Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Znajdź kod PKD

Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - działalność usługową następującą po zbiorach skierowaną na polepszenie jakości nasion przeznaczonych na siew poprzez usunięcie nasion niewyrośniętych, uszkodzonych mechanicznie lub przez insekty, nasion niedojrzałych, jak również utrzymywanie wilgotności na poziomie bezpiecznym dla ich przechowywania, - suszenie, czyszczenie, sortowanie i przechowywanie nasion do momentu ich sprzedaży, - genetyczną modyfikację nasion.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji nasion, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grup 011 i 012, - przetwarzania nasion w celu otrzymania oleju, sklasyfikowanego w 1041Z, - badań eksperymentalnych związanych z rozwojem i modyfikacją nasion, sklasyfikowanych w 7211Z.

Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - pozyskiwanie zwierząt łownych w celach handlowych, - pozyskiwanie zwierząt łownych (żywych i martwych) dla celów konsumpcyjnych, uzyskania trofeów, futer, skór, przeprowadzania badań oraz odłowu w celu przemieszczania na inne tereny, a także w celu umieszczenia ich w ogrodach zoologicznych lub jako zwierzęta domowe, - hodowlę, rozmnażanie i prowadzenie zasiedleń zwierzętami łownymi, - produkcję skór zwierząt łownych, włączając ptaki, pozyskiwanych z działalności łowieckiej.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji skór zwierząt hodowlanych, włączając ptaki, pozyskiwanych z chowu i hodowli, sklasyfikowanej w odpowiednich podklasach grupy 014, - chowu i hodowli dzikich zwierząt w gospodarstwach produkcyjnych, sklasyfikowanych w 0149Z, - polowania na wieloryby, sklasyfikowanego w 0311Z, - produkcji skór surowych pochodzących z rzeźni, sklasyfikowanej w 1011Z, - myślistwa sportowego i rekreacyjnego, sklasyfikowanego w 9319Z, - działań promujących myślistwo i łowiectwo, sklasyfikowanych w 9499Z.

Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - urządzanie lasu, - zagospodarowanie lasu, - utrzymanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych, - ochronę lasów i dróg leśnych, włączając ochronę przeciwpożarową, łącznie z gaszeniem pożarów w lasach, - działalność szkółek leśnych, - przystosowywanie, utrzymanie i wykorzystanie zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Działania te mogą być wykonywane w lasach naturalnych lub zasadzonych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy choinek świątecznych na gruntach rolnych, sklasyfikowanej w 0129Z, - szkółkarstwa innego niż leśne, sklasyfikowanego w 0130Z, - pozyskiwania drewna, sklasyfikowanego w 0220Z, - pozyskiwania grzybów i innych dziko rosnących produktów leśnych, sklasyfikowanego w 0230Z, - ochrony lasu, włączając ochronę przed pożarami (łącznie z gaszeniem pożarów w lasach) wykonywanej na zlecenie, sklasyfikowanej w 0240Z, - produkcji wiórów drewnianych, sklasyfikowanej w 1610Z.

Pozyskiwanie drewna

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje pozyskiwanie: - drewna okrągłego do dalszego przerobu w przemyśle przetwórczym, - drewna okrągłego używanego w postaci nieprzetworzonej takiej jak: kopalniak, żerdzie i słupy, - drewna i innych produktów leśnych na cele opałowe oraz - produkcję węgla drzewnego w lesie (z wykorzystaniem metod tradycyjnych). W wyniku tej działalności powstają drewno użytkowe, zrębki lub drewno opałowe.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy choinek świątecznych na gruntach rolnych, sklasyfikowanej w 0129Z, - urządzania i zagospodarowania lasu oraz utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, sklasyfikowanych w 0210Z, - pozyskiwania dziko rosnących produktów leśnych, sklasyfikowanego w 0230Z, - produkcji wiórów drewnianych, sklasyfikowanej w 1610Z, - produkcji węgla drzewnego otrzymywanego w procesie destylacji drewna, sklasyfikowanej w 2014Z.

Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, takich jak: - grzyby, w tym trufle, - owoce jagodowe, - orzechy leśne, - balaty i pozostałe żywice gumopodobne, - korek, - żywica i szelak nieczyszczony, - karpina, - kora, - igliwie, - choinki, - balsamy, - włókna roślinne, - trawa morska, - żołędzie, kasztany, szyszki, nasiona, owocnie, - mchy i porosty, - inne rośliny leśne i ich części.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - uprawy grzybów, w tym trufli, sklasyfikowanej w 0113Z, - uprawy drzew i krzewów owocowych jagodowych lub orzechów, sklasyfikowanej w 0125Z, - uprawy choinek świątecznych na gruntach rolnych, sklasyfikowanej w 0129Z, - pozyskiwania drewna opałowego, sklasyfikowanego w 0220Z, - produkcji wiórów drewnianych, sklasyfikowanej w 1610Z.

Działalność usługowa związana z leśnictwem

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - działalność usługową związaną z leśnictwem, wykonywaną na zlecenie, w zakresie: - urządzania lasu, włączając inwentaryzacje leśne, oceny i aktualizacje stanu lasów, - zagospodarowania lasu, - ochrony lasu, włącznie z ochroną przed pożarami (łącznie z gaszeniem pożarów w lasach) oraz zwalczaniem szkodników leśnych, - doradztwa związanego z zarządzaniem lasem, - przystosowywania, utrzymania i wykorzystania zasobów przyrodniczych w ramach realizacji pozaprodukcyjnych funkcji lasu, - działalność usługową związaną z pozyskiwaniem drewna, wykonywaną na zlecenie, włączając zrywkę, podwóz i transport drewna na terenie lasu, - działalność usługową związaną z pozyskiwaniem pozostałych dziko rosnących produktów leśnych wykonywaną na zlecenie, - wynajem maszyn i urządzeń leśnych z obsługą, - pozostałą działalność usługową związaną z leśnictwem.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - drenowania terenów leśnych, sklasyfikowanego w 4312Z, - oczyszczania placów budowy, sklasyfikowanego w 4312Z, - wynajmu maszyn i urządzeń leśnych, sklasyfikowanego w 7731Z.

Rybołówstwo w wodach morskich

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - połowy ryb na oceanach, morzach i w wewnętrznych wodach morskich, - połowy skorupiaków i mięczaków morskich, - wielorybnictwo, - połowy zwierząt wodnych: żółwi, osłonic, jeżowców itp., - działalność statków rybackich prowadzących połowy ryb i innych organizmów wodnych połączone z ich przetwórstwem i konserwowaniem, - pozyskiwanie (poławianie, wydobywanie) pozostałych produktów i organizmów znajdujących się w wodach morskich, np.: pereł naturalnych, gąbek, korali i alg, - działalność usługową związaną z połowem ryb na oceanach, morzach i w wewnętrznych wodach morskich.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - połowów ssaków morskich (np. morsów, fok), z wyłączeniem wielorybnictwa, sklasyfikowanych w 0170Z, - przetwórstwa wielorybów na statkach – przetwórniach, sklasyfikowanego w 1011Z, - przetwórstwa ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych organizmów wodnych na statkach zajmujących się wyłącznie przetwórstwem i przechowywaniem lub w fabrykach znajdujących się na lądzie, sklasyfikowanego w 1020Z, - wynajmowania łodzi rekreacyjnych z załogą, na przejażdżki po morzach i wodach przybrzeżnych (np. wyprawy na ryby), sklasyfikowanego w 5010Z, - działalności związanej z dozorem łowisk oraz usługami patrolowymi, sklasyfikowanej w 8424Z, - działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 9319Z.

Rybołówstwo w wodach śródlądowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - połowy ryb w wodach śródlądowych, - połowy skorupiaków i mięczaków w wodach śródlądowych, - połowy pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, - pozyskiwanie surowców znajdujących się w wodach śródlądowych, - działalność usługową związaną z połowem ryb w wodach śródlądowych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - przetwórstwa ryb, skorupiaków i mięczaków, sklasyfikowanego w 1020Z, - działalności związanej z ochroną łowisk i usługami patrolowymi, sklasyfikowanej w 8424Z, - działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 9319Z.

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę ryb w wodach morskich, włączając chów i hodowlę morskich ryb ozdobnych, - produkcję jaj małż (omułków, ostryg itp.), larw homarów, krewetek po okresie larwowym, narybku i podrostków narybku, - chów i hodowlę szkarłatnic i pozostałych jadalnych wodorostów morskich, - chów i hodowlę skorupiaków, małż, innych mięczaków oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich, - chów i hodowlę ryb i pozostałych organizmów wodnych w wodach słonawych, - chów i hodowlę ryb i pozostałych organizmów morskich w akwenach i zbiornikach ze słoną wodą, - działalność wylęgarni ryb w wodach morskich, - chów i hodowlę robaków morskich.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - chowu i hodowli żab, sklasyfikowanych w 0322Z, - działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 9319Z.

Górnictwo gazu ziemnego

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - górnictwo gazu ziemnego, - wydobywanie kondensatów (skroplin) gazu ziemnego, - odprowadzanie i oddzielanie frakcji płynnych węglowodorów, - odsiarczanie gazu ziemnego, - górnictwo płynnych węglowodorów poprzez skraplanie lub pirolizę, - składowanie gazu ziemnego w górotworze podziemnym, wyrobisku górniczym, komorach solnych lub miejscach powstałych po wydobyciu.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - prowadzenia prac poszukiwawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz działalności usługowej wspomagającej eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 0910Z, - wytwarzania produktów i półproduktów rafinacji ropy naftowej, sklasyfikowanego w 1920Z, - produkcji gazów technicznych, sklasyfikowanej w 2011Z, - transportu rurociągami, sklasyfikowanego w 4950A, 4950B.

Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - chów i hodowlę ryb w stawach rybnych i wodach śródlądowych, włączając chów i hodowlę ryb ozdobnych w stawach rybnych i w wodach śródlądowych, - chów i hodowlę skorupiaków, małży, innych mięczaków oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, - działalność związaną z wylęgarniami ryb (słodkowodnych), - chów i hodowlę żab, - działalność usługową związaną z chowem i hodowlą ryb, skorupiaków, mięczaków i innych organizmów wodnych w stawach rybnych i wodach śródlądowych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności związanej z chowem i hodowlą ryb i pozostałych organizmów morskich w akwenach i zbiornikach ze słoną wodą, sklasyfikowanej w 0321Z, - działalności wspomagającej wędkarstwo sportowe i rekreacyjne, sklasyfikowanej w 9319Z.

Wydobywanie węgla kamiennego

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - wydobywanie węgla kamiennego w kopalniach (podziemne lub odkrywkowe), włączając wydobywanie w postaci ciekłej, - czyszczenie, sortowanie, proszkowanie itp. węgla kamiennego w celu poprawienia jakości lub przygotowania do transportu lub składowania, - odzyskiwanie węgla kamiennego z hałd.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - wydobywania węgla brunatnego (lignitu), sklasyfikowanego w 0520Z, - wydobywania i wzbogacania torfu, sklasyfikowanego w 0892Z, - próbnych wierceń w poszukiwaniu węgla oraz działalności usługowej wspomagającej wydobywanie węgla kamiennego, sklasyfikowanych w 0990Z, - eksploatacji pieców koksowniczych, sklasyfikowanej w 1910Z, - produkcji brykietów z węgla kamiennego, sklasyfikowanej w 1920Z, - przygotowania terenu dla wydobywania węgla, sklasyfikowanego w 4312Z.

Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - wydobywanie węgla brunatnego (lignitu) w kopalniach (podziemne lub odkrywkowe), włączając wydobywanie w postaci ciekłej, - oczyszczanie, odwadnianie, proszkowanie węgla brunatnego (lignitu) w celu poprawienia jakości, ułatwienia transportu lub składowania.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - wydobywania węgla kamiennego, sklasyfikowanego w 0510Z, - wydobywania torfu, sklasyfikowanego w 0892Z, - próbnych wierceń w poszukiwaniu węgla oraz działalności pomocniczej związanej z wydobywaniem węgla brunatnego (lignitu), sklasyfikowanych w 0990Z, - produkcji brykietów z węgla brunatnego (lignitu), sklasyfikowanej w 1920Z, - przygotowania terenu dla wydobywania węgla, sklasyfikowanego w 4312Z.

Górnictwo ropy naftowej

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - górnictwo ropy naftowej, - wydobywanie piasku i łupków bitumicznych do produkcji ropy naftowej, - produkcję ropy naftowej z piasku i łupków bitumicznych, - procesy pozyskiwania ropy naftowej: dekantowanie, odsalanie, odwadnianie, stabilizowanie itd.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - prowadzenia prac poszukiwawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz działalności usługowej wspomagającej eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanych w 0910Z, - wytwarzania produktów i półproduktów ropy naftowej, sklasyfikowanego w 1920Z, - transportu rurociągami, sklasyfikowanego w 4950A, 4950B.

Górnictwo rud uranu i toru

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - górnictwo rud wartościowych głównie ze względu na zawartość uranu i toru: blenda smolista itd., - koncentrację tych rud, - produkcję koncentratu uranu i toru.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - wzbogacania rud uranu i toru, sklasyfikowanego w 2013Z, - produkcji uranu z blendy smolistej lub pozostałych rud oraz wytapiania i rafinacji uranu, sklasyfikowanych w 2446Z.

Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - górnictwo i przeróbkę rud wartościowych głównie ze względu na zawartość metali nieżelaznych (kolorowych): - aluminium (boksytu), miedzi, ołowiu, cynku, cyny, magnezu, chromu, niklu, kobaltu, molibdenu, tantalu, wanadu itd., - rud metali szlachetnych: złota, srebra, platyny.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - górnictwa i przeróbki rud uranu i toru, sklasyfikowanego w 0721Z, - produkcji tlenku glinu, sklasyfikowanej w 2442B, - produkcji kamieni miedziowych lub niklowych, sklasyfikowanej w 2444Z, 2445Z.

Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, gipsu, kredy i łupków

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - wydobywanie, wstępne wyrównywanie i cięcie kamienia pomnikowego i budowlanego takiego jak: marmur, granit, piaskowiec, łupek itd., - łamanie i kruszenie kamienia pomnikowego i budowlanego, - wydobywanie, kruszenie i rozdrabnianie skał wapiennych, - wydobywanie gipsu i anhydrytu, - wydobywanie kredy i dolomitu niewypalonego.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - wydobywania minerałów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym oraz do produkcji nawozów, sklasyfikowanego w 0891Z, - produkcji dolomitu wypalonego, sklasyfikowanej w 2352Z, - cięcia, formowania i wykańczania kamieni, poza obszarem kamieniołomu, sklasyfikowanych w 2370Z.

Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - wydobywanie i bagrowanie żwiru i piasku, - kruszenie i rozdrabnianie żwiru, - wydobywanie gliny, gliny ogniotrwałej i kaolinu.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - wydobywania piasku bitumicznego, sklasyfikowanego w 0610Z.

Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - wydobywanie naturalnych soli fosforanowych i potasowych, - wydobywanie siarki rodzimej, - wydobywanie i przeróbkę pirytów i magnetopirytów, z wyłączeniem prażenia, - wydobywanie naturalnych siarczanów baru i magnezu (kizerytów), naturalnych węglanów baru (barytów i witerytów), naturalnych boranów, - wydobywanie pigmentów mineralnych, szpatów fluorowych i pozostałych wartościowych minerałów wykorzystywanych w przemyśle chemicznym, - wydobywanie guano.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - wydobywania soli, sklasyfikowanego w 0893Z, - prażenia pirytów, sklasyfikowanego w 2013Z, - produkcji nawozów i związków azotowych, sklasyfikowanej w 2015Z.

Wydobywanie torfu

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - wydobywanie torfu, - wzbogacanie torfu, - przygotowanie torfu w celu ułatwienia transportu lub składowania.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności usługowej związanej z wydobywaniem torfu, sklasyfikowanej w 0990Z, - produkcji brykietów z torfu, sklasyfikowanej w 1920Z, - produkcji mieszanek ziemi ogrodniczej z naturalnej ziemi, piasku, gliny i nawozów mineralnych itp., sklasyfikowanej w 2015Z, - produkcji wyrobów z torfu, sklasyfikowanej w 2399Z.

Wydobywanie soli

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - wydobywanie soli ze złóż podziemnych, włączając wydobywanie soli poprzez jej rozpuszczanie i pompowanie na powierzchnię, - produkcję soli przez odparowanie wody morskiej lub innych słonych wód, - rozdrabnianie, oczyszczanie i rafinację soli przez producenta.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji soli kuchennej, włączając sól kuchenną jodowaną, sklasyfikowanej w 1084Z, - produkcji wody pitnej przez odsalanie wody morskiej, sklasyfikowanej w 3600Z.

Pozostałe górnictwo i wydobywanie, gdzie indziej niesklasyfikowane

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje górnictwo i wydobywanie różnych minerałów i surowców, takich jak: - materiały ścierne, azbest, mączki krzemionkowe kopalne, naturalny grafit, steatyt (talk), szpat polny (skalenie) itd., - kamienie szlachetne, kwarc, mika itp., - naturalny asfalt i naturalny bitumin.

Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - działalność usługową wspomagającą eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego świadczoną na zlecenie, taką jak: - usługi poszukiwania w powiązaniu z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego, np. tradycyjne metody poszukiwawcze, takie jak prowadzenie obserwacji geologicznych w miejscach poszukiwań, - wiercenia i odwierty kierunkowe, - wznoszenie wież wiertniczych, naprawę i demontowanie, - cementowanie odwiertów ropy naftowej i gazu ziemnego, - pompowanie, zatykanie i zamykanie szybów, - skraplanie i ponowną gazyfikację gazu ziemnego, prowadzone na terenie kopalni, dla potrzeb transportowych, - odwadnianie i wypompowywanie, wykonywane na zlecenie, - wiercenia próbne związane z górnictwem ropy naftowej i gazu, - gaszenie pożarów szybów.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - działalności usługowej związanej z górnictwem ropy naftowej i gazu ziemnego, sklasyfikowanej w 0610Z, 0620Z, - specjalistycznej naprawy sprzętu górniczego, sklasyfikowanej w 3312Z, - skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego, prowadzonych poza terenem kopalni, dla potrzeb transportowych, sklasyfikowanych w 5221Z, - dokonywania pomiarów geofizycznych, geologicznych i sejsmograficznych, sklasyfikowanych w 7112Z.

Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje działalność usługową świadczoną na zlecenie, wspomagającą górnictwo i wydobywanie sklasyfikowane w odpowiednich podklasach działów 05, 07 i 08: - prowadzenie prac poszukiwawczych poprzez pobieranie próbnych rdzeni wiertniczych oraz prowadzenie obserwacji geologicznych w miejscach poszukiwań, - odwadnianie kopalń i wypompowywanie wód kopalnianych, wykonywane na zlecenie, - próbne wiercenia i pogłębianie otworów wiertniczych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - prowadzenia kopalni lub kamieniołomów, na zlecenie, sklasyfikowanego w odpowiednich podklasach działów 05, 07 lub 08, - specjalistycznej naprawy sprzętu górniczego, sklasyfikowanej w 3312Z, - prowadzenia pomiarów geofizycznych, na zlecenie, sklasyfikowanego w 7112Z.

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - czynności związane z ubojem zwierząt, obróbką poubojową i paczkowaniem mięsa z bydła, świń, jagniąt, owiec, królików itp., - produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w tuszach, - produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa w kawałkach, - ubój i przetwarzanie wielorybów na lądzie lub na specjalistycznych statkach, - produkcję skór surowych i skór pochodzących z rzeźni, włączając zdejmowanie wełny ze skór owczych, - wytapianie jadalnego smalcu i innych tłuszczów jadalnych pochodzenia zwierzęcego, - przetwarzanie odpadów zwierzęcych, - produkcję wełny surowej poubojowej.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - wytapiania jadalnych tłuszczów z drobiu, sklasyfikowanego w 1012Z, - pakowania mięsa wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 8292Z.

Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - czynności rzeźni związane z ubojem drobiu, obróbką poubojową i pakowaniem mięsa z drobiu, - produkcję świeżego, schłodzonego lub zamrożonego mięsa z drobiu, porcjowanego, - wytapianie jadalnych tłuszczów z drobiu, - produkcję pierza i puchu.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - pakowania mięsa wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 8292Z.

Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję mięsa suszonego, solonego lub wędzonego, - produkcję wyrobów z mięsa: - kiełbas, wędlin, pasztetów, puddingów mięsnych, „andouillettes” (małe kiełbaski wyrabiane z flaczków), saveloy (potrawa z mięsa, gotowana na parze, często w cieście).

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji gotowych dań z mięsa (w tym z mięsa drobiowego), zamrożonych, sklasyfikowanej w 1085Z, - produkcji zup zawierających mięso, sklasyfikowanej w 1089Z, - handlu hurtowego mięsem, sklasyfikowanego w 4632Z, - pakowania mięsa wykonywanego na zlecenie, sklasyfikowanego w 8292Z.

Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków obejmujące: mrożenie, głębokie mrożenie, suszenie, gotowanie, wędzenie, solenie, przechowywanie w solance, puszkowanie itp., - produkcję wyrobów z ryb, skorupiaków i mięczaków: filetów rybnych, ikry, kawioru, substytutów kawioru itp., - produkcję mączki rybnej, przeznaczonej do spożycia przez ludzi lub do karmienia zwierząt, - produkcję mąki, mączki i granulek z ryb i ssaków morskich, nie nadających się do spożycia przez ludzi, - działalność statków, na których dokonuje się wyłącznie przetwarzania i konserwowania ryb, - obróbkę wodorostów.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - przetwarzania ryb na statkach prowadzących połowy ryb, sklasyfikowanego w 0311Z, - przetwarzania wielorybów na lądzie lub na specjalistycznych statkach, sklasyfikowanego w 1011Z, - produkcji olejów i tłuszczów z ryb i ssaków morskich, sklasyfikowanej w 1041Z, - produkcji gotowych, mrożonych dań rybnych, sklasyfikowanej w 1085Z, - produkcji zup rybnych, sklasyfikowanej w 1089Z.

Produkcja tkanin z włókien chemicznych

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - produkcję tkanin z włókien sztucznych i/lub syntetycznych oraz z udziałem innych włókien tekstylnych.

Podklasa ta nie obejmuje

Podklasa ta nie obejmuje: - produkcji dzianin metrażowych, sklasyfikowanej w 1391Z, - produkcji tekstylnych pokryć podłogowych, sklasyfikowanej w 1393Z, - produkcji taśm, sklasyfikowanej w 1396Z, - produkcji materiałów nietkanych i filców, sklasyfikowanej w 1399Z.

Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków

Kod jest dozwolony dla osób fizycznych.

Podklasa ta obejmuje

Podklasa ta obejmuje: - przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków: - produkcję gotowych mrożonych ziemniaków, - produkcję ziemniaków purée w proszku, - produkcję zakąsek ziemniaczanych, - produkcję chrupek ziemniaczanych (chipsów), - produkcję mąki i mączki ziemniaczanej, - przemysłowe obieranie ziemniaków.