanie przez Użytkownika urzędowego poświadczenia odbioru odbywa się w Punkcie z wykorzystaniem bezpiecznego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego.

IV.3 Centrum Pomocy - wnioski o udzielenie informacji

1. Centrum Pomocy Przedsiębiorcy biznes.gov.pl to punkt informacyjny w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczony dla przedsiębiorców i administracji.

2. Centrum obsługuje użytkowników Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz Punktu. Konsultanci Centrum Pomocy odpowiadają na pytania wykorzystując różne kanały komunikacyjne, w tym telefon, livechat, wirtualnego urzędnika lub formularz kontaktowy.

3. W Centrum Pomocy na pytania Użytkowników udzielają odpowiedzi również organy właściwe.

4. Centrum Pomocy jest dostosowane do obsługi osób niesłyszących.

5. Centrum Pomocy udziela informacji w języku polskim i angielskim.

IV.4 Opinie

1. W Punkcie istnieje możliwość opiniowania poszczególnych informacji i usług poprzez wyrażenie swojej oceny oraz zgłoszenie komentarza.

2. Użytkownicy posiadający konto o typie Urzędnika mają dostęp do opinii dotyczących usług i informacji nadzorowanych przez ich instytucję. Podgląd opinii możliwy jest poprzez funkcjonalność Punktu, opisanego w pkt. IV.5 niniejszego rozdziału.

3. W Punkcie dostępny jest Głos Przedsiębiorcy, który umożliwia Użytkownikom zgłaszanie pomysłów dotyczących m.in.: rozwoju działalności gospodarczej, praw i obowiązków przedsiębiorcy, finansowania działalności gospodarczej, wprowadzania innowacyjnych produktów i usług na rynek, handlu zagranicznego, informacji dla przedsiębiorców oraz funkcjonowania i treści w Punkcie. Celem Głosu Przedsiębiorcy jest zbieranie propozycji dotyczących ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej i przekazywanie ich odpowiedzialnym za poszczególne obszary instytucjom.

4. Użytkownik może zamieszczać pomysły, dodawać komentarze i opinie do pomysłów publikowanych w Głosie Przedsiębiorcy oraz głosować na zgłoszone pomysły.

5. Wpisywanie pomysłów oraz komentarzy, a także głosowanie na wybrane pomysły wymaga zalogowania w Punkcie biznes.gov.pl. Każdy zalogowany Użytkownik może głosować na dany pomysł tylko raz.

6. Informacje zamieszczone przez Użytkownika w Głosie Przedsiębiorcy są widoczne dla innych użytkowników oraz Administratora.

7. Zabrania się wykorzystywania Głosu Przedsiębiorcy w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem. Niedozwolone jest zgłaszanie pomysłów i komentarzy, które:

a) zawierają wyrazy lub zwroty powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe, naruszają powszechnie uznane normy komunikacji oraz dyskryminują innych z powodu rasy, płci, języka, wyznania lub jego braku, pochodzenia społecznego, urodzenia, majątku lub z jakiegokolwiek innego powodu;

b) zawierają treści reklamowe;

c) nawiązują do prowadzenia agitacji politycznej lub religijnej;

d) nawołują do zachowań nieetycznych lub niezgodnych z prawem;

e) stanowią naruszenie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880, z późn. zm.);

f) naruszają dobra osobiste innych osób;

g) propagują używki lub przemoc;

h) mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej;

i) namawiają do przekazywania darowizn;

j) zawierają link do strony danego użytkownika w celach promocyjnych;

k) zawierają spam – wielokrotne powtarzanie tej samej treści;

l) zawierają treści niezwiązane z warunkami prowadzenia działalności gospodarczej, rozwoju działalności gospodarczej, praw i obowiązków przedsiębiorcy, finansowania działalności gospodarczej, wprowadzania innowacyjnych produktów i usług na rynek, handlu zagranicznego, informacji dla przedsiębiorców oraz funkcjonowania i treści w Punkcie.

8. Zgłaszane pomysły powinny być zgodne z następującymi zasadami:

a) tytuły pomysłów powinny w jasny, zrozumiały sposób odzwierciedlać treści zawarte w opisie;

b) opis pomysłu nie powinien przekraczać 1500 znaków;

c) zgłaszany pomysł powinien zawierać: opis problemu i propozycję jego rozwiązania. Pomysły roszczeniowe, nie zawierające konstruktywnych propozycji rozwiązania, nie będą publikowane;

d) pomysły powinny dotyczyć zagadnień związanych z warunkami prowadzenia działalności gospodarczej, w tym rozwoju działalności gospodarczej, praw i obowiązków przedsiębiorcy, finansowania działalności gospodarczej, wprowadzania innowacyjnych produktów i usług na rynek, handlu zagranicznego, informacji dla przedsiębiorców oraz funkcjonowania i treści w Punkcie biznes.gov.pl;

e) zanim Użytkownik zgłosi pomysł, należy sprawdzić, czy nie został już wcześniej zgłoszony;

f) komentarze powinny dotyczyć wyłącznie zgłaszanych pomysłów: treści obraźliwe, nie zgodne z etykietą, reklamowe, niezwiązane z tematem nie będą publikowane.

g) administratorzy Głosu Przedsiębiorcy nie są zobowiązani włączać się do dyskusji na temat opinii.

9. Administrator Głosu Przedsiębiorcy ma prawo do niepublikowania pomysłów i komentarzy bez podania uzasadnienia. Administrator zastrzega sobie także prawo do: redagowania, skracania treści pomysłów i komentarzy oraz łączenia pomysłów.

10. Użytkownik, którego pomysł zostanie opublikowany w Głosie Przedsiębiorcy otrzymuje powiadomienie pocztą elektroniczną o opublikowaniu pomysłu lub jego odrzuceniu. Użytkownik jest także informowany o zmianie statusu pomysłu.

11. Pomysły i komentarze Użytkowników publikowane są pod imieniem i nazwiskiem zgłaszającego.

12. Administrator ma prawo blokowania dostępu Użytkownikom dopuszczającym się naruszeń zasad wymienionych w pkt 7 niniejszego rozdziału.

IV.5 Zaplecze

1. Zgodnie z art. 65 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy właściwi ministrowie udostępniają w Punkcie informacje z zakresu działów administracji rządowej, którymi kierują.

2. W celu ułatwienia realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1 zostało utworzone Zaplecze Biznes.gov.pl.

3. Zaplecze biznes.gov.pl przeznaczone jest dla administracji publicznej, w celu ułatwienia działań związanych z aktualizacją treści znajdujących w Punkcie.

4. Zaplecze odpowiada za procesy związane z tworzeniem, edycją, zatwierdzaniem i publikacją opisów usług.

5. Zaplecze posiada bazy instytucji realizujących i instytucji centralnych oraz możliwość przypisywania usług do odpowiednich instytucji.

6. Poprzez Zaplecze Urzędnicy mogą samodzielnie dostarczać treści do Punktu wprowadzając i aktualizując opisy usług oraz dane swojej instytucji.

7. W Zapleczu Urzędnicy mają dostęp do opinii dotyczących usług i informacji udostępnianych przez ich instytucję.

IV.6 API

1. Punkt udostępnia zgromadzone informacje zewnętrznym systemom teleinformatycznym poprzez interfejs API. API pozwala innym systemom, na korzystanie z zasobów Punktu.

2. API udostępnia informacje publiczne w ustrukturyzowanej formie na potrzeby m.in. portali BIP, systemom regionalnym i branżowym oraz portalom samorządów zawodowych.

3. Szczegóły techniczne i organizacyjne dotyczące dostępu do API uzgadniane są z Administratorem Punktu.

IV.7 Akademia

1. Akademia to platforma umożliwiająca naukę pracownikom instytucji publicznych pod adresem w domenie Biznes.gov.pl.

2. Udostępniane na Akademii kursy w formie materiałów multimedialnych, wspierają użytkowników Punktu w najważniejszych obszarach dotyczących: usług administracyjnych, gospodarki elektronicznej oraz wykorzystania modułów Punktu, w tym Zaplecza.

3. Użytkownicy mogą skorzystać z wideo poradników, szkoleń, webinarów oraz przejść ścieżki szkoleniowe czyli uporządkowane zestawy kursów, zakończone weryfikacją zdobytych kompetencji.

V. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez Punkt jest Minister Rozwoju i Technologii, Plac Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, adres e-mail: kancelaria.mr@mr.gov.pl tel. 22 262 92 46.

2. Minister Rozwoju, Pracy i technologii przetwarza dane osobowe na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail:iod@mr.gov.pl.

4. Dane osobowe w Punkcie przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), zwanym dalej RODO oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

5. Administrator przetwarza dane osobowe zarejestrowanych Użytkowników w celu realizacji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zadań pojedynczego punktu kontaktowego w rozumieniu przepisu art. 6 dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz. Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36), o których mowa w Dziale III ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.

6. Punkt przechowuje i przetwarza dokumenty oraz dane osobowe Użytkowników przez okres 10 lat od dnia ich wprowadzenia do systemu teleinformatycznego. Okres ten może być dłuższy o ile Użytkownik, którego dane dotyczą, nie usunie konta.

7. Administrator w celu prowadzenia konta indywidualnego Użytkownika o typie „Przedsiębiorca/Obywatel” gromadzi następujące dane w Punkcie:

a) nazwisko i imię;

a) nazwisko i imię;

b) adres poczty elektronicznej;

c) numer telefonu.

8. Administrator w celu prowadzenia konta indywidualnego Użytkownika o typie „Urzędnik” gromadzi następujące dane w Punkcie:

a) nazwisko i imię;

b) adres poczty elektronicznej;

c) nazwa instytucji;

d) wydział lub stanowisko;

e) numer telefonu.

9. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu dokonania rejestracji Użytkownika.

10. Dane, o których mowa w pkt 7 lit. c i 8 lit. e podawane są przez Użytkownika fakultatywnie.

11. Administrator gromadzi dane osób, które wyrażają chęć udziału w szkoleniach oferowanych przez Akademię (imię, nazwisko, nazwę instytucji, adres e-mail, numer telefonu). Dane te wykorzystywane są przez administratora w celach związanych z organizacją szkoleń, w tym do potwierdzania udziału w szkoleniach. Użytkownik Punktu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania.

12. Jeżeli Użytkownik sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Punkt prowadzi działania polegające na przetwarzaniu danych w oparciu o profilowanie Użytkownika, jednakże na tej podstawie nie są podejmowane decyzje w indywidualnych przypadkach, nie wywołuje to żadnych skutków prawnych ani nie  wpływa w jakikolwiek sposób na sytuację Użytkownika.

14. Administrator danych Punktu będzie udostępniał dane osobowe (w zakresie określonym w profilu Użytkownika) organom władzy, odpowiedzialnym za realizację usług uruchamianych przez Użytkownika w postaci usługi świadczonej drogą elektroniczną.

VI. Logi systemowe oraz mechanizm cookies

1. Punkt gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych oraz promocyjnych.

2. Punkt stosuje mechanizm cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, które serwer www zapisuje po stronie Użytkownika. Cookies używane są do zapamiętywania informacji o Użytkowniku, tworzenia spersonalizowanych treści oraz obsługi logowania.

3. Punkt stosuje mechanizm Google Analytics, oparty o kod śledzący w technologii JavaScript oraz cookies. Mechanizm ten pozwala na zbieranie zanonimizowanych danych o zachowaniu Użytkownika w trakcie sesji w serwisie, takich jak wyświetlone strony i czas na nich spędzony, dane o urządzeniu i systemie operacyjnym Użytkownika oraz dane o interakcji Użytkownika ze stroną (takie jak kliknięcia na linki, pobrania dokumentów).

Portal nadzorowany jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Partnerzy projektu: Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Krajowa Izba Gospodarcza. Projekt jest współfinansowany z Programu Polska Cyfrowa ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i jest kontynuacją projektu pt.: „Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej" finansowanego z Programu Innowacyjna Gospodarka oraz projektu „Uproszczenie i elektronizacja procedur" finansowanego z Programu Kapitał Ludzki.

Artykuły zamieszczone w serwisie GOV.PL, w których nie podajemy żadnych dodatkowych informacji na temat praw autorskich, należą do informacji publicznych i udostępniamy je bezpłatnie. Korzystanie z nich, niezależnie od celu i sposobu korzystania, nie wymaga zgody Ministerstwa. Dostępne są w ramach licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska. Serwis Biznes.gov.pl używa plików cookies. Kontynuując przeglądanie naszej witryny bez zmiany ustawień przeglądarki, wyrażasz zgodę na użycie plików cookie. Zawsze możesz zmienić ustawienia przeglądarki i zablokować te pliki.