Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Odbierz banderole podatkowe

Aby legalnie wprowadzać do obrotu wódkę, wino, papierosy, tytoń do palenia lub susz tytoniowy musisz uzyskać banderole podatkowe.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Usługa na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC). Aby złożyć wniosek załóż konto na PUESC.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jakie produkty muszą mieć banderole

Jeśli jesteś producentem wódki, wina, papierosów, tytoniu do palenia, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich albo sprowadzasz te towary z zagranicy do Polski, musisz naklejać na opakowania banderole podatkowe, czyli podatkowe znaki akcyzy.

Banderolami trzeba oznaczać:

 • napoje alkoholowe – wyroby spirytusowe, wino
 • wyroby tytoniowe – papierosy, tytoń do palenia
 • susz tytoniowy, czyli tytoń, który nie jest połączony z żywą rośliną i nie jest jeszcze wyrobem tytoniowym, przy czym nie ma znaczenia jego wilgotność
 • płyn do papierosów elektronicznych
 • wyroby nowatorskie.

Banderole podatkowe są wydawane na wniosek, który powinien być poprzedzony wstępnym zapotrzebowaniem.

Przeczytaj jak zgłosić wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe lub legalizacyjne

Kto musi stosować banderole

Banderole obowiązkowo muszą stosować:

 • składy podatkowe
 • importerzy
 • podmioty, które sprowadzają towary z UE
 • przedstawiciele podatkowi
 • podmioty, które produkują wyroby akcyzowe poza składem podatkowym, od których zapłacono już akcyzę, podmioty produkujące do 1000 hl rocznie win z upraw własnych, mniej niż 10 hl w ciągu roku alkoholu etylowego (produkcja w gorzelni rolniczej), podmioty produkujące wyroby, od których została zapłacona akcyza w formie przedpłaty
 • właściciele wyrobów akcyzowych, którzy zlecili ich produkcję w cudzym składzie podatkowym
 • podmiotem zamierzającym nabyć wyroby akcyzowe i posiadającym zezwolenie na wyprowadzanie wyrobów akcyzowych z cudzego składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy
 • podmioty produkujące wyroby akcyzowe poza składem podatkowym.

Ponadto banderole powinien stosować podmiot, który nie posiada statusu pośredniczącego podmiotu tytoniowego i sprzedaje, sprowadza z UE lub importuje spoza UE susz tytoniowy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Złóż wniosek oraz załączniki do urzędu skarbowego, który jest właściwy dla siedziby twojego przedsiębiorstwa (miejsca zamieszkania, w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

Sprawdź, gdzie załatwisz sprawę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie banderol

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo elektronicznie na platformie PUESC.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy
 • adres jego siedziby lub zamieszkania
 • informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i  kwotą)
 • informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą
 • o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych, VAT lub akcyzie
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie, w którego treści zostają wskazane następujące dane: firma i siedziba przedsiębiorcy, jego adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem, określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej, data dokonania wpisu.

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj wpis do rejestru producentów wyrobów tytoniowych
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie, w którego treści zostają wskazane następujące dane:

 • firma i siedziba przedsiębiorcy oraz jego adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 • numer w rejestrze przedsiębiorców,
 • określenie rodzaju i zakresu działalności gospodarczej objętej wpisem,
 • określenie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej,
 • data dokonania wpisu.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera następujące dane: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres przedsiębiorcy; numer: a) w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej, o ile przedsiębiorca taki numer posiada; b) identyfikacji podatkowej (NIP); c) identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), o ile przedsiębiorca taki numer posiada; określenie rodzaju działalności gospodarczej, która będzie wykonywana; wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej; data dokonania wpisu.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Wzór potwierdzenia określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra  Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. rozporządzenia w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

Jak uzyskać dokument?
Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego określa w szczególności:

1) numer akcyzowy składu podatkowego;

2) adres, pod którym zlokalizowany jest skład podatkowy;

3) rodzaj prowadzonej działalności w składzie podatkowym;

4) rodzaj wyrobów akcyzowych będących przedmiotem działalności w składzie podatkowym;

5) formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego, a w przypadku zwolnienia podmiotu występującego z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego z obowiązku złożenia zabezpieczenia – przewidywaną maksymalną kwotę zobowiązania podatkowego podlegającego zabezpieczeniu akcyzowemu oraz termin ważności zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego.

Właściwy naczelnik urzędu skarbowego, który wydaje zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego, wskazuje w nim numer akcyzowy podmiotu prowadzącego skład podatkowy.

Jak uzyskać dokument?
Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Zezwolenie określa w szczególności:

1) numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy związany z miejscem odbioru wyrobów akcyzowych;

2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania zarejestrowanego odbiorcy;

3) adres miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;

4) rodzaj nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych;

5) formę i termin obowiązywania zabezpieczenia akcyzowego.

Jak uzyskać dokument?
Zezwolenie na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca określa w szczególności:

1) numer akcyzowy zarejestrowanego odbiorcy związany z miejscem odbioru wyrobów akcyzowych;

2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania zarejestrowanego odbiorcy;

3) dane podmiotu, od którego są nabywane wewnątrzwspólnotowo wyroby akcyzowe;

4) adres miejsca odbioru wyrobów akcyzowych;

5) rodzaj oraz ilość nabywanych wewnątrzwspólnotowo wyrobów akcyzowych;

6) wysokość zabezpieczenia akcyzowego.

Jak uzyskać dokument?
Zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Zezwolenie określa w szczególności:

1) adres siedziby lub zamieszkania przedstawiciela podatkowego;

2) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub zamieszkania sprzedawcy;

3) rodzaj wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo.

Jak uzyskać dokument?
Zezwolenie na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Zezwolenie określa w szczególności:

1) adres siedziby lub zamieszkania podatnika, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym;

2) adres, pod którym zlokalizowany jest skład podatkowy, z którego będzie następowało wyprowadzanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy oraz numer akcyzowy tego składu podatkowego;

3) rodzaj wyrobów akcyzowych wyprowadzanych ze składu podatkowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

Jak uzyskać dokument?
Zezwolenie wyprowadzenia

Spośród wymienionych załączników złóż tylko te, które odpowiadają profilowi twojej działalności. Urząd skarbowy może zażądać przedstawienia oryginałów tych dokumentów. Wszystkie załączniki powinny być aktualne w dniu składania wniosku. Jeżeli jesteś vatowcem, to zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami musisz przedstawić za ostatni miesiąc lub jeśli rozliczasz się kwartalnie – za ostatni kwartał.

Tych załączników nie musisz dołączać:

 • jeśli urząd skarbowy dysponuje tymi dokumentami i dane w nich zawarte są aktualne
 • gdy urząd skarbowy jest w stanie sam sprawdzić te dane.
 1. Oblicz ile musisz zapłacić za banderole i wpłać pieniądze

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
 1. Dostaniesz decyzję w sprawie wydania banderol

Po tym jak zapłacisz za wydanie banderol, urząd skarbowy ci je wyda. Natomiast jeśli nie wpłacisz pieniędzy za banderole lub, gdy nie złożysz wymaganych dokumentów wymienionych w kroku 1, to urząd skarbowy odmówi ci wydania banderol. 

Ponadto urząd skarbowy może odmówić wydania banderol, jeśli masz zaległości podatkowe w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa lub gdy jest wobec ciebie prowadzone postępowanie egzekucyjne, upadłościowe lub likwidacyjne, z wyjątkiem likwidacji przedsiębiorstwa państwowego w celu jego prywatyzacji.

Gdy urząd odmówi wydania banderol, zwróci ci pieniądze w ciągu 7 dni od dnia wydania decyzji o odmowie.

Banderole możesz odebrać w urzędzie skarbowym lub w Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A.

Pamięta! Znaki akcyzy muszą być przechowywane i przewożone w sposób zapewniający zabezpieczenie przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem w sposób przyjęty przy przechowywaniu i przewozie wartości pieniężnych.

Dokumenty

 1. Nanieś banderole na opakowania

Banderole nanieś na opakowania jednostkowe, w których są sprzedawane papierosy, tytoń, susz tytoniowy, wyroby nowatorskie, płyn do papierosów elektronicznych, wino i alkohol wysokoprocentowy. Opakowanie jednostkowe to na przykład paczka papierosów, butelka wina, karton suszu, buteleczka z płynem do e-papierosów, karton z wyrobem nowatorskim.

Pamiętaj! Nie możesz przekazywać banderol innym podmiotom.

Jedynie importerzy, podmioty sprowadzające wyroby akcyzowe z Unii Europejskiej oraz przedstawiciele podatkowi mogą przekazać banderole podmiotowi mającemu siedzibę poza Polską. Taki podmiot nanosi otrzymane banderole na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych, które będą później importowane lub nabywane wewnątrzwspólnotowo do naszego kraju. Przy wjeździe do Polski, wyroby te muszą już mieć naklejone banderole. Wyjątkiem jest przywóz tych wyrobów do składu podatkowego, w którym można nałożyć banderole.

Ile zapłacisz

Wpłacasz dwie kwoty:

 • jedną za wartość banderol podatkowych
 • drugą na pokrycie kosztów wytworzenia banderol podatkowych.

Wysokość kwot sprawdzisz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy.

Przykład

Jeśli jesteś producentem wina i zamierzasz wyprodukować 100 tysięcy butelek wina, to opłata za banderole wyniesie: 8000 złotych (czyli 0,08 złotych wartość banderol za wyroby winiarskie rozlewane do butelek powyżej 0,5 litra x 100 000 butelek) oraz 2159 złotych (czyli 21,59 złotych za 1000 sztuk pociętych banderol bez warstwy samoprzylepnej x 100 – bo potrzebujesz 100 tysięcy sztuk). W sumie zapłacisz 10 159 złotych.

Gdzie zapłacić: opłatę wpłać na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Nowym Targu, który jako jedyny w Polsce obsługuje te należności. 

Uwaga! Są dwa odrębne rachunki bankowe – jeden dla wpłaty kwoty za wartość banderol, drugi dla wpłaty kwoty za wytworzenie banderol.

Ile będziesz czekać

Banderole otrzymasz od razu lub w ciągu kilku dni. Jeśli urząd skarbowy nie będzie miał banderol na stanie lub nie złożyłeś wcześniej wstępnego zapotrzebowania na banderole, to możesz czekać kilkanaście dni na ich wydanie.

Warto wiedzieć

Jaki termin ważności mają banderole

Banderole dla wyrobów spirytusowych, winiarskich, płynu do papierosów elektronicznych lub wyrobów nowatorskich są ważne 24 miesiące od momentu ich odbioru – umieść je na opakowaniach w tym okresie. Jeśli nie naniesiesz banderol na wyroby w ciągu 24 miesięcy, to zwróć je do urzędu skarbowego lub do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

Banderole na wyroby tytoniowe można nanosić na opakowania do końca roku kalendarzowego, który odpowiada rokowi nadrukowanemu na banderolach. Banderole naniesione na wyroby tytoniowe w danym roku kalendarzowym zachowują ważność do ostatniego dnia lutego następnego roku kalendarzowego, jeżeli znajdują się w obrocie handlowym. Po tym okresie (czyli po 28 lub 29 lutego) wyroby tytoniowe z takimi banderolami muszą zostać wycofane ze sprzedaży. Jeżeli chcesz po tym terminie sprzedać wyroby tytoniowe, których banderole utraciły ważność, musisz oznaczyć je banderolami legalizacyjnymi. Banderole na wyroby tytoniowe, których nie wykorzystasz do 31 grudnia danego roku kalendarzowego zwróć do urzędu skarbowego, który ci je wydał lub do Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie – do końca lutego następnego roku kalendarzowego.

Jak sprawdzić czy banderola jest oryginalna

W Systemie Informacji o Banderolach Akcyzowych (SIBA) sprawdzisz jak powinna wyglądać oryginalna banderola.

Czy trzeba ewidencjonować banderole

Musisz prowadzić ewidencję wydanych, wykorzystanych do naniesienia, uszkodzonych, zniszczonych, utraconych oraz zwróconych banderolna bieżąco. Szczegółowy zakres danych, które powinny znajdować się w ewidencji określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ewidencji, dokumentacji i protokołów dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

Czy ta strona była przydatna?