PIT

Podatek PIT (podatek dochodowy od osób fizycznych) jest Ci znany. Co roku składasz roczną deklarację podatkową, w której uwzględniasz różne przychody, w tym ze stosunku pracy, umów cywilnoprawnych i innych wpływów. Jako przedsiębiorca zarejestrowany w CEIDG również jesteś podatnikiem tego podatku.

Zasadnicza różnica polega na tym, że jako przedsiębiorca będziesz również wpłacać zaliczki na ten podatek (analogicznie, jak robi to pracodawca czy zleceniodawca).

W zależności od tego, jaka forma opodatkowania PIT została wybrana przy rejestracji, różne będą Twoje prawa i obowiązki, odmienne będą również mechanizmy obliczania kwoty, jaką musisz wpłacić do urzędu skarbowego, jako zaliczka na podatek.

Rozróżniamy kilka form opodatkowania PIT:

Jako podatnik PIT będziesz teraz występować w podwójnej roli. Możesz sprzedać część swojego prywatnego majątku jako osoba fizyczna (np. sprzedać mieszkanie albo samochód), możesz również sprzedać część majątku, która służy wykonywaniu działalności gospodarczej (środki trwałe ujęte w ewidencji, np. samochód, maszyna). Jest to istotne rozróżnienie, które wpływa na sposób rozliczania podatku.

Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych regulują dwie ustawy:

Co muszę wiedzieć o podatku PIT

Kto musi zapłacić podatek

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód, w tym osoba fizyczna osiągająca przychód, prowadząca działalność gospodarczą. Wyjątkiem jest możliwość rozliczenia PIT wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem, jednakże ten przywilej zależy od wybranej formy opodatkowania. Nie mogą skorzystać z niego podatnicy, którzy rozliczają się w tzw. podatkiem liniowym, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (oprócz najmu prywatnego), kartą podatkową lub podatkiem tonażowym.

Z racji osobistego charakteru podatku, nikt nie może zapłacić go za Ciebie. Twoje zobowiązanie podatkowe wygaśnie tylko pod warunkiem, że to Ty dokonasz wpłaty podatku. Podatku nie może za Ciebie zapłacić inny przedsiębiorca albo członek rodziny.

Kiedy muszę rozliczyć podatek w Polsce

Rezydencja podatkowa to kryterium pozwalające określić, w którym państwie i od jakich przychodów należy zapłacić podatek. W przypadku osób zamieszkujących przez cały rok podatkowy w jednym kraju i osiągających dochód wyłącznie ze źródeł w nim położonych, nie ma wątpliwości co do kraju rezydencji.

W przypadku osób czasowo zamieszkujących zagranicą, pracujących zagranicą lub posiadających tam nieruchomości, często powstaje wątpliwość, w którym kraju rozliczyć podatek dochodowy.

Dla celów prawidłowego rozliczenia podatku można wystąpić do organów podatkowych danego kraju o wydanie certyfikatu rezydencji. Jest to dokument,który określa siedzibę podatnika dla celów podatkowych.

Nieograniczony obowiązek podatkowy spoczywa na osobach fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium RP. Są to osoby, które posiadają w Polsce centrum interesów osobistych lub gospodarczych lub przebywają w kraju dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Osoby takie podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości uzyskanych dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (art. 3 ust. 1 PIT).

Ograniczony obowiązek podatkowy spoczywa na osobach fizycznych, które nie spełniają wyżej wymienionych kryteriów, podlegają oni obowiązkowi podatkowemu w Polsce tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 3 ust. 2 PIT).

Przedmiot opodatkowania, czyli co podlega opodatkowaniu

Opodatkowaniu PIT podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem tych wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przedmiotem opodatkowania w danym roku podatkowym jest suma dochodów ze wszystkich źródeł przychodów.

Opodatkowaniu podlega wiele źródeł przychodu, w tym:

  • stosunek pracy, emerytura lub renta,
  • działalność wykonywana osobiście,
  • pozarolnicza działalność gospodarcza,
  • działy specjalne produkcji rolnej,
  • najem, podnajem, dzierżawa,
  • kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie niektórych praw,
  • odpłatne zbycie (z zastrzeżeniem sytuacji określonych w art. 10 ust. 2 ustawy)
  • zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  • zbycie innych rzeczy.

Przychód za sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej oraz jest dokonywane po upływie pięciu lat (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ich nastąpiło nabycie lub wybudowanie).

W przypadku sprzedaży pozostałych rzeczy, jeżeli dokonano jej po upływie pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, wówczas przychód za sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Koszty uzyskania przychodów

Za koszty podatkowe uznawane są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów. Uważaj, nie każda forma opodatkowania PIT pozwala na uwzględnienie kosztów w rozliczeniu podatku.

Koszty podatkowe można podzielić na bezpośrednie i pośrednie. Bezpośrednie to takie, które można powiązać z osiągniętym przychodem, np. zakup surowców, z których zostanie wyprodukowany towar na sprzedaż, wynagrodzenia pracowników za dany miesiąc.

Koszty pośrednie to takie, których nie można jednoznacznie powiązać z osiągniętym przychodem, np. wydatki na reklamę.

W przypadku przedsiębiorców kosztem uzyskania przychodów jest każdy wydatek, poniesiony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, który służy zachowaniu albo zabezpieczeniu źródła przychodu.

Rozliczanie podatków za pracownika

Dowiedz się, jakie są zasady rozliczania podatków za pracownika.

Rozliczanie składek ZUS

Nadpłata

Jeśli zapłaciłeś więcej podatku niż wynikało to z Twoich obowiązków i zastanawiasz się co możesz zrobić z nadpłatą, zajrzyj do artykułu Co zrobić z nadpłatą.

Dodatkowe informacje

Udostępnij Wydrukuj

Czy ta strona była przydatna?

Tak | Trochę | Nie