Zmiana pozwolenia na budowę

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne.

Uzyskanie decyzji administracyjnej umożliwiającej planowane odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:
 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. W trakcie procesu budowlanego istnieje możliwość zmian w realizowanym projekcie budowlanym. Warunkiem koniecznym jest posiadanie ostatecznej i ważnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane rozróżnia dwa rodzaje odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego: istotne i nieistotne. W przypadku, kiedy zmianie mają ulec:

 • zakres objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
 • parametry budynku, takie jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość i liczba kondygnacji,
 • warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne,
 • sposób użytkowania obiektu lub jego część,
 • warunki wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy,
 • warunki, na podstawie których uzyskano opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami szczególnymi,

to odstępstwa uważane są za istotne i chcąc je zrealizować należy przedstawić projekt budowlany zamienny i uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę. Kwalifikacji rzeczonego odstępstwa dokonuje projektant.

 

2. W przypadku chęci istotnego odstąpienia od projektu budowlanego, złożonego wraz ze zgłoszeniem:

 • budowy lub przebudowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
 • budowy wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 ;
 • budowy sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych;

należy wystąpić do właściwego organu o decyzję o pozwoleniu na budowę dotyczącą całego zamierzenia budowlanego.

 

3. W zależności od zakresu i rodzaju zatwierdzanych odstępstw od pierwotnego projektu zmiana pozwolenia na budowę może zostać wydana po:

 • ponownym przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo obszar Natura 2000 (jeżeli jest ona wymagana przepisami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko);
 • uzyskaniu przez inwestora pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów, które wymagane są przepisami szczegółowymi (uzgodnienie, wyrażenie zgody lub opinii powinny nastąpić w terminie 14 dni od dnia przedstawienia proponowanych rozwiązań. Niezajęcie przez organ stanowiska w tym terminie uznaje się jako brak zastrzeżeń do przedstawionych rozwiązań. Nie dotyczy to przypadków, w których stanowisko powinno być wyrażone w drodze decyzji, oraz uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000);
 • wyrażeniu zgody przez ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej - w przypadku realizacji budowy gazociągu o zasięgu krajowym lub jeżeli budowa ta wynika z przepisów międzynarodowych;
 • uzyskaniu nowej lub zmianie poprzedniej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Ponadto:

 • w przypadku robót prowadzonych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków może być konieczne uzyskanie od wojewódzkiego konserwatora zabytków nowego pozwolenia na prowadzenie tych robót;
 • w przypadku obiektów budowlanych oraz obszarów niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w gminnej ewidencji zabytków, konieczne może być ponowne uzgodnienie z wojewódzkim konserwatorem zabytków (ma on obowiązek zająć stanowisko w terminie 30 dni od doręczenia mu przez organ architektoniczno-budowlany wniosku o zmianę pozwolenia na budowę; jeżeli w tym okresie nie zajmie on stanowiska to uznaje się, że nie wniósł zastrzeżeń do przedstawionych we wniosku rozwiązań projektowych);
 • budowa na obszarze Pomnika Zagłady lub w jego strefie ochronnej może wymagać uzyskania nowej zgody właściwego wojewody.

 

4. Inwestor zobowiązany jest złożyć dokumentację projektową w czterech egzemplarzach, opracowanych zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy (jeżeli jest wymagana) i przepisami szczegółowymi. Projekt powinien być dostosowany zakresem i treścią do specyfiki obiektu i skomplikowania robót budowlanych. Ponadto powinien on zawierać:

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie;
 • projekt architektoniczno – budowlany z określeniem funkcji, formy i konstrukcji obiektu budowlanego (także rozwiązania materiałowe i techniczne, dostępność dla niepełnosprawnych);
 • stosownie do potrzeb – w  przypadku drogi krajowej lub wojewódzkiej, oświadczenie właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą, zgodnie z przepisami o drogach publicznych;
 • w przypadku niektórych inwestycji wyniki badań geologicznych i geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych;
 • informację o obszarze oddziaływania obiektu.

 

5. Projekt zagospodarowania działki lub terenu nie jest wymagany do projektu budowlanego zamiennego przebudowy lub montażu obiektu budowlanego, dla którego nie jest wymagane ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

6. Projekt architektoniczno-budowlany, o którym mowa w art. 34 ust 3 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, nie jest wymagany do projektu budowlanego zamiennego dotyczącego budowy lub przebudowy urządzeń budowlanych, bądź podziemnych sieci uzbrojenia, jeżeli całość problematyki może być przedstawiona w projekcie zagospodarowania działki lub terenu.

 

7. W przypadku istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu rozbiórki lub innych warunków pozwolenia na rozbiórkę można ubiegać się o decyzję o zmianie pozwolenia na rozbiórkę (zgodnie z trybem wynikającym z art. 36a ustawy Prawo budowlane). Należy skorzystać z wniosku o pozwolenie na rozbiórkę.

 

8. Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę należy złożyć do organu administracji architektoniczno – budowlanej, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę. W przypadku prowadzenia robót budowlanych bez stosownego zezwolenia nie zostanie wydana decyzja o zmianie pozwolenia na budowę. A niedopełnienie tegoż obowiązku spowoduje, iż projekt zamienny będzie mógł być zatwierdzony odrębną procedurą, w ramach postępowania naprawczego, przez właściwy organ nadzoru budowlanego (zgodnie z art. 50, 51 ustawy Prawo budowlane).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
 • Starostwa powiatowe
 • Urzędy Wojewódzkie

Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę należy złożyć do organu, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.

 

UWAGA

Jeżeli pozwolenie na budowę zostało wydane w postępowaniu odwoławczym przez organ drugiej instancji to wniosek o zmianę tego pozwolenia składa się do organu, który zgodnie z przepisami wydaje pozwolenia na budowę w pierwszej instancji.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Usługę zrealizujesz w:
Starostwo Powiatowe Zawiercie
ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie

Co zrobić krok po kroku

1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek wraz z załącznikami składany jest w biurze podawczym (kancelarii) organu, który ma wydać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę.

Dokumenty

1. Do wniosku o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę powinny być dołączone cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi (dokumenty te wymienione są jako załączniki we wzorze wniosku), a także z oświadczeniem autora i sprawdzającego projekt o jego wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, nie dotyczy to uzgodnienia i opiniowania przeprowadzanego w ramach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko albo oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000.

2. Zaświadczenie o wpisaniu autora projektu na listę członków przez właściwą izbę samorządu zawodowego (wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego) powinno być aktualne w czasie sporządzania projektu.

3. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dołącza się jeśli planowane odstępstwo od zatwierdzonego projektu lub innych warunków pozwolenia na budowę dotyczy materii uregulowanej decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

4. Do wniosku o zmianę pozwolenia na budowę dotyczącego wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich wymagane jest załączenie pozwolenia na taką inwestycję (w przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej wydaje je właściwy minister do spraw gospodarki morskiej, a jeżeli plan jest przyjęty to dyrektor właściwego urzędu morskiego);

5. Postanowienie o uzgodnieniu z odpowiednim starostą kwestii linii zabudowy, elewacji, przebiegu dróg i uzbrojenia technicznego należy dołączyć do wniosku dotyczącego zmiany pozwolenia na budowę obiektów zakładów górniczych, obiektów na obszarach zamkniętych, a także obszarów usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego.

6. Informację uzupełniającą do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenia na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (PB-5), dołącza się w przypadku, gdy informacje dotyczące inwestorów lub pełnomocników  (jeżeli jest ich więcej) nie zmieściły się we wniosku lub zgłoszeniu.

7. Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego (o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 wymienionej ustawy) należy dołączyć do wniosku dotyczącego zmiany pozwolenia na budowę drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.

8. Specjalistyczną opinię wydaną przez osobę fizyczną lub jednostkę organizacyjną wskazaną przez właściwego ministra należy dołączyć do wniosku dotyczącego obiektów budowlanych, których wykonanie lub użytkowanie może stwarzać poważne zagrożenie dla użytkowników (np. obiekty energetyki jądrowej, rafinerie, zakłady chemiczne, zapory wodne), a także obiektów, które będą wykonane w nowych technologiach (nie objętych polskimi przepisami i normami)

9. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach należy dołączyć do wniosku o zmianę pozwolenie na budowę, jeżeli wymagane jest jej uzyskanie na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (art. 72 ust. 3 wspomnianej ustawy). Nie wymaga uzyskania nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zmiana pozwolenia na budowę, która nie powoduje zmian uwarunkowań określonych w wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

10. W przypadku zwrotu wnioskodawcy dowodu uiszczenia opłaty skarbowej lub jego kopii, adnotacji o jej uregulowaniu dokonuje się na złożonym wniosku.

11. Pełnomocnictwo dołącza się, jeżeli w postępowaniu jest się reprezentowanym przez pełnomocnika.

2. Rejestracja i weryfikacja formalna złożonego wniosku

1. Wniosek zostaje zarejestrowany, następnie zadekretowany na pracownika, który będzie prowadził postępowanie administracyjne zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i k.p.a. (a także innych szczegółowych przepisów prawnych, których przestrzeganie wymagane jest przy danym rodzaju inwestycji). Ponadto zakłada się teczkę sprawy i nadawany jest znak sprawy (zgodnie z Instrukcją kancelaryjną).

2. Dokonuje się weryfikacji formalnej wniosku polegającej m. in. na sprawdzeniu jego kompletności. Na tym etapie organ prowadzący postępowanie nie dokonuje merytorycznej oceny wniosku, wynikającej z art. 35 ustawy Prawo budowlane.

3. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.).

4. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

Termin

Wnioskodawca powinien być wezwany do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku.

3. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

1. W przypadku, gdy złożony wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę nie posiadał braków formalnych, lub też zostały one uzupełnione, to organ prowadzący postępowanie ustala strony postępowania administracyjnego opierając się na zredefiniowanym obszarze oddziaływania przedmiotowych zmian. Informację o obszarze oddziaływania projektowanego obiektu przygotowuje projektant i umieszcza w projekcie budowlanym. Ponadto stroną mogą być organizacje ekologiczne, które wyrażą chęć uczestniczenia w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa (zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).

2. Do wszystkich stron wysyłane jest zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego. Zgodnie z art. 10 § 1 k. p. a. strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania i do wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów i dowodów przed wydaniem decyzji pozwolenia na budowę.

3. Na każdym etapie postępowania organ je prowadzący ma prawo wezwać osoby (wnioskodawcę, strony, pełnomocnika) do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50 – 56 k.p.a.).

Dokumenty

4. Analiza i sprawdzenie wniosku pod względem merytorycznym

1. Organ administracji architektoniczno - budowlanej sprawdza:

 • zgodność złożonego projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania i innymi aktami prawa miejscowego, albo w przypadku jego braku z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • zgodność złożonego projektu z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności zawartymi w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych;
 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno – budowlanymi;
 • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, sporządzoną przez projektanta;
 • uprawnienia budowlane autora/autorów projektów. Analizowane jest zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (aktualne w czasie sporządzania projektu), o wpisaniu na listę członków;
 • wykonanie (jeżeli jest wymagane) obowiązku sprawdzenia projektu przez osobę o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. Weryfikuje się zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego (aktualne w czasie sprawdzania projektu), o wpisaniu na listę członków.

2 Jeżeli wymagania wymienione w punkcie 1 zostaną spełnione to właściwy organ administracji architektoniczno – budowlanej nie może odmówić wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

3. W przypadku naruszenia wymagań wymienionych w punkcie 1 właściwy organ nakłada postanowieniem obowiązek usunięcia wskazanych nieprawidłowości w określonym terminie.

4. Jeżeli w określonym terminie nieprawidłowości nie zostaną usunięte to organ administracji architektoniczno – budowlanej wydaje decyzję o odmowie zmiany pozwolenia na budowę.

5. W przypadku, kiedy w złożonym projekcie budowlanym stwierdzi się odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych, to informuje o tym inwestora w postanowieniu zobowiązującym do usunięcia nieprawidłowości. W szczególnych przypadkach istnieje szansa na usankcjonowanie tegoż odstępstwa przez ministra, który wprowadził przepisy dotyczące danego rodzaju obiektów. Warunkiem koniecznym jest, żeby nie zostały naruszone interesy osób niepełnosprawnych. Ponadto odstępstwo nie może powodować zagrożenia życia i bezpieczeństwa mienia, a także nie powinno pogorszyć stanu środowiska, warunków zdrowotno – sanitarnych i użytkowych. Przed wydaniem pozwolenia na budowę organ administracji architektoniczno – budowlanej składa wniosek do właściwego ministra o udzielenie pełnomocnictwa do wyrażenia zgody na odstępstwo. Właściwy organ, po uzyskaniu upoważnienia przez rzeczonego ministra, udziela postanowieniem zgody lub też jej odmawia.

6. Jeżeli w trakcie weryfikacji merytorycznej organ właściwy do wydania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę stwierdzi, że we wniosku o wydanie decyzji zostały dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach to nałoży on w drodze postanowienia obowiązek przedłożenia nowego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (patrz Przebieg alternatywny).

5. Wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

1. Po zebraniu i ocenie wszelkich niezbędnych dokumentów zostaje wydana decyzja o zmianie pozwolenia na budowę. W zależności od rodzaju inwestycji organ ją wydający może w treści decyzji określić:

 • szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych,
 • czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych,
 • termin rozbiórki obiektów tymczasowych, a także obiektów istniejących nieprzewidzianych do dalszego użytkowania.

2. W przypadkach inwestycji o wysokim stopniu skomplikowania na inwestora może zostać nałożony obowiązek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego, a także nadzoru autorskiego. Rodzaje inwestycji wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego wymienione są w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego. Ponadto, w treści decyzji określona jest konieczność dokonania po zakończeniu budowy zgłoszenia zakończenia robót budowlanych lub uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie. W przypadku braku odwołania stron postępowania decyzja staje się ostateczna po 14 dniach od daty doręczenia jej wszystkim stronom postępowania administracyjnego. Decyzja o zmianie pozwolenia na budowę jest ważna 3 lata od dnia, w którym stała się ostateczna. Jednocześnie budowa nie może zostać przerwana na dłużej niż 3 lata (co potwierdzają odpowiednie wpisy w dzienniku budowy). W przypadku niespełnienia wyżej wymienionych wymagań rzeczona decyzja wygasa.

3. Inwestor/wnioskodawca odbiera decyzję o zmianie pozwolenia na budowę i 2 egzemplarze projektu budowlanego. Natomiast jeden egzemplarz projektu przekazywany jest do właściwego organu nadzoru budowlanego, a ostatni pozostaje w organie, który wydał decyzję pozwolenia na budowę.

4. Jeżeli braki i nieprawidłowości wymienione w postanowieniu, o którym mowa w kroku 4, punkt 3, nie zostały usunięte, to organ architektoniczno-budowlany wydaje decyzję o odmowie zmiany pozwolenia na budowę.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Kwota:

47 zł - opłata za zatwierdzenie projektu budowlanego;

17 zł - ewentualne pełnomocnictwo (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu).

 

Opłata skarbowa nie jest pobierana w przypadkach wydawania decyzji:

 • pozwolenia na budowę lub remont obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
 • pozwolenie na budowę budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
 • pozwolenie na remont obiektów budowlanych wpisanych do rejestru zabytków,
 • pozwolenia na budowę budynków mieszkalnych (w przypadku budowy budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu wysokości opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej w tym budynku).

Nie pobiera się opłaty skarbowej od jednostek budżetowych i samorządowych.

Co przygotować na start

 1. Wniosek o wydanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak możesz się odwołać

Odwołać można się od wydanych w postępowaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę i decyzji o odmowie udzielenia zmiany pozwolenia na budowę. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym z rozdziału 10, działu II Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie czternastu dni od daty otrzymania decyzji. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ architektoniczno-budowlany wyższej instancji. Odwołanie od wyżej wymienionych decyzji może złożyć inwestor/wnioskodawca, a także strony postępowania niezadowolone z decyzji organu pierwszej instancji.

Warto wiedzieć

Warunkiem uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę jest zebranie wszystkich wymaganych opinii, pozwoleń i uzgodnień. Od rodzaju i miejsca inwestycji zależy, jakie dokumenty są wymagane do złożenia kompletnego wniosku. Tworząc projekty budowlane należy przestrzegać przepisów wynikających z następujących rozporządzeń (zgodnie z art. 7 ustawy Prawo budowlane):

 • rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności;
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie;
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 września 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie;
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane nie będące budynkami, służące obronności Państwa oraz ich usytuowanie;
 • rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie;
 • rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie;
 • obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie;
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych;
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie;
 • rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie;
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych;
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie;
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie;
 • rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane metra i ich usytuowanie.

 

Ponadto, zgodnie z art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, projekt budowlany powinien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 

Ponadto proces budowlany musi być realizowany zgodnie z następującymi rozporządzeniami wprowadzonymi delegacją ustawową nadaną w ustawie Prawo budowlane:

 • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;
 • rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
 • rozporządzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych;
 • rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie.

 

Przy sporządzaniu i zatwierdzaniu projektu budowlanego należy przestrzegać przepisów wynikających z poniższych ustaw i rozporządzeń:

 • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze;
 • ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne;
 • ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej;
 • ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;
 • ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady;
 • ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym;
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu;
 • ustawa z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących;
 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;
 • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej;
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
 • rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

 

Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że chcąc sporządzić projekt budowlany obiektu budowlanego trzeba częstokroć wziąć pod uwagę przepisy, które nie są bezpośrednio związane z prawem budowlanym. Dla przykładu projekt budowlany dotyczący gabinetów, przychodni, lecznic weterynaryjnych powinien być wykonany w oparciu o przepisy szczegółowe ustalające wymagania dla tego rodzaju przedsięwzięć. W tym przypadku będą to poniższe rozporządzenia wydane w oparciu o ustawę z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt:

 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla gabinetów weterynaryjnych;
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla przychodni weterynaryjnych;
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla lecznic weterynaryjnych;
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla klinik weterynaryjnych;
 • rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 sierpnia 2004 r. w sprawie wymagań dla weterynaryjnych laboratoriów diagnostycznych.

Powiązane usługi i informacje

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.