Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Tłumacz przysięgły – świadczenie usług transgranicznych w Polsce

Jesteś cudzoziemcem – obywatelem UE, Norwegii, Islandii, Szwajcarii lub Liechtensteinu – i chciałbyś czasowo świadczyć w Polsce usługi transgraniczne jako tłumacz przysięgły? Musisz najpierw złożyć oświadczenie o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może skorzystać z usługi

Tłumacz posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie może czasowo i okazjonalnie świadczyć usługi na terenie RP.

Przed rozpoczęciem świadczenia usług transgranicznych po raz pierwszy na terytorium RP, usługodawca przedkłada oświadczenie o zamiarze świadczenia danej usługi transgranicznej, które zawiera informacje o posiadanej polisie ubezpieczeniowej lub innych środkach indywidualnego albo zbiorowego ubezpieczenia w związku z wykonywaniem danego zawodu, obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oświadczenie to jest składane w każdym roku w którym usługodawca zamierza świadczyć usługi transgraniczne.

Warunki świadczenia usług:

Usługę transgraniczną w zawodzie regulowanym może świadczyć usługodawca, który posiada kwalifikacje zawodowe do wykonywania danego zawodu w państwie usługodawcy, jeżeli zawód ten:

1) jest regulowany w państwie usługodawcy albo

2) nie jest regulowany w państwie usługodawcy, a usługodawca:

a) wykonywał ten zawód albo tę działalność w co najmniej jednym państwie członkowskim przez co najmniej rok w okresie ostatnich dziesięciu lat albo

b) ukończył kształcenie regulowane.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem świadczenia usług po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed rozpoczęciem świadczenia usług w kolejnym roku.

Gdzie załatwisz sprawę

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie oświadczenia o zamiarze świadczenia usług transgranicznych na terytorium RP

Przed rozpoczęciem świadczenia usług transgranicznych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, usługodawca przedkłada Ministrowi Sprawiedliwości oświadczenie o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej w zakresie zawodu tłumacza przysięgłego. Oświadczenie zawiera informacje o rodzaju czynności zawodowych, jakie usługodawca zamierza wykonywać, posiadanej polisie ubezpieczeniowej lub innych środkach indywidualnego lub zbiorowego ubezpieczenia w związku z wykonywaniem danego zawodu regulowanego, obowiązujących na terytorium RP. Oświadczenie przedkłada się ponownie, gdy przedstawione w poprzednim oświadczeniu informacje są nieaktualne, albo raz w roku - w przypadku zamiaru świadczenia usług w kolejnych latach.

Oświadczenie, usługodawca może doręczyć osobiście, przez inną osobę, drogą pocztową albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

W przypadku świadczenia usługi po raz pierwszy na terytorium RP oraz w przypadku istotnej zmiany sytuacji potwierdzonej dokumentami, organ może wymagać dołączenia do oświadczenia o zamiarze świadczenia danej usługi transgranicznej następujących dokumentów (na podstawie art. 33 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej):

 • dokumentu potwierdzającego obywatelstwo usługodawcy;
 • zaświadczenia potwierdzającego, że usługodawca zgodnie z prawem wykonuje zawód lub działalność w innym państwie usługodawcy oraz że w chwili składania zaświadczenia nie obowiązuje go zakaz - nawet tymczasowy, wykonywania zawodu lub działalności;
 • dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;
 • dokumentu potwierdzającego wykonywanie przez usługodawcę zawodu regulowanego lub działalności przez co najmniej rok w okresie ostatnich dziesięciu lat albo ukończenie kształcenia regulowanego – w przypadku zawodu, który nie jest regulowany w państwie usługodawcy;
 • oświadczenia o niekaralności.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie zawiera:

- imię i nazwisko usługodawcy,

- dane adresowe,

- obywatelstwo

oraz informacje o:

- posiadanej polisie ubezpieczeniowej lub innych środkach indywidualnego albo zbiorowego ubezpieczenia w związku z wykonywaniem danego zawodu albo danej działalności, wymaganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Np. dowód osobisty lub paszport.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie powinno być wydane nie później niż 3 miesiące przed datą jego złożenia. Dokument wymagany tylko w przypadku gdy zawód fizjoterapeuty nie jest regulowany w państwie siedziby usługodawcy.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Dokument powinien być wydany zgodnie. przepisami Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

 • W przypadku zawodu, który posiada regulacje w RP a nie jest regulowany w państwie usługodawcy, nie jest wymagane dołączanie dokumentu potwierdzającego wykonywanie przez usługodawcę danego zawodu regulowanego lub działalności przez co najmniej rok w okresie ostatnich dziesięciu lat, o ile przedstawi dokument potwierdzający ukończenie kształcenia regulowanego.
 • Pisma i dokumenty w toku tego postępowania składa się w języku polskim albo w innym języku wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego prowadzącego działalność w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie członkowskim. Tłumaczenie na język polski nie jest wymagane w przypadku dokumentu potwierdzającego obywatelstwo usługodawcy.
 • Dokumenty należy załączyć w formie kopii, jednak właściwy organ może wymagać dostarczenia oryginałów dokumentów do wglądu, albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub administracyjnymi państwa członkowskiego, które wydało ten dokument, lub dokonało sporządzenia takiej kopii poświadczonej lub tłumaczenia poświadczonego.

Termin

Przed rozpoczęciem świadczenia usług po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przed rozpoczęciem świadczenia usług w kolejnym roku.

 1. Weryfikacja oświadczenia o zamiarze świadczenia usług transgranicznych na terytorium RP

Minister Sprawiedliwości sprawdza, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury.

Minister Sprawiedliwości zawiadamia bezzwłocznie usługodawcę o otrzymaniu oświadczenia, oraz dokumentów, o ile były wymagane. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Minister Sprawiedliwości wzywa usługodawcę do ich uzupełnienia w terminie wskazanym w wezwaniu. Wezwanie do przedłożenia wskazanych przez organ dokumentów powinno następować na podstawie art. 33 ust. 4 lub 5 ustawy i zawierać informację o możliwości podjęcia działań, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy (zwrócenie się do organów państwa usługodawcy o potwierdzenie, że usługodawca wykonuje zawód albo działalność zgodnie z prawem i z dołożeniem należytej staranności oraz, że nie zostały na niego nałożone kary dyscyplinarne lub nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu w związku z wykonywaniem zawodu albo działalności).

Minister Sprawiedliwości podejmuje próbę ustalenia brakujących informacji w drodze współpracy administracyjnej z organem właściwym państwa usługodawcy lub, w razie gdy zawód jest w państwie usługodawcy nieregulowany, z ośrodkiem wsparcia funkcjonującym w państwie usługodawcy.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Bezzwłocznie.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Bez zbędnej zwłoki.

Warto wiedzieć

Usługodawca zobowiązany jest poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zamiarze świadczenia usługi transgranicznej przed jej rozpoczęciem, a w nagłych przypadkach - po zakończeniu jej świadczenia (zgodnie z art. 31 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej). W praktyce, czynność ta sprowadza się do uzyskania przez usługodawcę od instytucji ubezpieczającej w swoim kraju, właściwej ze względu na swój adres zamieszkania, zaświadczenia (na formularzu A1) o podleganiu zabezpieczeniu społecznemu. Uzyskane zaświadczenie należy okazać w razie konieczności pracownikowi ZUS, np. w trakcie przeprowadzania czynności kontrolnych.

Czy ta strona była przydatna?