Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych
Data publikacji: 2012-08-09 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2015-04-30 00:00
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy i zweryfikowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Starostwo Powiatowe Kielce
Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury

Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych umożliwiające legalne prowadzenie robót budowlanych, dla których nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Rodzaj
Zezwolenia i pozostałe formy reglamentacji
Ustawowy czas realizacji
30 dni
Opłaty
Procedura nie wymaga wniesienia opłat.
Uczestnicy procedury
 • Wnioskodawca
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie
Warunki
Warunki wejściowe

1. Inwestor chcąc rozpocząć budowę lub roboty budowlane, na które nie jest wymagana decyzja o pozwoleniu na budowę, zobowiązany jest dokonać przed rozpoczęciem robót budowlanych zgłoszenia budowy lub robót budowlanych we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej. Zgłoszenia należy dokonać w przypadku budowy:

 • następujących obiektów gospodarczych związanych z produkcją rolną i uzupełniających zabudowę zagrodową w ramach działki siedliskowej:

– parterowych budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 35 m2 - o rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 metra,

– płyt do składowania obornika,

– zbiorników na gnojówkę lub gnojowicę o pojemności do 25 m3,

– naziemnych silosów na materiały sypkie o pojemności do 30 m3 i wysokości nie większej niż 4,50 metra,

– suszarni kontenerowych o powierzchni zabudowy do 21 m2,

 • wolno stojących, parterowych budynków gospodarczych, wiat, altan, przydomowych oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 25m² (nie więcej niż dwa obiekty na każde 500 m2 powierzchni działki),
 • indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m3 na dobę,
 • wiat przystankowych i peronowych,
 • budynków gospodarczych o powierzchni zabudowy do 20 m2, które służą jako zaplecze do utrzymania linii kolejowych, położonych na terenach Skarbu Państwa i będących we władaniu zarządu kolei,
 • wolno stojących kabin telefonicznych, szaf i słupków telekomunikacyjnych,
 • parkometrów z własnym zasilaniem,
 • boisk szkolnych oraz boisk, kortów tenisowych, bieżni służących do rekreacji,
 • miejsc postojowych dla samochodów osobowych (do 10 stanowisk włącznie),
 • zatok parkingowych na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych,
 • tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem, przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, lecz nie później niż 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu,
 • gospodarczych obiektów budowlanych przeznaczonych wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 metra,
 • obiektów budowlanych piętrzących wodę i upustowych o wysokości piętrzenia poniżej 1 metra poza rzekami żeglownymi oraz poza obszarem parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów przyrody oraz ich otulin),
 • przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 30 m2,
 • pomostów o długości całkowitej do 25 metrów i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwen, do 2,50 metra służących do cumowania niewielkich jednostek pływających (jak łodzie, kajaki, jachty), uprawiania wędkarstwa i rekreacji,
 • opasek brzegowych oraz innych sztucznych, powierzchniowych lub liniowych umocnień brzegów rzek i potoków górskich oraz brzegu morskiego, brzegu morskich wód wewnętrznych, niestanowiących konstrukcji oporowych,
 • pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych,
 • instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,
 • przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych (istnieje możliwość nie dokonywania zgłoszenia budowy, lecz wykonania czynności wynikających z art. 29a ustawy Prawo budowlane),
 • telekomunikacyjnych linii kablowych,
 • kanalizacji kablowej,
 • urządzeń pomiarowych (wraz z ogrodzeniami i drogami wewnętrznymi), państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej, czyli:

– posterunków: wodowskazowych, meteorologicznych, opadowych oraz wód podziemnych,

– punktów: obserwacji stanu wód podziemnych oraz monitoringu jakości wód podziemnych,

– piezometrów obserwacyjnych i obudowanych źródeł,

 • obiektów budowlanych służących bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów.
 • ogrodzeń położonych od strony ulic, dróg, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych, oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 metra,
 • obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

 

2. Ponadto zgłoszeniu podlegają następujące roboty budowlane:

 • remont istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych (z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków),
 • docieplenie budynków o wysokości do 12 metrów,
 • utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych,
 • instalowanie tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,
 • wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (z wyjątkiem ziemnych stawów hodowlanych, urządzeń melioracji szczegółowych usytuowanych w granicach parków narodowych, parków krajobrazowych, rezerwatach przyrody oraz ich otulin),
 • wykonywanie ujęć wód śródlądowych powierzchniowych o wydajności poniżej 50 m3/h oraz obudowy ujęć wód podziemnych,
 • przebudowa sieci elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,
 • przebudowa dróg, torów i urządzeń kolejowych,
 • budowa kanałów technologicznych, w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w pasie drogowym w ramach przebudowy tej drogi,
 • wykonywanie podczyszczeniowych robót czerpalnych polegających na usuwaniu spłyceń dna powstałych w czasie użytkowania basenów i kanałów portowych oraz torów wodnych, w stosunku do głębokości technicznych (eksploatacyjnych) i nachyleń skarp podwodnych akwenu,
 • wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu:

– krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków,

– urządzeń o wysokości powyżej 3 m na obiektach budowlanych,

 • budowa obiektów małej architektury w miejscach publicznych.

 

3. Pozwolenia na budowę albo zgłoszenia robót budowlanych nie wymaga budowa:

 • altan działkowych i obiektów gospodarczych na działkach w rodzinnych ogrodach działkowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich (przy czym do powierzchni zabudowy nie wlicza się tarasu, werandy lub ganku, o ile ich łączna powierzchnia nie przekracza 12 m2);
 • obiektów małej architektury poza miejscami publicznymi (wymagane jest zgłoszenie w przypadku budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych);
 • ogrodzeń (wymagane jest zgłoszenie budowy ogrodzeń od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych oraz ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m);
 • obiektów przeznaczonych do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót budowlanych, położonych na terenie budowy, oraz ustawianie barakowozów używanych przy wykonywaniu robót budowlanych;
 • badaniach geologicznych i pomiarach geodezyjnych;
 • tymczasowych obiektów budowlanych stanowiących wyłącznie eksponaty wystawowe, niepełniących jakichkolwiek funkcji użytkowych, usytuowanych na terenach przeznaczonych na ten cel;
 • znaków geodezyjnych, a także obiektów triangulacyjnych, poza obszarem parków narodowych i rezerwatów przyrody;
 • instalacji telekomunikacyjnych w obrębie budynków będących w użytkowaniu.

 

4. Pozwolenia na budowę albo zgłoszenia robót budowlanych nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na:

 • instalowaniu krat na obiektach budowlanych (wymagane jest zgłoszenie w przypadku instalowania krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego oraz obiektach wpisanych do rejestru zabytków);
 • instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych (wymagane jest zgłoszenie w przypadku instalowania urządzeń o wysokości powyżej 3 m);
 • montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych;
 • instalowaniu kabli telekomunikacyjnych w kanalizacji kablowej.

 

5 Organ administracji architektoniczno – budowlanej wyda decyzję wnoszącą sprzeciw w przypadku, gdy:

 • zgłoszona budowa lub roboty objęte są obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 • budowa lub roboty budowlane objęte zgłoszeniem są niezgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub innymi przepisami,
 • zgłoszenie dotyczy budowy obiektów tymczasowych (niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie podanym w zgłoszeniu, ale nie później niż 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu) istniejących już w miejscu, którego dotyczy zgłoszenie.

 

6. Organ administracji architektoniczno-budowlanej może nałożyć w decyzji wnoszącej sprzeciw obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę, gdy budowa lub roboty budowlane objęte obowiązkiem zgłoszenia mogą spowodować:

 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,
 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,
 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,
 • wprowadzenie i zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich,
 • naruszenie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

7. Pozwolenia na budowę wymagają przedsięwzięcia, które wymagają przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz przedsięwzięcia wymagające przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000 (jeżeli nie są związane z ochroną tego obszaru lub nie wynikają z tej ochrony), zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

8. Zgłoszenia budowy lub robót budowlanych należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Do wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia można przystąpić po 30 dniach od dnia doręczenia zgłoszenia, jeżeli organ właściwy nie wniesie decyzji wyrażającej sprzeciw. Do zgłoszenia budowy lub robót budowlanych (zawierającego rodzaj, zakres, sposób wykonania i termin rozpoczęcia robót budowlanych) należy załączyć:

 • szkice i rysunki (w zależności od potrzeb),
 • pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami szczególnymi (w zależności od rodzaju i lokalizacji inwestycji),
 • oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane (zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo budowlane),
 • w przypadku zgłoszenia budowy polegającej na budowie przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych, a także budowie instalacji zbiornikowych na gaz płynny (o pojemności do 7 m³ w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych) należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji (opis wykonany przez projektanta o odpowiednich uprawnieniach). Projekt zagospodarowania, dotyczący budowy instalacji zbiornikowej gazu, należy uzgodnić z podmiotem odpowiedzialnym za kwestie zabezpieczeń przeciwpożarowych.
 • W przypadku budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych należy przedstawić plan zagospodarowania terenu lub działki wykonany przez projektanta o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.
 • W przypadku zgłoszenia przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej należy przedstawić wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz uzasadnienie zarządcy drogi (o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

 

9. Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych nie wszczyna postępowania administracyjnego według zasad wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego. Dokonanie zgłoszenia (jak również doręczenie ewentualnej decyzji o sprzeciwie w sytuacji jego wniesienia przez właściwy organ) nie może się odbywać co do zasady przy udziale innych podmiotów, poza inwestorem. Ponadto przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nie nakładają na organ obowiązku potwierdzenia powstania tego uprawnienia poprzez wydanie aktu administracyjnego (funkcjonuje tzw. „milcząca zgoda”). Ewentualnie inwestor może wystąpić o wnioskiem o wydanie przez właściwy organ zaświadczenia, które potwierdzi fakt dokonania zgłoszenia robót budowlanych (zgodnie z art. 217-218 Kodeksu postępowania administracyjnego).

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

1. Inwestor może przystąpić do realizacji inwestycji w przypadku, gdy organ, w którym zgłoszono zamiar podjęcia robót budowlanych nie wniósł, w terminie 30 dni od daty złożenia zgłoszenia, sprzeciwu w formie decyzji. Jednocześnie przedmiotowe prace muszą być rozpoczęte nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

 

2. Wykonywanie robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia nie wymaga prowadzenia dziennika budowy. Wyjątkiem jest budowa instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3 .

Przebieg procedury
Krok 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Zgłoszenie wraz z załącznikami składane jest w biurze podawczym (kancelarii) organu, który jest właściwy kompetencyjnie w zakresie planowanej inwestycji.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Zgłoszenie powinno zawierać rodzaj, zakres, sposób wykonania i termin rozpoczęcia robót budowlanych (termin nie może być wcześniejszy niż data złożenia zgłoszenia – należy także pamiętać, iż do wykonywania robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu).

  Wzór zgłoszenia budowy lub innych robót budowlanych nie został wprowadzony żadnym aktem prawnym. Przykładowy wzór zgłoszenia przygotowano we współpracy z organami administracji architektoniczno-budowlanej.

   

  zwiń sekcję
  Zgłoszenie (wzór papierowy)
 2. Szkice
 3. Rysunki
 4. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 5. Projekt zagospodarowania działki lub terenu
 6. Opis techniczny instalacji
 7. Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 8. Pełnomocnictwo
 9. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Informacje dodatkowe

1. Szkice i rysunki dołącza się w zależności od potrzeb.

2. W zależności od rodzaju i lokalizacji inwestycji do zgłoszenia dołącza się pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami szczególnymi.

3. W przypadku zgłoszenia budowy polegającej na budowie przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych, telekomunikacyjnych, a także budowie instalacji zbiornikowych na gaz płynny (o pojemności do 7 m³ w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych) należy dołączyć projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji (opis wykonany przez projektanta o odpowiednich uprawnieniach). Projekt zagospodarowania, dotyczący budowy instalacji zbiornikowej gazu, należy uzgodnić z podmiotem odpowiedzialnym za kwestie zabezpieczeń przeciwpożarowych.

4. W przypadku budowy obiektów małej architektury w miejscach publicznych należy przedstawić plan zagospodarowania terenu lub działki wykonany przez projektanta o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.

5. W przypadku zgłoszenia przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej należy przedstawić wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych) oraz uzasadnienie zarządcy drogi (o którym mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych).

6. W przypadku reprezentowania poprzez pełnomocnika dołącza się pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł.

Uczestnicy
 • Wnioskodawca
Krok 2. Rejestracja i weryfikacja formalna złożonego zgłoszenia

1. Zgłoszenie zostaje zarejestrowane i przekazane do rozpatrzenia pracownikowi, który będzie prowadził sprawę. Nadawany jest znak sprawy i zakładana teczka sprawy (zgodnie z Instrukcją kancelaryjną).

2. Sprawdzana jest kompletność i poprawność zgłoszenia oraz załączników.

3. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na wnioskodawcę obowiązek, w drodze postanowienia, uzupełnienia w określonym terminie brakujących dokumentów. Jeżeli dokumenty nie zostaną uzupełnione lub termin, podany w postanowieniu, zostanie uchybiony, zostanie wydana decyzja wnosząca sprzeciw na wykonanie robót budowlanych wymienionych w zgłoszeniu.

4. Uzupełniane dokumenty należy złożyć w biurze podawczym (kancelarii) organu, w którym dokonano zgłoszenia budowy lub robót budowlanych.

Uczestnicy
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie
Krok 3. Ocena merytoryczna zgłoszenia robót budowlanych

1. Jeżeli złożone zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych nie posiadało braków, lub też zostały one uzupełnione, organ właściwy dokonuje oceny merytorycznej rzeczonego zgłoszenia.

2. W przypadku, gdy zgłoszone budowa lub roboty budowlane:

 • objęte są obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę,
 • niezgodne są z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu lub innymi przepisami,
 • dotyczą budowy obiektów tymczasowych (niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie podanym w zgłoszeniu, ale nie później niż 120 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu) istniejących już w miejscu, którego dotyczy zgłoszenie, to wydana zostanie decyzja wnosząca sprzeciw na wykonanie robót budowlanych wymienionych w przedmiotowym zgłoszeniu.

3. W przypadku, gdy realizacja robót objętych obowiązkiem zgłoszenia może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków, pogorszenie warunków zdrowotnych i sanitarnych, wprowadzenie i zwiększenie ograniczeń i uciążliwości dla terenów sąsiednich, a także jest niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innych przepisów, organ właściwy wyda decyzję o wniesieniu sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych objętych zgłoszeniem i może w niej nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę.

4. W przypadku kompletności i poprawności zgłoszenia i nie stwierdzenia przesłanek wymienionych w punktach 2 oraz 3, organ administracji architektoniczno-budowlanej dokonuje przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych tzw. „milczącą zgodą”. Prace muszą być rozpoczęte nie później niż po upływie dwóch lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. Inwestor chcący uzyskać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia robót budowlanych ma możliwość złożenia do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt (zgodnie z art. 217 k.p.a.).

Termin

Jeżeli właściwy organ w terminie 30 dni od złożenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w formie decyzji, inwestor może rozpocząć roboty budowlane (termin 30-dniowy liczony jest od dokonania kompletnego zgłoszenia, co w przypadku konieczności jego uzupełnienia, powoduje, że liczony jest on od daty tego uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia).

Uczestnicy
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie
Pozostałe informacje
Przebieg alternatywny

W przypadku budowy przyłączy elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych istnieje możliwość wykonania robót budowlanych bez dokonywania zgłoszenia robót budowlanych w organie administracji architektoniczno – budowlanej. Do budowy stosuje się w tym przypadku przepisy prawa energetycznego albo o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków. Wymagane jest sporządzenie planu sytuacyjnego na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Środki odwoławcze

1. Wnioskodawca może się odwołać tylko w przypadku, kiedy zostanie wydana decyzja wnosząca sprzeciw na wykonanie robót budowlanych zawartych w zgłoszeniu (lub też decyzję wnoszącą sprzeciw z obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę). Dopiero wydanie takiej decyzji wszczyna postępowanie w zakresie regulowanym przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (kwestie stron, odwołań wyjaśniono m. in. w wyroku NSA z dnia 6 marca 2009 r., sygnatura II OSK 307/08). Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym z rozdziału 10 Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji wnoszącej sprzeciw na wykonanie robót budowlanych. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ administracji architektoniczno – budowlanej wyższego stopnia. Problem, na który zwrócono uwagę w orzecznictwie administracyjnym, jest kwestia uchylenia decyzji o wniesieniu sprzeciwu i skierowania spraw do ponownego rozpatrzenia przez organ, który wydał decyzję (wyrok NSA z dnia 6 marca 2009 r., sygnatura II OSK 307/08). Zdaniem sądu wniesienie odwołania od decyzji o sprzeciwie nie powoduje przedłużenia materialnoprawnego terminu do wydania tej decyzji (w razie ewentualnego ponownego rozpoznania sprawy). Zatem częstokroć termin na wydanie decyzji przez organ już minął, stąd odpowiedni sąd powinien wydać decyzję o uchyleniu i jednocześnie umorzeniu postępowania. A to skutkuje faktycznym zaakceptowaniem zgłoszenia robót budowlanych.

 

2. Osoba, niebędąca wnioskodawcą, która jest niezadowolona z przyjętego zgłoszenia, może dochodzić swoich praw w postępowaniu naprawczym w organach nadzoru budowlanego (zgodnie z art. 50 ustawy Prawo budowlane, patrz wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 2010 r., sygnatura II OSK 665/09).

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Akty prawne
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.