Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż zawiadomienie o wypadku przy pracy

W razie śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wypadku przy pracy oraz każdego innego, który wywołał takie skutki i może być uznany za wypadek przy pracy, pracodawca musi powiadomić okręgowego inspektora pracy. Zobacz, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest wypadek przy pracy

Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ:

 • w czasie podróży służbowej w okolicznościach innych niż już wymienione, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań
 • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony
 • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

By określone zdarzenie mogło zostać zakwalifikowane jako wypadek przy pracy konieczne jest ustalenie, że wystąpił wszystkie przesłanki wypadku: nagłość zdarzenia, zewnętrzna przyczyna, uraz bądź śmierć pracownika a także związek zdarzenia z pracą.

Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o takim zdarzeniu swojego przełożonego. 

Jakie wypadki musi zgłosić pracodawca

Obowiązkiem pracodawcy jest zawiadomić okręgowego inspektora pracy właściwego ze względu na miejsce zdarzenia o:

 • śmiertelnym wypadku przy pracy
 • ciężkim wypadku przy pracy
 • zbiorowym wypadku przy pracy
 • każdym innym wypadku, który ma związek z pracą i wywołał wymieniony skutek (śmiertelny, ciężki, zbiorowy), jeżeli może zostać uznany za wypadek przy pracy.

Śmiertelny wypadek przy pracy to taki, który powoduje śmierć w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wystąpienia wypadku.

Ciężki wypadek przy pracy to taki, który spowodował ciężkie uszkodzenie ciała, takie jak:

 • utrata wzroku, słuchu, mowy, zdolności rozrodczej lub inne uszkodzenie ciała,
 • rozstrój zdrowia naruszające podstawowe funkcje organizmu,
 • choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu,
 • trwała choroba psychiczna,
 • trwała, całkowita lub częściowa niezdolność do pracy w zawodzie,
 • trwałe, istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.

Zbiorowy wypadek przy pracy to wypadek, któremu uległy co najmniej dwie osoby.

Uwaga! Poza inspektorem pracy pracodawca o wypadku zawiadamia też prokuratora. Niezawiadomienie o wypadku przy pracy inspektora pracy czy prokuratora jest wykroczeniem pracodawcy, za które grozi kara grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Niezwłocznie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe inspektoraty pracy

Pracodawca składa zawiadomienie o wypadku do okręgowego inspektora pracy właściwego ze względu na miejsce zdarzenia.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie zawiadomienia o wypadku

Zawiadomienie o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek pracodawca musi złożyć na piśmie. Zawiadomienie powinno zawierać następujące informacje:

 • identyfikacja pracodawcy (nazwa pracodawcy, imię nazwisko, zajmowane stanowisko, telefon)
 • data i godzina zaistnienia zdarzenia
 • liczba osób poszkodowanych
 • dane osób poszkodowanych (w tym imię i nazwisko poszkodowanego, podstawę świadczenia pracy, skutki wypadku dla poszkodowanego)
 • miejsce wypadku
 • informacja o przebiegu zdarzenia wypadkowego.

Żeby przyspieszyć przekazanie informacji, zawiadomienie można złożyć również telefonicznie. Numery telefonów, pod którymi można zgłaszać wypadki przy pracy, znajdziesz w wyszukiwarce kontaktów na stronie Państwowej Inspekcji Pracy - musisz wybrać właściwe województwo.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zawiadomienie powinno zawierać m.in. zastępujące informacje: 

 • źródło informacji o zdarzeniu (nazwa pracodawcy, imię nazwisko, zajmowane stanowisko, telefon);
 • data i godzina zaistnienia zdarzenia;
 • liczba osób poszkodowanych;
 • dane osób poszkodowanych;
 • miejsce wypadku;
 • krótki opis zdarzenia wypadkowego.

Termin

Niezwłocznie.

 1. Przyjęcie zawiadomienia o wypadku

Właściwy okręgowy inspektor pracy przyjmuje od pracodawcy zawiadomienie o śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym wypadku przy pracy oraz o każdym innym wypadku, który wywołał wymienione skutki, mającym związek z pracą, jeżeli może być uznany za wypadek przy pracy.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Niezwłocznie.

Warto wiedzieć

Co powinien zrobić pracodawca w razie wypadku

Pracodawca ma zapewnić poszkodowanym pierwszą pomoc i podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie (na przykład wyłączenie maszyn i urządzeń z ruchu, odcięcie zasilania maszyn energią, materiałami).

Pracodawca ponadto musi zabezpieczyć miejsce wypadku przed dostępem osób niepowołanych i możliwością uruchomienia – bez potrzeby – maszyn i innych urządzeń technicznych, których ruch wstrzymano w związku z tym zdarzeniem. Należy wykluczyć możliwość zmian usytuowania maszyn i urządzeń oraz innych przedmiotów, które spowodowały wypadek, jeżeli na podstawie ich położenia i stanu będzie można odtworzyć okoliczności, przebieg i ustalić przyczyny.

Obowiązkiem pracodawcy jest przeprowadzanie systematycznej analizy wypadków i wprowadzanie środków zapobiegawczych, które pozwolą uniknąć ich ponownego wystąpienia. 

Na czym polega postępowanie powypadkowe 

Obowiązkiem pracodawcy jest również przeprowadzenie postępowania powypadkowego. W ramach tego postępowania zespół powypadkowy, czyli pracownik służby BHP i społeczny inspektor pracy powinien ustalić okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy. Jeśli pracodawca nie ma służby BHP w skład zespołu wejdzie pracodawca lub pracownik, któremu pracodawca powierzy wykonywanie zadań z zakresu BHP lub zewnętrzny specjalista. Jeśli w firmie nie ma społecznej inspekcji pracy do zespołu wejdzie przedstawiciel pracowników, który musi mieć aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia BHP.

Pamiętaj! Jeśli jesteś małym pracodawcą i ze względu na małą liczbę zatrudnionych nie możesz zbudować dwuosobowego zespołu – do zespołu wejdziesz ty i zewnętrzny specjalista.

Zespół zbada okoliczności i przyczyny wypadku, w tym dokonując oględzin miejsca, w którym do niego doszło, wysłuchując wyjaśnień poszkodowanego czy świadków, a także zasięgając opinii lekarza.

Nie później niż 14 dni od zawiadomienia o wypadku zespół sporządzi protokół powypadkowy, w którym wskaże czy zdarzenie miało charakter wypadku przy pracy i jeśli tak to w jakich okolicznościach i z jakich przyczyn do niego doszło. Poszkodowany ma prawo wnosić zastrzeżenia i uwagi do treści protokołu. Protokół następnie zatwierdza pracodawca, ma na to 5 dni od sporządzenia protokołu.

Zatwierdzony protokół powypadkowy pracodawca doręcza:

 • poszkodowanemu
 • rodzinie (w razie wypadku śmiertelnego)
 • inspektorowi pracy (w przypadku wypadku śmiertelnego, zbiorowego lub ciężkiego)

Zobacz wzór protokołu powypadkowego.

Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową pracodawca musi przechowywać przez 10 lat.

Poszkodowany, który nie zgadza się z treścią protokołu może wystąpić do sądu z pozwem o sprostowanie protokołu powypadkowego. Najczęściej w ramach tego postępowania strony: poszkodowany i pracodawca spierają się o to, czy dane zdarzenie może zostać uznane za wypadek przy pracy.

Ważne! Pracodawca jest obowiązany prowadzić rejestr wypadków przy pracy. Koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.

Czy ta strona była przydatna?