Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Agent celny – wpis na listę

Chcesz występować jako przedstawiciel w sprawach celnych oraz podatkowych? Wpisz się na listę agentów celnych. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Dzięki usłudze uzyskasz wpis na listę agentów celnych.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą interaktywnego formularza.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Aby zostać agentem celnym, musisz:

 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych
 • mieć kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych, czyli posiadać:
  • dyplom ukończenia studiów wyższych, na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie, lub
  • co najmniej 3 lata doświadczenia w sprawach celnych albo
  • decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego

Doświadczenie w sprawach celnych potwierdzisz przedstawiając np. zaświadczenie od pracodawcy. 

Agentem celnym nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo przeciwko:

 • wiarygodności dokumentów
 • mieniu
 • obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie ul. Alojzego Felińskiego 2B, 01-513 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis na listę agentów celnych

Dokumenty

Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego musi być sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

 

Jeśli ubiegasz się o wpis na listę agentów celnych na podstawie decyzji o uznaniu kwalifikacji, to do wniosku dołącz tylko tę decyzję i zaświadczenie o niekaralności.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku albo nie złożysz wymaganych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów. Na uzupełnienie braków będziesz mieć 7 dni od otrzymania wezwania. Jeśli przekroczysz podany termin lub nie usuniesz braków, urząd zawiadomi cię, że nie będzie dalej rozpatrywał twojej sprawy.

 1. Urząd wyda decyzję o wpisie na listę agentów celnych

Wpis na listę agentów celnych wydawany jest w formie decyzji, która przesyłana jest na adres zamieszkania wnioskodawcy. Lista agentów celnych jest prowadzona w formie elektronicznej.

Wpis na listę agentów celnych obejmuje:

 • numer i datę wpisu
 • imię i nazwisko.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wpisze cię na listę agentów celnych w możliwie krótkim terminie, nie później niż 120 dni od daty przyjęcia kompletnego wniosku.

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji, możesz złożyć odwołanie do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej za pośrednictwem Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Odwołanie złóż w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Warto wiedzieć

Możesz stracić uprawnienia agenta celnego

Jeśli zostanie wobec ciebie wszczęte postępowanie w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstw skarbowych, twoje uprawnienia zostaną zawieszone.

Informuj o tym, że cię skazano za przestępstwo

Agent celny ma 30 dni na to, aby zawiadomić o tym, że:

 • nie ma już pełnej zdolności do czynności prawnych
 • został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe.

Czy ta strona była przydatna?