Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Weterynarz – wykreślenie z rejestru weterynarzy upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących

Wykreślenie z rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • listownie
  • w siedzibie izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wnioskodawca ubiegający się o wykreślnie z rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących, składa wniosek do okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej na terenie, której świadczy usługi w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących

Wnioskodawca ubiegający się o wykreślenie z rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących, składa wniosek do okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej na terenie której świadczy usługi w ramach działalności zakładu leczniczego dla zwierząt.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

- imię i nazwisko wnioskodawcy,

- adres zamieszkania,

- nazwę i rodzaj zakładu leczniczego,

- oznaczenie miejsca i datę złożenia wniosku,

- rezygnację ze świadczenia usługi, polegającej na wydawaniu paszportów dla zwierząt towarzyszących oraz pobieraniu próbek w celu określenia miana przeciwciał,

- podpis wnioskodawcy.

  1. Weryfikacja formalna

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna (ORL-W) weryfikuje poprawność oraz kompletność wniosku wymaganego dla właściwego przeprowadzenia procedury oraz ocenia poziom spełnienia wymagań do wykreślenia z rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku ORL-W wzywa do ich uzupełnienia (z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania). Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków formalnych wniosku, licząc od dnia otrzymania wezwania.

  1. Wykreślenie z rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna dokonuje wykreślenia z rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów dla zwierząt towarzyszących. Wykreślenie z rejestru następuje w drodze uchwały okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej, która jest przekazywana wnioskodawcy. Rejestr prowadzony jest w systemie elektronicznym. ORL-W dokonuje aktualizacji w rejestrze poprzez zmianę statusu wnioskodawcy na „nieaktywny”.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

  1. Przekazanie informacji o dokonanych wykreśleniach z rejestru

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przekazuje do właściwego ze względu na miejsce siedziby zakładu leczniczego dla zwierząt, Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii, informację o wydanych decyzjach w sprawie wykreślenia z rejestru. Informacja przekazywana jest w postaci wyciągu z rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał w rozumieniu przepisów rozporządzenia (UE) Nr 576/2013.

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przekazuje drogą elektroniczną do Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej informację o wykreśleniu z rejestru lekarzy weterynarii upoważnionych do wydawania paszportów.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

W zakresie nieuregulowanym ustawą o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt w sprawach wpisu, odmowy wpisu do rejestru i skreślenia z rejestru oraz wydawania paszportów stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (zob. art. 24e ust. 6 ustawy oraz § 4 ust. 2 uchwały KRL-W w sprawie prowadzenia przez okręgowe rady lekarsko-weterynaryjne rejestru lekarzy weterynarii uprawnionych do wydawania paszportów oraz pobierania próbek w celu określenia miana przeciwciał.).

Odwołanie wnosi się do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej za pośrednictwem okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia, art. 129. § 1 i § 2. KPA.

Czy ta strona była przydatna?