Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Chcesz zrealizować inwestycję budowlaną, ale nie da jej się wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi? Możesz uzyskać zgodę na odstępstwo od tych przepisów. Przeczytaj, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez ePUAP.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy można uzyskać zgodę na odstępstwo

Co do zasady obiekt budowlany realizowany na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę powinien być zaprojektowany i budowany zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Jednak w szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Do przepisów techniczno-budowlanych zalicza się:

 • warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie
 • warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych.

Sprawdź poniżej, w części Warto wiedzieć, od których obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych można uzyskać zgodę na odstępstwo.

Zgodę na odstępstwo wydaje urząd, do którego będziesz składać wniosek o pozwolenie na budowę, po uzyskaniu upoważnienia ministra. Zgoda wydawana jest tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, po spełnieniu określonych warunków zamiennych.

Pamiętaj! Nawet, gdy minister wyda upoważnienie, to urząd może odmówić ci zgody na odstępstwo.

Kiedy odstępstwo nie jest dopuszczalne  

Odstępstwo od przepisów nie może powodować:

 • zagrożenia życia ludzi lub bezpieczeństwa mienia
 • ograniczenia dostępu dla osób ze szczególnymi potrzebami do obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów budownictwa mieszkalnego wielorodzinnego
 • powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych i użytkowych
 • powodować pogorszenia stanu środowiska.

Odstępstwo nie powinno też powodować pogorszenia warunków zdrowotno-sanitarnych, użytkowych oraz stanu środowiska.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o zgodę na odstępstwo złóż przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę albo pozwolenia na zmianę pozwolenia na budowę.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek o wydanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych złóż w urzędzie, który powinien wydać pozwolenie na budowę.

W większości przypadków jest to starostwo albo urząd miasta na prawach powiatu.

Wniosek składa się do urzędu wojewódzkiego w przypadku inwestycji dotyczących następujących obiektów i robót budowlanych,:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego
 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych
 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek
 • usytuowanych na obszarze kolejowym
 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi
 • usytuowanych na terenach zamkniętych
 • strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych
 • elektrowni wiatrowych – w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych
 • inwestycji na nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości, o którym mowa ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości, oddanej w użytkowanie wieczyste lub sprzedanej w trybie określonym w art. 53 ust.1 lub ust. 2 tej ustawy, przeznaczonej na wynajem o czynszu najmu określonym zgodnie z przepisami rozdziału 7 tej ustawy
 • metra wraz z powiązanymi z nimi urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu (jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra)
 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi
 • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami
 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej
 • zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z dróg krajowych i wojewódzkich
 • sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne
 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych

Uwaga! Jeśli odstępstwo dotyczy inwestycji na terenie zakładu górniczego to wniosek o zgodę na odstępstwo należy złożyć do właściwego dyrektora okręgowego urzędu górniczego albo Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce inwestycji.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek

Wniosek o zgodę na odstępstwo należy złożyć do urzędu właściwego do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę albo pozwolenia na zmianę pozwolenia na budowę.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał

Termin

Wniosek o zgodę na odstępstwo złóż przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę albo pozwolenia na zmianę pozwolenia na budowę.

 1. Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeśli twój wniosek ma braki, urząd wezwie cię do ich usunięcia w podanym terminie. Urząd może również domagać się od ciebie dokumentów, które pozwolą na ocenę wniosku. Mogą to być na przykład opinie innych organów. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, urząd nie załatwi twojej sprawy.

 

Brakujące dokumenty złóż w urzędzie, który wezwał cię do usunięcia braków.

 1. Urząd przekaże wniosek do ministra, który ustanowił wskazane przepisy techniczno-budowlane

Na podstawie twojego wniosku o wyrażenie zgody na odstępstwo, urząd przygotuje wniosek do ministra o wyrażenie zgody na odstępstwo. Urząd przekaże wniosek, jeśli uzna, że jest podstawa do uzyskania odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych.

 1. Minister oceni wniosek

Minister, który ustanowił odpowiednie przepisy techniczno-budowlane, sprawdzi czy wniosek jest zasadny, a dokumenty są kompletne. Jeśli nie, to wezwie urząd do ich uzupełnienia. Brakujące dokumenty składa urząd, do którego złożyłeś wniosek. Oczywiście urząd może wezwać ciebie do ich przygotowania i dostarczenia, a na ich podstawie opracuje uzupełnienie wniosku.

Jeśli z analizy dokumentów wynika konieczność uzyskania odstępstwa od obowiązujących przepisów, to minister wyda urzędowi upoważnienie do udzielenia zgody na takie odstępstwo. W upoważnieniu minister może podać warunki, od spełnienia których uzależnione jest wydanie zgody.

Gdy minister oceni, że odstępstwo nie jest zasadne, to odmówi urzędowi upoważnienia do udzielenia zgody na odstępstwo.

Dokumenty

 1. Otrzymasz zgodę na odstępstwo albo odmowę takiej zgody

Po otrzymaniu odpowiedzi od ministra urząd zajmie się twoim wnioskiem. Urząd może udzielić ci zgody na odstępstwo, tylko gdy otrzymał upoważnienie ministra. Pamiętaj też, że urząd – pomimo otrzymania upoważnienia  – nie musi wydać ci zgody na odstępstwo. Na podstawie dokumentów samodzielnie oceni, czy może jej udzielić.

Zgodę wydaje w formie postanowienia. Urząd podaje w nim warunki, od których minister uzależnił swoje upoważnienie do wydania zgody na odstępstwo.

Odmowę udzielenia zgody na odstępstwo urząd również wyda w formie postanowienia.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Przepisy nie regulują, w jakim terminie urząd wyda ci zgodę na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych.

Jak możesz się odwołać

Nie możesz odwołać się (ani złożyć zażalenia) od:

 • upoważnienia – wydanego przez ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane
 • postanowienia urzędu o zgodzie lub odmowie zgody na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych

Warto wiedzieć

Przepisy, od których można uzyskać zgodę na odstępstwo od obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych:

Pozwolenie na budowę

Zobacz jak uzyskać pozwolenie na budowę.

Czy ta strona była przydatna?