Lokalizacja
W celu znalezienia właściwego urzędu wykonującego wybraną procedurę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.
Brak wybranej lokalizacji.
Przejdź do
Drukuj
Nazwa procedury
Pozwolenie na użytkowanie
Data publikacji: 2011-10-21 00:00 Ostatnia aktualizacja: 2014-10-22 08:35
Opis przygotowany przez Punkt Kontaktowy i zaakceptowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju
Wykonanie procedury
Procedura jest realizowana przez następujące instytucje:
Wskaż lokalizację by system mógł wybrać instytucje właściwe dla Twojej lokalizacji.
Poniższy opis procedury prezentowany jest dla wybranej instytucji:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim
Paderewskiego 1 B, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Dla podanej lokalizacji nie znaleziono usług elektronicznych.
Aby dowiedzieć się gdzie dana procedura jest wykonywana elektronicznie kliknij: tutaj.
Dane ogólne
Cel procedury
Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie umożliwiającej legalne użytkowanie obiektu budowlanego.
Rodzaj
Zezwolenia i pozostałe formy reglamentacji
Wynik procedury

1. Inwestor uzyskuje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, która umożliwia legalne użytkowanie obiektu budowlanego. Organ nadzoru budowlanego może w wyżej wymienionej decyzji określić warunki użytkowania obiektu, lub też uzależnić je od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych prac budowlanych. Ponadto organ nadzoru budowlanego może dokonać odbioru obiektu budowlanego pomimo niewykonania części robót budowlanych lub wykończeniowych (pod warunkiem, że nie są to instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska). Wtedy w wydanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie organ może określić termin wykonania robót.

 

2. W przypadku niespełnienia warunków wymaganych przepisami prawa organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję odmawiającą zgody na użytkowanie. Za każdą nieprawidłowość stwierdzoną w trakcie kontroli naliczana jest kara, będąca sumą za poszczególne wykroczenia, o których mowa w artykule 59a ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Kara stanowi iloczyn stawki opłaty (s – 500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Przedmiotowa kara wymierzana jest w formie postanowienia i należy ją uiścić w terminie 7 dni od dnia doręczenia (w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tego urzędu). W przypadku nieuiszczenia kary w terminie podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (uprawnionym do egzekucji jest właściwy wojewoda). Nałożenie kary skutkuje wydaniem decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na użytkowanie i przeprowadzeniem postępowania naprawczego przewidzianego w artykule 51 ustawy Prawo budowlane.

 

3. Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, zobowiązany jest przekazać jego właścicielowi lub zarządcy dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą, a także – w razie potrzeby – instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

 

4. Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest bezzwłocznie zwrócić inwestorowi następujące dokumenty:

 • oryginał dziennika budowy,
 • protokół badań i sprawdzeń,
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Ustawowy czas realizacji
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Opłaty
Procedura może wymagać wniesienia opłat. Szczegóły w opisach poszczególnych kroków procedury.
Uczestnicy procedury
 • Wnioskodawca
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
Warunki
Warunki wejściowe

1. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, dla którego wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, który zalicza się do kategorii V, IX-XVIII, XX, XXII, XXIV, XXVII – XXX, należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Wyżej wymienioną decyzję należy uzyskać dla następujących kategorii budynków:

 • kategoria V – obiekty sportowe i rekreacji, np. stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie;
 • kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty. bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych;
 • kategoria X – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria;
 • kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze;
 • kategoria XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych;
 • kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne;
 • kategoria XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne;
 • kategoria XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny;
 • kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne;
 • kategoria XVII – budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe, garaże powyżej dwóch stanowisk, budynki dworcowe;
 • kategoria XVIII – budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie oraz obiekty magazynowe, jak: budynki składowe, chłodnie, hangary, wiaty, a także budynki kolejowe, jak: nastawnie. podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe, myjnie taboru kolejowego;
 • kategoria XX – stacje paliw;
 • kategoria XXII – place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi;
 • kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe, stawy rybne;
 • kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne;
 • kategoria XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele;
 • kategoria XXIX – wolno stojące kominy i maszty;
 • kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków.

Ponadto obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostanie nałożony w przypadku samowolnie zrealizowanych obiektów budowlanych, dla których w postępowaniu legalizacyjnym (zgodnie z art. 49 ust. 5 ustawy Prawo budowlane) bądź naprawczym (zgodnie z art. 51 ust 4 ustawy Prawo budowlane) wydano decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót, albo zatwierdzeniu projektu budowlanego (w przypadku zakończenia budowy). W przypadku postępowania naprawczego przepisów dotyczących pozwolenia na użytkowanie nie stosuje się do robót budowlanych innych niż budowa bądź przebudowa obiektu budowlanego lub jego części. Ponadto pozwolenie na użytkowanie należy uzyskać w przypadku chęci przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (tzw. odbiór częściowy).

 

2. Inwestor, który ma obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zobowiązany jest zawiadomić (zgodnie z przepisami szczególnymi) o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania następujące organy:

 • Państwową Inspekcję Sanitarną,
 • Państwową Straż Pożarną.

Organy te zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Niezajęcie przez te organy stanowiska w terminie 14 dni, od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

 

3. Do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie należy załączyć:

 • oryginał dziennika budowy,
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz przepisami,
 • oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku ,terenu budowy, a także – w razie korzystania - drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu;
 • oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
 • protokoły badań i sprawdzeń,
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,
 • potwierdzenia odbioru przyłączy przez gestorów sieci,
 • kopię świadectwa energetycznego budynku (nie dotyczy budynków podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków, używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż dwa lata, niemieszkalnych służących gospodarce rolnej, przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50kWh/m²/ rok, mieszkalnych, które przeznaczone są do użytkowania krócej niż przez 4 miesiące w roku, wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2,
 • wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, oraz uzasadnienie zarządcy drogi, o którym mowa w art. 24l ust. 4 wymienionej ustawy,
 • oświadczenia o zgodności obiektu budowlanego z projektem i braku uwag lub sprzeciwu na rozpoczęcie użytkowania ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej,
 • ewentualne pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej (w przypadku zwrotu wnioskodawcy rzeczonego dowodu zapłaty, adnotacji o jej uregulowaniu dokonuje się na złożonym wniosku).

 

W przypadku złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, w oświadczeniu kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali użytkowych, w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

 

Złożenie w organie nadzoru budowlanego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jest jednocześnie wezwaniem organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli. Organ właściwy powinien przeprowadzić kontrolę przed upływem 21 dni od dnia złożenia wezwania przez inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ nadzoru budowlanego powinien zawiadomić inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W kontroli uczestniczy inwestor i upoważniony pracownik nadzoru budowlanego z uprawnieniami budowlanymi. Przedmiotowa kontrola zgodności budowy z ustaleniami i warunkami decyzji o pozwoleniu na budowę obejmuje sprawdzenie:

 • zgodności wybudowanego obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu lub działki,
 • zgodności wybudowanego obiektu z projektem budowlanym w zakresie:

- parametrów technicznych, tj. kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość i ilość kondygnacji,

- wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego,

- geometrii dachu, tj. kąta nachylenia, wysokości kalenicy i układu połaci dachowych,

- wykonania urządzeń budowlanych,

- elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

- możliwości korzystania, w przypadku budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich;

 • wyrobów budowlanych szczególnie istotnych dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego,
 • czy zostały rozebrane istniejące obiekty budowlane tymczasowe (jeżeli minął termin rozbiórki określony w pozwoleniu na budowę) lub nieprzewidziane do dalszego funkcjonowania,
 • uporządkowania terenu budowy.

Po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli sporządza się protokół w trzech egzemplarzach (jeden bezzwłocznie przekazuje się inwestorowi, drugi organowi wyższego stopnia, a trzeci pozostaje w organie właściwym prowadzącym postępowanie).

 

4. Stroną w postępowaniu o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie jest tylko inwestor.

 

5. W przypadku przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, właściwy organ nadzoru budowlanego wymierza karę. Wynosi ona dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s - 500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Rezultat procedury

1. Inwestor uzyskuje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, która umożliwia legalne użytkowanie obiektu budowlanego. Organ nadzoru budowlanego może w wyżej wymienionej decyzji określić warunki użytkowania obiektu, lub też uzależnić je od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych prac budowlanych. Ponadto organ nadzoru budowlanego może dokonać odbioru obiektu budowlanego pomimo niewykonania części robót budowlanych lub wykończeniowych (pod warunkiem, że nie są to instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska). Wtedy w wydanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie organ może określić termin wykonania robót.

 

2. W przypadku niespełnienia warunków wymaganych przepisami prawa organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję odmawiającą zgody na użytkowanie. Za każdą nieprawidłowość stwierdzoną w trakcie kontroli naliczana jest kara, będąca sumą za poszczególne wykroczenia, o których mowa w artykule 59a ust. 2 ustawy Prawo budowlane. Kara stanowi iloczyn stawki opłaty (s – 500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Przedmiotowa kara wymierzana jest w formie postanowienia i należy ją uiścić w terminie 7 dni od dnia doręczenia (w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tego urzędu). W przypadku nieuiszczenia kary w terminie podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (uprawnionym do egzekucji jest właściwy wojewoda). Nałożenie kary skutkuje wydaniem decyzji o odmowie udzielenia pozwolenia na użytkowanie i przeprowadzeniem postępowania naprawczego przewidzianego w artykule 51 ustawy Prawo budowlane.

 

3. Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, zobowiązany jest przekazać jego właścicielowi lub zarządcy dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą, a także – w razie potrzeby – instrukcje obsługi i eksploatacji: obiektu, instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem.

 

4. Po wydaniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie organ nadzoru budowlanego zobowiązany jest bezzwłocznie zwrócić inwestorowi następujące dokumenty:

 • oryginał dziennika budowy,
 • protokół badań i sprawdzeń,
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.
kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Przebieg procedury
Krok 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek wraz z załącznikami składany jest w biurze podawczym/kancelarii organu nadzoru budowlanego, który ma wydać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Dokumenty

1. Do wniosku dołącza się oryginał dziennika budowy,

2. Jeżeli wniosek o pozwolenie na użytkowanie dotyczy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, to w oświadczeniu o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz przepisami zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali użytkowych (w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego);

3. Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, powinno również obejmować drogi, ulicy, sąsiednie nieruchomości, budynki lub lokale – w razie korzystania  z nich.

4. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych należy złożyć w przypadku, gdy eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od odpowiedniego zagospodarowania terenów przyległych,

5. Odbiór przyłączy powinien być potwierdzony przez gestorów sieci,

6. Nie dołącza się kopii  świadectwa energetycznego budynku w przypadku budynków podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków, używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż dwa lata, niemieszkalnych służących gospodarce rolnej, przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50kWh/m2/ rok, mieszkalnych, które przeznaczone są do użytkowania krócej niż przez 4 miesiące w roku, wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2),

7. Kwestie wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego reguluje art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Natomiast o uzasadnieniu zarządcy drogi stanowi art. 24l ust. 4 wymienionej ustawy.

8. W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo.

9. Jeżeli dowód uiszczenia opłaty skarbowej jest zwracany wnioskodawcy to adnotacji o jej uregulowaniu dokonuje się na złożonym wniosku.

 

Wzór wniosku o pozwolenie na użytkowanie nie został wprowadzony aktem prawnym. Przykładowy wzór wniosku przygotowano we współpracy z organami nadzoru budowlanego.

Dokumenty
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej
Dziennik budowy
Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę oraz o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy
Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Inspekcji Sanitarnej na rozpoczęcie użytkowania
Oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony Państwowej Straży Pożarnej na rozpoczęcie użytkowania
Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych
Potwierdzenie odbioru wykonanych przyłączy
Protokół badań i sprawdzeń
Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku
Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie
(wzór papierowy) Wzór wniosku
Wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego
Pełnomocnictwo
Opłaty
1. Opłatę skarbową za wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie należy uregulować przy złożeniu wniosku, a jej wysokość zależna jest ona od rodzaju oddawanej do użytkowania inwestycji. Wynosi ona 25% stawek określonych w ust. 9 pkt 1 załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Pobierane są opłaty za wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie:
a) budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 0,25 zł za każdy m² powierzchni użytkowej – jednak nie więcej niż 134,75 zł,
b) budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 3,50 zł,
c) innego budynku –12 zł,
d) studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 5 zł,
e) budowli związanych z produkcją rolną – 28 zł,
f) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości powyżej 1 km – 535,75 zł,
g) sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości poniżej 1 km – 26,25 zł,
h) innych budowli – 38,75 zł,
i) urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 22,75 zł.

2. W przypadku wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu wysokości opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej w tym budynku. Natomiast, gdy pozwolenie na użytkowanie obejmuje więcej niż jeden obiekt budowlany, to odpowiednią opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

3. Z opłaty skarbowej zwolnione są decyzje o pozwoleniu na użytkowanie:
• dotyczące budowy lub przebudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności powodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
• budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
• budynków budownictwa mieszkaniowego
Ponadto opłaty skarbowej nie płacą jednostki budżetowe i samorządowe.
Uczestnicy
 • Wnioskodawca
Krok 2. Rejestracja i weryfikacja formalna złożonego wniosku

1. Wniosek zostaje zarejestrowany, następnie zadekretowany na pracownika, który będzie prowadził postępowanie administracyjne zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i kodeksu postępowania administracyjnego). Ponadto zakłada się teczkę sprawy i nadawany jest znak sprawy (zgodnie z Instrukcją kancelaryjną).

2. Zgodnie z art. 57 ust. 4 właściwy organ nadzoru budowlanego dokonuje weryfikacji formalnej wniosku polegającej, m. in. na sprawdzeniu jego kompletności. Jeżeli złożone przez wnioskodawcę dokumenty są niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentów. W przypadku, gdy braki te nie zostaną uzupełnione w podanym w wezwaniu terminie, organ nadzoru budowlanego odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie. Jednocześnie wszczyna on postępowanie naprawcze w trybie art. 51 ustawy Prawo budowlane.

3. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

Termin
Właściwy organ (powiatowy inspektor nadzoru budowlanego lub wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego) przeprowadza obowiązkową kontrolę przed upływem 21 dni od dnia doręczenia wezwania inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ zawiadamia inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, a inwestor ma obowiązek w niej uczestniczyć w wyznaczonym terminie (art. 59c ustawy - Prawo budowlane).
Uczestnicy
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
Krok 3. Zawiadomienie o obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego

W przypadku, gdy złożony przez inwestora wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie był kompletny lub tez został poprawnie uzupełniony, organ nadzoru budowlanego wysyła do inwestora/wnioskodawcy pismo o terminie obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego.

 

 

Dokumenty
Dokumenty
Pismo zawiadamiające inwestora o terminie obowiązkowej kontroli
Termin
Organ powinien zawiadomić inwestora o planowanej obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego 7 dni od dnia złożenia wniosku (wezwania).
Uczestnicy
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
Krok 4. Obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego

1. Upoważniony i posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane pracownik nadzoru budowlanego dokonuje obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego. W kontroli zobowiązany jest uczestniczyć inwestor, a sprawdzane są:

 • zgodność obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu,
 • zgodność obiektu budowlanego z zatwierdzonym projektem architektoniczno – budowlanym, w zakresie:

- charakterystycznych parametrów technicznych tj. kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość i liczba kondygnacji,

- wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,

- geometrii dachów (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układu połaci dachowych),

- wykonania urządzeń budowlanych,

- zasadniczych elementów wyposażenia budowlano – instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

- możliwości użytkowania obiektu budowlanego (w szczególności budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych) przez osoby niepełnosprawne,

 • wyroby budowlane szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego,
 • w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych - wykonanie tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;
 • uporządkowanie terenu budowy.

2. Organ nadzoru budowlanego po przeprowadzonej kontroli sporządza protokół w trzech egzemplarzach (jeden dostarcza bezzwłocznie inwestorowi, drugi przekazuje organowi wyższego stopnia, a trzeci trafia do akt organu właściwego). Protokół można przekazać do organu nadrzędnego w formie elektronicznej; w takim przypadku protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach. Przedmiotowy protokół należy przechowywać przez cały okres istnienia obiektu budowlanego.

Dokumenty
Dokumenty
Protokół pokontrolny
Termin
Organ powinien wykonać obowiązkową kontrolę obiektu budowlanego w terminie 21 dni od złożenia wniosku (wezwania).
Uczestnicy
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
Krok 5. Wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

1. W przypadku pozytywnie zakończonej obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Po wydaniu wyżej wymienionej decyzji rzeczony organ zobowiązany jest do bezzwłocznego zwrócenia inwestorowi następujących dokumentów:

 • oryginału dziennika budowy,
 • protokołów badań i sprawdzeń,
 • inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wprowadzana jest do ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

2. W przypadku niewykonania części robót budowlanych i wykończeniowych właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nałożyć termin wykonania tych robót (o ile nie dotyczy to instalacji służących ochronie środowiska).

3. W wydanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie organ nadzoru budowlanego może określić warunki użytkowania obiektu budowlanego lub też uzależnić to użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych.

4. W przypadku stwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, nakładana jest postanowieniem kara. Jej wysokość stanowi dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s – 500 zł), współczynnika kategorii obiektu (w) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (k). Na postanowienie nakładające karę można złożyć zażalenie. Karę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tegoż urzędu.

5. Jeżeli w trakcie obowiązkowej kontroli organ nadzoru budowlanego stwierdzi nieprawidłowości, nakłada karę w drodze postanowienia (na które można złożyć zażalenie). Jej wysokość (za każdą stwierdzoną nieprawidłowość) stanowi iloczyn stawki opłaty (s – 500 zł), współczynnika kategorii obiektu (w) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (k). Karę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tegoż urzędu.

6. W przypadku nałożenia kary wymienionej w punkcie 5 organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o odmowie wydania pozwolenia na użytkowanie. Jednocześnie oznacza to wszczęcie postępowania naprawczego zgodnie z art. 51 ustawy Prawo budowlane.

Dokumenty
Dokumenty
Pozwolenie na użytkowanie
Opłaty
Ewentualna kara za użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części bez otrzymania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Wyliczenie kwoty kary:
– kara nakładana postanowieniem za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez otrzymania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie - jej wysokość to dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s - 500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).

– kara nakładana postanowieniem za każdą stwierdzoną nieprawidłowość w czasie obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego - jej wysokość to iloczyn stawki opłaty (s - 500 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).
Termin
Załatwienie sprawy powinno nastąpić niezwłocznie. W przypadku, gdy wymagane jest wszczęcie postępowania wyjaśniającego załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
Uczestnicy
 • Inspektor - Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Inspektor - Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
Pozostałe informacje
Sposoby prewencji

1. Odwołanie następuje od wydanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub (najczęściej) od decyzji o odmowie wydania pozwolenia na użytkowanie. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym z rozdziału 10, Dział II Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia. Odwołanie od decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i decyzji odmownej może złożyć tylko inwestor.

 

2. Na postanowienie, nakładające karę za nieprawidłowości wykazane w protokole sporządzonym po obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego, można złożyć zażalenie. Należy je wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postępowanie dotyczące zażalenia prowadzi organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia. W przypadku nieuiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, kary w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego (można także uregulować ją przelewem) podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji jest wojewoda.

kliknij by wyświetlić całość
zwiń sekcję
Akty prawne
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru protokołu obowiązkowej kontroli
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru i sposobu prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2002 r. w sprawie nadania pracownikom organów nadzoru budowlanego uprawnień do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
Czy wiesz, że...
Ikony znajdujące się na pasku obok tytułu umożliwiają uruchamianie dodatkowych funkcji dla tej procedury:
Drukuj
drukowanie procedury
Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.