Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych
Data publikacji: 2013-07-15 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2014-10-23 12:45
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy i zweryfikowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Turku
Kaliska 59, 62-700 Turek
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury
Zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
Rodzaj
Inne
Ustawowy czas realizacji
Inwestor ma obowiązek zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które wymagane jest pozwolenie na budowę, co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem.
Opłaty
Procedura nie wymaga wniesienia opłat.
Uczestnicy procedury
 • Wnioskodawca
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
Warunki
Warunki wejściowe

Inwestor chcąc przystąpić do realizacji inwestycji budowlanej, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę (także decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę) zobowiązany jest do złożenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. Stosowne zawiadomienie należy złożyć co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych. Niedopełnienie tego obowiązku zagrożone jest sankcją karną wynikającą z art. 93 ustawy Prawo budowlane (egzekwowaną zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia). Braki oraz błędy w wymaganych załącznikach nie czynią zawiadomienia bezskutecznym, jednak organ nadzoru budowlanego ma obowiązek wezwać inwestora do uzupełnienia zawiadomienia. Gdy prawidłowo wezwany inwestor nie uczyni tego, to organ zobowiązany jest do zastosowania sankcji karnych wynikających z wyżej wymienionych przepisów. Oprócz organu nadzoru budowlanego o rozpoczęciu prac budowlanych należy poinformować autora projektu, który sprawuje nadzór autorski. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych jest niezbędne organowi nadzoru budowlanego do prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych, a także kontroli budów w zakresie procesu budowlanego, zgodności realizowanego obiektu z przepisami budowlanymi i decyzją o pozwoleniu na budowę, oraz weryfikacji uprawnień osób odpowiedzialnych za prowadzenie robót.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

Po złożeniu do organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych można przystąpić do ich realizacji (decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę musi być ważna i ostateczna) co najmniej po siedmiu dniach od wpływu zawiadomienia do organu nadzoru budowlanego. Niedopełnienie wyżej wymienionego obowiązku jest wykroczeniem i zagrożone jest sankcjami orzekanymi na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Przebieg procedury
Krok 1. Przygotowanie i złożenie zawiadomienia

Zawiadomienie, wraz z załącznikami, składane jest w kancelarii/biurze podawczym właściwego organu nadzoru budowlanego.

Dokumenty
Wykaz dokumentów
 1. Informacja zawierająca dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zamieszczona w ogłoszeniu, które kierownik budowy ma obowiązek umieścić na budowie
 2. Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków
 3. Oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz stwierdzające przyjęcie obowiązków kierowania robotami budowlanymi
 4. Zaświadczenie wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpisanie kierownika budowy na listę członków mogących wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
 5. Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (kliknij by zobaczyć opis dokumentuzobacz opis)

  Wzór zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych nie został wprowadzony aktem prawnym. Przykładowy wzór zawiadomienia przygotowano we współpracy z organami nadzoru budowlanego.

  zwiń sekcję
  Wzór zawiadomienia (wzór papierowy)
 6. Pełnomocnictwo
 7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Informacje dodatkowe

1. Oświadczenie kierownika budowy stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia składa się, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek.

2. Wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego zaświadczenie potwierdzające wpisanie kierownika budowy na listę członków mogących wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie powinno mieć określony termin ważności.

3. Oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków wynikających z tego nadzoru należy złożyć w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego. W takim przypadku należy złożyć zaświadczenie (z określonym terminem ważności), wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, potwierdzające wpisanie inspektora nadzoru inwestorskiego na listę członków mogących wykonywać samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

4. Informacja zawierająca dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zamieszczona w ogłoszeniu, które kierownik budowy ma obowiązek umieścić na budowie – ogłoszenia nie stosuje się w przypadku obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych).

5. Pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł składa wnioskodawca, który ustanowił pełnomocnika.

Termin
Zawiadomienie należy złożyć co najmniej 7 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.
Uczestnicy
 • Wnioskodawca
Krok 2. Zarejestrowanie i weryfikacja zawiadomienia

1. Zawiadomienie jest rejestrowane i weryfikowane formalnie w organie nadzoru budowlanego. Inwestor nie otrzymuje pisemnego potwierdzenia złożenia zawiadomienia.

2. W przypadku stwierdzenia braków w dokumentach wnioskodawca wzywany jest do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie. Organ wskazuje termin, w którym żądanie powinno być spełnione. Braki formalne nie czynią zawiadomienia bezskutecznym, jednak inwestor zobowiązany jest je uzupełnić (w innym przypadku grozi mu odpowiedzialność karna wynikająca z art. 93 ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

Uczestnicy
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
Pozostałe informacje
Środki odwoławcze

Przy prawidłowo dokonanym zawiadomieniu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych nie przewidziano środków odwoławczych.

Akty prawne
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.