Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
Data publikacji: 2013-07-15 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2015-06-28 00:00
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy.
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Dodatkowe informacje na temat instytucji realizującej

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych składa się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w przypadku, gdy pozwolenie na budowę wydane było przez wojewodę (albo też zostało przyjęte przez niego zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych, wymagających złożenia w/w zawiadomienia). W pozostałych przypadkach zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych składa się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Turku
Kaliska 59, 62-700 Turek
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury

Zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

Rodzaj
Inne
Ustawowy czas realizacji
Inwestor ma obowiązek zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.
Opłaty
Procedura nie wymaga wniesienia opłat.
Uczestnicy procedury
 • Wnioskodawca
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
Warunki
Warunki wejściowe

Inwestor chcąc przystąpić do realizacji inwestycji budowlanej dla której wymagane jest:

 • pozwolenie na budowę (albo pozwolenie na rozbiórkę);
 • zgłoszenie budowy wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
 • zgłoszenie przebudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
 • zgłoszenie budowy wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • zgłoszenie budowy sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych oraz elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV;

zobowiązany jest do złożenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Niedopełnienie tego obowiązku zagrożone jest sankcją karną wynikającą z art. 93 ustawy Prawo budowlane (egzekwowaną zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia). Braki oraz błędy w wymaganych załącznikach nie czynią zawiadomienia bezskutecznym, jednak organ nadzoru budowlanego ma obowiązek wezwać inwestora do uzupełnienia zawiadomienia. Gdy prawidłowo wezwany inwestor nie uczyni tego, to organ zobowiązany jest do zastosowania sankcji karnych wynikających z wyżej wymienionych przepisów. Oprócz organu nadzoru budowlanego, o rozpoczęciu prac budowlanych należy poinformować autora projektu, który sprawuje nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych jest niezbędne organowi nadzoru budowlanego do prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych, a także kontroli budów w zakresie procesu budowlanego, zgodności realizowanego obiektu z przepisami budowlanymi i decyzją o pozwoleniu na budowę, oraz weryfikacji uprawnień osób odpowiedzialnych za prowadzenie robót.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

1. Po złożeniu do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych można przystąpić do ich realizacji (decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę musi być ważna i ostateczna). Niedopełnienie wyżej wymienionego obowiązku jest wykroczeniem i zagrożone jest sankcjami orzekanymi na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

2. Od dnia 28 czerwca 2015 r., inwestor nie ma obowiązku zawiadamiania właściwego organu nadzoru budowlanego o zmianie kierownika budowy (robót), inspektora nadzoru inwestorskiego czy projektanta sprawującego nadzór autorski. Inwestor dołącza do posiadanej dokumentacji budowy oświadczenia o przejęciu obowiązków przez wyżej wymienione osoby.

Przebieg procedury
Krok 1. Przygotowanie i złożenie zawiadomienia

Zawiadomienie, wraz z załącznikami, składane jest w kancelarii/biurze podawczym właściwego organu nadzoru budowlanego.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Wzór zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych nie został wprowadzony aktem prawnym. Przykładowy wzór zawiadomienia przygotowano we współpracy z organami nadzoru budowlanego.

  zwiń sekcję
  Wzór zawiadomienia (wzór papierowy)
 2. Oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz stwierdzające przyjęcie obowiązków kierowania robotami budowlanymi
 3. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpisanie kierownika budowy na listę członków mogących wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
 4. Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków
 5. Informacja zawierająca dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zamieszczona w ogłoszeniu, które kierownik budowy ma obowiązek umieścić na budowie
 6. Pełnomocnictwo
 7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Informacje dodatkowe

1. Oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia składa się, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek.

2. Wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego zaświadczenie, potwierdzające wpisanie kierownika budowy na listę członków mogących wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, powinno mieć określony termin ważności.

3. Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków wynikających z tego nadzoru należy złożyć w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego. W takim przypadku należy złożyć zaświadczenie (z określonym terminem ważności), wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpisanie inspektora nadzoru inwestorskiego na listę członków mogących wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

4. Informacja zawierająca dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zamieszczona w ogłoszeniu, które kierownik budowy ma obowiązek umieścić na budowie – ogłoszenia nie stosuje się w przypadku obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych).

5. Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł składa wnioskodawca, który ustanowił pełnomocnika (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi/żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu).

Termin

Zawiadomienie należy złożyć przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.

Uczestnicy
 • Wnioskodawca
Krok 2. Zarejestrowanie i weryfikacja zawiadomienia

1. Zawiadomienie jest rejestrowane i weryfikowane formalnie w organie nadzoru budowlanego. Inwestor nie otrzymuje pisemnego potwierdzenia złożenia zawiadomienia.

2. W przypadku stwierdzenia braków w dokumentach wnioskodawca wzywany jest do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie. Organ wskazuje termin, w którym żądanie powinno być spełnione. Braki formalne nie czynią zawiadomienia bezskutecznym, jednak inwestor zobowiązany jest je uzupełnić (w innym przypadku grozi mu odpowiedzialność karna wynikająca z art. 93 ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Uczestnicy
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
Pozostałe informacje
Środki odwoławcze

Przy prawidłowo dokonanym zawiadomieniu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych nie przewidziano środków odwoławczych.

Akty prawne (!)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.