Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Mały ZUS Plus

Mały ZUS Plus jest rozwiązaniem dla przedsiębiorców, których przychody nie przekraczają 120 000 zł. Zobacz, jakie jeszcze warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z Małego ZUS Plus i jak się do niego zgłosić.

Dla kogo jest Mały ZUS Plus

Od 1 lutego 2020 roku możesz płacić obniżone składki na ubezpieczenia społeczne w ramach Małego ZUS Plus. Dwa kluczowe warunki to:

 • twoje przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej przez cały rok 2019 nie przekroczyły 120 000 zł
 • prowadziłeś lub prowadziłaś działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych.

Wysokość składki za 2020 roku ustalisz w oparciu o dochód z działalności gospodarczej, uzyskany w 2019 roku. Zobacz, jak ustalić podstawę składek na Mały ZUS Plus.

Pamiętaj! Nie możesz opłacać składek Mały ZUS Plus:

Mały ZUS dotyczy tylko składek na ubezpieczenia społeczne. Nie obejmuje składki zdrowotnej, którą trzeba płacić w pełnej wysokości (w 2020 roku jest to 362,34 zł).

Ważne! Mały ZUS Plus możesz opłacać również wtedy, jeśli skorzystałeś wcześniej z Ulgi na start (chyba, że zrezygnujesz z korzystania z tego uprawnienia) oraz z obniżonych składek od preferencyjnej podstawy.

Do 31 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy mogli korzystać z Małego ZUS Plus pod warunkiem, że ich roczny przychód z działalności gospodarczej nie przekroczył 30-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu 2019 roku, czyli 67 500 zł. Składka była ustalana na podstawie przychodu.

Zobacz, jakie są podstawowe różnice pomiędzy: Mały ZUS i Mały ZUS Plus.

Mały ZUS – do 31.01.2020 Mały ZUS Plus – od 1.02.2020
Przychód za cały 2019 nie może być wyższy niż 30-krotność minimalnego wynagrodzenia w grudniu 2019 roku, czyli 67 500 zł. Przychód za cały 2019 nie może być wyższy niż 120 000 zł.
Składka jest liczona od przychodu uzyskanego w poprzednim roku. Składka jest liczona od dochodu uzyskanego w poprzednim roku.
Działalność gospodarcza w poprzednim roku kalendarzowym była prowadzona przez nie mniej niż 60 dni kalendarzowych.
Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Jak długo można korzystać z Małego ZUS Plus

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można płacić maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Ważne! Do okresu 36 miesięcy wliczasz okres korzystania z Małego ZUS z 2019 roku.

Kto nie może korzystać z Małego ZUS Plus

Z Małego ZUS Plus nie możesz korzystać, jeśli nie spełnisz podstawowych wymogów dotyczących przychodu i czasu prowadzenia działalności gospodarczej lub:

 • w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej korzystałeś z Małego ZUS lub Małego ZUS Plus łącznie przez 36 miesięcy
 • spełniasz warunki do płacenia obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia
 • rozliczasz się na karcie podatkowej i jednocześnie korzystałeś ze zwolnienia z VAT – ci przedsiębiorcy nie składają do urzędów skarbowych zeznań PIT lub deklaracji VAT, z których ZUS pozyskuje dane do weryfikacji poprawności ustalenia najniższej podstawy wymiaru składek
 • podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności, na przykład jako wspólnik spółki jawnej
 • wykonujesz w ramach działalności gospodarczej te same zadania, które wykonywałeś dla byłego bądź obecnego pracodawcy jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Z Małego ZUS Plus nie możesz również korzystać, jeśli w poprzednim roku prowadziłeś działalność jako:

 • twórca, artysta
 • osoba wykonująca wolny zawód
 • wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.
 • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Kiedy i jak zgłosić się do Małego ZUS Plus

Jeśli w 2020 roku kończysz płacić obniżone składki od preferencyjnej podstawy, spełniasz warunki i chcesz skorzystać z Małego ZUS Plus po raz pierwszy, złóż w ZUS dokumenty:

Dokumenty musisz przekazać w terminie 7 dni od pierwszego dnia, w którym zaczynasz spełniać warunki do korzystania z Małego ZUS Plus. Dokumenty możesz złożyć bezpośrednio do ZUS lub przez CEIDG.

Zobacz, jak zgłosić się do Małego ZUS Plus przez CEIDG.

Ważne! Jeżeli zaczniesz spełniać warunki Małego ZUS Plus w 2021 roku, to musisz się zgłosić do ZUS do 31 stycznia 2021 roku. Zgłoszenia w tym terminie musisz dokonać również wtedy, gdy posiadasz w styczniu 2021 roku inny tytuł do ubezpieczeń, na przykład umowę o pracę w pełnym wymiarze lub jesteś w okresie pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Przykład

Pani Marta do czerwca 2021 roku pobiera zasiłek macierzyński. Jeśli chce skorzystać z Małego ZUS Plus w 2021 roku, to musi złożyć do 31 stycznia 2021 zgłoszenie do ZUS.

Pamiętaj! Przedsiębiorcy, którzy korzystali z Małego ZUS w styczniu 2020 roku, przeszli do Małego ZUS Plus automatycznie. Jeśli w związku z korzystaniem z Małego ZUS w styczniu 2020 roku przekazałeś ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II, masz również obowiązek przekazać te dokumenty w związku z korzystaniem z Małego ZUS Plus w terminie składania deklaracji i w komplecie z deklaracją ZUS DRA. W takim przypadku w 2020 roku obowiązują Cię dwie podstawy wymiaru składek:

 • ustalona na styczeń 2020 roku oraz
 • ustalona na okres od lutego do grudnia 2020 roku.

Jak liczyć limit przychodów

Limit przychodów z działalności gospodarczej w 2019 roku prowadzonej przez cały ten rok, nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł.

Jeżeli w poprzednim roku kalendarzowym rozliczałeś się w formie karty podatkowej i nie korzystałeś ze zwolnienia z podatku VAT, twoim przychodem jest wartość sprzedaży, która podlega opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku, czyli łączna wartość:

 • odpłatnej dostawy towarów
 • odpłatnego świadczenia usług na terytorium kraju
 • eksportu towarów
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Jeżeli prowadziłeś lub prowadziłaś działalność gospodarczą tylko przez część 2019 roku, limit, którego nie może przekroczyć przychód z tej działalności, jest odpowiednio niższy. Przy obliczaniu progu przychodu musisz zastosować proporcję:

 • podziel kwotę 120 000 zł przez liczbę dni kalendarzowych w poprzednim roku kalendarzowym
 • pomnóż wynik przez liczbę dni kalendarzowych, w których prowadziłeś działalność w poprzednim roku kalendarzowym
 • wynik równy lub wyższy niż 0,5 grosza zaokrąglij w górę, niższy niż 0,5 grosza – w dół,

Przykład

Pan Jan prowadził działalność w 2019 roku przez 250 dni. Jego limit za 2019 rok wyniesie 82 191,78 zł (120000 zł / 365 dni x 250 dni).

 • osiągnięty przez ciebie przychód z działalności gospodarczej porównaj do ustalonego limitu. Jeśli osiągnięty przychód go nie przekracza, to możesz korzystać z Małego ZUS Plus.

Jak ustalić podstawę składek

Możesz skorzystać z kalkulatora ZUS do obliczania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Jeżeli chcesz ustalić podstawę samodzielnie, to najpierw oblicz swój przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej za ubiegły rok:

 • podziel roczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez liczbę dni kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej
 • wynik pomnóż przez 30 i zaokrąglij do pełnych groszy:
  • w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza
  • w dół, jeśli jest niższa niż 0,5 grosza.

Jeżeli w poprzednim roku kalendarzowym rozliczałeś lub rozliczałaś się w formie:

 • karty podatkowej i nie korzystałeś ze zwolnienia z podatku VAT
 • zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych,

dochód ustalisz, mnożąc wysokość przychodu przez współczynnik 0,5. Wynik zaokrąglij do pełnych groszy:

 • w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza
 • w dół, jeśli jest niższa niż 0,5 grosza.

Ważne! Jeżeli składki na ubezpieczenia społeczne twoje i osób z tobą współpracujących zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, to na potrzeby wyliczenia podstawy składek musisz powiększyć swój roczny dochód z działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym o kwoty tych składek zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Teraz ustal podstawę składki: pomnóż przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik 0,5. Wynik zaokrąglij do pełnych groszy:

 • w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 grosza
 • w dół, jeśli jest niższa niż 0,5 grosza.

Porównaj otrzymany wynik z kwotą równą 30% minimalnego wynagrodzenia i kwotą równą 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawa składki, jaką zadeklarujesz, musi mieścić się między tymi dwoma wartościami, czyli:

 • nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku (czyli w 2020 roku będzie to 780 zł)
 • nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok (w 2020 roku będzie to 3136,20 zł).

Jeśli otrzymałeś wynik niższy niż 30% minimalnego wynagrodzenia, obowiązuje cię najniższa podstawa wymiaru składek w wysokości 30% minimalnego wynagrodzenia.

Pamiętaj! Rok 2020 jest rokiem wyjątkowym, ponieważ jako płatnik możesz mieć ustalone dwie podstawy wymiaru składek. Zobacz, jak w takiej sytuacji obliczyć najniższą podstawę wymiaru składek za luty–grudzień 2020 roku.

Jakie są obowiązki po zgłoszeniu do Małego ZUS Plus

Po zgłoszeniu się do Małego ZUS Plus, musisz przekazać do ZUS informacje o:

 • rocznym przychodzie
 • rocznym dochodzie
 • formach opodatkowania z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz
 • podstawie wymiaru składek.

Zrób to w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym (ZUS DRA cz. II bądź ZUS RCA cz. II), składanych za styczeń danego roku kalendarzowego lub za pierwszy miesiąc rozpoczęcia lub wznowienia prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w danym roku kalendarzowym.

Musisz też przedstawić na żądanie ZUS – w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania – dokumenty potwierdzające zastosowane przez ciebie w poprzednim roku kalendarzowym formy opodatkowania, wysokość rocznego przychodu i rocznego dochodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy. Jeśli tego nie zrobisz, ZUS ustali ci za wszystkie miesiące danego roku podstawę wymiaru składek w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Jakie są konsekwencje niższych składek na ZUS

Tak jak w przypadku innych ulg w opłacaniu składek ZUS, korzystanie z Małego ZUS Plus jest dobrowolne. Jeśli chcesz opłacać wyższe składki i mieć w przyszłości wyższe świadczenia, możesz to zrobić, deklarując wyższą podstawę wymiaru składki niż najniższa podstawa obliczona na podstawie dochodu, czyli kwota, która mieści się pomiędzy 30% minimalnego wynagrodzenia i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Możesz również nie korzystać z Małego ZUS Plus lub zrezygnować z niego w trakcie roku. Za miesiąc, w którym zrezygnujesz z ulgi, oraz pozostałe miesiące do końca roku płacisz składki na ubezpieczenia społeczne według standardowych zasad, w pełnej wysokości.

Twoja decyzja o skorzystaniu z Małego ZUS Plus będzie mieć wpływ na wysokość świadczeń, które ci przysługują (chorobowe, rentowe, emerytalne). Te świadczenia są obliczane od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie.

Pamiętaj! Jeśli będziesz wpłacać niższe składki, w przyszłości otrzymasz też niższe świadczenia.

Jak zgłosić się do Małego ZUS Plus przez CEIDG

Chcesz zgłosić się do Małego ZUS Plus i płacić niższe składki na ubezpieczenie? Możesz to zrobić online w serwisie CEIDG.

Będziesz potrzebować Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Krok 1. Zaloguj się do CEIDG. 

Logowanie do CEIDG

 Pamiętaj! Jeśli nie masz jeszcze konta w CEIDG, w każdej chwili możesz je założyć.

Zakładanie konta w CEIDG

Krok 2. Wybierz zakładkę „Operacje na wpisie”, a następnie opcję „Zmień dane we wpisie”.

Krok 3. Zaznacz opcję „Na podstawie konta użytkownika”. Następnie wybierz „Dalej”.

Wybór zmiany danych na podstawie konta użytkownika

Krok 4. Wypełnij wniosek. Pamiętaj, ze musisz uzupełnić wszystkie wymagane dane (oznaczone gwiazdką). Pola, których zapomnisz wypełnić, system oznaczy na czerwono.

Wypełnienie wniosku

Krok 5. Wybierz jeden z formularzy ZUS.

Instrukcję wypełniania formularzy znajdziesz na stronie CEIDG.

Uwaga! Jeśli chcesz skorzystać z Małego ZUS Plus, powinieneś wyrejestrować się z dotychczasowego ubezpieczenia (formularz ZUS ZWUA) i zarejestrować z nowym kodem dla Małego ZUS Plus. Zgłoszenia dokonujesz na formularzu ZUS ZUA lub ZUS ZZA (jeśli podlegasz wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu).

Kody dla Małego ZUS Plus to:

 • 05 90 (jeśli nie masz ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy)
 • 05 92 (jeśli masz ustalone prawo do renty).

Krok 6. Załącz formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA.

Wybór załącznika

Krok 7. Podpisz wniosek Profilem Zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

Podpis profilem zaufanym

Krok 8. Po podpisaniu wniosku na ekranie zobaczysz potwierdzenie złożenia wniosku.

Potwierdzenie złożenia wniosku

Czy ta strona była przydatna?