Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadom o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Chcesz rozpocząć budowę lub inne roboty budowlane? Masz już pozwolenie na budowę, albo zgłosiłeś budowę domu jednorodzinnego i nie dostałeś sprzeciwu? Przed rozpoczęciem robót budowlanych zawiadom nadzór budowlany o tym kiedy planujesz rozpocząć prace budowlane. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się, kiedy i jak złożyć zawiadomienie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy musisz złożyć zawiadomienie

Złóż zawiadomienie, jeśli chcesz rozpocząć budowę inwestycji budowlanej, dla której:

 • otrzymałeś pozwolenie na budowę (albo pozwolenie na rozbiórkę)
 • zgłosiłeś budowę wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 • zgłosiłeś przebudowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego polegającą na przebudowie przegród zewnętrznych oraz elementów konstrukcyjnych
 • zgłosiłeś budowę wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2
 • zgłosiłeś budowę sieci: wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa oraz elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV

Ważne

Zawiadomienie składasz, jeśli nie dostałeś z urzędu sprzeciwu na wykonanie zgłoszonej budowy lub przebudowy. Więcej na ten temat dowiesz się w opisie Zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych.


Kto składa zawiadomienie

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych składa inwestor lub jego pełnomocnik.

Po co składasz zawiadomienie

Zawiadomienie potrzebne jest nadzorowi budowlanemu do prowadzenia ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych. Ponadto zawiadomienie pomaga nadzorowi budowlanemu w kontroli budów w zakresie:

 • prawidłowego przebiegu procesu budowlanego
 • zgodności realizowanego obiektu z przepisami budowlanymi, decyzją o pozwoleniu na budowę (lub zgłoszeniem ww. obiektów budowlanych) oraz projektem budowlanym
 • weryfikacji uprawnień osób odpowiedzialnych za prowadzenie robót

Jeśli nie złożysz zawiadomienia, to grozi ci kara grzywny. Będzie ona egzekwowana zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zawiadomienie złóż przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.

Przykład

Jeśli chcesz rozpocząć budowę 1 marca, to zawiadomienie złóż do ostatniego dnia lutego.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego

Zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych złóż do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, właściwego ze względu na lokalizację inwestycji budowlanej.

Uwaga

Jeśli pozwolenie na budowę lub rozbiórkę wydał ci urząd wojewódzki, albo do tego urzędu złożyłeś zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych, to zawiadomienie złóż do wojewódzkiego inspektoratu nadzoru budowlanego.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce inwestycji.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zawiadomienie

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór rekomendowany przez portal biznes.gov.pl

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

1. Oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia składasz, jeśli przepisy nakładają obowiązek sporządzenia takiego planu. Kierownik budowy wykona taki plan, jeśli:

a) w trakcie budowy wykonywany będzie przynajmniej jeden z wymienionych poniżej rodzajów robót budowlanych:

 • charakter robót, ich organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, np. przysypania ziemią lub upadku z wysokości
 • przy prowadzeniu robót występują substancje chemiczne lub czynniki biologiczne zagrażające bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi
 • stwarzających zagrożenie promieniowaniem jonizującym
 • prowadzonych w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych
 • stwarzających ryzyko utonięcia pracowników
 • prowadzonych w studniach, pod ziemią i w tunelach
 • wykonywanych przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
 • wykonywanych w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza
 • wymagających użycia materiałów wybuchowych
 • prowadzonych przy montażu i demontażu ciężkich elementów prefabrykowanych

lub

b) przewidywane roboty budowlane mają trwać dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie będzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracowników lub pracochłonność planowanych robót będzie przekraczać 500 osobodni.

2. Zaświadczenie, potwierdzające wpisanie kierownika budowy na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, powinno mieć określony termin ważności. Zaświadczenie wydaje kierownikowi budowy właściwa izba samorządu zawodowego.

3. Jeśli masz ustanowiony nadzór inwestorski to dołącz oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków wynikających z tego nadzoru. Nadzór inwestorski możesz ustanowić sam, albo taki obowiązek narzuca ci urząd w pozwoleniu na budowę. Wraz z oświadczeniem złóż zaświadczenie potwierdzające wpisanie inspektora nadzoru inwestorskiego na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. Zaświadczenie wydaje inspektorowi nadzoru inwestorskiego właściwa izba samorządu zawodowego. Powinno ono mieć podany termin ważności.

4. Informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia złóż, jeśli przewidujesz:

 • prowadzenie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednoczesne zatrudnienie co najmniej 20 pracowników, albo
 • że planowany zakres robót przekroczy 500 osobodni

Informacje te zamieszczone są w ogłoszeniu, które kierownik budowy ma obowiązek umieścić na budowie. Ogłoszenie nie jest wymagane w przypadku obiektów służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz obiektów liniowych.

5. Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata wynosi 17 zł. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Termin

Zawiadomienie złóż przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych.

Przykład

Jeśli chcesz rozpocząć budowę 1 marca, to zawiadomienie złóż do ostatniego dnia lutego.

 1. Nadzór budowlany zarejestruje i sprawdzi zawiadomienie

1. Nie otrzymasz pisemnego potwierdzenia złożenia zawiadomienia.

2. Jeśli nadzór stwierdzi braki w dokumentach to wezwie ciebie do ich usunięcia. Nadzór wskaże ci termin, w którym masz to zrobić. Braki formalne nie powodują, że zawiadomienie jest bezskuteczne, jednak masz obowiązek uzupełnić braki – w innym przypadku grozi ci grzywna.

 1. Możesz rozpocząć budowę lub inne roboty budowlane

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Budowę lub inne roboty budowlane możesz rozpocząć po tym, jak złożysz zawiadomienie.

Pamiętaj, aby rozpocząć prace nie wcześniej niż w terminie podanym przez ciebie w zawiadomieniu.


Ważne

Zanim rozpoczniesz roboty budowlane skontaktuj się z urzędem, który wydał ci decyzję o pozwoleniu na budowę (lub rozbiórkę) i uzyskaj informację, czy decyzja jest wykonalna i ostateczna. Zgodnie z art. 130 Kodeksu postępowania administracyjnego decyzja podlega wykonaniu jeżeli jest ostateczna (tj. upłynął termin na wniesienie odwołania), albo gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Warto wiedzieć

Kogo jeszcze informujesz o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych

Jeśli masz ustanowiony nadzór autorski, to o zamierzonym terminie rozpoczęcia prac budowlanych poinformuj autora projektu. Nadzór autorski możesz ustanowić sam, albo taki obowiązek narzuca ci urząd w pozwoleniu na budowę. Nadzór autorski czuwa nad zgodnością realizacji budowy z projektem.

Zmiana kierownika budowy

Nie musisz zawiadamiać nadzoru budowlanego o zmianie kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego czy projektanta sprawującego nadzór autorski. Do posiadanej przez ciebie dokumentacji budowy dołącz tylko oświadczenia o przejęciu obowiązków przez wyżej wymienione osoby.

Czy ta strona była przydatna?