Pozwolenie na użytkowanie

Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, umożliwiającej legalne użytkowanie obiektu budowlanego.

Jak załatwić sprawę

Sprawę możesz załatwić:
 • w urzędzie;
 • listownie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

1. Przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego, dla którego wydano decyzję o pozwoleniu na budowę, który zalicza się do kategorii V, IX-XVI, XX, XXVIII-XXX (wykaz kategorii określa załącznik do ustawy Prawo budowlane), należy uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Również przystąpienie do użytkowania niektórych obiektów budowlanych należących do kategorii XVII, XVIII, XXII, XXIV oraz XXVII, wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie (dla pozostałych obiektów wymagane jest zawiadomienie o zakończeniu budowy). Zatem, decyzję o pozwoleniu na użytkowanie należy uzyskać dla następujących obiektów budowlanych:

 • kategoria V – obiekty sportowe i rekreacji, np. stadiony, amfiteatry, skocznie i wyciągi narciarskie, kolejki linowe, odkryte baseny, zjeżdżalnie;
 • kategoria IX – budynki kultury, nauki i oświaty, jak: teatry, opery, kina, muzea, galerie sztuki, biblioteki, archiwa, domy kultury, budynki szkolne i przedszkolne, żłobki, kluby dziecięce, internaty. bursy i domy studenckie, laboratoria i placówki badawcze, stacje meteorologiczne i hydrologiczne, obserwatoria, budynki ogrodów zoologicznych i botanicznych;
 • kategoria X – budynki kultu religijnego, jak: kościoły, kaplice, klasztory, cerkwie, zbory, synagogi, meczety oraz domy pogrzebowe, krematoria;
 • kategoria XI – budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej, jak: szpitale, sanatoria, hospicja, przychodnie, poradnie, stacje krwiodawstwa, lecznice weterynaryjne, domy pomocy i opieki społecznej, domy dziecka, domy rencisty, schroniska dla bezdomnych oraz hotele robotnicze;
 • kategoria XII – budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzędów centralnych, terenowej administracji rządowej i samorządowej, sądów i trybunałów, więzień i domów poprawczych, zakładów dla nieletnich, zakładów karnych, aresztów śledczych oraz obiekty budowlane Sił Zbrojnych;
 • kategoria XIII – pozostałe budynki mieszkalne;
 • kategoria XIV – budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego, jak: hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska turystyczne;
 • kategoria XV – budynki sportu i rekreacji, jak: hale sportowe i widowiskowe, kryte baseny;
 • kategoria XVI – budynki biurowe i konferencyjne;
 • kategoria XVII – budynki handlu, gastronomii i usług, jak: sklepy, centra handlowe, domy towarowe, hale targowe, restauracje, bary, kasyna, dyskoteki, budynki dworcowe, garaże powyżej pięciu stanowisk (w przypadku zamiaru przystąpienia do użytkowania: warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży od dwóch do pięciu stanowisk, składa się zawiadomienie o zakończeniu budowy);
 • kategoria XVIII – budynki przemysłowe, jak: budynki produkcyjne, służące energetyce, montownie, wytwórnie, rzeźnie (w przypadku zamiaru przystąpienia do użytkowania obiektów magazynowych: budynków składowych, chłodni, hangarów i wiat; budynków kolejowych: nastawni, podstacji trakcyjnych, lokomotywowni, wagonowni, strażnic przejazdowych, myjni taboru kolejowego, składa się zawiadomienie o zakończeniu budowy);
 • kategoria XX – stacje paliw;
 • kategoria XXII – składowiska odpadów(w przypadku zamiaru przystąpienia do użytkowania: placów składowych, postojowych oraz parkingów, składa się zawiadomienie o zakończeniu budowy);
 • kategoria XXIV – obiekty gospodarki wodnej, jak: zbiorniki wodne i nadpoziomowe (w przypadku zamiaru przystąpienia do użytkowania stawów rybnych składa się zawiadomienie o zakończeniu budowy);
 • kategoria XXVII – budowle hydrotechniczne piętrzące, upustowe i regulacyjne, jak: zapory, progi i stopnie wodne, jazy, bramy przeciwpowodziowe, śluzy wałowe, syfony, wały przeciwpowodziowe, kanały, śluzy żeglowne, opaski i ostrogi brzegowe, rowy melioracyjne;
 • kategoria XXVIII – drogowe i kolejowe obiekty mostowe, jak: mosty, estakady, kładki, przejścia podziemne, wiadukty, przepusty, tunele;
 • kategoria XXIX – wolno stojące kominy i maszty oraz elektrownie;
 • kategoria XXX – obiekty służące do korzystania z zasobów wodnych, jak: ujęcia wód morskich i śródlądowych, budowle zrzutów wód i ścieków, pompownie, stacje strefowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków.

Ponadto obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zostanie nałożony w przypadku samowolnie zrealizowanych obiektów budowlanych, dla których w postępowaniu legalizacyjnym (zgodnie z art. 49 ust. 5 ustawy Prawo budowlane) bądź naprawczym (zgodnie z art. 51 ust. 4 ustawy Prawo budowlane) wydano decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót, albo zatwierdzeniu projektu budowlanego (w przypadku zakończenia budowy). W przypadku postępowania naprawczego, przepisów dotyczących pozwolenia na użytkowanie nie stosuje się do robót budowlanych innych niż budowa bądź przebudowa obiektu budowlanego lub jego części. Ponadto pozwolenie na użytkowanie należy uzyskać w przypadku chęci przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych (tzw. odbiór częściowy).

2. Inwestor może wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zamiast dokonania zawiadomienia o zakończeniu budowy.  

3.  Inwestor, który ma obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zobowiązany jest zawiadomić (zgodnie z przepisami szczególnymi) o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania następujące organy:

 • Państwową Inspekcję Sanitarną,
 • Państwową Straż Pożarną.

Organy te zajmują stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Niezajęcie przez te organy stanowiska w terminie 14 dni, od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się jak niezgłoszenie sprzeciwu lub uwag.

4. Złożenie w organie nadzoru budowlanego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie jest jednocześnie wezwaniem organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli. Organ właściwy powinien przeprowadzić kontrolę przed upływem 21 dni od dnia złożenia wezwania (czyli wniosku) albo uzupełnionego wezwania (uzupełnionego wniosku) przez inwestora. O terminie obowiązkowej kontroli organ nadzoru budowlanego powinien zawiadomić inwestora w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania (wniosku). W kontroli uczestniczy inwestor i upoważniony pracownik nadzoru budowlanego z uprawnieniami budowlanymi. 

5. Stroną w postępowaniu o wydanie decyzji pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor.

6. W przypadku przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, właściwy organ nadzoru budowlanego wymierza karę. Wynosi ona dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s - 500,00 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w). Kategorię obiektów, współczynnik kategorii obiektu oraz współczynnik wielkości obiektu określa załącznik do ustawy Prawo budowlane.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:
 • Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
 • Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego

Jeżeli pozwolenie na budowę wydane było przez starostę (albo prezydenta miasta na prawach powiatu) to wniosek o pozwolenie na użytkowanie składa się do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie składa się do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego w przypadku, gdy pozwolenie na budowę wydane było przez wojewodę.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Usługę zrealizujesz w:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Chrzanowie
al. Henryka 20, 32-500 Chrzanów

Co zrobić krok po kroku

1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek wraz z załącznikami składany jest w biurze podawczym/kancelarii organu nadzoru budowlanego, który ma wydać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Ile zapłacisz

1. Opłatę skarbową za wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie należy uregulować przy złożeniu wniosku, a jej wysokość zależna jest od rodzaju oddawanej do użytkowania inwestycji. Wynosi ona 25% stawek określonych w części III, ust. 9 pkt 1 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
Zgodnie z powyższym, opłaty za wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wynoszą:
a) dla budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna – 0,25 zł za każdy m² powierzchni użytkowej – jednak nie więcej niż 134,75 zł,
b) dla budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 3,50 zł,
c) dla innego budynku – 12,00 zł,
d) dla studni oraz urządzeń do usuwania nieczystości stałych i ścieków – 5,00 zł,
e) dla budowli związanych z produkcją rolną – 28,00 zł,
f) dla sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości powyżej 1 km – 535,75 zł,
g) dla sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi o długości poniżej 1 km – 26,25 zł,
h) dla innych budowli – 38,75 zł,
i) dla urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 22,75 zł.

2. W przypadku wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu wysokości opłaty nie uwzględnia się powierzchni części mieszkalnej w tym budynku. Natomiast, gdy pozwolenie na użytkowanie obejmuje więcej niż jeden obiekt budowlany, to odpowiednią opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.

3. Z opłaty skarbowej zwolnione są decyzje o pozwoleniu na użytkowanie:

 • dotyczące budowy lub przebudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności powodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych,
 • budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne,
 • budynków budownictwa mieszkaniowego.

Ponadto, opłaty skarbowej nie płacą jednostki budżetowe i samorządowe.

4. W przypadku reprezentowania inwestora przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17,00 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (nie podlega opłacie pełnomocnictwo udzielane mężowi, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu).

Dokumenty

1. Do wniosku dołącza się oryginał dziennika budowy.

2. Jeżeli wniosek o pozwolenie na użytkowanie dotyczy budynku mieszkalnego lub budynku z częścią mieszkalną, to w oświadczeniu o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami zamieszcza się informację o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku i poszczególnych lokali użytkowych (w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego).

3. Oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, powinno również obejmować drogi, ulice, sąsiednie nieruchomości, budynki lub lokale – w razie korzystania z nich.

4. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych należy złożyć w przypadku, gdy eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od odpowiedniego zagospodarowania terenów przyległych.

5. Odbiór przyłączy powinien być potwierdzony przez gestorów sieci.

6. Zaświadczenie potwierdzające spełnienie warunku nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy zrealizowanej inwestycji uzupełniającej dołącza się w przypadku, gdy inwestycja realizowana jest na podstawie umowy urbanistycznej. Jeżeli inwestycja uzupełniająca stanowi część obiektu budowlanego, to warunkiem przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych stanowiących inwestycję główną będzie zakończenie robót budowlanych dotyczących inwestycji uzupełniającej. Kwestie te reguluje art. 37i ust. 1-10 ustawy z dnia 27 marca 2004 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

7. Kwestie wyniku audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego reguluje art. 24l ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Natomiast o uzasadnieniu zarządcy drogi stanowi art. 24l ust. 4 wymienionej ustawy. Dokumenty dołącza się w przypadku zakończenia budowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej.

8. W przypadku reprezentowania inwestora przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo.

9. Jeżeli dowód uiszczenia opłaty skarbowej jest zwracany wnioskodawcy, to adnotacji o jej uregulowaniu dokonuje się na złożonym wniosku.

 

UWAGA!

Od 9 marca 2015 r. do wniosku o wydanie pozwolenia na użytkowanie nie dołącza się kopii świadectwa charakterystyki energetycznej.

2. Rejestracja i weryfikacja formalna złożonego wniosku

1. Wniosek zostaje zarejestrowany, następnie zadekretowany na pracownika, który będzie prowadził postępowanie administracyjne zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane i Kodeksem postępowania administracyjnego. Ponadto zakłada się teczkę sprawy i nadawany jest znak sprawy (zgodnie z Instrukcją kancelaryjną).

2. Zgodnie z art. 57 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, właściwy organ nadzoru budowlanego dokonuje weryfikacji formalnej wniosku polegającej, m. in. na sprawdzeniu jego kompletności. Jeżeli złożone przez wnioskodawcę dokumenty są niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia dokumentów. W przypadku, gdy braki te nie zostaną uzupełnione w podanym w wezwaniu terminie, organ nadzoru budowlanego odmawia wydania pozwolenia na użytkowanie. Jednocześnie wszczyna on postępowanie naprawcze w trybie art. 51 ustawy Prawo budowlane.

3. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni, a dłuższy niż 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

3. Zawiadomienie o obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego

W przypadku, gdy złożony przez inwestora wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie był kompletny lub też został poprawnie uzupełniony, organ nadzoru budowlanego wysyła do inwestora pismo o terminie obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego.

Dokumenty

Termin

Organ powinien zawiadomić inwestora o planowanej obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku (wezwania) albo uzupełnionego wniosku (wezwania).

4. Obowiązkowa kontrola obiektu budowlanego

1. Upoważniony i posiadający odpowiednie uprawnienia budowlane pracownik nadzoru budowlanego dokonuje obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego. W kontroli zobowiązany jest uczestniczyć inwestor, a sprawdzane są:

 • zgodność obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu;
 • zgodność obiektu budowlanego z zatwierdzonym projektem architektoniczno-budowlanym, w zakresie:

- charakterystycznych parametrów technicznych, tj. kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość i liczba kondygnacji,

- wykonania widocznych elementów nośnych układu konstrukcyjnego obiektu budowlanego,

- geometrii dachów (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych),

- wykonania urządzeń budowlanych,

- zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniających użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

- możliwości użytkowania obiektu budowlanego (w szczególności budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych wielorodzinnych) przez osoby niepełnosprawne;

 • wyroby budowlane szczególnie istotne dla bezpieczeństwa konstrukcji i bezpieczeństwa pożarowego;
 • w przypadku nałożenia w pozwoleniu na budowę obowiązku rozbiórki istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania lub tymczasowych obiektów budowlanych - wykonanie tego obowiązku, jeżeli upłynął termin rozbiórki określony w pozwoleniu;
 • uporządkowanie terenu budowy.

2. Organ nadzoru budowlanego po przeprowadzonej kontroli sporządza protokół w trzech egzemplarzach (jeden dostarcza bezzwłocznie inwestorowi, drugi przekazuje organowi wyższego stopnia, a trzeci trafia do akt organu właściwego). Protokół można przekazać do organu nadrzędnego w formie elektronicznej; w takim przypadku protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach. Przedmiotowy protokół należy przechowywać przez cały okres istnienia obiektu budowlanego.

Dokumenty

Termin

Organ powinien wykonać obowiązkową kontrolę obiektu budowlanego w terminie 21 dni od złożenia wniosku (wezwania) albo uzupełnionego wniosku (wezwania).

5. Wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie

1. W przypadku pozytywnie zakończonej obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego, organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Po wydaniu wyżej wymienionej decyzji rzeczony organ zobowiązany jest do bezzwłocznego zwrócenia inwestorowi następujących dokumentów:

 • oryginału dziennika budowy,
 • protokołów badań i sprawdzeń,
 • dokumentacji geodezyjnej.

Informacja o wydanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, wprowadzana jest do ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych.

2. W przypadku niewykonania części robót budowlanych i wykończeniowych, właściwy organ może w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nałożyć termin wykonania tych robót (o ile nie dotyczy to instalacji służących ochronie środowiska).

3. W wydanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, organ nadzoru budowlanego może określić warunki użytkowania obiektu budowlanego lub też uzależnić to użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych.

4. W przypadku stwierdzenia przez organ nadzoru budowlanego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, nakładana jest kara, w drodze postanowienia. Jej wysokość stanowi dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s – 500,00 zł), współczynnika kategorii obiektu (w) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (k). Na postanowienie nakładające karę można złożyć zażalenie. Karę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tegoż urzędu.

5. Jeżeli w trakcie obowiązkowej kontroli, organ nadzoru budowlanego stwierdzi nieprawidłowości, nakłada karę w drodze postanowienia (na które można złożyć zażalenie). Jej wysokość (za każdą stwierdzoną nieprawidłowość) stanowi iloczyn stawki opłaty (s – 500,00 zł), współczynnika kategorii obiektu (w) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (k). Karę wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego lub na rachunek bankowy tegoż urzędu.

6. W przypadku nałożenia kary wymienionej w punkcie 5, organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję o odmowie wydania pozwolenia na użytkowanie. Jednocześnie oznacza to wszczęcie postępowania naprawczego, zgodnie z art. 51 ustawy Prawo budowlane.

Ile zapłacisz

Ewentualna kara za użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części bez otrzymania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub za nieprawidłowości stwierdzone w trakcie obowiązkowej kontroli.

1. Kara nakładana postanowieniem za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez otrzymania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie – jej wysokość to dziesięciokrotność iloczynu stawki opłaty (s – 500,00 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).

2. Kara nakładana postanowieniem, za każdą stwierdzoną nieprawidłowość w czasie obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego – jej wysokość to iloczyn stawki opłaty (s – 500,00 zł), współczynnika kategorii obiektu budowlanego (k) i współczynnika wielkości obiektu budowlanego (w).

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków.

Co przygotować na start

 1. Wniosek o wydanie pozwolenia na użytkowanie

Ile będziesz czekać

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. Termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

Jak możesz się odwołać

1. Odwołanie następuje od wydanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub (najczęściej) od decyzji o odmowie wydania pozwolenia na użytkowanie. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z trybem wynikającym z rozdziału 10, Dział II Kodeksu postępowania administracyjnego. Należy je złożyć za pośrednictwem organu nadzoru budowlanego, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Postępowanie odwoławcze prowadzi organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia – czyli: w przypadku decyzji wydanej przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego będzie to wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, natomiast od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego będzie to Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Odwołanie od decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i decyzji odmownej może złożyć wyłącznie inwestor.

2. Na postanowienie, nakładające karę za nieprawidłowości wykazane w protokole, sporządzonym po obowiązkowej kontroli obiektu budowlanego, można złożyć zażalenie. Należy je wnieść w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Postępowanie dotyczące zażalenia prowadzi organ nadzoru budowlanego wyższego stopnia. W przypadku nieuiszczenia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, kary w kasie właściwego urzędu wojewódzkiego (można także uregulować ją przelewem) podlega ona ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Uprawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji jest wojewoda.

Warto wiedzieć

Od dnia 28 czerwca 2015 r. zniesiony został obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie w stosunku do:

 • warsztatów rzemieślniczych,
 • stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych i garaży do 5 stanowisk włącznie,
 • obiektów magazynowych (takich jak budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty),
 • budynków kolejowych (takich jak nastawnie, podstacje, lokomotywownie, wagonownie, strażnice przejazdowe i myjnie taboru),
 • placów składowych, postojowych i parkingów,
 • stawów rybnych,
 • jazów, wałów przeciwpowodziowych, opasek i ostróg brzegowych oraz rowów melioracyjnych.

Dla przedmiotowych obiektów wystarczy złożyć do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Powiązane usługi i informacje

Czy ta strona była przydatna?

Twoja opinia przyczyni się do polepszenia tej strony.