Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż wniosek o zmianę danych na liście firm audytorskich

Prowadzisz firmę wpisaną na listę firm audytorskich? Każdą zmianę danych musisz zgłaszać do organu nadzoru - Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Złóż wniosek przez system Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA. Wniosek podpisz podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Firma wpisana na listę firm audytorskich ma obowiązek informowania Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego (PANA) o każdej zmianie danych podlegających wpisowi.

Złóż wniosek o zmianę danych, jeśli zmieniły się:

 • pełna i skrócona nazwa oraz adres firmy audytorskiej
 • forma organizacyjno-prawna firmy audytorskiej
 • nazwiska i imiona lub nazwy właścicieli, wspólników (w tym komplementariuszy), udziałowców (akcjonariuszy), członków zarządu oraz członków organów nadzorczych
 • adresy właścicieli, wspólników (w tym komplementariuszy), udziałowców (akcjonariuszy), członków zarządu oraz członków organów nadzorczych
 • nazwiska, imiona i numery w rejestrze wszystkich biegłych rewidentów zatrudnionych w firmie audytorskiej lub z nią powiązanych jako wspólnicy lub w inny sposób
 • adresy oddziałów firmy audytorskiej
 • informacja o członkostwie w sieci oraz wykaz nazw i adresów firm audytorskich należących do sieci oraz podmiotów powiązanych z firmą audytorską lub też wskazanie miejsca, w którym informacje te są publicznie dostępne
 • adres strony internetowej firmy audytorskiej
 • numer w rejestrze nadany firmie audytorskiej przez organ rejestrujący innego niż Rzeczpospolita Polska państwa Unii Europejskiej lub państwa trzeciego oraz nazwę tego organu
 • informacja, czy firma audytorska została zarejestrowana w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej w celu umożliwienia przeprowadzania unijnych badań ustawowych, wymaganych w państwie Unii Europejskiej dokonującym rejestracji
 • dane kontaktowe obejmujące numer telefonu i adres poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów
 • informacja, czy firma audytorska została wpisana na listę jako firma audytorska zatwierdzona w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie Unii Europejskiej

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o zmianę danych złóż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmian.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę zrealizujesz tylko przez internet za pośrednictwem systemu Rejestracji i Ewidencji Firm Audytorskich STREFA.

Polska Agencja Nadzoru Audytowego Kolejowa 1, 01-217 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę danych podlegających wpisowi

Wniosek o zmianę danych możesz złożyć tylko przez internet, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego STREFA dostępnego na stronie internetowej PANA. Do złożenia wniosku będzie potrzebny podpis elektroniczny: kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany albo podpis osobisty.

Zapoznaj się z instrukcją użytkownika systemu STREFA.

Do wniosku dołącz dokumenty potwierdzające zmianę danych, sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

W przypadku zmiany niektórych danych możesz dołączyć do wniosku odwzorowania cyfrowe dokumentów lub oświadczenia o zgodności tych danych ze stanem faktycznym i prawnym. Dotyczy to zmian:

 • adresów właścicieli, wspólników (w tym komplementariuszy), udziałowców (akcjonariuszy), członków zarządu oraz członków organów nadzorczych
 • nazwisk, imion i numerów w rejestrze wszystkich biegłych rewidentów zatrudnionych w firmie audytorskiej lub z nią powiązanych jako wspólnicy lub w inny sposób
 • informacji o członkostwie w sieci oraz wykazu nazw i adresów firm audytorskich należących do sieci oraz podmiotów powiązanych z firmą audytorską lub też wskazania miejsca, w którym informacje te są publicznie dostępne
 • adresu strony internetowej firmy audytorskiej
 • danych kontaktowych obejmujących numer telefonu i adres poczty elektronicznej oraz imię i nazwisko osoby wyznaczonej do kontaktów

Oświadczenie powinno być podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji w firmie lub przez pełnomocnika i składa się je pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

Zobacz: Wzór oświadczenia o zgodności danych ze stanem faktycznym i prawnym

Odwzorowania cyfrowe dokumentów i oświadczeń powinny być podpisane elektronicznie.

Pamiętaj! Wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, składane waz z wnioskiem o zmianę danych na liście, nie wymagają podpisu, ani uwierzytelnienia.

Termin

Wniosek o zmianę danych złóż w terminie 30 dni od dnia zaistnienia zmian.

 1. PANA zmieni dane twojej firmy na liście firm audytorskich

PANA sprawdzi wniosek i - jeśli spełnia on wymogi ustawowe - zaktualizuje wpis twojej firmy na liście firm audytorskich.

Jeśli weryfikacja wniosku przebiegnie niepomyślnie, PANA wyda decyzję odmawiającą zmiany danych podlegających wpisowi. Stanie się tak jeśli:

 • we wniosku zostaną podane dane niezgodne ze stanem faktycznym znanym PANA z urzędu
 • we wniosku zostaną podane dane niezgodne ze stanem prawnym
 • do wniosku nie zostaną złożone dokumenty potwierdzające zmianę danych lub oświadczenia o zgodności zmienionych danych ze stanem faktycznym i prawnym

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

PANA zaktualizuje dane niezwłocznie po otrzymaniu wniosku.

Warto wiedzieć

Jeżeli chcesz zakończyć działalność firmy audytorskiej złóż wniosek o skreślenie z listy firm audytorskich.

Czy ta strona była przydatna?