Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu w rejestrze prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

Jesteś wpisany do rejestru i prowadzisz szkolenia zakresie środków ochrony roślin? Jeśli zmieniły się dane, które podałeś we wpisie, to masz obowiązek ich aktualizacji w ciągu 14 dni. Jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może złożyć wniosek o zmianę danych

Wniosek o zmianę danych w rejestrze mogą złożyć przedsiębiorca oraz podmiot niebędący przedsiębiorcą wykonujący działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, którzy zostali wpisani odpowiednio do:

 • rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (jest to działalność regulowana)
 • rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (dotyczy podmiotów niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców).

Jakie zmiany danych podlegają zgłoszeniu

 • w przypadku przedsiębiorcy – imię, nazwisko oraz adres i miejsce zamieszkania albo nazwa oraz adres i siedziba przedsiębiorcy, z tym że w przypadku, gdy przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby - adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli jest inny niż adres i miejsce zamieszkania;
 • w przypadku podmiotu niebędącego przedsiębiorcą – nazwa oraz adres i siedziba tego podmiotu;
 • zakres prowadzonych szkoleń na temat środków ochrony roślin.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych objętych wpisem do rejestru.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa

Wniosek złóż do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictw, który wpisał cię do rejestru.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę danych wpisanych do rejestru przedsiębiorców/podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie ma następującą treść:

"Oświadczam, że:

1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność polegającą na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin są kompletne i zgodne z prawdą;

2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności polegającej na prowadzeniu szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2017 r. poz. 50)."

Oświadczenie powinno również zawierać:

1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres;

2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;

3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelnione tłumaczenie
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o tym, aby dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Złóż wniosek 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych objętych wpisem do rejestru.

 1. Urząd zweryfikuje dokumenty

Wojewódzki inspektor dokonuje sprawdzenia kompletności dokumentów i danych w nich zawartych. Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, nie podałeś wymaganych danych, albo nie złożyłeś wymaganych dokumentów) to urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Będzie to co najmniej 7 dni.

Jeśli podanym terminie nie usuniesz braków, urząd wyśle ci zawiadomienie, że twoja sprawa nie będzie dalej rozpoznawana.

 1. Zmiana wpisu w rejestrze przedsiębiorców/podmiotów niebędących przedsiębiorcami prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin

Po weryfikacji wniosku i załączników, wojewódzki inspektor dokonuje zmiany wpisu w rejestrze w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku.

Na wniosek przedsiębiorcy lub podmiotu niebędącego przedsiębiorcą, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa wydaje zaświadczenie o dokonaniu zmiany wpisu w rejestrze. Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia na wniosek wynosi 17 zł.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji to możesz złożyć odwołanie za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli złożysz w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania to decyzja będzie ostateczna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu. Utracisz jednak w ten sposób możliwość wniesienia skargi na tę decyzję do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin oraz rejestr podmiotów niebędących przedsiębiorcami wykonujących działalność w zakresie prowadzenia szkoleń w zakresie środków ochrony roślin udostępnione są na stronach internetowych każdego z wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa (WIORIN) w zakładce "Rejestry i ewidencje".

Czy ta strona była przydatna?