Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Znajdź kod PKD

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - pozyskiwanie zwierząt łownych w celach handlowych, - pozyskiwanie zwierząt łownych (żywych i martwych) dla celów konsumpcyjnych, uzyskania trofeów, futer, skór, przeprowadzania badań oraz odłowu w celu przemieszczania na inne tereny, a także w celu umieszczenia ich w ogrodach zoologicznych lub jako zwierzęta domowe, - hodowlę, rozmnażanie i prowadzenie zasiedleń zwierzętami łownymi, - produkcję skór zwierząt łownych, włączając ptaki, pozyskiwanych z działalności łowieckiej.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji skór zwierząt hodowlanych, włączając ptaki, pozyskiwanych z chowu i hodowli, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 014, - chowu i hodowli dzikich zwierząt w gospodarstwach produkcyjnych, sklasyfikowanych w 0149Z, - polowania na wieloryby, sklasyfikowanego w 0311Z, - produkcji skór surowych pochodzących z rzeźni, sklasyfikowanej w 1011Z, - myślistwa sportowego i rekreacyjnego, sklasyfikowanego w 9319Z, - działań promujących myślistwo i łowiectwo, sklasyfikowanych w 9499Z.

Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - urządzanie lasu, - zagospodarowanie lasu, - utrzymanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych, - ochronę lasów i dróg leśnych, włączając ochronę przeciwpożarową, łącznie z gaszeniem pożarów w lasach, - działalność szkółek leśnych, - przystosowywanie, utrzymanie i wykorzystanie zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Działania te mogą być wykonywane w lasach naturalnych lub zasadzonych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy choinek świątecznych na gruntach rolnych, sklasyfikowanej w 0129Z, - szkółkarstwa innego niż leśne, sklasyfikowanego w 0130Z, - pozyskiwania drewna, sklasyfikowanego w 0220Z, - pozyskiwania grzybów i innych dziko rosnących produktów leśnych, sklasyfikowanego w 0230Z, - ochrony lasu, włączając ochronę przed pożarami (łącznie z gaszeniem pożarów w lasach) wykonywanej na zlecenie, sklasyfikowanej w 0240Z, - produkcji wiórów drewnianych, sklasyfikowanej w 1610Z.

Pozyskiwanie drewna

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje pozyskiwanie: - drewna okrągłego do dalszego przerobu w przemyśle przetwórczym, - drewna okrągłego używanego w postaci nieprzetworzonej takiej jak: kopalniak, żerdzie i słupy, - drewna i innych produktów leśnych na cele opałowe oraz - produkcję węgla drzewnego w lesie (z wykorzystaniem metod tradycyjnych). W wyniku tej działalności powstają drewno użytkowe, zrębki lub drewno opałowe.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy choinek świątecznych na gruntach rolnych, sklasyfikowanej w 0129Z, - urządzania i zagospodarowania lasu oraz utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, sklasyfikowanych w 0210Z, - pozyskiwania dziko rosnących produktów leśnych, sklasyfikowanego w 0230Z, - produkcji wiórów drewnianych, sklasyfikowanej w 1610Z, - produkcji węgla drzewnego otrzymywanego w procesie destylacji drewna, sklasyfikowanej w 2014Z.

Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, takich jak: - grzyby, w tym trufle, - owoce jagodowe, - orzechy leśne, - balaty i pozostałe żywice gumopodobne, - korek, - żywica i szelak nieczyszczony, - karpina, - kora, - igliwie, - choinki, - balsamy, - włókna roślinne, - trawa morska, - żołędzie, kasztany, szyszki, nasiona, owocnie, - mchy i porosty, - inne rośliny leśne i ich części.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy grzybów, w tym trufli, sklasyfikowanej w 0113Z, - uprawy drzew i krzewów owocowych jagodowych lub orzechów, sklasyfikowanej w 0125Z, - uprawy choinek świątecznych na gruntach rolnych, sklasyfikowanej w 0129Z, - pozyskiwania drewna opałowego, sklasyfikowanego w 0220Z, - produkcji wiórów drewnianych, sklasyfikowanej w 1610Z.

Działalność usługowa związana z leśnictwem

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - działalność usługową związaną z leśnictwem, wykonywaną na zlecenie, w zakresie: - urządzania lasu, włączając inwentaryzacje leśne, oceny i aktualizacje stanu lasów, - zagospodarowania lasu, - ochrony lasu, włącznie z ochroną przed pożarami (łącznie z gaszeniem pożarów w lasach) oraz zwalczaniem szkodników leśnych, - doradztwa związanego z zarządzaniem lasem, - przystosowywania, utrzymania i wykorzystania zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu, - działalność usługową związaną z pozyskiwaniem drewna, wykonywaną na zlecenie, włączając zrywkę, podwóz i transport drewna na terenie lasu, - działalność usługową związaną z pozyskiwaniem pozostałych dziko rosnących produktów leśnych wykonywaną na zlecenie, - wynajem maszyn i urządzeń leśnych z obsługą, - pozostałą działalność usługową związaną z leśnictwem.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - drenowania terenów leśnych, sklasyfikowanego w 4312Z, - oczyszczania placów budowy, sklasyfikowanego w 4312Z, - wynajmu maszyn i urządzeń leśnych, sklasyfikowanego w 7731Z.

Górnictwo rud uranu i toru

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - górnictwo rud wartościowych głównie ze względu na zawartość uranu i toru: blenda smolista itd., - koncentrację tych rud, - produkcję koncentratu uranu i toru.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - wzbogacania rud uranu i toru, sklasyfikowanego w 2013Z, - produkcji uranu z blendy smolistej lub pozostałych rud oraz wytapiania i rafinacji uranu, sklasyfikowanych w 2446Z.

Rybołówstwo w wodach morskich

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - połowy ryb na oceanach, morzach i w wewnętrznych wodach morskich, - połowy skorupiaków i mięczaków morskich, - wielorybnictwo, - połowy zwierząt wodnych: żółwi, osłonic, jeżowców itp., - działalność statków rybackich prowadzących połowy ryb i innych organizmów wodnych połączone z ich przetwórstwem i konserwowaniem, - pozyskiwanie (poławianie, wydobywanie) pozostałych produktów i organizmów znajdujących się w wodach morskich, np.: pereł naturalnych, gąbek, korali i alg, - działalność usługową związaną z połowem ryb na oceanach, morzach i w wewnętrznych wodach morskich.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - połowów ssaków morskich (np. morsów, fok), z wyłączeniem wielorybnictwa, sklasyfikowanych w 0170Z, - przetwórstwa wielorybów na statkach – przetwórniach, sklasyfikowanego w 1011Z, - przetwórstwa ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych organizmów wodnych na statkach zajmujących się wyłącznie przetwórstwem i przechowywaniem lub w fabrykach znajdujących się na lądzie, sklasyfikowanego w 1020Z, - wynajmowania łodzi rekreacyjnych z załogą, na przejażdżki po morzach i wodach przybrzeżnych (np. wyprawy na ryby), sklasyfikowanego w 5010Z, - działalności związanej z dozorem łowisk oraz usługami patrolowymi, sklasyfikowanej w 8424Z, - działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 9319Z.

Rybołówstwo w wodach śródlądowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - połowy ryb w wodach śródlądowych, - połowy skorupiaków i mięczaków w wodach śródlądowych, - połowy pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, - pozyskiwanie surowców znajdujących się w wodach śródlądowych, - działalność usługową związaną z połowem ryb w wodach śródlądowych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków, sklasyfikowanego w 1020Z, - działalności związanej z ochroną łowisk i usługami patrolowymi, sklasyfikowanej w 8424Z, - działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 9319Z.

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę ryb w wodach morskich, włączając chów i hodowlę morskich ryb ozdobnych, - produkcję jaj małż (omułków, ostryg itp.), larw homarów, krewetek po okresie larwowym, narybku i podrostków narybku, - chów i hodowlę szkarłatnic i pozostałych jadalnych wodorostów morskich, - chów i hodowlę skorupiaków, małż, innych mięczaków oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich, - chów i hodowlę ryb i pozostałych organizmów wodnych w wodach słonawych, - chów i hodowlę ryb i pozostałych organizmów morskich w akwenach i zbiornikach ze słoną wodą, - działalność wylęgarni ryb w wodach morskich, - chów i hodowlę robaków morskich.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - chowu i hodowli żab, sklasyfikowanych w 0322Z, - działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 9319Z.

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę ryb w stawach rybnych i wodach śródlądowych, włączając chów i hodowlę ryb ozdobnych w stawach rybnych i w wodach śródlądowych, - chów i hodowlę skorupiaków, małży, innych mięczaków oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, - działalność związaną z wylęgarniami ryb (słodkowodnych), - chów i hodowlę żab, - działalność usługową związaną z chowem i hodowlą ryb, skorupiaków, mięczaków i innych organizmów wodnych w stawach rybnych i wodach śródlądowych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności związanej z chowem i hodowlą ryb i pozostałych organizmów morskich w akwenach i zbiornikach ze słoną wodą, sklasyfikowanej w 0321Z, - działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 9319Z.

Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - górnictwo i przeróbkę rud wartościowych głównie ze względu na zawartość metali nieżelaznych (kolorowych): - aluminium (boksytu), miedzi, ołowiu, cynku, cyny, magnezu, chromu, niklu, kobaltu, molibdenu, tantalu, wanadu itd., - rud metali szlachetnych: złota, srebra, platyny.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - górnictwa i przeróbki rud uranu i toru, sklasyfikowanego w 0721Z, - produkcji tlenku glinu, sklasyfikowanej w 2442B, - produkcji kamieni miedziowych lub niklowych, sklasyfikowanej w 2444Z, 2445Z.

Wydobywanie węgla kamiennego

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - wydobywanie węgla kamiennego w kopalniach (podziemne lub odkrywkowe), włączając wydobywanie w postaci ciekłej, - czyszczenie, sortowanie, proszkowanie itp. węgla kamiennego w celu poprawienia jakości lub przygotowania do transportu lub składowania, - odzyskiwanie węgla kamiennego z hałd.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - wydobywania węgla brunatnego (lignitu), sklasyfikowanego w 0520Z, - wydobywania i wzbogacania torfu, sklasyfikowanego w 0892Z, - próbnych wierceń w poszukiwaniu węgla oraz działalności usługowej wspomagającej wydobywanie węgla kamiennego, sklasyfikowanych w 0990Z, - eksploatacji pieców koksowniczych, sklasyfikowanej w 1910Z, - produkcji brykietów z węgla kamiennego, sklasyfikowanej w 1920Z, - przygotowania terenu dla wydobywania węgla, sklasyfikowanego w 4312Z.

Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) w kopalniach (podziemne lub odkrywkowe), włączając wydobywanie w postaci ciekłej, - oczyszczanie, odwadnianie, proszkowanie węgla brunatnego (lignitu) w celu poprawienia jakości, ułatwienia transportu lub składowania.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - wydobywania węgla kamiennego, sklasyfikowanego w 0510Z, - wydobywania torfu, sklasyfikowanego w 0892Z, - próbnych wierceń w poszukiwaniu węgla oraz działalności pomocniczej związanej z wydobywaniem węgla brunatnego (lignitu), sklasyfikowanych w 0990Z, - produkcji brykietów z węgla brunatnego (lignitu), sklasyfikowanej w 1920Z, - przygotowania terenu dla wydobywania węgla, sklasyfikowanego w 4312Z.

Górnictwo ropy naftowej

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - górnictwo ropy naftowej, - wydobywanie piasku i łupków bitumicznych do produkcji ropy naftowej, - produkcję ropy naftowej z piasku i łupków bitumicznych, - procesy pozyskiwania ropy naftowej: dekantowanie, odsalanie, odwadnianie, stabilizowanie itd.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - prowadzenia prac poszukiwawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz działalności usługowej wspomagającej eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 0910Z, - wytwarzania produktów i półproduktów ropy naftowej, sklasyfikowanego w 1920Z, - transportu rurociągami, sklasyfikowanego w 4950A, 4950B.

Górnictwo gazu ziemnego

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - górnictwo gazu ziemnego, - wydobywanie kondensatów (skroplin) gazu ziemnego, - odprowadzanie i oddzielanie frakcji płynnych węglowodorów, - odsiarczanie gazu ziemnego, - górnictwo płynnych węglowodorów poprzez skraplanie lub pirolizę, - składowanie gazu ziemnego w górotworze podziemnym, wyrobisku górniczym, komorach solnych lub miejscach powstałych po wydobyciu.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - prowadzenia prac poszukiwawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz działalności usługowej wspomagającej eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 0910Z, - wytwarzania produktów i półproduktów rafinacji ropy naftowej, sklasyfikowanego w 1920Z, - produkcji gazów technicznych, sklasyfikowanej w 2011Z, - transportu rurociągami, sklasyfikowanego w 4950A, 4950B.

Górnictwo rud żelaza

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - górnictwo rud wartościowych głównie ze względu na zawartość żelaza, - wzbogacanie i aglomerowanie rud żelaza.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - wydobywania i przeróbki pirytów i magnetopirytów (z wyłączeniem prażenia), sklasyfikowanego w 0891Z.

Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - wydobywanie, wstępne wyrównywanie i cięcie kamienia pomnikowego i budowlanego takiego jak: marmur, granit, piaskowiec, łupek itd., - łamanie i kruszenie kamienia pomnikowego i budowlanego, - wydobywanie, kruszenie i rozdrabnianie skał wapiennych, - wydobywanie gipsu i anhydrytu, - wydobywanie kredy i dolomitu niewypalonego.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - wydobywania minerałów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym oraz do produkcji nawozów, sklasyfikowanego w 0891Z, - produkcji dolomitu wypalonego, sklasyfikowanej w 2352Z, - cięcia, formowania i wykańczania kamieni, poza obszarem kamieniołomu, sklasyfikowanych w 2370Z.

Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - wydobywanie i bagrowanie żwiru i piasku, - kruszenie i rozdrabnianie żwiru, - wydobywanie gliny, gliny ogniotrwałej i kaolinu.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - wydobywania piasku bitumicznego, sklasyfikowanego w 0610Z.

Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - wydobywanie naturalnych soli fosforanowych i potasowych, - wydobywanie siarki rodzimej, - wydobywanie i przeróbkę pirytów i magnetopirytów, z wyłączeniem prażenia, - wydobywanie naturalnych siarczanów baru i magnezu (kizerytów), naturalnych węglanów baru (barytów i witerytów), naturalnych boranów, - wydobywanie pigmentów mineralnych, szpatów fluorowych i pozostałych wartościowych minerałów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym, - wydobywanie guano.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - wydobywania soli, sklasyfikowanego w 0893Z, - prażenia pirytów, sklasyfikowanego w 2013Z, - produkcji nawozów i związków azotowych, sklasyfikowanej w 2015Z.

Wydobywanie torfu

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - wydobywanie torfu, - wzbogacanie torfu, - przygotowanie torfu w celu ułatwienia transportu lub składowania.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności usługowej związanej z wydobywaniem torfu, sklasyfikowanej w 0990Z, - produkcji brykietów z torfu, sklasyfikowanej w 1920Z, - produkcji mieszanek ziemi ogrodniczej z naturalnej ziemi, piasku, gliny i nawozów mineralnych itp., sklasyfikowanej w 2015Z, - produkcji wyrobów z torfu, sklasyfikowanej w 2399Z.

Wydobywanie soli

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - wydobywanie soli ze złóż podziemnych, włączając wydobywanie soli poprzez jej rozpuszczanie i pompowanie na powierzchnię, - produkcję soli przez odparowanie wody morskiej lub innych słonych wód, - rozdrabnianie, oczyszczanie i rafinację soli przez producenta.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji soli kuchennej, włączając sól kuchenną jodowaną, sklasyfikowanej w 1084Z, - produkcji wody pitnej przez odsalanie wody morskiej, sklasyfikowanej w 3600Z.

Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje górnictwo i wydobywanie różnych minerałów i surowców, takich jak: - materiały ścierne, azbest, mączki krzemionkowe kopalne, naturalny grafit, steatyt (talk), szpat polny (skalenie) itd., - kamienie szlachetne, kwarc, mika itp., - naturalny asfalt i naturalny bitumin.

Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - działalność usługową wspomagającą eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego świadczoną na zlecenie, taką jak: - usługi poszukiwania w powiązaniu z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego, np. tradycyjne metody poszukiwawcze, takie jak prowadzenie obserwacji geologicznych w miejscach poszukiwań, - wiercenia i odwierty kierunkowe, - wznoszenie wież wiertniczych, naprawę i demontowanie, - cementowanie odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego, - pompowanie, zatykanie i zamykanie szybów, - skraplanie i ponowną gazyfikację gazu ziemnego, prowadzone na terenie kopalni, dla potrzeb transportowych, - odwadnianie i wypompowywanie, wykonywane na zlecenie, - wiercenia próbne związane z górnictwem ropy naftowej i gazu, - gaszenie pożarów szybów.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności usługowej związanej z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanej w 0610Z, 0620Z, - specjalistycznej naprawy sprzętu górniczego, sklasyfikowanej w 3312Z, - skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego, prowadzonych poza terenem kopalni, dla potrzeb transportowych, sklasyfikowanych w 5221Z, - dokonywania pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmograficznych, sklasyfikowanych w 7112Z.

Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje działalność usługową świadczoną na zlecenie, wspomagającą górnictwo i wydobywanie sklasyfikowane w odpowiednich podklasach działów 05, 07 i 08: - prowadzenie prac poszukiwawczych poprzez pobieranie próbnych rdzeni wiertniczych oraz prowadzenie obserwacji geologicznych w miejscach poszukiwań, - odwadnianie kopalń i wypompowywanie wód kopalnianych, wykonywane na zlecenie, - próbne wiercenia i pogłębianie otworów wiertniczych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - prowadzenia kopalni lub kamieniołomów, na zlecenie, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działów 05, 07 lub 08, - specjalistycznej naprawy sprzętu górniczego, sklasyfikowanej w 3312Z, - prowadzenia pomiarów geofizycznych, na zlecenie, sklasyfikowanego w 7112Z.

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - czynności związane z ubojem zwierząt, obróbką poubojową i paczkowaniem mięsa z bydła, świń, jagniąt, owiec, królików itp., - produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w tuszach, - produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w kawałkach, - ubój i przetwarzanie wielorybów na lądzie lub na specjalistycznych statkach, - produkcję skór surowych i skór pochodzących z rzeźni, włączając zdejmowanie wełny ze skór owczych, - wytapianie jadalnego smalcu i innych tłuszczów jadalnych pochodzenia zwierzęcego, - przetwarzanie odpadów zwierzęcych, - produkcję wełny surowej poubojowej.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - wytapiania jadalnych tłuszczów z drobiu, sklasyfikowanego w 1012Z, - pakowania mięsa wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 8292Z.

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - czynności rzeźni związane z ubojem drobiu, obróbką poubojową i pakowaniem mięsa z drobiu, - produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa z drobiu, porcjowanego, - wytapianie jadalnych tłuszczów z drobiu, - produkcję pierza i puchu.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - pakowania mięsa wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 8292Z.

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję mięsa suszonego, solonego lub wędzonego, - produkcję wyrobów z mięsa: - kiełbas, wędlin, pasztetów, puddingów mięsnych, „andouillettes” (małe kiełbaski wyrabiane z flaczków), saveloy (potrawa z mięsa, gotowana na parze, często w cieście).

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji gotowych dań z mięsa (w tym z mięsa drobiowego), zamrożonych, sklasyfikowanej w 1085Z, - produkcji zup zawierających mięso, sklasyfikowanej w 1089Z, - handlu hurtowego mięsem, sklasyfikowanego w 4632Z, - pakowania mięsa wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 8292Z.

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków obejmujące: mrożenie, głębokie mrożenie, suszenie, gotowanie, wędzenie, solenie, przechowywanie w solance, puszkowanie itp., - produkcję wyrobów z ryb, skorupiaków i mięczaków: filetów rybnych, ikry, kawioru, substytutów kawioru itp., - produkcję mączki rybnej, przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub do karmienia zwierząt, - produkcję mąki, mączki i granulek z ryb i ssaków morskich, nie nadających się do spożycia przez ludzi, - działalność statków, na których dokonuje się wyłącznie przetwarzania i konserwowania ryb, - obróbkę wodorostów.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - przetwarzania ryb na statkach prowadzących połowy ryb, sklasyfikowanego w 0311Z, - przetwarzania wielorybów na lądzie lub na specjalistycznych statkach, sklasyfikowanego w 1011Z, - produkcji olejów i tłuszczów z ryb i ssaków morskich, sklasyfikowanej w 1041Z, - produkcji gotowych, mrożonych dań rybnych, sklasyfikowanej w 1085Z, - produkcji zup rybnych, sklasyfikowanej w 1089Z.

Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków: - produkcję gotowych mrożonych ziemniaków, - produkcję ziemniaków purée w proszku, - produkcję zakąsek ziemniaczanych, - produkcję chrupek ziemniaczanych (chipsów), - produkcję mąki i mączki ziemniaczanej, - przemysłowe obieranie ziemniaków.

Produkcja soków z owoców i warzyw

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję soków z owoców i warzyw, - produkcję koncentratów ze świeżych owoców i warzyw.