Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Jakie warunki trzeba spełnić

 

Aby uzyskać zwolnienie podatkowe Twoja inwestycja musi:

 1. być jeszcze nierozpoczętą, nową inwestycją (lub reinwestycją),
 2. wpisywać się w zakres działalności, na którą można otrzymać pomoc publiczną,
 3. spełniać kryteria ilościowe,
 4. spełniać kryteria jakościowe.

1. Definicja nowej inwestycji

 


Utworzenie nowego zakładu

Zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu

Wprowadzenie produktów dotąd niewytwarzanych przez zakład

Zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu

Szczegółowa definicja wynika z art. 2 ust.1. pkt 1 Ustawy o wspieraniu nowych inwestycji:

Nowa inwestycja to inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego przedsiębiorstwa, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w przedsiębiorstwie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa, z wyłączeniem przedsiębiorstwa, wobec którego wszczęte zostało postępowanie upadłościowe lub został złożony wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości.

Ważne: Pamiętaj, że o wsparcie możesz starać się tylko przed rozpoczęciem realizacji nowej inwestycji. 

Co JEST uznawane za rozpoczęcie inwestycji Co NIE jest rozpoczęciem inwestcyji

- rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją,
- pierwsze prawnie wiążące zobowiązanie do zamówienia urządzeń,
- inne zobowiązanie, które powoduje, że inwestycja staje się nieodwracalna.

- zakup gruntów,
- prace przygotowawcze, takie jak uzyskanie zezwoleń i przeprowadzenie studiów wykonalności,
- podpisanie listów intencyjnych.

2. Zakres działalności, na którą można otrzymać pomoc publiczną w ramach PSI

 

Przemysł i produkcja

Nowoczesne usługi dla biznesu, IT, prace B+R

Pomoc publiczną możesz otrzymać na realizację inwestycji w sektorze:

 • tradycyjnego przemysłu z wyjątkiem przedsiębiorstw produkujących m.in.: alkohol, wyroby tytoniowe, materiały wybuchowe, stal, energię elektryczną i gaz,
 • nowoczesnych usług (ang. Business Process Outsourcing BPO).

W ramach Polskiej Strefy Inwestycji do nowoczesnych usług dla biznesu zalicza się usługi:

 • związane z wydawaniem oprogramowania i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych (PKWiU: 58.29 z wyłączeniem 58.29.5 i 62 z wyłączeniem 62.01.2),
 • przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting), oraz pozostałe usługi związane z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych (PKWiU: 63.11.1),
 • w zakresie audytu finansowego (PKWiU: 69.20.1),
 • rachunkowo-księgowe (PKWiU: 69.20.2),
 • doradztwa związane z zarządzaniem i usługi firm centralnych (head offices) (PKWiU: 70),
 • architektoniczne i inżynierskie oraz w zakresie badań i analiz technicznych (PKWiU: 71),
 • badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU: 72),
 • specjalistycznego projektowania przemysłowego i wnętrz (PKWiU: 74.1),
 • doradztwa w sprawach środowiska naturalnego (PKWiU: 74.90.13),
 • centrów telefonicznych (call center) (PKWiU: 82.2),
 • naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego (PKWiU: 95.1)

Zakres działalności wykluczony ze wsparcia w ramach PSI:

Pomocy publicznej nie otrzymasz, jeśli prowadzisz m.in. działalność w zakresie: handlu hurtowego i detalicznego, obiektów i robót budowlanych oraz prowadzenia ośrodków gier. Szczegółowy wykaz rodzajów działalności wykluczonych ze wsparcia znajdziesz w § 2 Rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizacje nowych inwestycji.

3. Kryteria ilościowe

Kryteria ilościowe to minimalne wymagane koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które będziesz musiał ponieść aby otrzymać zwolnienie podatkowe. (Sprawdź jakie koszty możesz uwzględnić w zakładce: Jak policzyć wartość inwestycji)

Kryteria ilościowe są uzależnione od poziomu bezrobocia w powiecie, w którym chcesz realizować swoją inwestycję. Najniższe wymagane koszty są w powiatach o wysokim poziomie bezrobocia oraz w wybranych miastach średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze.

Przedziały kryteriów ilościowych w zależności od lokalizacji

Wielkość firmy Sektor przemysłu Sektor nowoczesnych usług
Duża od 10 mln zł do 100 mln zł od 500 tys. zł do 5 mln zł
Średnia od 2 mln zł do 20 mln zł
Mała od 500 tys. zł do 5 mln zł
Mikro od 200 tys. zł do 2 mln zł

Ważne: Jeśli planowane koszty Twojej inwestycji są wyższe, to też możesz ubiegać się o wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. 

Szczegółowe kryteria ilościowe możesz sprawdzić na naszej mapie. Dowiesz się jak dużą inwestycję powinieneś zrealizować w wybranej lokalizacji. 

4. Kryteria jakościowe

Kryteria jakościowe to warunki, które Twoja inwestycja musi spełnić, by skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Są one podzielone na dwie grupy:

 • zrównoważony rozwój gospodarczy,
 • zrównoważony rozwój społeczny.

W sumie nowa inwestycja może otrzymać maksymalnie 10 pkt za kryteria jakościowe. Jednak, aby uzyskać decyzję o wsparciu wystarczy, że inwestycja spełni od 4 do 6 pkt, w zależności od lokalizacji:

 • 4 pkt w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, warmińsko-mazurskim,
 • 5 pkt w województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, świętokrzyskim, zachodniopomorskim oraz w podregionach: ciechanowsko-płockim, ostrołęcko – siedleckim, radomskim, warszawskim wschodnim,
 • 6 pkt w województwach: dolnośląskim, śląskim, wielkopolskim oraz w Warszawie i podregionie warszawskim zachodnim.

Warunkiem jest też uzyskanie co najmniej po 1 pkt za zrównoważony rozwój gospodarczy i za zrównoważony rozwój społeczny.

Kryteria jakościowe w zależności od sektora nowej inwestycji

Zrównoważony rozwój gospodarczy
  Sektor przemysłu Sektor nowoczesnych usług
1pkt Inwestycja z branży strategicznej:
- żywność wysokiej jakości- środki transportu
- profesjonalne urządzenia elektryczne i elektroniczne
- lotniczo-kosmiczna- produkty higieniczne, leki i wyroby medyczne
- maszynowy
- odzysk materiałowy surowców i nowoczesnych tworzyw
- ekobudownictwo
- usługi specjalistyczne
- specjalistyczne usługi teleinformatyczne
Inwestycja musi wpisywać się też w inteligentną specjalizację danego województwa.
1pkt Wysokie przychody z eksportu
1pkt Prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej
1pkt Status mikro, małej lub średniej firmy
1pkt Członkostwo w Krajowym Klastrze Kluczowym Utworzenie centrum usług dla biznesu o zasięgu międzynarodowym

 

Zrównoważony rozwój społeczny
  Sektor przemysłu Sektor nowoczesnych usług
1pkt Działalność o niskim negatywnym wpływie na środowisko
1pkt Zlokalizowanie inwestycji w:
- 1 ze 139 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze lub w gminie graniczącej z tym miastem
- powiecie o najwyższym bezrobociu w kraju
1pkt Wspieranie pracowników w zdobywaniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz współpraca ze szkołami branżowymi
1pkt Zapewnianie pracownikom programów ubezpieczeń, opieki medycznej, dopłat do działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej
1pkt Tworzenie wyspecjalizowanych i stabilnych miejsc pracy Tworzenie wysokopłatnych i stabilnych miejsc pracy

Do pobrania:

Kto i jak ocenia kryteria

Kryteria i warunki oceniane są na podstawie wniosku o decyzję o wsparciu. Opis tego, w jaki sposób złożyć wniosek znajdziesz na stronie. Wniosek powinieneś przesłać do Zarządzającego Obszarem, który dokona jego oceny i wyda decyzję.