Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złożenie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Opis jest w trakcie aktualizacji i niektóre treści mogą być nieaktualne lub niepełne

Corocznie wiele podmiotów jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami. Sprawozdanie trzeba złożyć do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Poniżej dowiesz się kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto składa roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Sprawozdanie składasz jeśli jesteś:

 • wytwórcą zobowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów;
 • prowadzącym działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami zobowiązanym do prowadzenia ewidencji odpadów, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie: zbierania odpadów, lub przetwarzania odpadów;
 • podmiotem prowadzącym działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej.

Zobacz przykłady firm i działalności w których powstają odpady wraz kodami PKD.

Uwaga
Sprawozdanie roczne za rok 2018 złóż zgodnie z dotychczasowym wzorem obowiązującym w 2017 r.

Kto jest wytwórcą odpadów

Wytwórcą odpadów jest:

 • każdy, którego działalność lub zamieszkiwanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów),
 • każdy, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów (wtórny wytwórca odpadów),
 • świadczący usługi w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw (chyba że umowa o świadczenie usług stanowi inaczej).

Kto prowadzi ewidencję odpadów

Ewidencję odpadów prowadzi posiadacz odpadów, tj. wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ma odpady.

Kto może prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów

Uproszczoną ewidencję odpadów (tj. z zastosowaniem wyłącznie karty przekazania odpadu) mogą prowadzić małe i średnie przedsiębiorstwa, które spełniają następujące warunki:
1)  wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kg rocznie,
2)  wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie,
3)  transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów.

Pamiętaj, że prowadzenie uproszczonej ewidencji odpadów wyłącznie za pomocą karty przekazania odpadu, nie zwalnia cię od sporządzenia rocznego sprawozdania o odpadach.

Kto jest zwolniony z prowadzenia ewidencji odpadów

Ewidencji nie prowadzą:
1)  wytwórcy odpadów komunalnych oraz wytwórcy pojazdów wycofanych z eksploatacji jeśli przekazali pojazdy do stacji demontażu lub punktu zbierania,
2)  osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, które korzystają z odpadów na potrzeby własne,
3)  prowadzący nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów (np. odpady opakowaniowe, zużyte artykuły konsumpcyjne, leki i opakowania po lekach zbierane przez apteki, przyjmowanie zużytych artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach i instytucjach).

W przypadku wytwarzania jakich odpadów i w jakiej ilości nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów

Informację o tym jakie odpady i ich ilości są zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów znajdziesz w rozporządzeniu Ministra Środowiska.


Uwaga

Pamiętaj o złożeniu w terminie sprawozdania do marszałka województwa. Jeśli tego nie zrobisz wojewódzki inspektor ochrony środowiska ukarze cię grzywną.


Dowiedz się jak prowadzić ewidencje


Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Sprawozdanie złóż do urzędu marszałkowskiego do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Jeśli zakończysz prowadzenie działalności, musisz złożyć sprawozdanie w ciągu 7 dni od dnia jej zakończenia.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie

Złóż sprawozdanie do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

1. Złóż roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

W sprawozdaniu wypełnij tylko te działy, które ciebie dotyczą. Zbiorcze zestawienia danych wypełnij na podstawie prowadzonej przez ciebie przez cały rok ewidencji odpadów.

Urząd przyjmie twoje sprawozdanie i sprawdzi czy zostało ono złożone w ustawowym terminie oraz czy zawiera niezbędne dane identyfikujące twoją firmę.

Urząd zweryfikuje informacje zawarte w sprawozdaniu za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie do 30 września następnego roku.

Jeśli w wyniku weryfikacji twojego sprawozdania urząd uzna, że przekazane przez ciebie informacje są niezgodne ze stanem faktycznym, otrzymasz wezwanie do korekty rocznego sprawozdania. Urząd wyznaczy ci termin na przekazanie korekty – maksymalnie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zakres sprawozdania dla poszczególnych podmiotów zobowiązanych do jego złożenia określony jest w art. 75 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach.

Sprawozdania za lata 2017-2018 i wcześniejsze sporządź zgodnie ze wzorami określonymi w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach.

Termin

Sprawozdanie złóż do urzędu marszałkowskiego do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Jeśli zakończysz prowadzenie działalności, musisz złożyć sprawozdanie w ciągu 7 dni od dnia jej zakończenia.

2. Popraw roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami

Jeśli otrzymasz z urzędu wezwanie do korekty rocznego sprawozdania o odpadach, złóż korektę w wyznaczonym przez urząd terminie.

Pamiętaj, że jeśli nie dotrzymasz tego terminu, urząd uzna, że nie wykonałeś obowiązku ustawowego złożenia sprawozdania o odpadach za dany rok. W takim przypadku, marszałek województwa zawiadomi właściwego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, który nałoży na ciebie karę grzywny.

Jeśli otrzymałeś decyzję od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o nałożeniu grzywny zapłać ją we wskazanym terminie na rachunek bankowy wskazany przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Pamiętaj, że zaległe sprawozdanie roczne o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami musisz jak najszybciej złożyć do marszałka województwa, gdyż w przeciwnym razie, grzywna może być nałożona na ciebie wielokrotnie.

Termin

Zgodnie z terminem określonym w wezwaniu (nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania).

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd przyjmie twoje sprawozdanie. Nie otrzymasz z tego powodu żadnego dokumentu. Możesz jednak być wezwany do złożenia korekty sprawozdania lub do przedłożenia dokumentów ewidencji odpadów.

Warto wiedzieć

Co zrobić z dokumentami

Przechowuj przez 5 lat dokumenty, na podstawie których sporządziłeś sprawozdanie. Termin 5 lat liczy się od końca roku kalendarzowego, którego dotyczy sprawozdanie.

Kiedy przedawnia się obowiązek złożenia sprawozdania

Obowiązek sporządzenia sprawozdania przedawnia się po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, za który trzeba było sporządzić sprawozdanie.

Składowisko odpadów

Zarządzający składowiskiem odpadów musi:

 • przechowywać dokumenty do czasu zamknięcia składowiska odpadów,
 • przekazać dokumenty następnemu zarządzającemu składowiskiem odpadów lub władającemu powierzchnią ziemi.

Czy ta strona była przydatna?