Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Jesteś przedsiębiorcą? Zmieniły się twoje dane wpisane do rejestru, np. adres ośrodka czy zakres prowadzonych szkoleń? Musisz zmienić swój wpis w rejestrze. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wniosek o zmianie danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, złóż w przypadku zmian w zakresie:

 • firmy przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
 • numeru w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym;
 • numeru identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy;
 • numeru identyfikacji statystycznej (REGON);
 • adresu ośrodka doskonalenia techniki jazdy;
 • zakresu prowadzonego szkolenia;
 • imion i nazwisk instruktorów techniki jazdy wraz z ich numerami ewidencyjnymi.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż w terminie 14 dni – licząc od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy wojewódzkie

Wniosek wraz z załącznikami złóż do urzędu właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności w zakresie doskonalenia techniki jazdy (czyli do tego urzędu, który wpisał cie rejestru). W przypadku gdy wykonujesz działalność gospodarczą w jednostkach organizacyjnych położonych na obszarze różnych województw, to powiadom o zmianie danych odpowiedni urząd wojewódzki.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie powinno posiadać następującą treść:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami."

Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo adres zamieszkania;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata wynosi 17 zł. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Termin

Wniosek złóż w terminie 14 dni – licząc od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych.

 1. Urząd wojewódzki sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Urząd sprawdzi, czy złożyłeś dokumenty potrzebne do przeprowadzenia procedury. Jeśli wniosek nie spełnia warunków formalnych urząd wezwie cię do jego uzupełnienia. W przypadku, gdy nie uzupełnisz braków, to urząd nie dokona aktualizacji zgłoszonych danych. Wtedy otrzymasz decyzję o odmowie zmiany danych w rejestrze.

 1. Urząd wojewodzki zmieni dane w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

 1. Otrzymasz zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy

Zaświadczenie wyda ci urząd wojewódzki.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od decyzji o odmowie zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy. Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego do Ministra Infrastruktury. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Złożenie odwołania jest bezpłatne.

Warto wiedzieć

Urząd wojewódzki poinformuje o zmianie wpisu:

 • Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – następnego dnia roboczego po załatwieniu sprawy,
 • Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców (CEPiK) – w terminie 14 dni od dokonania wpisu.

Czy ta strona była przydatna?