Znajdź usługę

Akredytacja placówki prowadzącej kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Uzyskanie akredytacji placówki prowadzącej kształcenie. Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym Uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, będącego potwierdzeniem posiadania wiedzy niezbędnej do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, po złożeniu z wynikiem pozytywnym, egzaminu pisemnego przed komisją egzaminacyjną. Cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej uprawniającego do korzystania z pomocy publicznej Wszczęcie procedury w sprawie cofnięcia zezwolenia w związku z kontrolą przestrzegania warunków udzielonego przedsiębiorcy zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie specjalnej strefy ekonomicznej. Cofnięcie zezwolenia na wniosek brokera ubezpieczeniowego Cofnięcie zezwolenia na wykonywanie działalności brokerskiej. Czasowe i okazjonalne wykonywanie zawodu lekarza lub lekarza dentysty przez lekarza lub lekarza dentystę obywatela innego państwa członkowskiego UE na terytorium RP Uzyskanie zaświadczenia o spełnieniu obowiązku złożenia oświadczenia o zamiarze tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu na terytorium RP i wpis do rejestru lekarzy i lekarzy dentystów czasowo i okazjonalne wykonujących zawód na terytorium RP. Czasowe i okazjonalne wykonywanie zawodu pielęgniarki/położnej przez obywatela innego państwa członkowskiego UE na terytorium RP Czasowe i okazjonalne wykonywanie zawodu i wpis do rejestru pielęgniarek/położnych czasowo i okazjonalne wykonujących zawód na terytorium RP. Decyzja o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości Uzyskanie decyzji administracyjnej, która umożliwi inwestorowi, w razie konieczności, wejście do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, celem wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych. Decyzja o przeniesieniu pozwolenia na budowę Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę na nowego inwestora. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dla składowiska odpadów) Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla składowiska odpadów. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Każdy właściciel nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne (popularne śmieci) ma obowiązek złożenia w swojej gminie tzw. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty za wywóz tych śmieci należy płacić zgodnie z prawem miejscowym (uchwałami rady gminy, regulaminami) obowiązującymi na terenie gminy, w której znajduje się nieruchomość. Zapoznaj się z ogólnymi zasadami jak złożyć taką deklarację. O szczegóły pytaj w swojej gminie. Diagnosta samochodowy - jak zdobyć uprawnienia Badania techniczne pojazdów mogą wykonywać tylko uprawnieni diagności. Kto może uzyskać takie uprawnienie i jak to zrobić dowiesz się poniżej. Dodatkowe prawo ochronne dla produktów leczniczych oraz produktów ochrony roślin, na które został udzielony patent Chcesz dostać dodatkowe prawo ochronne dla twoich produktów leczniczych lub produktów ochrony roślin? Jeśli został ci na nie udzielony patent, a zbliża się termin jego wygaśnięcia, to możesz przedłużyć ochronę twoich wynalazków. Sprawdź poniżej, jak to zrobić. Dopuszczanie i zdawanie egzaminu na inspektora ochrony radiologicznej Uzyskanie dokumentu stwierdzającego zdanie egzaminu na inspektora ochrony radiologicznej. Dopuszczanie i zdawanie egzaminu przez osoby ubiegające się o zatrudnienie na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej Uzyskanie dokumentu stwierdzającego zdanie egzaminu, niezbędnego do uzyskania uprawnień umożliwiających zatrudnienie na stanowiskach mających istotne znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej. Duplikat decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane Uzyskanie duplikatu decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane. Duplikat decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wpisie do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych Duplikat decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wpisie do CRRB Egzamin na doradcę podatkowego Uzyskanie zaświadczenia o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu na doradcę podatkowego. Indywidualna interpretacja podatkowa Jeśli nie wiesz, czy na pewno stosujesz właściwie przepisy prawa podatkowego, to możesz poprosić Krajową Informację Skarbową o pomoc i dostać interpretację podatkową. Interpretacja może dotyczyć zarówno tych zdarzeń, które już się wydarzyły (stanów faktycznych), jak i zdarzeń, które dopiero planujesz (zdarzeń przyszłych). Poniżej dowiesz się, jak uzyskać taką interpretację. Indywidualne zezwolenie dewizowe Uzyskanie indywidualnego zezwolenia dewizowego w celu odstąpienia od ograniczeń i obowiązków określonych ustawą, w zakresie których nie zostało udzielone ogólne zezwolenie dewizowe. Informacja o kontynuowaniu działalności szkoleniowej Powiadomienie o kontynuowaniu działalności oraz ewentualna aktualizacja danych zwartych w rejestrze instytucji szkoleniowych.
1 2 3 ... 50 Następna