Information and services website for entrepreneurs

Zawieś działalność gospodarczą w CEIDG

Jesteś przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i chcesz zawiesić działalność? Możesz to zrobić w każdej chwili. Dowiedz się jak zawiesić działalność gospodarczą w CEIDG.

How to proceed

This procedure can be completed:

 • at an office
 • by post
 • electronically
Complete the procedure online

Skorzystaj z kreatora wniosku w serwisie Biznes.gov.pl

What you should know and who can use this service

Przed złożeniem wniosku o zawieszenie działalności gospodarczej do CEIDG:

Pamiętaj! Możesz zawiesić działalność pod warunkiem, że nie zatrudniasz pracowników.

Data rozpoczęcia zawieszenia może pokrywać się z datą złożenia wniosku, ale możesz też wskazać datę wcześniejszą lub późniejszą niż złożenie wniosku. Zastanów się, czy wybrana data nie koliduje z czynnościami, jakie wykonujesz jako przedsiębiorca. Sprawdź też, jakie skutki w zakresie składek ZUS i podatków wiążą się z wybraną przez ciebie datą zawieszenia. W razie wątpliwości skontaktuj się z urzędem skarbowym i ZUS/ KRUS.

Okres zawieszenia zależy od ciebie, nie może być jednak krótszy niż 30 dni.

Jeśli we wniosku o zawieszenie wskażesz datę wznowienia działalności, działalność zostanie wznowiona w wybranym dniu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku w tym zakresie. Jeśli nie podasz daty wznowienia, działalność będzie zawieszona bezterminowo, dopóki jej nie wznowisz albo nie wykreślisz.


Jeżeli działalność gospodarcza wykonywana jest w formie spółki cywilnej, zawieszenie będzie skuteczne wtedy, gdy działalność gospodarczą zawieszą w CEIDG wszyscy wspólnicy. Dowiedz się więcej o tym jak zgłosić zawieszenie spółki cywilnej.

Przeczytaj na czym polega zawieszenie firmy zarejestrowanej w CEIDG.

When you should complete this procedure

At any time

Where you can complete this procedure

You can complete this procedure at:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Zawieszenie działalności gospodarczej możesz zgłosić przez internet.

Jeśli jednak chcesz załatwić tę sprawę w urzędzie, skorzystaj z pomocy dowolnego urzędu miasta lub gminy. Aby znaleźć najbliższy urząd, wpisz miejscowość, w której mieszkasz.

To find out where to complete service enter any location.

What to do step by step

 1. Złóż wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej

Wniosek o zawieszenie działalności gospodarczej możesz złożyć do CEIDG na 3 sposoby:

 

Online - przez Biznes.gov.pl

Kliknij przycisk "Załatw online" na tej stronie albo, po wejściu na stronę główną Biznes.gov.pl, wybierz usługę "Zmień dane w CEIDG". Zaloguj się przez Login.gov.pl, wykorzystując profil zaufany lub e-dowód. Jeśli to twoje pierwsze logowanie system przeprowadzi cię przez proces zakładania konta

Jeśli składasz wniosek o zawieszenie działalności przez internet, możesz skorzystać z pełnomocnika, którego dane zostały opublikowane w twoim wpisie w CEIDG. Pełnomocnictwo musi jednak obejmować swoim zakresem czynność zawieszenia działalności gospodarczej. Nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, jeśli powołujesz się w sprawie na pełnomocnika ujawnionego w CEIDG. Pełnomocnictwo jest widoczne w rejestrze publicznym i nie musi być dodatkowo potwierdzane dokumentem pełnomocnictwa.


W urzędzie

Wniosek możesz złożyć osobiście w dowolnym urzędzie miasta lub gminy. Urzędnik potwierdzi przyjęcie wniosku i najpóźniej następnego dnia wprowadzi dane z wniosku do systemu CEIDG. W urzędzie musisz potwierdzić swoją tożsamość, dlatego nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dokumentem potwierdzającym tożsamość jest: dowód osobisty, paszport albo mDowód (dokument mObywatel).

Masz do wyboru 2 sposoby przygotowania wniosku:

 • wypełnij formularz, który dostaniesz w urzędzie i podpisz własnoręcznie
 • pobierz wniosek ze strony Biznes.gov.pl/ceidg, wypełnij, wydrukuj i podpisz własnoręcznie w urzędzie.

Wniosek w urzędzie może złożyć pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólnych. Nie musisz jednak dodatkowo udzielać pełnomocnictwa na piśmie, jeśli zgłosiłeś pełnomocnika do CEIDG. Pamiętaj, że  pełnomocnictwo musi obejmować swoim zakresem czynność zawieszenia działalności gospodarczej. Jeśli sprawę załatwia twój pełnomocnik ujawniony w CEIDG, nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, nie trzeba też okazywać dokumentu pełnomocnictwa.

Jeśli posługujesz się pełnomocnictwem pisemnym, pamiętaj, że każdorazowo przy złożeniu pełnomocnictwa trzeba uiścić opłatę skarbową - 17 zł (nie dotyczy to najbliższej rodziny).


Pocztą

Wypełniony wniosek możesz wysłać listem poleconym. W takim przypadku powinien być on opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy potwierdzonym przez notariusza.

Documents

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli wniosek złożony drogą elektroniczną jest niepoprawny, system teleinformatyczny CEIDG niezwłocznie cię o tym poinformuje.

Jeżeli wniosek złożony osobiście lub listem poleconym w wybranym urzędzie miasta lub gminy jest niepoprawny, urząd niezwłocznie wezwie cię do skorygowania lub uzupełnienia wniosku we wskazanym zakresie - w terminie 7 dni roboczych od otrzymania wezwania. Wniosek, który nie zostanie poprawiony w terminie, nie będzie rozpatrywany.

 1. Twoja działalność gospodarcza zostanie zawieszona

Time limit

Okres zawieszenia rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej i trwa do dnia:

How much you will have to pay

Zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej w CEIDG jest bezpłatne.

How long you will have to wait

Zmiana w twoim wpisie pojawi się w CEIDG w ciągu jednego dnia roboczego od złożenia wniosku.

Good to know

Co możesz robić w firmie w trakcie zawieszenia

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej: 

 • możesz wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów – np. wynajmować lokal do prowadzenia działalności
 • możesz przyjmować należności i musisz regulować zobowiązania, powstałe przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • możesz zbywać własne środki trwałe i wyposażenie
 • masz prawo albo obowiązek uczestniczyć w postępowaniach sądowych, postępowaniach podatkowych i administracyjnych związanych z działalności gospodarczą wykonywaną przed datą zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej
 • możesz zostać poddany kontroli na zasadach przewidzianych dla przedsiębiorców
 • możesz powołać albo odwołać zarządcę sukcesyjnego.

Zawieszenie działalności gospodarczej, a zaliczki na podatek dochodowy

W trakcie zawieszenia działalności gospodarczej nie musisz wyliczać i uiszczać zaliczek na podatek dochodowy.

Zawieszenie działalności gospodarczej, a VAT

W okresie zawieszenia nie musisz składać deklaracji za okresy rozliczeniowe, których to zawieszenie dotyczy.

Uwaga – zwolnienie z obowiązku składania deklaracji nie obejmuje:

 • podatników dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
 • podatników dokonujących importu usług lub nabywających towary – w zakresie których są podatnikiem (np. import lub nabywanie towarów spoza UE)
 • okresów rozliczeniowych, w których zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nie dotyczyło pełnego okresu rozliczeniowego
 • okresów rozliczeniowych, w ramach których podatnik musi rozliczyć podatek z tytułu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu oraz w ramach których musi dokonać korekty podatku naliczonego.

Jeśli w okresie zawieszenia działalności gospodarczej będziesz wykonywać czynności opodatkowane podatkiem VAT (np. usługi najmu, sprzedaż środka trwałego), to musisz zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego przed dniem zawieszenia działalności gospodarczej albo rozpoczęcia wykonywania takich czynności. W zawiadomieniu wpisz, w jakim okresie będziesz wykonywać te czynności. Jeżeli zawieszenie działalności będzie trwało nieprzerwanie 6 miesięcy, naczelnik urzędu skarbowego wykreśli cię z rejestru czynnych podatników VAT. Po zakończeniu zawieszenia „wrócisz” do rejestru automatycznie (nie musisz składać żadnego wniosku).

Zawieszenie działalności gospodarczej, a Ulga na start

Jeśli w okresie korzystania z Ulgi na start zawiesisz wykonywanie działalności, okres zawieszenia nie przerwie biegu 6 miesięcy, czyli wlicza się do okresu, w którym możesz korzystać z ulgi.

Zawieszenie działalności gospodarczej, a KRUS

Jesteś rolnikiem-przedsiębiorcą? Przeczytaj co stanie się, kiedy jako rolnik zawiesisz działalność gospodarczą.

Was this page useful?