Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis na listę firm audytorskich

Chcesz prowadzić firmę audytorską? Musisz najpierw uzyskać wpis na listę. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w siedzibie Izby

Załatw online

Wniosek możesz złożyć elektronicznie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Na listę firm audytorskich może być wpisana wyłącznie jednostka, w której czynności rewizji finansowej wykonują biegli rewidenci, prowadząca działalność w jednej z następujących form:

 • biegły rewident prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek
 • spółka cywilna, spółka jawna lub spółka partnerska, w której większość głosów posiadają biegli rewidenci lub firmy audytorskie, zatwierdzone co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; w spółkach, w których powołano zarząd, większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, jedną z nich jest biegły rewident
 • spółka komandytowa, w której komplementariuszami są wyłącznie biegli rewidenci lub firmy audytorskie, zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej
 • spółka kapitałowa lub spółdzielnia, które spełniają następujące wymagania:
  • większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, jedną z nich jest biegły rewident
  • większość głosów na walnym zgromadzeniu posiadają biegli rewidenci lub firmy audytorskie, zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej
  • większość członków organów nadzorczych stanowią biegli rewidenci zatwierdzeni co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej
 • spółdzielczy związek rewizyjny, który spełnia następujące wymagania:
  • zatrudnia do badania biegłych rewidentów,
  • większość członków zarządu stanowią biegli rewidenci zatwierdzenie co najmniej w jednym państwie Unii Europejskiej; jeżeli zarząd składa się z nie więcej niż 2 osób, jedną z nich jest biegły rewident.

Na listę firm audytorskich może zostać również wpisana firma zatwierdzona w innym państwie Unii Europejskiej. Taka firma jest uprawniona do wykonywania badań ustawowych w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli kluczowy biegły rewident przeprowadzający takie badania jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów, a firma audytorska wpisana jest na listę firm audytorskich.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Polska Izba Biegłych Rewidentów
al. Jana Pawła II 80, 00-175 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Wniosek o wpis na listę firm audytorskich

Wpis firmy na listę firm audytorskich dokonuje się na wniosek zawierający udokumentowane dane o firmie, oświadczenie o zdolności do prowadzenia działalności oraz po uiszczeniu opłaty. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do biura Polskiej Izby Biegłych Rewidentów (PIBR).

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie o zdolności do prowadzenia działalności podpisują członkowie zarządu, a w przypadku braku zarządu, właściciele lub wspólnicy.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Zawiera nazwiska i imiona, adresy służbowe, a w przypadku biegłych rewidentów, także ich numery w rejestrze.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Lista wspólników powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także podmiotów).
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zawiera nazwiska i imiona, adresy służbowe.

W zależności od formy prowadzonej działalności i rodzaju składanego wniosku podmiot powinien załączyć:

 • do wniosku P1 - prowadzenie działalności gospodarczej przez biegłego rewidenta we własnym imieniu i na własny rachunek: zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk z CEIDG) lub innego właściwego rejestru.
 • do wniosku P2 - prowadzenie spółki cywilnej: 
  • umowę spółki lub uchwałę wspólników zmieniającą umowę spółki
  • listę wspólników, która powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich)
  • zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (wydruk z CEIDG) (wymaganie nieobowiązkowe);
 • do wniosku P3 - prowadzenie spółki jawnej:
  • umowę spółki lub uchwałę wspólników zmieniającą umowę spółki
  • listę wspólników, która powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich)
  • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (wymaganie nieobowiązkowe);
 • do wniosku P4 - prowadzenie spółki partnerskiej:
  • umowę spółki lub uchwałę wspólników zmieniającą umowę spółki
  • listę wspólników, która powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich)
  • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (wymaganie nieobowiązkowe);
 • do wniosku P5 - prowadzenie spółki komandytowej:
  • umowę spółki lub uchwałę wspólników zmieniającą umowę spółki
  • listę wspólników, która powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich)
  • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego
  • zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (wydruk z CEIDG) komandytariuszy (wymaganie nieobowiązkowe);
 • do wniosku P6 - prowadzenie spółki kapitałowej lub spółdzielni lub spółdzielczego związku rewizyjnego:
  • umowę spółki lub uchwałę wspólników zmieniającą umowę spółki lub statut
  • listę wspólników/akcjonariuszy, która powinna zawierać: liczbę głosów, nazwiska i imiona, adresy służbowe wspólników/akcjonariuszy oraz ich numery w rejestrze biegłych rewidentów (dotyczy to także firm audytorskich)
  • aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (wymaganie nieobowiązkowe)
  • listę członków zarządu (nazwiska i imiona, adresy służbowe, a w przypadku biegłych rewidentów, także ich numery w rejestrze)
  • listę członków organów nadzorczych (nazwiska i imiona, adresy służbowe, a w przypadku biegłych rewidentów, także ich numery w rejestrze);
 • do wniosku P12 - prowadzenie firmy audytorskiej zatwierdzonej w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej na listę firm audytorskich: zaświadczenie wydane przez organ zatwierdzający z państwa członkowskiego pochodzenia, opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, potwierdzające zatwierdzenie w danym państwie Unii Europejskiej.
 1. Weryfikacja formalna i merytoryczna wniosku

Wyznaczony przez prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (KRBR) pracownik biura Izby weryfikuje dane i sprawdza poprawności załączonych dokumentów i potwierdza aktualność danych firmy w CEIDG lub w KRS.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych pracownik biura Izby wzywa do ich uzupełnienia (najczęściej telefonicznie). Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli wnioskodawca nie uzupełni braków formalnych w ustalonym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Informacje o złożonych wnioskach o wpis na listę firm audytorskich są zamieszczane na portalu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, wraz z wezwaniem do zgłaszania ewentualnych zastrzeżeń.

Gdy wniosek jest kompletny i został zaopiniowany przez Dział Prawny, pracownik biura Izby przygotowuje projekt uchwały w sprawie wpisu na listę firm audytorskich i przekazuje do Komisji ds. ewidencji.

Termin

Przed posiedzeniem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

 1. Wydanie rekomendacji w sprawie wpisu

Komisja ds. ewidencji analizuje wniosek o wpis na listę firm audytorskich wraz z dokumentacją. Pozytywnie zaopiniowany wniosek, parafowany przez członków komisji jest przekazywany na posiedzenie Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Termin

Nie później niż dwa dni przed posiedzeniem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

 1. Uchwała o wpisie na listę firm audytorskich

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów na posiedzeniu lub w głosowaniu przez internet:

 • podejmuje uchwałę o wpisie podmiotu na listę firm audytorskich w przypadku akceptacji projektu
 • zwraca projekt uchwały do Komisji ds.ewidencji z rekomendacją dalszego procedowania, w przypadku wątpliwości lub zastrzeżeń
 • podejmuje uchwałę w sprawie odmowy wpisu.

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów podpisuje uchwałę o wpisie podmiotu na listę firm audytorskich lub uchwałę o odmowie wpisu na listę firm audytorskich, które są decyzjami administracyjnymi.

Uchwała jest przekazywana do Komisji Nadzoru Audytowego (KNA), w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia.

W przypadku wątpliwości lub zastrzeżeń do treści projektu uchwały Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zwraca do Komisji ds. ewidencji projekt z rekomendacją dalszego procedowania.

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów informuje Komisję Nadzoru Audytowego o wpisie firmy audytorskiej zatwierdzonej w innym państwie Unii Europejskiej na listę. Komisji Nadzoru Audytowego przekazuje informację o wpisie na listę firm audytorskich właściwemu organowi zatwierdzającemu z państwa członkowskiego pochodzenia.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Uchwała podejmowana jest podczas posiedzenia Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. Posiedzenia Rady odbywają się co 3-4 tygodnie.

 1. Wpis na listę firm audytorskich

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów dokonuje wpisu na listę niezwłocznie po podjęciu uchwały. Wpis na listę uważa się za dokonany, jeżeli Komisja Nadzoru Audytowego nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 45 dni od dnia otrzymania uchwały. W przypadku decyzji odmawiającej wpisu na listę, opłata jest zwracana.

Po uprawomocnieniu się uchwały, dane podmiotu zamieszczane są na elektronicznej liście dostępnej na stronie internetowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Lista firm audytorskich zawiera następujące dane:

 • numer wpisu na listę
 • pełną i skróconą nazwę oraz adres firmy audytorskiej
 • formę organizacyjno-prawną firmy audytorskiej
 • nazwiska i imiona lub nazwy właścicieli, wspólników (w tym komplementariuszy), udziałowców (akcjonariuszy), członków zarządu oraz członków organów nadzorczych
 • adresy właścicieli, wspólników (w tym komplementariuszy), udziałowców (akcjonariuszy), członków zarządu oraz członków organów nadzorczych
 • nazwiska, imiona i numery w rejestrze wszystkich biegłych rewidentów zatrudnionych w firmie audytorskiej lub z nią powiązanych jako wspólnicy lub w inny sposób
 • adresy oddziałów firmy audytorskiej
 • informację o członkostwie w sieci oraz wykaz nazw i adresów firm audytorskich należących do sieci oraz podmiotów powiązanych z firmą audytorską lub też wskazanie miejsca, w którym informacje te są publicznie dostępne
 • adres strony internetowej firmy audytorskiej
 • numer w rejestrze nadany firmie audytorskiej przez organ rejestrujący innego niż Rzeczpospolita Polska państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego oraz nazwę tego organu
 • informację, czy firma audytorska została zarejestrowana w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej w celu umożliwienia przeprowadzania unijnych badań ustawowych, wymaganych w państwie Unii Europejskiej dokonującym rejestracji
 • dane kontaktowe obejmujące numer telefonu i adres poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów
 • informację, czy firma audytorska została wpisana na listę.

Lista zawiera także nazwy i adresy organów odpowiedzialnych odpowiednio za nadzór publiczny, wpis na listę, kontrole w ramach systemu zapewniania jakości, prowadzenie kontroli doraźnych i nakładanie kar administracyjnych za naruszenie przepisów ustawy oraz rozporządzenia nr 537/2014.

Termin

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów dokonuje wpisu na listę niezwłocznie po podjęciu uchwały, nie później niż w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Ile zapłacisz

2000 zł

Ile będziesz czekać

Wpis na listę uważa się za dokonany, jeżeli Komisja Nadzoru Audytowego nie sprzeciwi się wpisowi w terminie 45 dni od dnia otrzymania uchwały o wpisie na listę.

Jak możesz się odwołać

Firma, której odmówiono wpisu na listę firm audytorskich, może złożyć odwołanie. Odwołanie od uchwały wnosi się do Krajowego Nadzoru Audytowego, za pośrednictwem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Warto wiedzieć

Firma audytorska jest obowiązana do posiadania ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności rewizji finansowej. Obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania czynności rewizji finansowej i ustaje z dniem skreślenia z listy.

Firma audytorska, która w poprzednim roku kalendarzowym przeprowadziła badanie ustawowe jednostki zainteresowania publicznego, w terminie do ostatniego dnia lutego następnego roku, przekazuje Krajowego Nadzoru Audytowego sprawozdanie za poprzedni rok kalendarzowy. Firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich jest zobowiązana do wnoszenia opłaty rocznej z tytułu nadzoru począwszy od roku, w którym wpis stał się skuteczny.

W przypadku zmiany danych firmy audytorskiej powinieneś złożyć wniosek o zmianie danych firmy audytorskiej.

Jeżeli chcesz zakończyć działalność firmy audytorskiej musisz złożyć wniosek o zakończenie działalności firmy audytorskiej.

Czy ta strona była przydatna?