Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Zmiana pozwolenia na budowę
Opis w trakcie aktualizacji - niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne.
Data publikacji: 2012-05-22 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2015-08-06 14:16
Opis w trakcie aktualizacji przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Starostwo Powiatowe Zawiercie
ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury

Uzyskanie decyzji administracyjnej umożliwiającej planowane odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.

Rodzaj
Zezwolenia i pozostałe formy reglamentacji
Ustawowy czas realizacji
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Procedura może wymagać wniesienia opłat. Szczegóły w opisach poszczególnych kroków procedury.
Uczestnicy procedury
 • Wnioskodawca
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie
Warunki
Warunki wejściowe

1. W trakcie procesu budowlanego istnieje możliwość zmian w realizowanym projekcie budowlanym. Warunkiem koniecznym jest posiadanie ostatecznej i ważnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane rozróżnia dwa rodzaje odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego: istotne i nieistotne. W przypadku, kiedy zmianie mają ulec:

 • zakres objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
 • parametry budynku, takie jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość i liczba kondygnacji,
 • warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne,
 • sposób użytkowania obiektu lub jego część,
 • warunki wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
 • warunki, na podstawie których uzyskano opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi,

to odstępstwa uważane są za istotne i chcąc je zrealizować należy przedstawić projekt budowlany zamienny i uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę. Kwalifikacji rzeczonego odstępstwa dokonuje projektant, który jest zobowiązany zamieścić w projekcie budowlanym stosowny rysunek i opis.

 

2. W zależności od zakresu i rodzaju zatwierdzanych odstępstw od pierwotnego projektu zmiana pozwolenia na budowę może zostać wydana po:

 • ponownym przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo obszar Natura 2000 (jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko);
 • uzyskaniu przez inwestora pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, które wymagane są przepisami szczegółowymi (uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii powinny nastąpić w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwiązań. Niezajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych rozwiązań. Nie dotyczy to przypadków, w których stanowisko powinno być wyrażone w drodze decyzji, oraz uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000);
 • wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej - w przypadku realizacji budowy gazociągu o zasięgu krajowym lub jeżeli budowa ta wynika z przepisów międzynarodowych.
 • uzyskaniu nowej lub zmianie poprzedniej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ponadto:

 • w przypadku robót prowadzonych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków może być konieczne uzyskanie od wojewódzkiego konserwatora zabytków nowego pozwolenia na prowadzenie tych robót;
 • w przypadku obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, konieczne może być ponowne uzgodnienie z wojewódzkim konserwatorem zabytków;
 • budowa na obszarze Pomnika Zagłady lub w jego strefie ochronnej może wymagać uzyskania nowej zgody właściwego wojewody.

 

3. Inwestor zobowiązany jest złożyć dokumentację projektową w czterech egzemplarzach, opracowanych zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy (jeżeli jest wymagana) i przepisami szczegółowymi. Projekt powinien być dostosowany zakresem i treścią do specyfiki obiektu i skomplikowania robót budowlanych. Ponadto powinien on zawierać:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie;
 • projekt architektoniczno – budowlany z określeniem funkcji, formy i konstrukcji obiektu budowlanego (także rozwiązania materiałowe i techniczne, dostępność dla niepełnosprawnych);
 • oświadczenie zarządcy drogi o możliwości połączenia z drogą publiczną;
 • w przypadku niektórych inwestycji wyniki badań geologicznych i geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych.

 

4. Projekt zagospodarowania działki lub terenu nie jest wymagany do projektu budowlanego zamiennego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, dla którego nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

5. Projekt architektoniczno-budowlany, o którym mowa w art. 34 ust 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, nie jest wymagany do projektu budowlanego zamiennego dotyczącego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych, bądź podziemnych sieci uzbrojenia, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

 

6. W przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu rozbiórki lub innych warunków pozwolenia na rozbiórkę można ubiegać się o decyzję o zmianie pozwolenia na rozbiórkę (zgodnie z trybem wynikającym z art. 36a ustawy Prawo budowlane).

 

7. Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę należy złożyć do organu administracji architektoniczno – budowlanej, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. W przypadku prowadzenia robót budowlanych bez stosownego zezwolenia nie zostanie wydana decyzja o zmianie pozwolenia na budowę. A niedopełnienie tegoż obowiązku spowoduje, iż projekt zamienny będzie mógł być zatwierdzony odrębną procedurą, w ramach postępowania naprawczego, przez właściwy organ nadzoru budowlanego (zgodnie z art. 50, 51 ustawy Prawo budowlane).

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

Wnioskodawca otrzymuje decyzję o zmianie pozwolenia na budowę, która staje się ostateczna po 14 dniach od dnia doręczenia jej wszystkim stronom postępowania administracyjnego (jeżeli nie nastąpiło od niej odwołanie).

 

Przebieg procedury
Krok 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek wraz z załącznikami składany jest w biurze podawczym (kancelarii) organu, który ma wydać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Wzór wniosku o zmianę pozwolenia na budowę nie został wprowadzony żadnym aktem prawnym. Przykładowy wzór wniosku przygotowano we współpracy z organami administracji architektoniczno-budowlanej.

  zwiń sekcję
  Wzór wniosku (wzór papierowy)
 2. Projekt budowlany
 3. Zaświadczenie izby samorządu zawodowego o wpisaniu autora projektu na listę jej członków
 4. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 5. Pozwolenie na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich
 6. Postanowienie o uzgodnieniu z odpowiednim starostą kwestii linii zabudowy, elewacji, przebiegu dróg i uzbrojenia technicznego
 7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
 8. Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego
 9. Opinia wydana przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra
 10. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (kliknij by zobaczyć opis dokumentu oraz informację jak go uzyskaćzobacz opis i jak uzyskać)

  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach określa:

  - rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia,

  - warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,

  - wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1, w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

  - wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska,

  - wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

  Dokument ten można uzyskać korzystając z poniższej procedury administracyjnej:

  zwiń sekcję
 11. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
 12. Pełnomocnictwo
Informacje dodatkowe

1. Do wniosku o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę powinny być dołączone cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, a także z oświadczeniem autora i sprawdzającego projekt o jego wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

2. Zaświadczenie o wpisaniu autora projektu na listę członków przez właściwą izbę samorządu zawodowego (wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego) powinno być aktualne w czasie sporządzania projektu.

3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dołącza się jeśli planowane odstępstwo od zatwierdzonego projektu lub innych warunków pozwolenia na budowę dotyczy materii uregulowanej decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

4. Do wniosku o zmianę pozwolenia na budowę dotyczącego wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich wymagane jest załączenie pozwolenia na taką inwestycję (w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej wydaje je właściwy minister do spraw gospodarki morskiej, a jeżeli plan jest przyjęty to dyrektor właściwego urzędu morskiego);

5. Postanowienie o uzgodnieniu z odpowiednim starostą kwestii linii zabudowy, elewacji, przebiegu dróg i uzbrojenia technicznego należy dołączyć do wniosku dotyczącego zmiany pozwolenia na budowę obiektów zakładów górniczych, obiektów na obszarach zamkniętych, a także obszarów usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego.

6. Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 wymienionej ustawy) należy dołączyć do wniosku dotyczącego zmiany pozwolenia na budowę drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.
 

7. Specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra należy dołączyć do wniosku dotyczącego obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników (np. obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne), a także obiektów, które będą wykonane w nowych technologiach (nie objętych polskimi przepisami i normami)

8. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć do wniosku o zmianę pozwolenie na budowę, jeśli jej wydanie jest wymagane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 72 ust. 3 wspomnianej ustawy);

9. W przypadku zwrotu wnioskodawcy dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub jego kopii, adnotacji o jej uregulowaniu dokonuje się na złożonym wniosku.

Opłaty

Kwota:

47 zł - zatwierdzenie projektu budowlanego;

17 zł - ewentualne pełnomocnictwo.

 

Opłata skarbowa nie jest pobierana w przypadkach wydawania decyzji:

 • pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
 • pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
 • pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków,
 • pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych (w przypadku budowy budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu wysokości opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej w tym budynku),

Nie pobiera się opłaty skarbowej od jednostek budżetowych i samorządowych.

Uczestnicy
 • Wnioskodawca
Krok 2. Rejestracja i weryfikacja formalna złożonego wniosku

1. Wniosek zostaje zarejestrowany, następnie zadekretowany na pracownika, który będzie prowadził postępowanie administracyjne zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i k.p.a. (a także innych szczegółowych przepisów prawnych, których przestrzeganie wymagane jest przy danym rodzaju inwestycji). Ponadto zakłada się teczkę sprawy i nadawany jest znak sprawy (zgodnie z Instrukcją kancelaryjną).

2. Dokonuje się weryfikacji formalnej wniosku polegającej m. in. na sprawdzeniu jego kompletności. Na tym etapie organ prowadzący postępowanie nie dokonuje merytorycznej oceny wniosku, wynikającej z art. 35 ustawy Prawo budowlane.

3. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

4. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

Uczestnicy
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie
Krok 3. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

1. W przypadku, kiedy złożony wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nie posiadał braków formalnych, lub też zostały one uzupełnione, to organ prowadzący postępowanie ustala strony postępowania administracyjnego opierając się na zredefiniowanym obszarze oddziaływania przedmiotowych zmian. Ponadto stroną mogą być organizacje ekologiczne, które wyrażą chęć uczestniczenia w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa (zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

2. Do wszystkich stron wysyłane jest zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 10 § 1 k. p. a. strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę.

3. Na każdym etapie postępowania organ je prowadzący ma prawo wezwać osoby (wnioskodawcę, strony, pełnomocnika) do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50 – 56 k.p.a.).

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Uczestnicy
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie
Krok 4. Analiza i sprawdzenie wniosku pod względem merytorycznym

1. Organ administracji architektoniczno - budowlanej sprawdza:

 • zgodność złożonego projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania, lub w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • zgodność złożonego projektu z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności zawartymi w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych;
 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi;
 • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, sporządzoną przez projektanta;
 • uprawnienia budowlane autora/autorów projektów. Analizowane jest zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (aktualne w czasie sporządzania projektu), o wpisaniu na listę członków.
 • wykonanie (jeżeli jest wymagane) obowiązku sprawdzenia projektu przez osobę o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. Weryfikuje się zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (aktualne w czasie sprawdzania projektu), o wpisaniu na listę członków.

2 Jeżeli wymagania wymienione w punkcie 4.1. zostaną spełnione to właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej nie może odmówić wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

3. W przypadku naruszenia wymagań wymienionych w punkcie 4.1. właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości w określonym terminie.

4. Jeżeli w określonym terminie nieprawidłowości nie zostaną usunięte to organ administracji architektoniczno – budowlanej wydaje decyzję o odmowie zmiany pozwolenia na budowę.

5. W przypadku, kiedy w złożonym projekcie budowlanym stwierdzi się odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych, to informuje o tym inwestora w postanowieniu zobowiązującym do usunięcia nieprawidłowości. W szczególnych przypadkach istnieje szansa na usankcjonowanie tegoż odstępstwa przez ministra, który wprowadził przepisy dotyczące danego rodzaju obiektów. Warunkiem koniecznym jest, żeby nie zostały naruszone interesy osób niepełnosprawnych. Ponadto odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia i bezpieczeństwa mienia, a także nie powinno pogorszyć stanu środowiska, warunków zdrowotno – sanitarnych i użytkowych. Przed wydaniem pozwolenia na budowę organ administracji architektoniczno – budowlanej składa wniosek do właściwego ministra o udzielenie pełnomocnictwa do wyrażenia zgody na odstępstwo. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia przez rzeczonego ministra, udziela postanowieniem zgody lub też jej odmawia.

6. Jeżeli w trakcie weryfikacji merytorycznej organ właściwy do wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to nałoży on w drodze postanowienia obowiązek przedłożenia nowego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (patrz Przebieg alternatywny).

Uczestnicy
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie
Krok 5. Wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

1. Po zebraniu i ocenie wszelkich niezbędnych dokumentów zostaje wydana decyzja o zmianie pozwolenia na budowę. W zależności od rodzaju inwestycji organ ją wydający może w treści decyzji określić:

 • szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
 • czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
 • termin rozbiórki obiektów tymczasowych, a także obiektów istniejących nieprzewidzianych do dalszego użytkowania.

2. W przypadkach inwestycji o wysokim stopniu skomplikowania na inwestora może zostać nałożony obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także nadzoru autorskiego. W treści decyzji określona jest konieczność dokonania po zakończeniu budowy zgłoszenia zakończenia robót budowlanych lub uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. W przypadku braku odwołania decyzja staje się ostateczna po 14 dniach od daty doręczenia jej wszystkim stronom postępowania administracyjnego. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę jest ważna 3 lata od dnia, w którym stała się ostateczna. Jednocześnie budowa nie może zostać przerwana na dłużej niż 3 lata (co potwierdzają odpowiednie wpisy w dzienniku budowy). W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych wymagań rzeczona decyzja wygasa.

3. Inwestor/wnioskodawca odbiera decyzję o pozwoleniu na budowę i 2 egzemplarze projektu budowlanego. Jeden egzemplarz przekazywany jest do właściwego organu nadzoru budowlanego, a ostatni pozostaje w organie, który wydał decyzję pozwolenia na budowę.

4. Jeżeli braki i nieprawidłowości wymienione w postanowieniu, o którym mowa w punkcie 4.3., nie zostały usunięte, to organ architektoniczno-budowlany wydaje decyzję o odmowie zmiany pozwolenia na budowę.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę
Termin
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Uczestnicy
 • Starosta - Starostwa Powiatowe
 • Wojewoda - Urzędy Wojewódzkie
Pozostałe informacje
Przebieg alternatywny

Przebieg alternatywny – w przypadku wykonywania ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Jeżeli w trakcie weryfikacji merytorycznej organ właściwy do wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to nałoży on w drodze postanowienia obowiązek przedłożenia nowego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W takim przypadku przebieg procedury będzie przebiegał zgodnie z poniższym opisem.

 

Krok 4 – Analiza i sprawdzenie wniosku pod względem merytorycznym – Organ administracji architektoniczno – budowlanej

Dokumenty:

 • postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w przypadku stwierdzenia przez organ administracyjno-budowlany zmian dokonanych we wniosku, w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach),
 • postanowienie o zawieszeniu postępowania do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (jeżeli wydano postanowienie o nałożeniu obowiązku przedłożenia rzeczonego raportu),

 

Opis przebiegu:

1. Przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przewidują, że ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko prowadzi się w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 61 ust. 1 pkt 1 ustawy). Jednakże przepisy te przewidują przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, m.in. przed udzieleniem pozwolenia na budowę (art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy), a co za tym idzie decyzji o zmianie pozwolenie na budowę. Ponadto do uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę muszą zostać spełnione inne warunki wynikające z art. 35 ustawy Prawo budowlane (opisane w Kroku 4, Analiza i sprawdzenie wniosku pod względem merytorycznym, podstawowego opisu procedury).

 

2. Ponowną ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przeprowadza się:

 • jeśli konieczność jej przeprowadzenia została stwierdzona przez organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 61 ust. 1 pkt 2);
 • na wniosek podmiotu planującego podjęcie realizacji przedsięwzięcia, złożony do organu właściwego do wydania decyzji (art. 88 ust. 1 pkt 1);
 • jeżeli organ właściwy do wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (art. 88 ust 1 pkt 2).

 

3. W przypadku stwierdzenia przez organ rozbieżności pomiędzy złożonym wnioskiem o zmianę pozwolenia na budowę, a decyzją o uwarunkowaniach środowiskowych to na wnioskodawcę nakłada się postanowieniem obowiązek dostarczenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Jednocześnie postępowanie administracyjne jest zawieszane postanowieniem do czasu dostarczenia wyżej wymienionego raportu.

 

4. Inwestor/wnioskodawca zobowiązany jest do dostarczenia raportu. Jeżeli nie zostanie on przedłożony, to zostanie wydana decyzja o odmowie zmiany pozwolenia na budowę.

 

5. Dalsze postępowanie toczy się zgodnie z procedurą dotyczącą ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wynikającą z art. 90-95 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. W przypadku przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko nie stosuje się art. 28 ust. 3 ustawy Prawo budowlane (wyłączającego udział na prawach strony organizacji społecznych), lecz art. 44 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Środki odwoławcze

Odwołać można się od wydanych w postępowaniu decyzji pozwolenia na budowę i decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym z rozdziału 10, działu II Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ architektoniczno-budowlany wyższej instancji. Odwołanie od wyżej wymienionych decyzji może złożyć inwestor/wnioskodawca, a także strony postępowania niezadowolone z decyzji organu pierwszej instancji.

Akty prawne
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.