Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

Jeżeli prowadzisz żłobek lub klub dziecięcy może dojść do sytuacji, w której zmienią się twoje dane wpisane do rejestru. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Skorzystaj z portalu Emp@tia.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych, do którego jesteś wpisany prowadzi urząd gminy (miasta), na terenie której prowadzisz działalność. Urząd prowadzi rejestr za pomocą portalu Emp@tia.

W rejestrze wpisane są następujące dane:

 1. nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres twojej firmy;
 2. twój numer NIP;
 3. miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 4. informację o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego;
 5. informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
 6. adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
 7. liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym;
 8. liczbę dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
 9. informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
 10. wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Jeżeli zmieni się: 

 • informacja o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
 • adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
 • liczba dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego;
 • wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

to musisz złożyć wniosek o aktualizację danych na portalu Emp@tia. Masz na to 3 dni od chwili zmian.

Jeżeli zmieni się:

 • nazwa lub imię i nazwisko oraz siedziba lub adres twojej firmy,
 • twój numer NIP,
 • miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
 • informacja o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego,
 • liczba miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym,
 • informacja, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki,

to musisz złożyć wniosek o zmianę wpisu w rejestrze. Wniosek składasz za pomocą portalu Emp@tia. Trzeba to zrobić w ciągu 14 dni od chwili zmian.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek wyślij online do urzędu miasta lub gminy, na terenie której prowadzisz żłobek lub klub dziecięcy.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę w rejestrze żłobków i klubów dziecięcych

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja określa w szczególności maksymalną liczbę miejsc w żłobku.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Opinia określa w szczególności maksymalną liczbę miejsc w klubie dziecięcym.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia

Do wniosku musisz załączyć dokumenty, z którymi związana jest zmiana danych.

Dołącz do wniosku decyzję sanepidu potwierdzającą spełnianie wymogów sanitarno-lokalowych, jeśli chcesz zmienić dane żłobka.

Dołącz opinię wójta, burmistrza lub prezydenta miasta potwierdzającą spełnianie wymogów sanitarno-lokalowych, jeśli chcesz zmienić dane klubu dziecięcego.

Pamiętaj, że urząd w celu sprawdzenia danych jakie wpisałeś we wniosku może od ciebie żądać:

 • odpisu z rejestru,
 • dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 • zaświadczenia o niekaralności,
 • dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy.

Przedstawienie tych dokumentów nie jest konieczne, gdy urząd może bezpłatnie uzyskać dostęp do danych wynikających z tych dokumentów, lub dane te są mu znane z urzędu, albo są możliwe do ustalenia na podstawie danych, które urząd posiada.

Termin

14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Urząd sprawdzi czy:

 • spełniasz warunki wymagane do prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego oraz
 • nie masz orzeczonego zakazu wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem.

W przypadku braków we wniosku, urząd wezwie cię do ich usunięcia. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, to urząd pozostawi sprawę bez rozpoznania – czyli nie załatwi twojej sprawy.

 1. Urząd zmieni dane we wpisie do rejestru żłobków i klubów dziecięcych i wyda zaświadczenie

Jeśli weryfikacja twojego wniosku będzie pozytywna to urząd wpisze zmiany do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Po wpisie zmian otrzymasz nowe zaświadczenie o wpisie do rejestru.

Jeśli nie spełniasz wymogów, albo masz zakaz wykonywania działalności, to urząd nie wpisze zmian do rejestru. Dostaniesz wtedy decyzję o odmowie wpisania zmian.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

1) nazwę organu, który dokonał wpisu do rejestru;

2) datę i numer wpisu do rejestru;

3) formę organizacyjną opieki oraz jej nazwę;

4) nazwę lub imię i nazwisko podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy;

5) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Zaświadczenie o zmianie wpisu dostaniesz od razu, lub najpóźniej w ciągu 7 dni po zmianie wpisu.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji o odmowie wpisu zmian do rejestru możesz się odwołać. Masz na to 14 dni – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję. Odwołanie złóż do samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem urzędu gminy, który odmówił ci wpisu zmian.

Czy ta strona była przydatna?