Information and services website for entrepreneurs

Licencja na krajowy przewóz osób samochodem osobowym

Jeśli chcesz wykonywać w Polsce działalność polegającą na przewozie osób samochodem osobowym to musisz uzyskać licencję. Jak uzyskać taką licencję dowiesz się poniżej.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically
Complete the procedure online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

What you should know and who can use this service

Kiedy możesz ubiegać się o licencję

Licencję na wykonywanie krajowego przewozu osób samochodem osobowym dostaniesz jeżeli:

ty, lub osoby zarządzające firmą:

 • nie zostaliście skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu
 • nie wydano wobec was prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego

Ponadto, wobec ciebie, jeśli sam wykonujesz przewozy, a także wobec zatrudnienionych przez ciebie kierowców oraz osób niezatrudnionych przez ciebie, ale wykonujących osobiście przewóz na twoją rzecz nie zapadł prawomocny wyrok za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. To samo dotyczy przestępstw wymienionych w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (chodzi o handel środkami odurzajacymi). Nie możecie mieć też orzeczonego zakazu wykonywania zawodu kierowcy. Musisz też posiadać tytuł prawny do dysponowania samochodami osobowymi, którymi będzie przewóz osób (np. są twoją własnością, współwłasnością lub w leasingu) i spełniają one określone w przepisach wymagania techniczne

Ponieważ licencja ta dotyczy przewozu osób samochodem osobowym tylko na terenie Polski, to nie musisz posiadać zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego.


Warunki wykonywania przewozu na podstawie licencji

Rozliczenie opłaty za przewóz osób samochodem osobowym może się odbywać przy użyciu aplikacji mobilnej spełniającej wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób oraz wymagania dla kas rejestrujących mających postać oprogramowania określone w przepisach o podatku od towarów i usług.

W samochodzie nie możesz mieć:

 • taksometru
 • widocznych i czytelnych z zewnątrz samochodu oznaczeń z nazwą, adresem, telefonem, adresem strony internetowej twojej firmy lub innych oznaczeń mających na celu jej identyfikację
 • reklam usług taksówkowych i przedsiębiorców świadczących takie usługi
 • lamp lub innych urządzeń technicznych na dachu samochodu

Inne licencje dotyczące krajowego przewozu osób

Licencja na wykonywanie krajowego przewozu osób samochodem osobowym nie uprawnia do wykonywania transportu drogowego taksówką lub pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Pamiętaj, że do wykonywania każdej z tych działalności musisz posiadać odpowiednią licencję.

When you should complete this procedure

At any time

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • starostwa powiatowe
To find out where to complete service enter

What to do step by step

 1. Złóż wniosek o udzielenie licencji

Documents

You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Wniosek powinien zawierać:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;
 • informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jeżeli jest wymagany;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego, a w zakresie transportu drogowego taksówką - także obszaru wykonywania przewozu;
 • określenie czasu, na który licencja ma być udzielona;
 • określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego - w przypadku wykonywania transportu drogowego w zakresie, o którym mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1 i 2;
 • określenie liczby wypisów z licencji - w przypadku wykonywania transportu drogowego w zakresie, o którym mowa w art. 5b ust. 1 pkt 1 i 2.

Wzór wniosku jest na ogół dostępny w urzędach wydających licencję oraz na ich stronach internetowych.

Download:
You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Oświadczasz w nim, że:

 • nie byłeś karany za przestępstwa karne skarbowe lub przestępstwa umyślne: przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, mieniu, obrotowi gospodarczemu, wiarygodności dokumentów, środowisku lub warunkom pracy i płacy albo inne mające związek z wykonywaniem zawodu;
 • nie masz zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. W oświadczeniu wpisz klauzulę: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Zaświadczenie, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2.

Zaświadczenie musi być opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku.

You can submit a document as:
Oryginał
Additional information

Wykaz pojazdów powinien zawierać następujące informacje:

 • markę, typ
 • rodzaj/ przeznaczenie
 • numer rejestracyjny
 • numer VIN
 • wskazanie rodzaju tytułu prawnego do dysponowania pojazdem.
You can submit a document as:
Oryginał

Oświadczenie o spełnieniu wymogu dobrej reputacji składają: członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzające spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy - osoby prowadzące działalność gospodarczą.

W przypadku składania pełnomocnictwa dołącz także potwierdzenie zapłaty opłaty skarbowej.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdzi, czy dostarczyłeś wszystkie dokumenty i podałeś niezbędne dane we wniosku.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów) to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli przekroczysz podany termin lub nie usuniesz braków, urząd zawiadomi cię, że nie będzie dalej rozpatrywał twojej sprawy.

 1. Otrzymasz licencję na wykonywanie krajowego przewozu osób samochodem osobowym

Jeśli dane we wniosku i załącznikach są poprawne, kompletne i spełnione są wszystkie wymagania prawne, dostaniesz decyzję o udzieleniu licencji na przewóz osób samochodem osobowym.

Licencję zgodnie z twoim wnioskiem otrzymasz na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

Wraz z licencją otrzymasz wypisy. Liczba wypisów nie będzie większa niż liczba pojazdów określonych we wniosku o udzielenie zezwolenia, dla których został udokumentowany wymóg zdolności finansowej.

Documents

You will receive a document as:
Oryginał
Additional information

W wypisie z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym określa się w szczególności:

1)     numer wypisu oraz numer licencji;

2)     numer rejestracyjny pojazdu;

3)     organ, który udzielił licencji;

4)     podstawę prawną;

5)     przedsiębiorcę, jego adres i siedzibę albo miejsce zamieszkania;

6)     numer identyfikacji podatkowej (NIP);

7)     datę wystawienia wypisu.

Wzór wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym zawiera załącznik nr 8 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

How much you will have to pay

Opłata zależy od okresu ważności licencji:

 • od 2 do 15 lat – 320 zł
 • od 15 do 30 lat – 380 zł
 • od 30 do 50 lat – 450 zł

Jeśli we wniosku o udzielenie licencji zgłosiłeś także jeden lub więcej samochodów to do opłaty za licencję musisz dodać opłatę w kwocie 10% opłaty za udzielenie licencji za zgłoszony każdy samochód.

Za wydanie wypisu z licencji dla każdego samochodu zgłoszonego we wniosku, dodatkowo zapłacić kwotę 1% opłaty za udzielenie licencji.

Jak obliczyć opłatę:

Jeśli ubiegasz się o licencję ważną od 2 do 15 lat na dwa pojazdy oraz potrzebujesz dwa wypisy, to powinieneś zapłacić 390,40 zł (320 zł za licencję + 2x32 zł za dwa pojazdy + 2x3,20 zł za dwa wypisy).

Gdzie zapłacić:

Opłatę za licencję wpłać na konto starostwa do którego składasz wniosek (numer konta sprawdzisz na stronie internetowej starostwa).

 • Opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne) – 17 zł

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład 1: jeśli pełnomocnictwo składasz do starostwa powiatowego w Poznaniu, opłatę wpłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Przykład 2: jeśli pełnomocnictwo składasz do urzędu miasta na prawach powiatu, to na jego konto wpłać opłatę.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

How long you will have to wait

Your case will be settled within one month. This period may be extended to two months, subject to notification by the official.

How can you appeal

Od decyzji starosty możesz odwołać się do samorządowego kolegium odwoławczego. Odwołanie złóż za pośrednictwem starostwa, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Pamiętaj, że możesz zrzec się odwołania, wtedy decyzja szybciej staje się ostateczna i prawomocna.

Good to know

Do czego uprawnia licencja

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym uprawnia do wykonywania przewozów wyłącznie na obszarze Polski.

Licencji nie można odstępować osobom trzecim ani przenosić z niej wynikających praw na osobę trzecią.

Zmiana danych

Musisz zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego do starosty, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych zawartych we wniosku o udzielenie licencji. Masz na to 28 dni od dnia powstania zmian. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, musisz złożyć do starostwa wniosek o zmianę treści licencji.

Was this page useful?