Skarga na bezczynność organu administracji

Kierując sprawę do urzędu masz prawo oczekiwać, że będzie załatwiona jak najszybciej. Czas jest w biznesie bardzo cenną wartością. Mogą zdarzyć się sytuacje, w których – z różnych powodów – urząd, w którym będzie załatwiał swoją sprawę, będzie się spóźniał z wydaniem decyzji. Co wtedy robić?

Terminy administracyjne

Organy administracji publicznej zgodnie ustawą z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego obowiązane są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki, zachowując ustawowo określone terminy.

Natomiast niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ. Czym się różnią terminy „bez zbędnej zwłoki" oraz „niezwłocznie"? Pierwszy z terminów oznacza, iż ewentualna zwłoka w załatwieniu sprawy musi mieć charakter niezbędny, tj. uzasadniony. Natomiast drugi z terminów oznacza możliwie jak najszybszytermin realny, mający na względzie okoliczności miejsca i czasu.

Z kolei załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego, jeśli wskazane powyżej dowody będą niewystarczające, powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. Powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu

W przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej powinien obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. To samo zobowiązanie ciąży w przypadku zwłoki spowodowanej okolicznościami niezależnymi od organu.

Zażalenie i skarga na bezczynność organu

Jeśli uważasz, że dany organ administracyjny, w którym załatwiasz sprawę, zbyt długo zwleka z wydaniem decyzji możesz złożyć zażalenie do organu wyższego stopnia. (jeżeli nie ma takiego organu – można wezwać organ dopuszczający się zwłoki do usunięcia naruszenia prawa). Wniesienie zażalenia nie jest obwarowane żadnym terminem.

Co dalej? Organ wyższego stopnia, jeżeli uzna zażalenie za zasadne, wyznacza organowi, który dopuścił się zwłoki dodatkowy termin na załatwienie sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie. W razie potrzeby zarządza również o konieczności podjęcia środków zapobiegających naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości.

Jeśli zażalenie nie przyniesie skutku możesz wnieść skargę skargę na bezczynność organu do sądu administracyjnego, na którego obszarze i ma siedzibę urząd, który zwleka z wydaniem decyzji. Pamiętaj, ze zanim zdecydujesz się na skargę, musisz wcześniej złożyć zażalenie. Co ważne, skargi nie kieruje się bezpośrenio do sądu, ale za pośrednictwem organu, którego działanie jest przedmiotem skargi. Wnosi się ją w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie 60 dni od dnia wniesienia wezwania o usunięcie naruszenia prawa.

Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy w orzeczeniu:

  • zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu, interpretacji albo do dokonania czynności;
  • zobowiązuje organ do stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa;
  • stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania.

Sąd może także orzec z urzędu albo na wniosek strony o wymierzeniu organowi grzywny lub przyznać od organu na rzecz skarżącego sumę pieniężną, której wysokość określona jest w Kodeksie postępowania administracyjnego.

 

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie