Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprawozdanie o odebranych odpadach komunalnych

Masz firmę zajmującą się odbiorem śmieci? Musisz co rok składać do gminy sprawozdanie z tej działalności. Jeśli tego nie zrobisz, grożą ci kary pieniężne. Poniżej dowiesz się, jak złożyć takie sprawozdanie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Złóż sprawozdanie do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, za pomocą indywidualnego konta w systemie BDO.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do rejestru odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w danej gminie, musisz corocznie, do 31 stycznia, składać sprawozdanie. Sprawozdanie składasz za pośrednictwem konta w systemie BDO

Co to jest BDO

BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Ma uszczelnić system gospodarowania odpadami, zwiększyć skuteczność walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawić poziom recyklingu. Baza, po uruchomieniu elektronicznej rejestracji oraz modułów ewidencji i sprawozdawczości, pozwoli na gromadzenie i zarządzanie wszystkimi informacjami o odpadach. Jej użytkownicy mają realizować obowiązki ewidencyjne i sprawozdawcze wyłącznie elektronicznie.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Sprawozdanie złóż do 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy miast na prawach powiatu

Sprawozdanie złożysz za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż sprawozdanie

Sprawozdanie złożysz za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO. Sprawozdanie musi zawierać: 

 • imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
 • numer rejestrowy z rejestru firm odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości (rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta, na terenie którego odbierasz odpady komunalne od właścicieli nieruchomości);
 • numer rejestrowy nadany ci przez właściwego marszałka województwa przy zakładaniu konta w Rejestrze BDO;
 • numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;
 • informacje o miejscu prowadzenia działalności;
 • informacje o masie:
  • poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości oraz o sposobie zagospodarowania tych odpadów, wraz ze wskazaniem nazwy i adresu instalacji, do których zostały przekazane,
  • pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, powstałych z odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, przekazanych do składowania albo do termicznego przekształcania,
  • odpadów komunalnych przekazanych do przygotowania do ponownego użycia i recyklingu,
  • ​innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przekazanych do przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i innych procesów odzysku.

Dokumenty

Jeśli jesteś przedsiębiorcą odbierającym odpady, który nie działa na podstawie umowy zawartej w wyniku przetargu lub w trybie zamówienia z wolnej ręki, do sprawozdania dołącz:

 • wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarłeś umowy na odbieranie odpadów komunalnych
 • wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły.

Termin

Sprawozdanie złóż do 31 stycznia każdego roku, za rok poprzedni.

 1. Urząd sprawdzi twoje sprawozdanie

Urząd przyjmuje twoje sprawozdanie i weryfikuje dane w nim zawarte. Podczas weryfikacji urząd może zobowiązać cię do okazania:

 • dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów,
 • dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu,
 • dokumentów dotyczących przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami,
 • dokumentów dotyczących ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Urząd może wezwać cię do uzupełnienia lub poprawienia sprawozdania, jeśli uzna, że przygotowałeś je nierzetelnie. Na korektę masz 14 dni od dnia, w którym dostaniesz wezwanie. Po otrzymaniu korekty urząd ponownie weryfikuje dane zawarte w sprawozdaniu.

Jeśli urząd nie ma zastrzeżeń do złożonego przez ciebie sprawozdania, przyjmuje je. Urząd nie wydaje z tego tytułu żadnego potwierdzenia.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd nie wydaje potwierdzenia przyjęcia sprawozdania.

Warto wiedzieć

Sprawozdania złożone przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wykorzystywane są przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie. Analiza ta jest publikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy. Dane ze sprawozdań wykorzystywane są także w rocznym sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, które wójt, burmistrz lub prezydent miasta przekazuje marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy.

Kary

Jeśli złożysz sprawozdanie po terminie lub będzie ono zawierało nierzetelne dane, grożą ci następujące kary:

 • 100 zł za każdy dzień opóźnienia, gdy sprawozdanie zostało przekazane po terminie
 • od 200 zł do 500 zł, za przekazanie nierzetelnego sprawozdania, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania
 • od 500 zł do 5000 zł  w przypadku niezastosowania się do wezwania o uzupełnienie lub korektę sprawozdania

Czy ta strona była przydatna?