Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Znajdź kod PKD

Introligatorstwo i podobne usługi

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - działalność usługową wykonywaną po wydrukowaniu, wspierającą działalność poligraficzną, taką jak: oprawianie i obróbka wykańczająca książek, broszur, magazynów, czasopism, katalogów itp. poprzez składanie, łamanie, zszywanie, sklejanie, przycinanie, tłoczenie złoceń, bindowanie oprawą spiralną i oprawianie dokumentów grzbietami tworzyw sztucznych, - oprawianie i wykańczanie zadrukowanego papieru lub tektury poprzez składanie, tłoczenie, wiercenie, perforowanie, dziurkowanie, wytłaczanie, sklejanie, laminowanie, - obróbkę wykańczającą CD-ROM, - usługi związane z wysyłką, takie jak przygotowanie materiałów do wysyłki, kopertowanie, - czynności wykończeniowe pozostałe, takie jak: grawerowanie lub wytłaczanie matryc, kopiowanie w Braille’u.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję, gromadzenie i dystrybucję pary wodnej oraz gorącej wody dla celów grzewczych, energetycznych i innych, - produkcję oraz dystrybucję schłodzonego powietrza, - produkcję oraz dystrybucję wody schłodzonej dla celów chłodniczych, - produkcję lodu dla celów żywnościowych lub nie (np. dla celów chłodniczych).

Reprodukcja zapisanych nośników informacji

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - reprodukcję z egzemplarza wzorcowego płyt gramofonowych, CD, DVD, taśm z muzyką lub innym zapisem dźwiękowym, - reprodukcję z egzemplarza wzorcowego płyt CD, DVD i taśm wideo z filmami lub innymi nagraniami wideo, - reprodukcję z egzemplarza wzorcowego oprogramowania i danych na wszelkiego rodzaju dyskach i taśmach.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - reprodukcji różnych druków, sklasyfikowanej w 1811Z, 1812Z, - publikowania oprogramowania, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 582, - produkcji i dystrybucji filmów, taśm wideo i filmów na DVD lub podobnych nośnikach, sklasyfikowanych w 5911Z, 5912Z, 5913Z, - reprodukcji filmów w celu dystrybucji kinowej, sklasyfikowanej w 5912Z, - produkcji egzemplarzy wzorcowych płyt gramofonowych lub materiału dźwiękowego, sklasyfikowanej w 5920Z.

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na otwartych polach. Gospodarstwa rolne często łączą uprawę tych zbóż. Podklasa ta obejmuje: - uprawę zbóż, takich jak: - pszenica, - kukurydza, - proso, - sorgo, - jęczmień, - żyto, - owies, - pozostałe zboża, gdzie indziej niesklasyfikowane, - uprawę roślin strączkowych, takich jak: - fasola, - bób, - ciecierzyca, - wspięga chińska, - soczewica, - łubin, - groch, - nikla indyjska, - pozostałe rośliny strączkowe, - uprawę roślin oleistych na nasiona, takich jak: - soja, - orzeszki ziemne, - bawełna, - rącznik, - siemię lniane, - gorczyca, - rzepak, - szafran, - sezam, - słonecznik, - pozostałe rośliny oleiste uprawiane na nasiona.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy ryżu, sklasyfikowanej w 0112Z, - uprawy kukurydzy cukrowej, sklasyfikowanej w 0113Z, - uprawy kukurydzy pastewnej, sklasyfikowanej w 0119Z, - uprawy drzew oleistych na owoce, sklasyfikowanej w 0126Z.

Uprawa ryżu

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa nie wymaga wyjaśnień.

Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę warzyw kwiatostanowych, liściastych i łodygowych, takich jak: - karczochy, - szparagi, - kapusta, - kalafiory i brokuły, - sałata i cykoria, - szpinak, - pozostałe warzywa kwiatostanowe, liściaste i łodygowe, - uprawę warzyw owocowych, takich jak: - ogórki, - bakłażany, - pomidory, - papryka, - arbuzy, - kantalupy, - melony, - pozostałe warzywa uprawiane na owoce, - uprawę warzyw korzeniowych, bulwiastych i cebulowych, takich jak: - marchew, - rzepa, - czosnek, - cebula, włączając szalotkę, - por i pozostałe warzywa cebulowe, - pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste, - uprawę grzybów, w tym trufli, - uprawę buraków cukrowych, - uprawę kukurydzy cukrowej, - uprawę pozostałych warzyw, - produkcję nasion warzyw, z wyłączeniem nasion buraków pastewnych, - uprawę roślin korzeniowych i bulwiastych, takich jak: - słodkie ziemniaki (pataty, bataty), - maniok, - pozostałe rośliny korzeniowe i bulwiaste.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji nasion buraków pastewnych, sklasyfikowanej w 0119Z - uprawy chili i papryki słodkiej (z rodzaju Capsicum), pieprzu (z rodziny Piper) oraz pozostałych roślin przyprawowych i aromatycznych, sklasyfikowanych w 0128Z, - uprawy grzybni, sklasyfikowanej w 0130Z.

Uprawa trzciny cukrowej

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa nie wymaga wyjaśnień.

Uprawa tytoniu

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji wyrobów tytoniowych, sklasyfikowanej w 1200Z

Uprawa roślin włóknistych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę bawełny, - uprawę juty, ketmii konopiowatej i pozostałych roślin na włókna łykowe, - uprawę lnu i konopi, - uprawę sizalu i pozostałych roślin z rodziny agawy na włókna tekstylne, - uprawę konopi manilskich, ramii i pozostałych roślin na włókna tekstylne, - uprawę pozostałych roślin włóknistych, - roszenie roślin włóknistych przeprowadzane w warunkach naturalnych.

Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, takie jak: - uprawa brukwi, buraków pastewnych, korzeni pastewnych, koniczyny, lucerny (alfalfa), esparcety, kukurydzy pastewnej i pozostałych traw innych niż rośliny wieloletnie, kapusty pastewnej i podobnych roślin pastewnych, - uprawa gryki, - produkcja nasion buraka pastewnego, - produkcja nasion pozostałych roślin pastewnych, - uprawa kwiatów, - produkcja kwiatów ciętych oraz pączków kwiatowych, - produkcja nasion kwiatów.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji nasion buraka cukrowego, sklasyfikowanej w 0113Z, - uprawy roślin przyprawowych, aromatycznych innych niż rośliny wieloletnie, do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, sklasyfikowanej w 0128Z.

POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje pobór, uzdatnianie i dystrybucję wody dla potrzeb domowych i przemysłowych; pobór wody z różnych źródeł, jak również dystrybucję różnymi środkami. Obejmuje również obsługę systemów irygacyjnych, z wyłączeniem wykorzystania ich do celów rolniczych. Podklasa ta obejmuje: - pobór wód z rzek, jezior, studni itp., - gromadzenie wód deszczowych, - oczyszczanie wody w celu jej dostawy, - uzdatnianie wody dla celów przemysłowych i innych, - odsalanie wody morskiej lub wody gruntowej w celu produkcji wody, gdy traktowane jest jako działalność podstawowa, - dystrybucję wody za pośrednictwem sieci wodociągowych, cysternami lub innymi środkami transportu, - obsługę systemów irygacyjnych. -

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - wykorzystania systemów irygacyjnych do celów rolniczych, sklasyfikowanego w 0161Z, - oczyszczania ścieków w celu likwidacji zanieczyszczeń, sklasyfikowanego w 3700Z, - transportu wody rurociągami przesyłowymi, sklasyfikowanego w 4950B.

ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - obsługę sieci kanalizacyjnych i systemów oczyszczania ścieków, - gromadzenie i transport ścieków przemysłowych lub pochodzących z gospodarstw domowych od jednego lub wielu użytkowników oraz wody deszczowej za pomocą sieci kanalizacyjnej, kolektorów, zbiorników oraz pozostałych środków transportu (wagonów-cystern itp.), - opróżnianie i czyszczenie zbiorników gnilnych, dołów ściekowych (kloacznych); utrzymanie toalet chemicznych, - oczyszczanie ścieków (włączając ścieki przemysłowe, pochodzące z gospodarstw domowych lub basenów kąpielowych itp.) w procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych takich jak: odsiewanie, filtrowanie, oczyszczanie mechaniczne na kratach i sitach, sedymentację itp., - utrzymanie, czyszczenie systemów kanalizacyjnych i drenażowych, włączając przetykanie rur.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - odkażania wód powierzchniowych i wód gruntowych w miejscu ich skażenia, sklasyfikowanego w 3900Z, - czyszczenia i udrażniania instalacji wodno-kanalizacyjnych w budynkach, sklasyfikowanych w 4322Z.

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - eksploatację pieców koksowniczych, - produkcję koksu, półkoksu, - produkcję paku, koksu pakowego, - produkcję gazu koksowniczego, - produkcję surowej smoły z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu), - brykietowanie koksu.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji brykietów z węgla kamiennego, sklasyfikowanej w 1920Z.

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - wytwarzanie płynnych i gazowych paliw lub pozostałych produktów z ropy naftowej, minerałów bitumicznych lub ich frakcji. Rafinacja ropy naftowej wymaga jednego lub kilku następujących procesów: frakcjonowania, bezpośredniej destylacji ropy naftowej oraz krakingu, - produkcję paliw silnikowych: benzyny, nafty lotniczej (kerozyny) itp., - produkcję paliw: olejów opałowych (lekkich, średnich i ciężkich), gazów rafineryjnych, np. etan, propan, butan itp., - produkcję olejów smarowych i smarów, włączając powstałe z przeróbki olejów przepracowanych, - produkcję wyrobów dla przemysłu petrochemicznego i produkcji pokryć drogowych, - produkcję różnych wyrobów: benzyn lakierniczych, wazelin, parafin itp., - produkcję brykietów z produktów naftowych, węgla brunatnego (lignitu), węgla kamiennego, torfu, - mieszanie komponentów z ropą naftową, np. mieszanie alkoholi z ropą naftową (paliwo alkoholowe, gazohol).

Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - zbieranie stałych odpadów (śmieci), takich jak: odpady pochodzące z gospodarstw domowych lub odpady przemysłowe z pojemników na odpady, kontenerów itp., które mogą zawierać różne materiały nadające się do odzysku, - zbieranie surowców wtórnych, - zbieranie odpadów z koszy na śmieci w miejscach publicznych, - zbieranie odpadów pochodzących z budowy lub rozbiórki, - zbieranie i usuwanie resztek typu zarośla, krzewy, gruz, tłuczeń, - zbieranie odpadów z produkcji zakładów tekstylnych,

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - zbierania odpadów niebezpiecznych, sklasyfikowanego w 3812Z, - działalności składowisk w zakresie usuwania odpadów innych niż niebezpieczne, sklasyfikowanej w 3821Z, - sortowania i oddzielania, w różne kategorie różnorodnych surowców, takich jak: papier, tworzywa sztuczne itp., nadających się do ponownego przetworzenia czy odzysku, sklasyfikowanych w 3832Z. Uwaga: Podklasa ta obejmuje także transport jeżeli jest on integralną częścią zbierania odpadów.

Zbieranie odpadów niebezpiecznych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje zbieranie stałych i niestałych odpadów niebezpiecznych, tj. substancji wybuchowych, utleniających się, łatwopalnych, toksycznych, drażniących, szkodliwych, rakotwórczych, żrących, zakaźnych oraz innych substancji i środków szkodliwych dla zdrowia ludzkiego i środowiska. Działalność ta może obejmować również identyfikację, przetwarzanie, pakowanie i oznakowanie odpadów dla celów transportowych. Podklasa ta obejmuje: - zbieranie odpadów niebezpiecznych, takich jak: - zużyte oleje ze statków i warsztatów naprawczych, - odpady niebezpieczne dla środowiska, - odpady radioaktywne, - stare baterie itp., - działalność składowisk odpadów niebezpiecznych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - odkażania i sprzątania skażonych budynków, miejsc po eksploatacji górniczej, gleby, wód gruntowych, np. usuwania azbestu, sklasyfikowanych w 3900Z. Uwaga: Podklasa ta obejmuje także transport jeżeli jest on integralną częścią zbierania odpadów.

Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje obróbkę i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne stałych lub nie: - działalność składowisk odpadów innych niż niebezpieczne, - usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne poprzez spalanie lub inne metody, któremu może towarzyszyć produkcja prądu, pary, kompostu, paliw zastępczych, biogazu, popiołu lub innych produktów ubocznych do dalszego zastosowania itp., - obróbkę odpadów organicznych w celu ich usunięcia.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - spalania odpadów niebezpiecznych, sklasyfikowanego w 3822Z, - sortowania i oddzielania, w różne kategorie różnorodnych surowców takich jak: papier, tworzywa sztuczne itp., nadających się do ponownego przetworzenia czy odzysku, sklasyfikowanych w 3832Z, - odkażania, oczyszczania gleb i wód gruntowych, zmniejszania toksyczności surowców, sklasyfikowanych w 3900Z.

Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych, włączając substancje wybuchowe, utleniające się, łatwopalne, toksyczne, drażniące, szkodliwe, rakotwórcze, żrące, zakaźne oraz pozostałe substancje i środki szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska, w celu dalszego ich zagospodarowania. Podklasa ta obejmuje: - działalność urządzeń do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, - działalność związaną z unieszkodliwianiem zarażonych żywych zwierząt lub zwierząt martwych i pozostałych skażonych odpadów - spalanie odpadów niebezpiecznych, - unieszkodliwianie zużytych sprzętów, np. lodówek, w celu eliminacji substancji i materiałów szkodliwych, - przetwarzanie, unieszkodliwianie i składowanie radioaktywnych odpadów jądrowych włączając: - przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów o słabej radioaktywności pochodzących ze szpitali itp., których radioaktywność zmniejsza się w czasie transportu, - hermetyzację, przygotowanie oraz inną obróbkę odpadów radioaktywnych w celu ich składowania.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - spalania odpadów innych niż niebezpieczne, sklasyfikowanego w 3821Z, - odkażania, oczyszczania gleby, wód gruntowych, zmniejszania toksyczności surowców, sklasyfikowanych w 3900Z.

Produkcja szkła płaskiego

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję szkła płaskiego, włączając tafle szklane zbrojone, kolorowe i cieniowane.

Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję szkła płaskiego hartowanego lub warstwowego, - produkcję luster i lusterek, - produkcję wielościennego szkła izolacyjnego.

Produkcja szkła gospodarczego

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję butelek i pozostałych pojemników ze szkła lub kryształu, - produkcję naczyń do picia i pozostałych artykułów gospodarstwa domowego ze szkła lub kryształu.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji zabawek szklanych, sklasyfikowanej w 3240Z.

Produkcja włókien szklanych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję włókien szklanych, włączając watę szklaną i materiały nietkane z włókien szklanych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji przędzy z włókien szklanych, sklasyfikowanej w 1310D, - produkcji tkanin z włókien szklanych, sklasyfikowanej w 1320D, - produkcji optycznych przewodów i kabli do transmisji danych i obrazów, sklasyfikowanej w 2731Z.

Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję szklanych wyrobów laboratoryjnych, higienicznych i farmaceutycznych, - produkcję szkieł do zegarów i zegarków, szkieł okularowych i elementów optycznych niewykorzystywanych w optyce, - produkcję szklanej sztucznej biżuterii, - produkcję izolatorów szklanych i szklanego osprzętu izolującego, - produkcję szklanych kloszy do lamp, - produkcję szklanych figurek, - produkcję bloków szklanych do układania powierzchni, - produkcję szkła w postaci prętów, rurek i tub.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji elementów optycznych wykorzystywanych w optyce, sklasyfikowanej w 2670Z, - produkcji strzykawek i pozostałego medycznego sprzętu laboratoryjnego, sklasyfikowanej w 3250Z.

Produkcja wyrobów ogniotrwałych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje produkcję produktów pośrednich z surowców niemetalicznych (np. z piasku, żwiru, kamieni lub gliny). Podklasa ta obejmuje: - produkcję ogniotrwałych zapraw murarskich, betonów itp., - produkcję wyrobów ceramicznych ogniotrwałych, takich jak: - elementy termoizolacyjne z ziemi okrzemkowej, - bloki, cegły i pustaki ogniotrwałe, - retorty, tygle, dysze, rury itp., - produkcję wyrobów ogniotrwałych zawierających magnezyt, dolomit lub chromit.

Uprawa winogron

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę winogron na wino i winogron stołowych w winnicach.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji wina, sklasyfikowanej w 1102Z.

Uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych: - awokado, - bananów i plantanów, - daktyli, - fig, - mango, - papai, - ananasów, - pozostałych drzew i krzewów owocowych tropikalnych i podzwrotnikowych.

Uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych cytrusowych: - grejpfrutów i pomelo, - cytryn i limonek, - pomarańczy, - mandarynek, w tym klementynek, - pozostałych drzew i krzewów owocowych cytrusowych.

Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych: - jabłoni, - moreli, - czereśni i wiśni, - brzoskwiń i nektarynek, - gruszy, - pigwy, - śliwy i tarniny, - pozostałych drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych.

Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę drzew i krzewów owocowych jagodowych: - czarnej borówki, - porzeczek, - agrestu, - owoców kiwi, - malin, - truskawek, - pozostałych drzew i krzewów owocowych jagodowych, - produkcję nasion owoców, - uprawę orzechów jadalnych: - migdałów, - orzechów nerkowca, - kasztanów jadalnych, - orzechów laskowych, - orzeszków pistacjowych, - orzechów włoskich, - pozostałych orzechów, - uprawę pozostałych drzew i krzewów owocowych: - chleba świętojańskiego.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy orzechów kokosowych, sklasyfikowanej w 0126Z.

Uprawa drzew oleistych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje uprawę drzew oleistych na owoce: - orzechów kokosowych, - oliwek, - olejowców, - pozostałych drzew oleistych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji nasion soi, orzechów ziemnych i pozostałych nasion oleistych, sklasyfikowanej w 0111Z.