Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji (CHP)

Prowadzisz firmę? Chcesz wytwarzać w Polsce energię elektryczną w kogeneracji? Jeśli tak, to najpierw uzyskaj odpowiednią koncesję. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji

Jeśli chcesz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji to musisz uzyskać koncesję. Kogeneracja, jest to równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego. Koncesjonowaniu podlega wytwarzanie energii elektrycznej w jednostkach kogeneracji, bez względu na wielkość mocy zainstalowanej źródła, czy też ilości energii wyprodukowanej w takiej jednostce.

Pamiętaj, że nie potrzebujesz koncesji, jeśli chcesz wytwarzać energię elektryczną:

 • w źródłach o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 MW – niezaliczanej do instalacji odnawialnego źródła energii lub do jednostek kogeneracji,
 • w mikroinstalacji – czyli instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączonej do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW,
 • w małej instalacji – czyli instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW. Przyłączona jest ona do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW,
 • z biogazu rolniczego,
 • wyłącznie z biogazu rolniczego w kogeneracji,
 • wyłącznie z biopłynów, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Warunki, które trzeba spełnić aby dostać koncesję

Możesz otrzymać koncesję, jeśli:

 • masz siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii, Turcji, lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – czyli Norwegii, Islandii i Liechtensteinu
 • dysponujesz środkami finansowymi gwarantującymi prawidłowe wykonywanie działalności lub jesteś w stanie udokumentować możliwość ich pozyskania
 • masz możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności
 • zapewnisz zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych w zakresie eksploatacji sieci oraz urządzeń i instalacji
 • masz decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • nie zalegasz z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Ewentualnie uzyskałeś zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych albo wstrzymano w całości wykonanie decyzji właściwego organu podatkowego

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Koncesję uzyskaj przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji.

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek złóż do właściwego oddziału terenowego URE. Wybierz ten oddział terenowy, na którego obszarze działania masz siedzibę firmy albo mieszkasz. Do siedziby Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie składasz wniosek, jeśli dotyczy on instalacji odnawialnego źródła energii, wykorzystującej w procesie wytwarzania energii elektrycznej:

 • biomasę albo biomasę z innymi paliwami
 • biopłyny z innymi paliwami
 • biogaz z innymi paliwami
 • biogaz rolniczy z innymi paliwami

W Polsce funkcjonują następujące oddziały terenowe:

 • Północny Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku (obszar działania – województwo pomorskie i warmińsko-mazurskie)
 • Południowy Oddział Terenowy z siedzibą w Katowicach (obszar działania – województwo śląskie oraz świętokrzyskie)
 • Południowo-Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie (obszar działania – województwo małopolskie i podkarpackie)
 • Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Lublinie (obszar działania – województwo lubelskie i podlaskie)
 • Środkowozachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Łodzi (obszar działania – województwo mazowieckie i łódzkie)
 • Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu (obszar działania – województwo wielkopolskie i kujawsko-pomorskie)
 • Północno-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie (obszar działania – województwo zachodniopomorskie i lubuskie)
 • Południowo-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą we Wrocławiu (obszar działania – województwo dolnośląskie i opolskie)

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI Ul. Towarowa 25a, 00-869 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek o wydanie koncesji

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej powinien zawierać

1) oznaczenie wnioskodawcy, jego siedziby, siedziby oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsca zamieszkania oraz ich adres oraz imiona i nazwiska pełnomocników ustanowionych do dokonywania czynności prawnych w imieniu przedsiębiorcy;

2) określenie przedmiotu oraz zakresu prowadzonej działalności, na którą ma być wydana koncesja;

3) informacje o dotychczasowej działalności wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat, jeżeli podmiot prowadzi działalność gospodarczą;

4) określenie czasu, na jaki koncesja ma być udzielona, wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia działalności;

5) określenie środków, jakimi dysponuje podmiot ubiegający się o koncesję, w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem;

6) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada, lub numer równoważnego rejestru państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Turcji oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj zaświadczenie o nadaniu NIP
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór potwierdzenia został określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług.

Jak uzyskać dokument?
Zarejestruj się jako podatnik VAT
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie dotyczy postawienia zarzutów w sprawie popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Osoby zatrudnione powinny posiadać świadectwa kwalifikacyjne wydawane na podstawie przepisów ustawy Prawo energetyczne oraz świadectwa kwalifikacyjne wydawane na podstawie innych przepisów, uprawniające do zajmowania się eksploatacją tych sieci, instalacji i urządzeń.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowy dzierżawy, umowy użyczenia, umowy leasingu, faktury zakupu, itp.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja o warunkach zabudowy określa:

- rodzaj inwestycji;

- warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

 • warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
 • wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
 • ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

- linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1:1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj decyzję o warunkach zabudowy
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego określa:

- rodzaj inwestycji;

- warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:

 • warunków i wymagań ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,
 • ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,
 • obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji,
 • wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich,
 • ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych;

- linie rozgraniczające teren inwestycji, wyznaczone na mapie w odpowiedniej skali (czyli 1: 500 lub 1: 1000, w przypadku inwestycji liniowych dopuszcza się skalę 1:2000).

Jak uzyskać dokument?
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Jak uzyskać dokument?
Pozwolenie na budowę
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj pozwolenie na użytkowanie
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Wzór zawiadomienia opracowany został przez Punkt Kontaktowy.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

1. Pozwolenie zintegrowane powinno spełniać wymagania określone dla pozwoleń:

 • na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;
 • wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 • na wytwarzanie odpadów

oraz pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód.

Zatem pozwolenie powinno określać:

1) rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom;

2) wielkość dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego funkcjonowania instalacji, nie większą niż wynikająca z prawidłowej eksploatacji instalacji, dla poszczególnych wariantów funkcjonowania;

3) maksymalny dopuszczalny czas utrzymywania się uzasadnionych technologicznie warunków eksploatacyjnych odbiegających od normalnych, w szczególności w przypadku rozruchu i wyłączania instalacji, a także warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji oraz warunki wprowadzania do środowiska substancji lub energii w takich przypadkach;

4) jeżeli ma to wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska:

a) wymagany termin zakończenia eksploatacji instalacji,

b) dopuszczalny łączny czas dalszej eksploatacji instalacji oraz sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

5) źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii;

6) termin, od którego jest dopuszczalna emisja, w przypadku realizacji nowej instalacji;

7) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku, o którym mowa w art. 183b;

2. W pozwoleniu zintegrowanym określa się – dla instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego – zakres i sposób monitorowania wielkości emisji zgodny z wymaganiami dotyczącymi monitorowania określonymi w konkluzjach BAT, jeżeli zostały one określone. W przypadku braku konkluzji BAT – można uwzględnić dokumenty referencyjne BAT, w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 Prawa ochrony środowiska, oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody.

3. W pozwoleniu zintegrowanym urząd może określić – dla instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego – zakres i sposób monitorowania wielkości emisji w zakresie wykraczającym poza wymagania dotyczące monitorowania określone w konkluzjach BAT, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy ochrony środowiska.

4. Pozwolenie zintegrowane powinno także określać, w odniesieniu do instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego:

1) rodzaj prowadzonej działalności;

2) sposoby osiągania wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości;

3) wymagania zapewniające ochronę gleby, ziemi i wód gruntowych, w tym środki mające na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wód gruntowych oraz sposób ich systematycznego nadzorowania, o ile są konieczne;

4) w przypadku instalacji, które wymagają raportu początkowego – sposób prowadzenia systematycznej oceny ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko, które mogą znajdować się na terenie zakładu w związku z eksploatacją instalacji, albo sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi tymi substancjami oraz pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych, w tym pobierania próbek;

5) sposoby ograniczania oddziaływań transgranicznych na środowisko;

6)  wielkość emisji hałasu wyznaczoną dopuszczalnymi poziomami hałasu poza zakładem, wyrażonymi wskaźnikami hałasu LAeq D i LAeq N, w odniesieniu do rodzajów terenów przeznaczonych pod zabudowę: mieszkaniową, szpitale i domy opieki społecznej, budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży oraz przeznaczonych na cele uzdrowiskowe, rekreacyjno-wypoczynkowe oraz mieszkaniowo-usługowe; oraz rozkład czasu pracy źródeł hałasu dla doby, wraz z przewidywanymi wariantami;

7) ilość, stan i skład ścieków, o ile ścieki nie będą wprowadzane do wód lub do ziemi;

8) ilość wykorzystywanej wody, o ile nie zachodzą warunki, o których mowa w art. 202 ust. 6 (tzn. nie określa się tej ilości, jeżeli wody te są pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego);

9) sposoby zapobiegania występowaniu i ograniczania skutków awarii oraz wymóg informowania o wystąpieniu awarii, jeżeli nie dotyczy to zakładów o zwiększonym ryzyku albo dużym ryzyku wystąpienia awarii (o których mowa w art. 248 ust. 1);

10) sposoby postępowania w przypadku zakończenia eksploatacji instalacji, w tym sposoby usunięcia negatywnych skutków powstałych w środowisku w wyniku prowadzonej eksploatacji, gdy są one przewidywane;

11) sposoby zapewnienia efektywnego wykorzystania energii;

12) zakres, sposób i termin przekazywania organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska corocznej informacji pozwalającej na przeprowadzenie oceny zgodności z warunkami określonymi w pozwoleniu , w zakresie nieobjętym przepisami art. 149 ustawy Prawo ochrony środowiska.

5. W pozwoleniu zintegrowanym można określić dodatkowe wymagania dla instalacji, jeśli jest to konieczne do osiągnięcia wysokiego poziomu ochrony środowiska jako całości. Ponadto, w pozwoleniu ustala się sposób i częstotliwość wykonywania badań zanieczyszczenia gleby i ziemi substancjami powodującymi ryzyko oraz wykonywania pomiarów zawartości tych substancji w wodach gruntowych.

6. Uzasadnienie pozwolenia zintegrowanego powinno zawierać ocenę kosztów osiągnięcia granicznych wielkości emisyjnych (w wyniku której można uzyskać zezwolenie na odstępstwo od nich).

Jak uzyskać dokument?
Pozwolenie zintegrowane
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów określa (zgodnie z art. 188 ust. 2, 2a, 2b, 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 prawo ochrony środowiska):

1) rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia przeciwdziałania zanieczyszczeniom;

2) jeżeli ma to wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska:

a) wymagany termin zakończenia eksploatacji instalacji,

b) dopuszczalny łączny czas dalszej eksploatacji instalacji oraz sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

3) źródła powstawania albo miejsca wprowadzania do środowiska substancji lub energii;

4) termin, od którego jest dopuszczalna emisja, w przypadku określonym w art. 191a;

5) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku, o którym mowa w art. 183b;

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów określa dodatkowo:

1) numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

2) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;

3) określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;

4) wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

5) opis sposobu dalszego gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

6) wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów;

7) warunki warunki przeciwpożarowe wynikające z operatu przeciwpożarowego.

Pozwolenie może określać, o ile przemawiają za tym szczególne względy ochrony środowiska:

1) sposób postępowania w razie zakończenia eksploatacji instalacji;

2) wielkość i formę zabezpieczenia roszczeń;

3) wymagane działania, w tym wyszczególnienie środków technicznych mających na celu zapobieganie lub ograniczanie emisji, a jeżeli działania mają być realizowane w okresie, na który jest wydane pozwolenie - również termin realizacji tych działań;

4) rodzaj i ilość wykorzystywanej energii, materiałów, surowców i paliw, biorąc pod uwagę wymagania, o których mowa w art. 143 pkt 1-5;

5) zakres i sposób monitorowania procesów technologicznych, w tym pomiaru i ewidencjonowania wielkości emisji w zakresie, w jakim wykraczają one poza wymagania, o których mowa w art. 147 i 148 ust. 1;

6) sposób postępowania w przypadku uszkodzenia aparatury pomiarowej służącej do monitorowania procesów technologicznych, jeżeli jej zastosowanie jest wymagane;

7) sposób i częstotliwość przekazywania informacji i danych, o których mowa w pkt 5, organowi właściwemu do wydania pozwolenia i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska.

Jak uzyskać dokument?
Pozwolenie na wytwarzanie odpadów powstających podczas eksploatacji instalacji
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa
Gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe oraz umowy gwarancyjne.
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy
 • adres jego siedziby lub zamieszkania
 • informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i  kwotą)
 • informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą
 • o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Jak uzyskać dokument?
Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych, VAT lub akcyzie
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie zawiera:

 1. Numer.
 2. Dane wnioskodawcy (nazwę/imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, PESEL, seria i numer dowodu osobistego/paszportu).
 3.  Informację, że wnioskodawca nie posiada zaległości w opłacaniu składek na:
  - ubezpieczenia społeczne,
  - ubezpieczenia zdrowotne,
  - Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  - Fundusz Emerytur Pomostowych.
 4.  Oznaczenie dnia, na który wnioskodawca nie posiada zaległości.
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków formalnoprawnych oraz organizacyjnych

1) odpis z rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) – uzyskany nie wcześniej niż 3 miesiące przed przedłożeniem organowi koncesyjnemu (jeśli masz obowiązek wpisu do KRS);

2) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP) – jeśli brakuje informacji dotyczących NIP na innych przekazanych dokumentach;

3) jeśli wnioskodawcą jest osoba prawna (np. spółka akcyjna lub spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (np. spółka jawna) albo przedsiębiorca zagraniczny prowadzący działalność w Polsce w ramach oddziału, to złóż:

 • wykaz osób uprawnionych do reprezentowania wnioskodawcy,
 • wykaz członków rad nadzorczych,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wszystkich osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy,
 • zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności wszystkich członków rad nadzorczych.

Jeśli przedsiębiorcą, wspólnikiem lub członkiem  zarządu jest osoba nie będąca obywatelem Polski,  to złóż odpowiednie zaświadczenie wydane przez właściwy organ kraju, którego ww. osoba jest obywatelem. Dołącz również tłumaczenie tego zaświadczenia na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego,

4) jeśli wniosek składa osoba fizyczna, która jest przedsiębiorcą, to złóż zaświadczenie o jej niekaralności;

5) umowę spółki lub statut spółki spółki dołącz, gdy wnioskodawcą jest spółka;

6) wykaz wszystkich podmiotów posiadających znaczący wpływ na twoją firmę lub sprawujących nad nią kontrolę albo współkontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34, 35 i pkt 36 lit. a, b, e i f ustawy o rachunkowości. Dołącz zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności tych podmiotów. W przypadku podmiotu zarejestrowanego zagranicą lub nie będącego obywatelem Polski, należy także nadesłać odpowiednią informację wydaną przez właściwy organ kraju rejestracji lub obywatelstwa ww. podmiotu, wraz z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego na język polski;

7) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie zgłoszono w stosunku do niego wniosku o ogłoszenie upadłości oraz, że nie znajduje się w stanie likwidacji (w przypadku spółek cywilnych oświadczenie składa każdy ze wspólników);

8) oświadczenie przedsiębiorcy, że nie został w ciągu ostatnich 3 lat wykreślony z rejestru działalności regulowanej z przyczyny wydania decyzji o zakazie wykonywania przez wnioskodawcę działalności objętej wpisem ze względu na:

 • złożenie niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności,
 • nieusunięcie naruszeń warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności w wyznaczonym przez organ terminie, 
 • rażące naruszenie warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności.

W przypadku spółek cywilnych oświadczenie składa każdy ze wspólników;

9) potwierdzenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako podatnika podatku VAT (np. zaświadczenie);

10) zaświadczenie o nadaniu numeru akcyzowego złóż, jeśli masz taki numer;

11) oświadczenie przedsiębiorcy (oraz osób uprawnionych do jego reprezentowania, a także członków rady nadzorczej) potwierdzające brak przesłanek do zawieszenia postępowania ze względu na wydanie wobec wnioskodawcy lub ww. osób postanowienia o przedstawieniu zarzutów w sprawie popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego mającego związek z prowadzoną działalnością. W przypadku spółek cywilnych oświadczenie składa każdy ze wspólników;

12) oświadczenie przedsiębiorcy, że wszystkie osoby zatrudnione przy eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń wykorzystywanych do wykonywania działalności koncesjonowanej posiadają świadectwa kwalifikacyjne wymagane na podstawie przepisów ustawy – Prawo energetyczne oraz świadectwa kwalifikacyjne wydawane na podstawie innych przepisów, uprawniające do zajmowania się eksploatacją tych sieci, instalacji i urządzeń;

13) pełnomocnictwo – jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika – wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej za udzielenie pełnomocnictwa;

14) dowód zapłaty opłaty skarbowej za wydanie koncesji.


Dokumenty wskazujące, że spełnione są warunki techniczne zapewniające prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej:

1) dokumenty potwierdzające tytuł prawny przedsiębiorcy do obiektów i instalacji niezbędnych do prowadzenia działalności objętej koncesją. Może to być np. akt notarialny, odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, umowy dzierżawy, umowy użyczenia, faktury zakupu urządzeń służących do wytwarzania energii, protokół przekazania/odbioru urządzeń wytwórczych itp.;

2) opis parametrów oraz stanu technicznego urządzeń służących do wytwarzania energii (kotłów/silników/turbin/generatorów elektrycznych). Powinien on zawierać informację o rodzaju wykorzystywanego paliwa;

3) schemat zespołu urządzeń wchodzących w skład jednostki kogeneracji z określeniem granicy bilansowej;

4) decyzję o warunkach zabudowy albo decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

5) decyzja udzielająca pozwolenia na budowę powinna dotyczyć urządzeń, instalacji i sieci;

6) dołącz dokumenty informujące o zakończeniu budowy oraz rozpoczęciu eksploatacji obiektu (w zależności od warunków określonych w pozwoleniu na budowę). Może to być pozwolenie na użytkowanie albo zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy wraz z twoim oświadczeniem o braku wniesienia sprzeciwu wobec tego zawiadomienia. W przypadku braku możliwości przedstawienia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub pozwolenia na budowę wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy, złóż decyzję o warunkach zabudowy lub decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego albo informację o zgodności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dołącz wtedy informację uzyskaną od organu administracji architektoniczno-budowlanej, nadzoru budowlanego lub gminy, o dacie powstania obiektu i braku możliwości uzyskania kopii ww. decyzji lub informacji o jej wydaniu. W takim przypadku dołącz informację organu nadzoru budowlanego potwierdzającą, iż przedmiotowy obiekt nie jest samowolą budowlaną i spełnia wymagania stawiane mu przepisami prawa;

7) dołącz decyzje i protokoły Urzędu Dozoru Technicznego. Powinny one dopuszczać do eksploatacji urządzenia wytwórcze służące do wytwarzania energii;

8) jeśli twoja instalacja tego wymaga to złóż: pozwolenie zintegrowane, pozwolenie na wytwarzanie odpadów oraz pozwolenie na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza;

9) dokumenty, które potwierdzają moc zainstalowaną elektryczną jednostki kogeneracji to np.:zdjęcia tabliczek znamionowych generatorów elektrycznych lub dokumentacja techniczno-ruchowa generatorów elektrycznych;

10) złóż dokumenty wydane przez operatora systemu elektroenergetycznego, do którego sieci została przyłączona twoja jednostka kogeneracji:

 • warunki techniczne przyłączenia do sieci elektroenergetycznej (tzw. warunki przyłączenia do sieci) lub umowę przyłączeniową,
 • protokół sprawdzenia technicznego, dopuszczenia i przyjęcia do eksploatacji urządzeń energetycznych,
 • protokół sprawdzenia prawidłowości działania układów pomiarowo‐rozliczeniowych – tzw. protokół zlecenia OTS;

11) schemat wyprowadzenia mocy dołączasz w przypadku jednostki kogeneracji stanowiącej jednocześnie instalację odnawialnego źródła energii. Na schemacie powinny być zaznaczone:

 • miejsca dokonywania pomiarów ilości wytworzonej energii elektrycznej,
 • rozgraniczenia własności sieci, urządzeń i instalacji należących do ciebie oraz operatora systemu elektroenergetycznego,
 • wszystkie urządzenia wytwórcze (należące do ciebie bądź do podmiotu trzeciego), z których energia jest lub może być wyprowadzana danym przyłączem;

12) charakterystyka rodzaju biomasy/biogazu powinna zawierać precyzyjną charakterystykę jej parametrów. Bedzie to: rodzaj, postać oraz pochodzenie, a w przypadku biogazu – także podanie rodzaju, składu substratów oraz opis procesu pozyskania (np. rodzaj fermentacji, sposób pozyskiwania);

13) przykładowe (przedwstępne) umowy zakupu danego rodzaju biomasy w przypadku jednostek wykorzystujących biomasę;

14) szczegółowy i czytelny schemat ciągu podawania paliw powinien również obejmować ewentualne paliwa pomocnicze oraz podtrzymujące proces spalania;

15) wynik prób eksploatacyjno-ruchowych powinien potwierdzać możliwość wykorzystywania w należącej do ciebie jednostce kogeneracji określonego rodzaju (grupy) biomasy. Wynik powinien mieć objętość ok. 3 stron.

16) opinia producenta urządzeń wytwórczych o możliwości spalania w nich wyłącznie biomasy powinna zawierać informację o stosowaniu ewentualnych paliw pomocniczych oraz podtrzymujących proces spalania;

17) złóż informację o paliwie stosowanym do wytwarzania energii elektrycznej oraz informację o stosowaniu albo informację o niestosowaniu paliwa pomocniczego w instalacji odnawialnego źródła energii;

18) dokument potwierdzający, że zastosowane zabezpieczenia techniczne uniemożliwiają wytwarzanie energii elektrycznej z paliwa pomocniczego powinien być przygotowany przez niezależny podmiot zewnętrzny. Powstaje on na podstawie przeprowadzonego audytu instalacji - w przypadku dedykowanej instalacji spalania biomasy wykorzystującej paliwo pomocnicze;

19) dokumentację uwierzytelniającą (w 2 egzemplarzach) złóż w przypadku jednostki kogeneracji stanowiącej:

 • instalację spalania wielopaliwowego,
 • instalację termicznego przekształcania odpadów,
 • układ hybrydowy o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 20 MW,
 • dedykowaną instalację biomasy o mocy zainstalowanej elektrycznej powyżej 20 MW;

20) opinię o przygotowanej ww. dokumentacji uwierzytelniającej (opracowaną przez niezależną stronę trzecią na podstawie przeprowadzonego audytu instalacji) – 1 egzemplarz.


Dokumenty potwierdzające dysponowanie środkami finansowymi

1) zestawienie rocznych, planowanych przychodów i kosztów dla działalności objętej wnioskiem koncesyjnym, na okres minimum 3 lat;

2) sprawozdania finansowe z ostatnich 3 lat (rozliczenia roczne PIT dla osób fizycznych lub wspólników spółek cywilnych, bilanse oraz rachunki zysków i strat dla pozostałych podmiotów). Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą krócej niż trzy lata – dołącz dokumenty z okresu od dnia podjęcia działalności;

3) dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwość pozyskania środków finansowych wystarczających do prawidłowego wykonywania działalności koncesjonowanej (gwarancje bankowe, gwarancje ubezpieczeniowe oraz umowy gwarancyjne);

4) zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega ze zobowiązaniami wobec budżetu państwa (względnie stwierdzające stan ewentualnych zaległości). W przypadku spółek cywilnych zaświadczenia złóż odrębnie dla każdego wspólnika oraz dla spółki. Ponadto zaświadczenie powinno zawierać informacje:

 • o prowadzonych postępowaniach egzekucyjnych w administracji oraz w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe,
 • dotyczące tytułów i okresów, z których pochodzą ewentualne zaległości;

5) zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych stwierdzające, że przedsiębiorca nie zalega z wpłatą składek na ubezpieczenia społeczne. Ewentualnie dołącz zaświadczenie, że przedsiębiorca nie figuruje w ewidencji płatników składek. Będzie tak, gdy prowadzona działalność nie wymagała zgłoszenia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku spółek cywilnych zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złóż odrębnie dla każdego wspólnika oraz dla spółki. Zaświadczenie powinno być uzyskane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed złożeniem wniosku;

6) zaświadczenie z banku, w którym jest prowadzony podstawowy rachunek przedsiębiorcy. Powinno ono określać wielkość obrotów oraz zawierać informację, o udzielonych przedsiębiorcy kredytach i informacje, że rachunek nie jest obciążony tytułami egzekucyjnymi;


Informacje dla przedsiębiorców zagranicznych, składających wniosek o udzielenie koncesji

1) przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) mogą prowadzić działalność koncesjonowaną w Polsce bezpośrednio tj. bez zakładania oddziału. W takim przypadku przedsiębiorcy składają odpis z właściwego odpowiednika polskiego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w kraju rejestracji spółki;

2) zaświadczenia o niekaralności osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego oraz członków rad nadzorczych, powinny pochodzić z:

 • polskiego Krajowego Rejestru Karnego
 • odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji spółki lub z Krajowego Rejestru Karnego w ramach systemu ECRIS

Jeśli osoby te nie są obywatelami kraju rejestracji spółki, to zaświadczenia powinny być wydane przez właściwe organy krajów, których te osoby są obywatelami.

3) zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorstwa (jako podmiotu zbiorowego) powinna pochodzić z polskiego Krajowego Rejestru Karnego oraz z odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji spółki;

4) zaświadczenie o niekaralności podmiotów posiadających wobec twojej firmy znaczący wpływ lub sprawujących nad nią kontrolę albo współkontrolę, powinna pochodzić z:

 • polskiego Krajowego Rejestru Karnego
 • odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji twojej firmy (o ile takie rejestry istnieją) oraz z odpowiednika takiego rejestru prowadzonego w kraju rejestracji lub obywatelstwa ww. podmiotów

5) decyzja organu podatkowego w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej może pochodzić z kraju rejestracji spółki (akceptowany będzie również dokument nadania numeru NIP w Polsce). Tak samo jest w przypadku dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie przedsiębiorcy jako podatnika podatku VAT;

6) zgodność złożonych dokumentów z prawem miejsca ich wystawienia powinna zostać potwierdzona zgodnie z klauzulą apostille.

Dokumenty składane w obcym języku muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dostarczone do URE dokumenty powinny być oryginałami. Zamiast oryginału dokumentu możesz złożyć odpis dokumentu. Ale jego zgodność z oryginałem powinien poświadczyć notariusza albo pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Jako dowód możesz złożyć kserokopię dokumentu podpisaną przez przedsiębiorcę albo osoby upoważnione do jego reprezentowania. Wyjątkiem są dokumenty co do których URE sformułowało żądanie przedłożenia ich w oryginale. W razie wątpliwości Prezes URE może wezwać stronę do przedstawienia oryginału dokumentu lub jego odpisu poświadczonego w sposób wskazany w art. 76a § 1 lub 2 K.p.a.

Termin

Koncesję uzyskaj przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji.

 1. Urząd sprawdzi czy twój wniosek jest kompletny

W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, urząd wezwie cię do ich usunięcia w podanym terminie. Na usunięcie braków będziesz mieć maksymalnie 30 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, urząd pozostawi wniosek bez rozpoznania – czyli nie wyda ci koncesji

Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie koncesji, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci wniosek.

Uwaga! Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie powoduje zwrotu wniosku. Urząd Regulacji Energetyki dalej załatwia sprawę – jednak do urzędu miasta, na konto którego powinna być wpłacona opłata, wyśle informację o braku opłaty. Urząd miasta rozpocznie postępowanie egzekucyjne.

 1. Urząd rozpocznie postępowanie w sprawie wydania koncesji

Jeśli złożony przez ciebie wniosek o udzielenie koncesji nie posiadał braków formalnych lub je uzupełniłeś, to Urząd Regulacji Energetyki wszczyna (czyli rozpoczyna) postępowanie administracyjne. Nie zawsze sprawa o uzyskanie koncesji toczyć się będzie tylko pomiędzy tobą a urzędem. Urząd wyśle do wszystkich stron postępowania zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

Urząd Regulacji Energetyki może wezwać cię (także inne strony czy pełnomocnika) do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50-56 k.p.a.).

 1. Urząd sprawdzi czy może wydać ci koncesję

Urząd Regulacji Energetyki występuje do właściwego miejscowo, ze względu na miejsce lokalizacji instalacji, Zarządu Województwa o opinię dotyczącą wydania ci koncesji. Ma on 14 dni na wydanie opinii w formie postanowienia. Jeśli nie zrobi tego w tym terminie to Urząd Regulacji Energetyki uzna, że Zarząd wydał opinię pozytywną.

Urząd oceni twój wniosek

Urząd Regulacji Energetyki oceni złożone dokumenty. Przed podjęciem decyzji w sprawie udzielenia koncesji, Urząd Regulacji Energetyki może sprawdzić fakty podane we wniosku. Ma to na celu stwierdzenie, czy spełniasz warunki wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją oraz, czy dajesz rękojmię prawidłowego wykonywania takiej działalności.

Dodatkowe zabezpieczenie majątkowe dla zaspokojenia roszczeń innych osób

Urząd Regulacji Energetyki może uzależnić wydanie koncesji od złożenia przez ciebie dodatkowego zabezpieczenia majątkowego. Ma ono zaspokoić ewentualne roszczenia innych osób. Mogą one powstać wskutek niewłaściwego prowadzenia działalności objętej koncesją, np. szkód w środowisku. W takim przypadku dostaniesz postanowienie o obowiązku złożenia zabezpieczenia. Na postanowienie nie możesz złożyć zażalenia. Możesz tylko jedynie zaskarżyć w odwołaniu od decyzji w sprawie koncesji.

Urząd zawiadomi strony o zebraniu wszystkich materiałów w sprawie

Zawiadomione strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i złożyć ewentualne wnioski i zastrzeżenia (zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a.). Strony mają prawo do udziału w każdym etapie sprawy i do wypowiedzenia się – przed udzieleniem koncesji – co do zebranych materiałów i dowodów. Również ty możesz to zrobić. Organ koncesyjny, informując o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym, wskaże również ewentualne przesłanki, jakie nie zostały na dzień wysłania ww. informacji spełnione lub wykazane oraz których nieuzupełnienie może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem wnioskodawcy. W terminie wyznaczonym na wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, strona może przedłożyć dodatkowe dowody celem wykazania spełnienia tych przesłanek (art. 79a k.p.a.).


Ważne

Jeśli w trakcie załatwiania koncesji postawiony zostanie tobie zarzut popełniania przestępstwa mającego związek z prowadzoną przez ciebie działalnością gospodarczą, to URE zawiesi postępowanie. Zawieszenie trwa do czasu zakończenia postępowania przygotowawczego oraz sądowego.

Zawieszenie również nastąpi, gdy zarzuty dostaną członkowie rady nadzorczej lub osoby upoważnione do reprezentowania twojej firmy.

Dokumenty

 1. Otrzymasz koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej

Jeśli złożony przez ciebie wniosek spełnia wymagania wynikające z przepisów, urząd wyda ci koncesję. Dostaniesz ją w drodze decyzji.  

Urząd Regulacji Energetyki wyda ci decyzję o odmowie udzielenia koncesji, gdy nie spełniasz wymagań wynikających z przepisów prawa. O wydaniu decyzji odmownej urząd – za pośrednictwem Ministra Energii – poinformuje Komisję Europejską. W informacji tej zawarte będą przyczyny odmowy udzielenia ci koncesji.

Po uzyskaniu koncesji urząd wpiszę twoją firmę do rejestru przedsiębiorstw posiadających koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej. Rejestr prowadzi Urząd Regulacji Energetyki.

Kiedy nie otrzymasz koncesji

Urząd Regulacji Energetyki odmówi ci koncesji, gdy:

 • twoja firma znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji;
 • w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto ci koncesję na działalność prowadzoną na podstawie ustawy Prawo energetyczne z przyczyn wymienionych w art. 41 ust. 3 tej ustawy. Będzie to np. rażące naruszenie warunków koncesji lub innych warunków wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej;
 • w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono cię z rejestru działalności regulowanej po otrzymaniu zakazu wykonywania działalności objętej wpisem. Zakaz wynika z:
  • złożenia niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych prawem do wykonywania tej działalności,
  • nieusunięcia w terminie naruszeń warunków wykonywania tej działalności,
  • rażącego naruszenia warunków wykonywania tej działalności;
 • zostałeś skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo związane z prowadzeniem działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie ustawy Prawo energetyczne. Jeśli wnioskodawcą jest spółka, przedsiębiorca zagraniczny lub oddział przedsiębiorcy zagranicznego, to osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów czy też członkowie ich rad nadzorczych również nie mogą być skazane;
 • nie jesteś zarejestrowany jako podatnik podatku VAT;
 • jeżeli inny podmiot posiadający wobec twojej firmy znaczący wpływ lub sprawujący nad nią kontrolę albo współkontrolę, został w ciągu ostatnich 3 lat prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie ustawy Prawo energetyczne. Kwestie sprawowania kontroli regulują przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Koncesja powinna określać:

1) podmiot i jego siedzibę lub miejsce zamieszkania;

2) przedmiot oraz zakres działalności objętej koncesją;

3) datę rozpoczęcia działalności objętej koncesją oraz warunki wykonywania działalności;

4) okres ważności koncesji;

5) szczególne warunki wykonywania działalności objętej koncesją, mające na celu właściwą obsługę odbiorców, w zakresie:

 • zapewnienia zdolności do dostarczania paliw lub energii w sposób ciągły i niezawodny, przy zachowaniu wymagań jakościowych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1–4, 7 i 8 ustawy Prawo Energetyczny,
 • powiadamiania Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o niepodjęciu lub zaprzestaniu bądź ograniczeniu prowadzenia działalności objętej koncesją, w okresie jej obowiązywania;

6) zabezpieczenie ochrony środowiska w trakcie oraz po zaprzestaniu koncesjonowanej działalności;

7) numer w rejestrze przedsiębiorców albo ewidencji działalności gospodarczej oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) – o ile przedsiębiorca posiada taki numer.

Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji powinna zakreślać warunki zaprzestania działalności przedsiębiorstwa energetycznego po jej wygaśnięciu lub cofnięciu.

Ile zapłacisz

616 zł

Opłatę skarbową zapłać w chwili złożenia wniosku o wydanie koncesji. Jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. Opłatę wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Ochota – Miasta Stołecznego Warszawy. Wpłaty możesz też dokonać w kasie tego urzędu. Opłaty skarbowej nie płacą m.in. jednostki budżetowe samorządu terytorialnego, organizacje pożytku publicznego.

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od decyzji w sprawie udzielenia koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji. Masz na to 2 tygodnie – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję. Odwołanie złóż za pośrednictwem Urzędu Regulacji Energetyki. Rozpatrzy je Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Twoje odwołanie powinno zawierać numer i znak sprawy zaskarżonej decyzji, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie oraz wskazanie dowodów. Ponadto w odwołaniu napisz, że domagasz się uchylenia albo zmiany decyzji w całości lub w części. Za odwołanie zapłacisz 1000 zł opłaty sądowej. Odwołanie rozpatrywane jest zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Jeśli Urząd Regulacji Energetyki uzna twoje odwołanie za słuszne, może – nie przekazując akt sądowi – uchylić albo zmienić decyzję w całości lub w części. Prześle tobie nową decyzję, od której możesz się odwołać.

Warto wiedzieć

Uzyskanie innych dokumentów i zezwoleń

Uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji nie zwalnia cię z obowiązku uzyskania innych koncesji i zezwoleń wymaganych przepisami odrębnymi. Np. posiadając koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji musisz uzyskać koncesję na przesyłanie energii elektrycznej, jeśli chcesz ją przesłać.

Jak długo ważna jest koncesja

Koncesję dostaniesz na czas oznaczony – nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 50 lat. Koncesję możesz otrzymać na krótszy okres – ale musisz to zaznaczyć we wniosku. Urząd Regulacji Energetyki może nakazać ci dalsze prowadzenie działalności objętej koncesją – pomimo jej wygaśnięcia – jeśli wymaga tego interes społeczny. Koncesja może zostać przedłużona w ten sposób przez okres nie dłuższy niż 2 lata. Jeśli twoja działalność prowadzona z tego tytułu przynosi straty, to należy ci się pokrycie strat.

Możesz złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji. Wniosek o przedłużenie złóż nie później niż 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem.

Opłaty koncesyjne

Po otrzymaniu koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji masz obowiązek obliczania i zapłaty corocznej opłaty koncesyjnej. Musisz ją zapłacić do 15 kwietnia każdego roku. Kwestie opłat reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie opłaty koncesyjnej.

Zmiany koncesji

Złóż wniosek o zmianę koncesji, jeśli zmieni się:

 • nazwa twojej firmy
 • adres jej siedziby albo twój adres zamieszkania
 • ewentualnie numer w KRS albo w odpowiedniku tego rejestru w innych państwach
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP)

Wniosek złóż najpóźniej w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tych zmian.

Urząd Regulacji Energetyki może na twój wniosek zmienić warunki koncesji, np. jak w inny sposób wytwarzać energię elektryczną.

Co jeszcze daje koncesja

Jeśli wytwarzasz energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji i posiadasz koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji, to:

 • masz pierwszeństwo przesyłania lub dystrybucji wytworzonej energii elektrycznej. Możesz żądać jej odbioru przez operatora systemu elektroenergetycznego, do którego sieci bezpośrednio są przyłączone twoje jednostki wytwarzające energię
 • możesz skorzystać ze wsparcia opisanego w ustawie z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji

Gdzie szukać informacji

Więcej informacji znajdziesz w pakiecie informacyjnym opublikowanym na stronach internetowych Urzędu Regulacji Energetyki.

Czy ta strona była przydatna?