Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

Chcesz organizować imprezy rehabilitacyjne dla niepełnosprawnych? Chcesz, żeby takie turnusy były dofinansowane? Jeśli tak, to wpisz swoją firmę do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Przeczytaj opisu usługi i dowiedz się jak uzyskać wpis.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Aby złożyć wniosek załóż konto na portalu Emp@tia.

Wniosek podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź Profilem Zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może wpisać się do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

Do rejestru mogą wpisać się,

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,
 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, np. stowarzyszenia.

Muszą one, co najmniej przez 2 lata, prowadzić działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.


Ważne

O wpis nie może ubiegać się osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Po co ci wpis do rejestru

Jeśli chcesz organizować turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych, które korzystają z dofinansowania, to musisz uzyskać wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Turnus oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Turnusy rehabilitacyjne, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania, możesz organizować dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy wojewódzkie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wypełniony wniosek

Dokumenty

 • Dołącz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) albo aktualny odpis z rejestru sądowego lub inny dokument potwierdzający osobowość prawną jednostki (w przypadku jednostek posiadających osobowość prawną). Dokument potwierdzający istnienie jednostki dołącz w przypadku jednostek nieposiadających osobowości prawnej.
 • Informacja o prowadzonej działalności na rzecz osób niepełnosprawnych powinna dotyczyć okresu z ostatnich 2 lat przed datą złożenia wniosku. Ma ona uwzględniać rodzaje i formy tej działalności oraz liczbę osób niepełnosprawnych objętych tą działalnością.
 • Statut wnioskodawcy dołącz się w przypadku jego posiadania.
 • Program (lub programy) dla określonych we wniosku rodzajów turnusów rehabilitacyjnych powinien uwzględniać rodzaj niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, do których turnus jest adresowany, oraz określać skład kadry odpowiedzialnej za realizację danych turnusów.

Termin

Turnusy rehabilitacyjne, w których uczestniczą osoby niepełnosprawne korzystające z dofinansowania, możesz organizować dopiero po uzyskaniu wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Zatem odpowiednio wcześniej złóż wniosek.

 1. Urząd rozpatrzy twój wniosek

1. Urząd wojewódzki sprawdzi, czy spełniasz warunki uzasadniające wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Ocena dotyczy:

 • informacji zawartych we wniosku o wpis do rejestru organizatorów turnusów;
 • załączonych do wniosku dokumentów,
 • opinii centrum pomocy właściwego dla siedziby wnioskodawcy, o ile została sporządzona;
 • a także stwierdzenia:

a) kompletności złożonego wniosku organizatora turnusów,

b) udokumentowania prowadzenia działalności na rzecz osób niepełnosprawnych w okresie ostatnich dwóch lat przed dniem złożenia wniosku organizatora turnusów,

c) zgodności programów turnusów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt. 8, z art. 10c ust. 6 ustawy.

2. Jeśli urząd stwierdzi braki w twoim wniosku to wyśle do ciebie informacje o konieczności ich usunięcia. Masz na to 30 dni – licząc od dnia otrzymania wspomnianej informacji. Jeżeli tego nie zrobisz, urząd pozostawi sprawę bez rozpatrzenia – czyli nie zostaniesz wpisany do rejestru.

 1. Wojewoda wpisze cię do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

Wpis do rejestru

1. Jeżeli twój wniosek spełnia wszelkie wymagania to wojewoda wpisze cię do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych. Wpis dokonywany jest na 3 lata. Otrzymasz swój numer wpisu. Urząd wojewódzki wyśle do ciebie zawiadomienie o wpisaniu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych. Zawiadomienie to powinno zawierać informacje o uprawnieniach do organizowania określonych rodzajów turnusów rehabilitacyjnych dla określonych grup osób niepełnosprawnych

2. W przypadku odmowy wpisu urząd wyśle do ciebie zawiadomienie o odmowie wpisu do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych – wraz z uzasadnieniem.

Jakie dane zawiera rejestr

Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych zawiera:

 • nazwę, siedzibę, adres, numer telefonu, numer faksu i adres poczty elektronicznej organizatora turnusów;
 • numer, datę dokonania wpisu do rejestru organizatorów turnusów oraz datę ważności tego wpisu;
 • oznaczenie rodzaju organizowanych turnusów wraz z oznaczeniem niepełnosprawności lub dysfunkcji albo schorzenia osób, dla których są organizowane te turnusy.

Swój wpis znajdziesz na portalu Emp@tia.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Wojewoda wpisze cię do rejestru w ciągu 30 dni – licząc od dnia złożenia przez ciebie wniosku.

Jak możesz się odwołać

Nie możesz się odwołać.

Wpis do rejestru ośrodków, jak też wykreślenie z tego rejestru następuje w formie zawiadomienia, które nie jest decyzją w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego. Jest to czynność z zakresu administracji publicznej, o której mowa w art. 3 § 2 pkt. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. W związku z tym nie istnieją podstawy prawne do złożenia odwołania na podstawie przepisów k.p.a.

Czy ta strona była przydatna?