Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis grupowej praktyki lekarskiej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Jeśli jesteś lekarzem i chcesz otworzyć działalność w formie spółki jako grupowa praktyka lekarska to musisz uzyskać wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Sprawdź jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Wypełnij i wyślij wniosek w systemie RPWDL. Aby skorzystać z systemu, załóż konto i zaloguj się.

Wniosek podpiszesz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL) jest jawnym, elektronicznym rejestrem prowadzonym przez określony organ rejestrowy. W przypadku grupowych praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów, organem tym jest okręgowa izba lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki. Listę organów rejestrowych wraz z danymi teleadresowymi dla praktyk lekarzy i lekarzy dentystów znajdziesz tutaj.

W jakiej formie może być wykonywana grupowa praktyka 

W celu wykonywania działalności leczniczej w ramach grupowej praktyki lekarzy i lekarzy dentystów konieczne jest założenie działalności gospodarczej w formie spółki. 

Może to być:

Jakie warunki musisz spełnić aby wykonywać zawód w ramach grupowej praktyki lekarskiej 

1) musisz posiadać prawo wykonywania zawodu;

2) nie możesz być:

a) zawieszona/y w prawie wykonywania zawodu albo ograniczona w wykonywaniu określonych czynności zawodowych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty lub przepisów o izbach lekarskich,

b) ukarana/y karą zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

c) pozbawiona/y możliwości wykonywania zawodu prawomocnym orzeczeniem środka karnego zakazu wykonywania zawodu albo zawieszona w wykonywaniu zawodu zastosowanym środkiem zapobiegawczym;

3) musisz dysponować pomieszczeniem spełniającym wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne, wyposażone w aparaturę i sprzęt medyczny;

5) musisz zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym.

 

Podejmując decyzję o tym, jaką spółkę założyć aby świadczyć usługi lecznicze w ramach grupowej praktyki, zwróć uwagę na cechy charakterystyczne danej spółki i wybierz tę formę, która najbardziej odpowiada twoim potrzebom. 

Pamiętaj: W ramach grupowej praktyki lekarskiej mogą być udzielane przez lekarzy i lekarzy dentystów, świadczenia zdrowotne ogólnolekarskie, ogólnodentystyczne lub specjalistyczne. Praktyka może być prowadzona wspólnie przez lekarzy i lekarzy dentystów. Wykonywanie zawodu w ramach grupowej praktyki zawodowej nie jest uznawane za prowadzenie podmiotu leczniczego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby lekarskie
 • Wojskowa Izba Lekarska

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą składa się wyłącznie w formie elektronicznej, za pośrednictwem strony RPWDL, z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis grupowej praktyki lekarskiej do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wniosek o wpis grupowej praktyki pielęgniarek/-rzy i położnych do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą składa się z dwóch części. 

Część I wniosku zawiera informacje o spółce wykonującej działalność leczniczą:

1) określenie rodzaju wniosku tj. wpis do rejestru,

2) oznaczenie organu prowadzącego rejestr wraz z kodem okręgowej izby lekarskiej - dane te znajdziesz w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicza oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru,

3) nazwę firmy oraz formę prawna w jakiej będzie prowadzona działalność (np. spółka cywilna),

4) imię i nazwisko osoby uprawnionej do reprezentowania spółki,

5) dane teleadresowe spółki, 

6) listę lekarzy/lekarzy dentystów, wspólników lub partnerów spółki,

7) datę rozpoczęcia działalności leczniczej.

Część II wniosku zawiera informację o wspólnikach albo partnerach spółki:

1. imię i nazwisko,

2) kod okręgowej izby pielęgniarek i położnych, której pielęgniarka jest członkiem - dane te znajdziesz w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicza oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru,

3) numer wpisu do okręgowego rejestru lekarzy i lekarzy dentystów,

4) numer prawa wykonywania zawodu,

5) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

6) posiadane specjalizacje, w przypadku specjalistycznej praktyki lekarskiej, 

7) kod rodzaju praktyki zawodowej, jaką pielęgniarka wykonuje w ramach grupowej praktyki pielęgniarek - dane te znajdziesz w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicza oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, ze wskazaniem dziedziny medycyny w przypadku specjalistycznej praktyki pielęgniarki,

8) zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, 

9) dane teleadresowe miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych,

10) datę rozpoczęcia działalności leczniczej w ramach grupowej praktyki pielęgniarek.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera następującą treść:

Świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny oświadczam, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą są kompletne i zgodne z prawdą;
 • znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności leczniczej w zakresie objętym składanym wnioskiem określone w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej;
 • nie prowadzę hurtowni farmaceutycznej, hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych, apteki ogólnodostępnej ani punktu aptecznego, a także nie wystąpiłem z wnioskiem o wydanie zezwolenia na ich prowadzenie;
 • nie zajmuję się pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi ani nie wystąpiłem z wnioskiem o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 73a ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne.

Ponadto oświadczenie zawiera:

 1. imię i nazwisko, nazwę albo firmę wnioskodawcy, adres jego miejsca zamieszkania albo siedziby;
 2. oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
 3. podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia

Lekarze zamierzający wykonywać zawód w ramach działalności leczniczej jako grupowa praktyka lekarska (w formie spółki cywilnej, jawnej lub partnerskiej) w celu uzyskania wpisu do rejestru, składają wniosek zawierający dodatkowo umowę spółki i listę wszystkich lekarzy wspólników albo partnerów spółki, ze wskazaniem imion i nazwisk, ich miejsc zamieszkania oraz imienia i nazwiska osoby uprawnionej do reprezentowania tej spółki.

 1. Formalna i merytoryczna weryfikacja wniosku

1. Organ prowadzący rejestr zweryfikuje poprawność oraz kompletność złożonych przez ciebie dokumentów.

2. W przypadku, gdy złożone dokumenty nie będą spełniały wymagań formalnych, organ wezwie cię do ich uzupełnienia (termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie biegł na nowo od daty uzupełnienia wniosku lub załączników). W wezwaniu tym, zostaniesz pouczony, że w przypadku nie usunięcia braków wniosek nie zostanie rozpatrzony. Na uzupełnienie braków będziesz miał 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania.

3. Po weryfikacji formalnej następuje weryfikacja merytoryczna, podczas której organ ocenia, czy zostały spełnione wszystkie wymagania do uzyskania wpisu grupowej praktyki lekarzy/lekarzy dentystów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

 1. Wpis grupowej praktyki lekarzy i lekarzy dentystów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Organ prowadzący rejestr po weryfikacji złożonych dokumentów, dokonuje wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz wydaje zaświadczenie o wpisie. Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie wymaga podpisu ani pieczęci. Organ prowadzący rejestr przekaże ci, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, informację o wydaniu zaświadczenia oraz dane umożliwiające pobranie zaświadczenia z systemu teleinformatycznego.

Pamiętaj, że urząd może ci odmówić wpisu do rejestru. Stanie się tak, gdy:

 • masz prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności,
 • w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono ciebie z rejestru dlatego, że złożyłeś nieprawdziwe oświadczenie dołączane do wniosku, poważnie złamałeś warunki wymagane do wykonywania działalności albo nie przestrzegałeś zaleceń pokontrolnych,
 • nie spełniasz warunków prowadzenia działalności.

Odmowa wpisu do rejestru następuje w drodze uchwały organu prowadzącego rejestr.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie o wpisie zawiera:

1)            numer zaświadczenia;

2)            oznaczenie organu prowadzącego rejestr;

3)            numer księgi rejestrowej;

4)            firmę, nazwę albo imię i nazwisko podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

5)            oznaczenie rodzaju praktyki zawodowej - w przypadku praktyki zawodowej;

6)            adres w sieci publicznej (Internet) wskazujący dokładną lokalizację księgi rejestrowej;

7)            datę wystawienia.

 1. Przekazanie zawiadomienia do CEIDG o dokonaniu wpisu

Organ prowadzący rejestr przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy której dotyczy, informację o wpisie do rejestru działalności regulowanej wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

Termin

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego.

Ile zapłacisz

134 zł

Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru - zaokrąglonej w górę do pełnego złotego.

Gdzie zapłacić: opłatę od wniosku wpłać na konto urzędu wojewódzkiego, który prowadzi rejestr podmiotów leczniczych do którego chcesz się wpisać. Informacje na temat numeru konta, na które należy wpłacić opłatę znajdziesz podczas wypełniania wniosku w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL).

Opłata w 2023 r. wynosi 134 zł.

Ile będziesz czekać

Organ prowadzący rejestr dokonuje wpisu do rejestru w terminie 30 dni od dnia wpływu wniosku. Jeżeli nie dokona wpisu w tym terminie, a od dnia wpływu wniosku upłynęło 40 dni, możesz rozpocząć działalność po uprzednim pisemnym zawiadomieniu o tym organu prowadzącego rejestr. Nie dotyczy to przypadku, gdy organ wezwał cię do uzupełnienia wniosku o wpis, nie później niż przed upływem co najmniej 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin na dokonanie wpisu do rejestru biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku o wpis.

Jak możesz się odwołać

W terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia uchwały o odmowie wpisu możesz złożyć odwołanie do Ministra Zdrowia, za pośrednictwem organu który wydał uchwałę.

Czy ta strona była przydatna?