Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Znajdź kod PKD

Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję szkła płaskiego hartowanego lub warstwowego, - produkcję luster i lusterek, - produkcję wielościennego szkła izolacyjnego.

Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę roślin przyprawowych i aromatycznych: - pieprzu (z rodzaju Piper), - chili i papryki słodkiej (z rodzaju Capsicum), - gałki muszkatołowej i kardamonu, - anyżu, badianu i kopru włoskiego, - cynamonu, - goździków, - imbiru, - wanilii, - chmielu, - pozostałych roślin przyprawowych i aromatycznych, - uprawę roślin wykorzystywanych do produkcji leków, środków odurzających i wyrobów farmaceutycznych, - uprawę roślin wykorzystywanych do wyrobu środków owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych celów.

Uprawa pozostałych roślin wieloletnich

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - uprawę drzew kauczukowych w celu zbierania mleczka kauczukowego (lateksu), - uprawę choinek świątecznych na gruntach rolnych, - uprawę drzew w celu uzyskania soków, - uprawę roślin wieloletnich używanych do wyplatania. Podklasa nie obejmuje: - uprawy kwiatów oraz produkcji kwiatów ciętych i pączków kwiatowych, sklasyfikowanych w 0119Z, - zbierania soków lub żywic gumopodobnych z drzew dziko rosnących, sklasyfikowanego w 0230Z.

Rozmnażanie roślin

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje produkcję roślinnych materiałów wegetatywnych, włączając sadzonki, odrosty i rozsady przeznaczone do bezpośredniego rozmnażania roślin lub gromadzenia szczepów roślinnych, do których zaszczepiany jest wybrany szczep, do ewentualnego obsadzania upraw. Podklasa ta obejmuje: - uprawę roślin do rozmnażania, - uprawę roślin ozdobnych, włączając darń do przesadzania, - uprawę roślin dla cebulek, bulw i korzeni; sadzonki i szczepy, - uprawę grzybni, włączając podłoże z wsianą grzybnią, - uprawę szkółkarską, z wyłączeniem szkółek leśnych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy roślin do produkcji nasion, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 011 i 012, - działalności szkółek leśnych, sklasyfikowanej w 0210Z, - produkcji podłoża bez wsianej grzybni, sklasyfikowanej w 2015Z.

Chów i hodowla bydła mlecznego

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę bydła mlecznego, - produkcję surowego mleka krowiego lub z bawołów.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - przetwórstwa mleka, sklasyfikowanego w 1051Z

Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę bydła i bawołów na mięso, - produkcję nasienia bydlęcego.

Produkcja szkła gospodarczego

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję butelek i pozostałych pojemników ze szkła lub kryształu, - produkcję naczyń do picia i pozostałych artykułów gospodarstwa domowego ze szkła lub kryształu.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji zabawek szklanych, sklasyfikowanej w 3240Z.

Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje sprzedaż detaliczną artykułów sportowych, sprzętu wędkarskiego, artykułów turystycznych, łódek i rowerów.

Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - wprowadzanie danych: skład, fotoskład, ręczne wprowadzanie danych, włączając skanowanie i optyczne rozpoznawanie znaków, przygotowanie danych w formie elektronicznej, - przygotowanie plików z danymi na użytek różnych mediów (nośnik papierowy, CD-ROM, Internet), - działalność usługową związaną z tworzeniem płyt drukarskich, włączając tworzenie płyt dla druku typograficznego i offsetowego, - grawerowanie cylindrów do reprodukcji rycin, - transfer z komputera na płytę (CTP), włączając płyty fotopolimerowe, - reprodukcję płyt drukarskich i matryc do stemplowania i drukowania wypukłego, - przygotowanie ilustracji, włączając wykonywanie kamieni litograficznych oraz gotowych bloków drewnianych, - produkcję nośników służących do prezentacji, np. folii dla rzutników i pozostałych form prezentacji cyfrowej, - projektowanie wyrobów drukowanych, takich jak: szkice, makiety, modele itp., - wykonywanie korekty tekstu.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - specjalistycznego projektowania, sklasyfikowanego w 7410Z.

Introligatorstwo i podobne usługi

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - działalność usługową wykonywaną po wydrukowaniu, wspierającą działalność poligraficzną, taką jak: oprawianie i obróbka wykańczająca książek, broszur, magazynów, czasopism, katalogów itp. poprzez składanie, łamanie, zszywanie, sklejanie, przycinanie, tłoczenie złoceń, bindowanie oprawą spiralną i oprawianie dokumentów grzbietami tworzyw sztucznych, - oprawianie i wykańczanie zadrukowanego papieru lub tektury poprzez składanie, tłoczenie, wiercenie, perforowanie, dziurkowanie, wytłaczanie, sklejanie, laminowanie, - obróbkę wykańczającą CD-ROM, - usługi związane z wysyłką, takie jak przygotowanie materiałów do wysyłki, kopertowanie, - czynności wykończeniowe pozostałe, takie jak: grawerowanie lub wytłaczanie matryc, kopiowanie w Braille’u.

Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje kursy i zajęcia w zakresie sztuki, teatru oraz muzyki. Jednostki prowadzące ten rodzaj nauczania mogą być nazywane „szkołami”, „studiami”, „klasami” itp. Zapewniają one formalnie zorganizowane zajęcia związane z hobby, rekreacją lub rozwojem własnym. Nie prowadzą one do uzyskania dyplomu zawodowego, licencjata czy stopnia naukowego. Podklasa ta obejmuje: - naukę gry na instrumentach muzycznych i inne zajęcia muzyczne, - zajęcia z dziedziny sztuki, - kursy tańca, - szkoły teatralne, z wyłączeniem akademickich, - szkoły sztuk pięknych, z wyłączeniem akademickich, - szkoły sztuk widowiskowych, z wyłączeniem akademickich, - kursy fotograficzne, z wyłączeniem fotografii profesjonalnej.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - szkół artystycznych nie dających uprawnień zawodowych, sklasyfikowanych w 85.20.Z, - szkół plastycznych, sztuk pięknych oraz sztuk widowiskowych zaliczanych do szkół artystycznych dających uprawnia zawodowe, sklasyfikowanych w 85.32.A i 85.41.Z, - szkół fotograficznych, sklasyfikowanych w 8532A, - szkół wyższych artystycznych, sklasyfikowanych w 85.42.B.

Reprodukcja zapisanych nośników informacji

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - reprodukcję z egzemplarza wzorcowego płyt gramofonowych, CD, DVD, taśm z muzyką lub innym zapisem dźwiękowym, - reprodukcję z egzemplarza wzorcowego płyt CD, DVD i taśm wideo z filmami lub innymi nagraniami wideo, - reprodukcję z egzemplarza wzorcowego oprogramowania i danych na wszelkiego rodzaju dyskach i taśmach.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - reprodukcji różnych druków, sklasyfikowanej w 1811Z, 1812Z, - publikowania oprogramowania, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grupy 582, - produkcji i dystrybucji filmów, taśm wideo i filmów na DVD lub podobnych nośnikach, sklasyfikowanych w 5911Z, 5912Z, 5913Z, - reprodukcji filmów w celu dystrybucji kinowej, sklasyfikowanej w 5912Z, - produkcji egzemplarzy wzorcowych płyt gramofonowych lub materiału dźwiękowego, sklasyfikowanej w 5920Z.

Produkcja włókien szklanych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję włókien szklanych, włączając watę szklaną i materiały nietkane z włókien szklanych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji przędzy z włókien szklanych, sklasyfikowanej w 1310D, - produkcji tkanin z włókien szklanych, sklasyfikowanej w 1320D, - produkcji optycznych przewodów i kabli do transmisji danych i obrazów, sklasyfikowanej w 2731Z.

Wytwarzanie i przetwarzanie koksu

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - eksploatację pieców koksowniczych, - produkcję koksu, półkoksu, - produkcję paku, koksu pakowego, - produkcję gazu koksowniczego, - produkcję surowej smoły z węgla kamiennego i brunatnego (lignitu), - brykietowanie koksu.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji brykietów z węgla kamiennego, sklasyfikowanej w 1920Z.

Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - wytwarzanie płynnych i gazowych paliw lub pozostałych produktów z ropy naftowej, minerałów bitumicznych lub ich frakcji. Rafinacja ropy naftowej wymaga jednego lub kilku następujących procesów: frakcjonowania, bezpośredniej destylacji ropy naftowej oraz krakingu, - produkcję paliw silnikowych: benzyny, nafty lotniczej (kerozyny) itp., - produkcję paliw: olejów opałowych (lekkich, średnich i ciężkich), gazów rafineryjnych, np. etan, propan, butan itp., - produkcję olejów smarowych i smarów, włączając powstałe z przeróbki olejów przepracowanych, - produkcję wyrobów dla przemysłu petrochemicznego i produkcji pokryć drogowych, - produkcję różnych wyrobów: benzyn lakierniczych, wazelin, parafin itp., - produkcję brykietów z produktów naftowych, węgla brunatnego (lignitu), węgla kamiennego, torfu, - mieszanie komponentów z ropą naftową, np. mieszanie alkoholi z ropą naftową (paliwo alkoholowe, gazohol).

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 462 – 469, - sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 4799Z, - działalności agentów ubezpieczeniowych, sklasyfikowanej w 6622Z, - działalności agentów w handlu nieruchomościami, sklasyfikowanej w 6831Z.

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 462 – 469, - sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 4799Z.

Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę koni, osłów, mułów lub osłomułów, - produkcję nasienia ogierów.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności stajni koni wyścigowych, sklasyfikowanej w 9319Z.

Chów i hodowla wielbłądów i zwierząt wielbłądowatych

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę wielbłądów (dromaderów) i zwierząt wielbłądowatych.

Chów i hodowla owiec i kóz

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę owiec i kóz, - produkcję surowego mleka owczego i koziego, - produkcję surowej wełny, - produkcję nasienia kozłów i tryków.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - strzyżenia owiec, wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 0162Z, - produkcji wełny surowej poubojowej, sklasyfikowanej w 1011Z, - przetwórstwa mleka, sklasyfikowanego w 1051Z.

Chów i hodowla świń

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę świń, - produkcję nasienia knurów.

Chów i hodowla drobiu

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę ptactwa domowego z gatunku „Gallus domesticus”, indyków, kaczek, gęsi i perliczek, - produkcję jaj, - działalność wylęgarni drobiu.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji pierza i puchu, sklasyfikowanej w 1012Z.

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - handlu hurtowego na własny rachunek, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 462 – 469, - sprzedaży detalicznej prowadzonej przez agentów komisowych poza siecią sklepową, sklasyfikowanej w 4799Z.

Chów i hodowla pozostałych zwierząt

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę pozostałych zwierząt, włącznie z częściowo oswojonymi: - strusi i emu, - pozostałych ptaków, z wyłączeniem drobiu, - owadów, - królików i pozostałych zwierząt futerkowych, - produkcję nasienia królików i pozostałych zwierząt futerkowych, - produkcję skór zwierząt futerkowych, gadów lub ptaków w gospodarstwach hodowlanych, - chów i hodowlę robaków, mięczaków, w tym ślimaków itp. zwierząt lądowych, - chów i hodowlę jedwabników; produkcję kokonów jedwabników, - chów i hodowlę pszczół; produkcję miodu i wosku pszczelego oraz pozostałych produktów pszczelich, - chów i hodowlę zwierząt domowych, z wyłączeniem ryb: - kotów i psów, - ptaków, takich jak papużki itp., - chomików itp., - chów i hodowlę różnorodnych zwierząt, - produkcję sierści zwierzęcej cienkiej lub grubej niezgrzeblonej.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - chowu i hodowli drobiu, sklasyfikowanych w 0147Z, - produkcji skór pochodzących z myślistwa i łowiectwa, sklasyfikowanej w 0170Z, - chowu i hodowli ryb, żab, krokodyli i robaków morskich, sklasyfikowanych w 0321Z, 0322Z, - tresury zwierząt domowych, sklasyfikowanej w 9609Z.

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Kod jest zakazany dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta uwzględnia zjawisko występowania gospodarstw rolnych prowadzących jednocześnie produkcję roślinną i zwierzęcą, bez specjalizacji produkcji w kierunku upraw rolnych czy też chowu i hodowli zwierząt. Wielkość produkcji rolnej nie jest czynnikiem decydującym. Jeżeli jednak stopień specjalizacji wynosi 66 % i powyżej w jednej dziedzinie, to działalność jednostki nie powinna być klasyfikowana w niniejszej podklasie, ale do upraw rolnych lub chowu i hodowli zwierząt.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności jednostek zajmujących się głównie uprawami rolnymi, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 011 i 012, - działalności jednostek zajmujących się głównie chowem i hodowlą zwierząt, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 014.

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - działalność rolniczą świadczoną na zlecenie, w zakresie: - przygotowania pól do upraw, siewu i sadzenia, - pielęgnowania, zraszania, opryskiwania upraw, włączając usługi agrolotnicze, - przycinania drzew owocowych oraz winorośli, - przesadzania ryżu, przerywania buraków, - zbiorów, - zwalczania szkodników (włączając króliki) związanego z rolnictwem, - utrzymanie terenów rolniczych w dobrym stanie ekologicznym, - eksploatację systemów irygacyjnych dla celów rolniczych, - wynajem maszyn rolniczych z obsługą.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności rolniczej następującej po zbiorach, sklasyfikowanej w 0163Z, - odwadniania gruntów rolnych, sklasyfikowanego w 4312Z, - działalności w zakresie architektury krajobrazu, sklasyfikowanej w 7111Z, - działalności agronomów i ekonomistów rolnych, sklasyfikowanej w 7490Z, - zagospodarowania terenów zieleni, sklasyfikowanego w 8130Z, - organizowania pokazów i targów rolniczych, sklasyfikowanego w 8230Z.

Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - działalność rolniczą świadczoną na zlecenie, w zakresie: - działań promujących wzrost produkcji zwierząt, - opieki nad stadem, wypasania cudzego inwentarza, trzebienia kogutów, czyszczenia kojców itp., - działalności związanych ze sztucznym unasiennianiem, - kolczykowania zwierząt, - korekty racic, usuwania poroża, obcinania kiełków u prosiąt, kurtyzacji zwierząt gospodarskich (obcinanie ogonków), - przygotowania zwierząt gospodarskich do wystaw i pokazów, - strzyżenia owiec, - prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich. - usługi podkuwania koni.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - wynajmu miejsc w schroniskach dla zwierząt gospodarskich, sklasyfikowanego w 6820Z, - działalności weterynaryjnej, włącznie ze szczepieniem zwierząt, sklasyfikowanej w 7500Z, - wynajmowania zwierząt (np. stada zwierząt), sklasyfikowanego w 7739Z, - prowadzenia schronisk dla zwierząt domowych, sklasyfikowanego w 9609Z.

Działalność usługowa następująca po zbiorach

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - przygotowanie plonów do sprzedaży na rynek pierwotny przez: czyszczenie, obcinanie, sortowanie, odkażanie, - odziarnianie bawełny, - przygotowanie liści tytoniowych, szyszek chmielowych, ziół, np. suszenie, - przygotowanie ziaren kakaowych, np. łuskanie - woskowanie owoców.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - przygotowania do sprzedaży produktów rolniczych przez producenta, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach grup 011, 012 i 013, - działalności następującej po zbiorach skierowanej na polepszenie jakości nasion, sklasyfikowanej w 0164Z, - wstępnego przetwarzania surowca tytoniowego, tzn. przygotowania do dalszego przerobu przez producentów wyrobów tytoniowych surowca tytoniowego, polegającego w szczególności na odżyłowaniu, cięciu, nasączaniu lub dosuszaniu blaszki liściowej, sklasyfikowanego w 1200Z, - działalności marketingowej wykonywanej na zlecenie kupców i stowarzyszeń, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach działu 46, - sprzedaży hurtowej płodów rolnych, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 462.

Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - działalność usługową następującą po zbiorach skierowaną na polepszenie jakości nasion przeznaczonych na siew poprzez usunięcie nasion niewyrośniętych, uszkodzonych mechanicznie lub przez insekty, nasion niedojrzałych, jak również utrzymywanie wilgotności na poziomie bezpiecznym dla ich przechowywania, - suszenie, czyszczenie, sortowanie i przechowywanie nasion do momentu ich sprzedaży, - genetyczną modyfikację nasion.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji nasion, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 011 i 012, - przetwarzania nasion w celu otrzymania oleju, sklasyfikowanego w 1041Z, - badań eksperymentalnych związanych z rozwojem i modyfikacją nasion, sklasyfikowanych w 7211Z.

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - pozyskiwanie zwierząt łownych w celach handlowych, - pozyskiwanie zwierząt łownych (żywych i martwych) dla celów konsumpcyjnych, uzyskania trofeów, futer, skór, przeprowadzania badań oraz odłowu w celu przemieszczania na inne tereny, a także w celu umieszczenia ich w ogrodach zoologicznych lub jako zwierzęta domowe, - hodowlę, rozmnażanie i prowadzenie zasiedleń zwierzętami łownymi, - produkcję skór zwierząt łownych, włączając ptaki, pozyskiwanych z działalności łowieckiej.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji skór zwierząt hodowlanych, włączając ptaki, pozyskiwanych z chowu i hodowli, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 014, - chowu i hodowli dzikich zwierząt w gospodarstwach produkcyjnych, sklasyfikowanych w 0149Z, - polowania na wieloryby, sklasyfikowanego w 0311Z, - produkcji skór surowych pochodzących z rzeźni, sklasyfikowanej w 1011Z, - myślistwa sportowego i rekreacyjnego, sklasyfikowanego w 9319Z, - działań promujących myślistwo i łowiectwo, sklasyfikowanych w 9499Z.