Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż zgłoszenie wodnoprawne

Zamierzasz wybudować pomost nad wodą lub wykopać staw? A może chcesz mieć restaurację na rzece? Możesz zrealizować takie inwestycje, jeśli dokonasz zgłoszenia wodnoprawnego, a nadzór wodny się nie sprzeciwi. Dowiedz się, kiedy i jak złożyć zgłoszenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jakie inwestycje wymagają zgłoszenia wodnoprawnego

Nie wszystkie przedsięwzięcia na wodzie wymagają zgłoszenia wodnoprawnego. Niektóre czynności i inwestycje nie wymagają żadnych formalności. Są też takie, na które musisz mieć pozwolenie.

Musisz złożyć zgłoszenie wodnoprawne, jeśli planujesz:

 • wykonanie pomostu o szerokości do 3 metrów i długości całkowitej do 25 metrów – przy czym sumuje się długość poszczególnych elementów (na przykład, jeśli planujesz pomost w kształcie litery L)
 • postój na wodach płynących statków przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub usługowe, na przykład barka mieszkalna lub statek, w którym prowadzona jest restauracja
 • prowadzenie przez wody inne niż śródlądowe drogi wodne napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych
 • wykonanie kąpieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli – również na obszarze morza terytorialnego
 • trwałe odwadnianie wykopów budowlanych
 • prowadzenie robót w wodach oraz innych robót, które mogą być przyczyną zmiany stanu wód podziemnych
 • wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem
 • odprowadzanie wód z wykopów budowlanych lub z próbnych pompowań otworów hydrogeologicznych
 • wykonanie stawów, które nie są napełniane w ramach usług wodnych, ale wyłącznie wodami opadowymi lub roztopowymi, lub wodami gruntowymi o powierzchni nieprzekraczającej 5000 metrów kwadratowych oraz głębokości nieprzekraczającej 3 metry od naturalnej powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na wykonanie stawu
 • przebudowę rowu polegającą na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamkniętego na długości nie większej niż 10 metrów
 • przebudowę lub odbudowę urządzeń odwadniających zlokalizowanych w pasie drogowym dróg publicznych, obszarze kolejowym, na lotniskach lub lądowiskach
 • wydobywanie kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów z wód w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych, wykonywane w ramach obowiązków właściciela wód
 • wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód.

Niektóre przedsięwzięcia wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego i zgłoszenia wodnoprawnego. Jeśli chcesz zrealizować taki projekt, to odpowiednia jednostka Wód Polskich załatwi twoją sprawę w ramach jednego postępowania. Zakończy się ono wydaniem pozwolenia wodnoprawnego.

Uwaga! Jeżeli planujesz realizację 2 lub więcej pomostów, stawów lub chcesz wykonać przepust lub inny przekrój zamknięty – i spowoduje to przekroczenie ich dopuszczalnych rozmiarów – to nadzór wodny w drodze decyzji nakaże ci uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Pamiętaj, że przy zgłoszeniu wodnoprawnym bierze się pod uwagę parametry skumulowane z innymi planowanymi, realizowanymi oraz zrealizowanymi przedsięwzięciami. Kumulacja parametrów ma miejsce, jeśli planujesz realizację kilku obiektów blisko siebie, albo są już one w sąsiedztwie.

Przeczytaj, jak uzyskać pozwolenie wodnoprawne.

Które inwestycje nie wymagają zgłoszenia wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego

Nie musisz załatwiać żadnych formalności, jeśli planujesz:

 • uprawianie żeglugi na śródlądowych drogach wodnych
 • holowanie oraz spław drewna
 • wycinanie roślin z wód lub brzegu w związku z utrzymywaniem wód, śródlądowych dróg wodnych oraz remontem urządzeń wodnych
 • wykonanie pilnych prac zabezpieczających w okresie powodzi
 • wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 metrów – zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego
 • rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych
 • pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 metrów sześciennych na dobę oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 metrów sześciennych na dobę, na potrzeby zwykłego korzystania z wód
 • pobór i odprowadzanie wód w związku z wykonywaniem odwiertów lub otworów strzałowych przy użyciu płuczki wodnej na cele badań sejsmicznych
 • odbudowa, rozbudowa, przebudowa lub rozbiórka urządzeń pomiarowych służb państwowych lub Wód Polskich, a także lokalizowanie tych urządzeń na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
 • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące lub przez wały przeciwpowodziowe rurociągów oraz przewodów w rurociągach osłonowych służących urządzeniom pomiarowym służb państwowych lub Wód Polskich
 • wyznaczanie szlaku turystycznego pieszego lub rowerowego oraz budowa, przebudowa lub remont drogi rowerowej, z wyjątkiem prowadzenia dróg rowerowych przez wody powierzchniowe
 • zatrzymywanie wody w rowach, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na zatrzymywanie wody w rowach
 • hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na hamowanie odpływu wody z obiektów drenarskich
 • lokalizowanie, na okres do 180 dni, tymczasowych obiektów budowlanych na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
 • przebudowa rowów w celu zatrzymywania wody, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na przebudowę rowów w celu zatrzymywania wody
 • przebudowa obiektów drenarskich w celu hamowania odpływu wody, jeżeli zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, lub terenu znajdującego się w zasięgu oddziaływania, gdy zakład posiada uprzednią pisemną zgodę właścicieli gruntów objętych oddziaływaniem na przebudowę obiektów drenarskich w celu hamowania odpływu wody
 • ułożenie i utrzymywanie na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego kabli służących do wyprowadzenia mocy z morskich farm wiatrowych, dla których wydane zostało pozwolenie.

Uwaga! Jeżeli po przeczytaniu tych informacji nie jesteś pewien, czy planowana inwestycja wymaga zgłoszenia wodnoprawnego lub pozwolenia wodnoprawnego, skontaktuj się z nadzorem wodnym, który jest najbliżej miejsca twojej inwestycji.

Gdzie szukać informacji o złożonych i przyjętych zgłoszeniach wodnoprawnych

Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej publikują informacje o:

 • dokonaniu zgłoszenia wodnoprawnego, zakresie zgłoszenia, danych podmiotu dokonującego zgłoszenia
 • dacie wniesienia sprzeciwu od zgłoszenia wodnoprawnego
 • braku wniesienia sprzeciwu.

Przejdź do ogłoszeń o zgłoszeniach wodnoprawnych, na stronie biuletynu informacji publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Urząd ma 7 dni na umieszczenie odpowiednich informacji. Termin ten liczy się odpowiednio od: doręczenia zgłoszenia, wniesienia sprzeciwu, upływu terminu do wniesienia sprzeciwu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zgłoszenie wodnoprawne złóż przed planowanym terminem rozpoczęcia wykonywania czynności na wodzie, robót lub urządzeń wodnych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • nadzory wodne
 • MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY

Zgłoszenie wodnoprawne złóż do nadzoru wodnego, który jest najbliżej:

 • zamierzonego korzystania z usług wodnych
 • planowanych urządzeń wodnych lub innej działalności wymagającej zgłoszenia

Do Ministra Infrastruktury wnioski składają wyłącznie Wody Polskie.

Aby znaleźć siedzibę właściwego nadzoru wodnego, skorzystaj z mapy zamieszczonej na stronie internetowej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Podaj wybraną lokalizację.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż zgłoszenie w nadzorze wodnym

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgłoszenie zawiera:

1) oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i adresu;

2) określenie:

a) celu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych,

b) stanu prawnego nieruchomości, na której czynności, roboty lub urządzenia wodne będą wykonywane,

c) wykonywanych robót w sposób opisowy, podstawowych parametrów charakteryzujących planowane roboty oraz warunków ich wykonania,

d) lokalizacji czynności, robót lub urządzeń wodnych, z podaniem nazwy lub numeru obrębu ewidencyjnego z numerem lub numerami działek ewidencyjnych oraz współrzędnymi,

e) planowanego terminu rozpoczęcia robót lub czynności.

Przez zakład należy rozumieć podmioty (czyli np. osoby fizyczne lub przedsiębiorców) wykonujące urządzenia wodne albo korzystające z wód, które dokonują zgłoszenia wodnoprawnego.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja o warunkach zabudowy określa:

- rodzaj inwestycji;

- warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

 • warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
 • wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
 • ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

- linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1:1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj decyzję o warunkach zabudowy
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa:

- rodzaj inwestycji;

- warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

 • warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
 • wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
 • ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

- linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1: 1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).

Jak uzyskać dokument?
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Mapę sytuacyjno-wysokościową dostaniesz w urzędzie, który zajmuje się państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Na mapie sytuacyjno-wysokościowej powinien być naniesiony schemat planowanych czynności, robót lub urządzeń wodnych i zasięg ich oddziaływania. Przepisy nie regulują kwestii jak długo aktualne są dane mapy. Skontaktuj się z nadzorem wodnym, do którego składasz zgłoszenie, aby udzielił ci informacji czy mapa, którą dysponujesz jest odpowiednia.

Uwaga! Jeśli zasięg oddziaływania inwestycji wykroczy poza granice nieruchomości, na której chcesz realizować przedsięwzięcie, to urząd wniesie sprzeciw w drodze decyzji.

Zamiast mapy sytuacyjno-wysokościowej możesz dołączyć inną mapę, na przykład zasadniczą czy ewidencyjną. Ale musi ona być uwierzytelniona przez odpowiedni urząd służby geodezyjnej i kartograficznej.

Dołącz odpowiednie szkice lub rysunki przedstawiające urządzenie wodne lub obiekt, którego dotyczy zgłoszenie. Szkice i rysunki możesz wykonać samodzielnie.

Jeśli na obszarze, na którym chcesz zrealizować inwestycję obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to dołącz wypis i wyrys z tego planu. Jeśli planu nie ma to złóż decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – oczywiście tylko w przypadku, gdy dana inwestycja ich wymaga. 

Dołącz zgodę właściciela urządzenia wodnego, które jest niezbędne do wykonania przez ciebie zgłaszanych czynności, robót lub urządzeń wodnych. Zgoda powinna zezwalać na wykorzystanie urządzenia oraz wykonanie twojej inwestycji.

Termin

Zgłoszenie wodnoprawne złóż przed planowanym terminem rozpoczęcia wykonywania czynności na wodzie, robót lub urządzeń wodnych.

 1. Urząd sprawdzi kompletność twojego zgłoszenia

Jeśli twoje zgłoszenie ma braki lub nie zapłacisz opłaty za zgłoszenie wodnoprawne, nadzór wodny wyśle ci postanowienie wzywające do usunięcia tych braków. Poda w nim termin, w którym masz to zrobić. Jeżeli dokumenty, informacje lub dowód opłaty nie zostaną przez ciebie uzupełnione albo złożysz je za późno, to otrzymasz decyzję o sprzeciwie wobec zgłoszenia.

Brakujące dokumenty złóż w nadzorze wodnym, w którym składasz zgłoszenie wodnoprawne.

 1. Urząd wyrazi milczącą zgodę albo wyda decyzję o sprzeciwie wobec zgłoszenia

Jeśli twoje zgłoszenie spełnia wszystkie wymagania, nadzór wodny przyjmie zgłoszenie tak zwaną milczącą zgodą. Milcząca zgoda oznacza, że nie otrzymasz żadnego pisma o zgodzie na realizację swojego przedsięwzięcia. Na twój wniosek nadzór może jednak wydać ci zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Nadzór wodny nie zgodzi się na twoją inwestycję – wyda decyzję o sprzeciwie, jeżeli czynności, roboty, urządzenia wodne albo korzystanie z wód:

 • wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
 • naruszają ustalenia dokumentów wymienionych w artykuł 396 ustęp 1 punkt 1-7 ustawy Prawo wodne, czyli:
  • planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza (z wyjątkiem okoliczności, gdy dopuszczalne jest nieosiągnięcie dobrego stanu ekologicznego oraz niezapobieżenie pogorszeniu stanu ekologicznego lub potencjału ekologicznego – kwestie te reguluje artykuł 66 ustawy Prawo wodne), lub ustaleń warunków korzystania z wód regionu wodnego lub warunków korzystania z wód zlewni
  • planu zarządzania ryzykiem powodziowym
  • planu przeciwdziałania skutkom suszy
  • programu ochrony wód morskich
  • krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych
  • miejscowego plan zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy
 • nie spełniają wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z innych przepisów
 • naruszają interesy osób trzecich, w tym właściciela wody
 • zagrażają osiągnięciu celów środowiskowych dla wód (cele określone i opisane są w artykuł 56, 57, 59 oraz 61 ustawy Prawo wodne)
 • oddziałują poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie.

Przeczytaj kiedy jest potrzebne pozwolenie wodnoprawne.

 1. Przystąp do wykonywania zgłoszonej inwestycji lub czynności

Możesz przystąpić do wykonywania zgłoszonej inwestycji lub czynności:

 • po 30 dniach od złożenia zgłoszenia pod warunkiem, że nadzór wodny nie wniósł w tym terminie sprzeciwu
 • po otrzymaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Jeśli urząd nie wydał takiego zaświadczenia z urzędu, a chcesz uzyskać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, to złóż wniosek o wydanie zaświadczenia. Wniosek złóż do tego samego nadzoru wodnego, do którego składasz zgłoszenie.

Prace rozpocznij przed upływem 3 lat od terminu ich rozpoczęcia, podanego w zgłoszeniu. Jeśli nie dochowasz tego terminu, musisz ponownie złożyć zgłoszenie.

Urząd może wnieść decyzję o sprzeciwie w terminie 30 dni od złożenia przez ciebie kompletnego zgłoszenia.

O przyjęciu zgłoszenia wodnoprawnego, organ zawiadomi ciebie oraz zamieści informację o przyjęciu zgłoszenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu zapewniającego jego obsługę. Informacja zostanie opublikowana w terminie 7 dni od doręczenia tobie zawiadomienia o braku sprzeciwu.

Ile zapłacisz

 • 100,23 zł – opłata za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego

Gdzie zapłacić: opłatę wpłać na rachunek bankowy Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, któremu podlega nadzór wodny, do którego składasz zgłoszenie. Dowód zapłaty dołącz do zgłoszenia wodnoprawnego.

 • 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia (opcjonalnie)

Gdzie zapłacić: jeśli zawnioskowałeś o wydanie zaświadczenia, wpłać opłatę skarbową na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz wniosek. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład jeśli wniosek składasz do nadzoru wodnego w Poznaniu, to opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)  

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, na terenie którego znajduje się nadzór wodny, do którego składasz zgłoszenie. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do nadzoru wodnego w Poznaniu, wpłać pieniądze na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa 

Ile będziesz czekać

Możesz przystąpić do wykonywania czynności, robót lub urządzeń wodnych po 30 dniach od dnia wpływu zgłoszenia do nadzoru wodnego, pod warunkiem, że nadzór nie wniesie decyzji o sprzeciwie.

Pamiętaj! Termin liczony jest od złożenia kompletnego zgłoszenia – jeśli uzupełniasz dokumentację, to bieg terminu zostaje przerwany i jest liczony od daty wpływu tego uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia.

Ważne! Termin 30 dni nie oznacza, że w tym czasie urząd doręczy ci decyzję o sprzeciwie. Wystarczy, że nada decyzję na poczcie albo wprowadzi ją do systemu informatycznego i wyśle ci ją elektronicznie, żeby uznać sprzeciw za wniesiony. Najlepiej, po upływie terminu zadzwoń do właściwego nadzoru wodnego i dowiedz się, czy przyjął twoje zgłoszenie.

Jak możesz się odwołać

Możesz się odwołać tylko od decyzji o sprzeciwie na wykonanie czynności zawartych w zgłoszeniu wodnoprawnym. Na złożenie odwołania masz 14 dni – licząc od daty otrzymania decyzji wnoszącej sprzeciw. Odwołanie złóż do zarządu zlewni Wód Polskich za pośrednictwem nadzoru wodnego, który wydał ci decyzję.

Jeśli decyzję o sprzeciwie wydał minister właściwy do spraw gospodarki wodnej, możesz złożyć do niego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Warto wiedzieć

Jakich innych pozwoleń i decyzji możesz potrzebować

Przyjęcie przez nadzór wodny zgłoszenia wodnoprawnego nie zwalnia cię z dodatkowych obowiązków, które wynikają z przepisów prawa.

W zależności od rodzaju planowanej inwestycji powinieneś uzyskać, na przykład:

 • decyzję o pozwoleniu na budowędecyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzję o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych (w postępowaniu legalizacyjnym) – wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
 • decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych – wydawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
 • decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – wydawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 • decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 lutego 2009 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
 • decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 roku o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 • zezwolenie na budowę obiektu jądrowego oraz zezwolenia na budowę składowiska odpadów promieniotwórczych wydawanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku - Prawo atomowe
 • decyzję o zezwoleniu na założenie lotniska – wydawanej na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku – Prawo lotnicze.

Sprawdź też, czy dotyczy cię obowiązek zgłoszenia:

Jak zalegalizować urządzenie wodne

Jeżeli jesteś właścicielem urządzenia wodnego wykonanego bez zgłoszenia wodnoprawnego, to możesz złożyć wniosek o jego legalizację. Takie postępowanie może zakończyć się legalizacją albo nakazem likwidacji urządzenia.

Pamiętaj! Legalizacja urządzenia wodnego jest płatna.

Przeczytaj, jak krok po kroku zalegalizować urządzenie wodne.

Czy ta strona była przydatna?